پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، پلاسمایی، مواد معدنی، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

پوستکنده
7

کنجالهذرت (روش فشار)
15
چاودار
5

کنجالهذرت (روش حلال)
15
سورگوم
5

گلوتن ذرت
5
تریتیکاله
5

جوانه مالت جو
15
گندم
5

یولاف Rolled
5

پوسته یولاف
3
محصولات جانبی نشاسته و صنایع قندی
مقدار ال–کارنیتین

سبوس برنج
25
ملاس چغندر
10

سبوس گندم
15
تفاله (چغندر خشک و ملاس 20%)
2

تفاله چغندر و خشک شده
2

دانههای روغنی
مقدار ال-کارنیتین
قند ذرت
صفر(0)

دانه پنبه
20
قند تغذیهای
10

کنجالهتخمپنبه
15
کاساوا
5

کنجالهسویا
15
تفاله سیبزمینی
5

کنجالهآفتابگردان
5

علوفههای سبز(خشک شده)
مقدار ال–کارنیتین

روغنها و چربیها
مقدار ال-کارنیتین
یونجه خشک شده
10

چربی حیوانی
صفر(0)
گیاه علوفهای خشک شده
5

چربی گیاهی
صفر(0)

لگومینه
مقدار ال–کارنیتین

گوشت و آلایشن خوراکی کشتارگاهی
مقدار ال-کارنیتین
لوبیا
10

پودر خون
10
باقلامصری
10

پلاسمای خون
15

پودر پر
120
محصولات جانبی فرآوردههای روغنی
مقدار ال-کارنیتین

پودر ماهی
120
کنجالهکتان(روش فشار)
10

پودر گوشت
150
کنجالهکتان(روش حلال)
15

پودر گوشتی و استخوان
100
کنجالههستهخرما(روش فشار)
کنجالهآفتابگردان(روش حلال)
10
5

پودر محصولات جانبی طیور
120
کنجالهبادامزمینی (روش فشار)
10

کنجالهبادامزمینی (روش حلال)
10

مواد معدنی
مقدار ال-کارنیتین
کنجالهتخممنداب (روش حلال)
5

کربنات کلسیم
صفر(0)
کنجالهتخممنداب (روش فشار)
5

فسفات منیزیم
صفر(0)
کنجالهسویا(حلال)
12

کلرید سدیم
صفر(0)
کنجالهسویا(فشار)
12

2-1-4- فرمهای تجاری ال-کارنیتین
به منظور غلبه بر مشکلات و رطوبتپذیری، نمک ال-کارنیتین آزاد و نمک هیدروکلراید ال-کارنیتین وارد بازار شده است. هرچند بازار، تقاضای فرمهای بهتری از ال-کارنیتین را دارد. در سال 1991 شرکت لونزا29 در سوئیس که تولیدکننده ال-کارنیتین است ال-کارنیتین تراتیت30را تولید کرده که فاقد مشکلاتی مانند بو، پایداری و کیفیت است.
ال-کارنیتین خوراکی به عنوان یک مکمل تغذیهای و به عنوان یک داروی تجویزی (اُرفان31) برای درمان اختلالات اولیه و ثانویه ناشی از کمبود ال–کارنیتین به کار میرود. ال-کارنیتین داخل وریدی (لووکارنیتین32) بهعنوان یک داروی ارفان برای درمان اختلالات اولیه و ثانویه ناشی از کمبود ال-کارنیتین بهکار میرود. استیل ال-کارنیتین فرم دیگری از ال–کارنیتین است که هم گروه ال–کارنیتین و هم گروه استیل به عنوان یک مکمل مغذی قابل دسترسی است. از فرمهای دیگر ال-کارنیتین پروپیونیل ال-کارنیتین است (المار، 2000؛ پائول، 2000).
چهار فرم تجاری ال-کارنیتین در بازار وجود دارد:
1 – نمک ال–کارنیتین آزاد : پودرسفید با قابلیت حلشدن در آب است که فوق العاده رطوبتپذیر بوده و بنابراین در فرم مایع پایداری بیشتری دارد.
2 – ال-کارنیتین ال- ترتیت : بیشتر از فرم ال–کارنیتین آزاد مورد استفاده قرار گرفته و 100 درصد پایدار است. این فرم شامل نمک آزاد ال-کارنیتین (68%) و تارتاریک اسیدگراس33 طبیعی(32%) بوده، دارای بالاترین غلظت ال–کارنیتین در بین نمکهای قابل دسترس میباشد، از آنجایی که این فرم ال–کارنیتین رطوبتپذیر نیست برای تهیه تولیدات جامد مثل کپسول، قرص و غیره مناسب هستند.
3 – ال–کارنیتین منیزیوم سیترات : شامل ال–کارنیتین آزاد (43%)، اسیدسیتریک (51%) و یونهایمنیزیم (6%) بوده و خاصیت رطوبتپذیر ندارد.
4-استیل ال–کارنیتین : یک متابولیست فعّال فیزیولوژیکی است و نقش مهمی در سیستمعصبی بازی میکند (المار، 2000؛ پائول، 2000).

2-2- مروری بر تئوریها و مطالعات صورت گرفته بر روی واکنشهایحیاتی ال-کارنیتین
2-2-1- عملکرد بیولوژیک ال-کارنیتین
ال–کارنیتین در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته و نتایج بهدست آمده نشان میدهند که ال–کارنیتین نه تنها موجب افزایش اکسیداسیون میتوکندریال اسیدهایچرب میشود بلکه در سایر فعّالیتهای بیوشیمیایی نیز دخالت دارد. فعّالیتهای ال–کارنیتین در متابولیسم بدن را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- انتقال اسیدهایچرب و در نتیجه هضم و جذب کامل آنها
2 – محافظت و تنظیم غشای سلولی
3 – کمک به تولید انرژی
4 – تحریک چرخه تریکربوکسیلیکاسید و انتقال آدنوزینتریفسفات (ATP) به بیرون از میتوکندری در عضلات در تمام سلولهای بدن نقش ذخیره انرژی را به عهده دارد که با از دست دادن گروه فسفات انرژی آزاد میکند.
5 – شاتِل اسیدهای چرب زنجیرکوتاه و متوسط از پراکسیزومها به داخل میتوکندری
6 – افزایش دسترسی به ATP
7 – افزایش تحمّل آمونیاک
8 – افزایش ایمنی بدن
9 – افزایش اسپرماتوژنز و تحرّک اسپرمها و در نتیجه افزایش باروری
10 – انتقال مواد سمّی بالقوه و اسیدهای دارای خواصِّ رادیواکتیو به بیرون از میتوکندری
11 – بافریکردن زنجیره COA
12. جلوگیری از تشکیل رادیکالهایآزاد و موادشیمیائی با انرژی بالا که در میتوکندری تولید و باعث تخریب سلولها میشود (جیوسپ و همکاران، 1993؛ ماست و همکاران34، 2000؛ ژو و ونگ، 2003 ؛ کید و همکاران35، 2005؛ دنگ و همکاران، 2006؛ گلزار و همکاران، 2006).
2-2-2- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی توسط ال-کارنیتین
اهمیت ال–کارنیتین را برای غشاهایسلولی میتوان به 3 گروه اصلی تقسیم کرد :
1 – ال–کارنیتین غشای سلولی را در مقابل اثرات سمّی اسیدهای چرب فعّال محافظت مینماید.
2 – برای ساخت غشاها، سلول نیازمند انرژی است. ال–کارنیتین در متابولیسم اسیدهای چربزنجیر بلند و تولید انرژی مورد نیاز برای سلول حائز اهمیت است.
3 – با توجّه به ویژگیهای کاتالیتیک و متابولیک، ال–کارنیتین ساخت و بازسازی غشاها را ارتقاء میبخشد.
عملکرد ال–کارنیتین در یک کمپلکس آنزیمی سه قسمتی (کارنیتین اسیلترانسفرازI، کارنیتین ترانسلوکاز و کارنیتین اسیلترانسفرازII) که مسئول انتقال اسیدهای چرب زنجیر بلند در امتداد غشای داخلی میتوکندری هستند انجام میشود(کید، 2003).
2-2-3- جذب، انتقال و دفع ال-کارنیتین
2-2-3-1- جذب
ال–کارنیتین مصرفی از طریق خوراک به روش انتقال فعّال در قسمت بالایی ژئوژنوم رودهباریک جذب میگردد (حدود 50 –80% ). طی مطالعاتی که لی و همکاران در سال 1983 و در محیط آزمایشگاهی بر روی چگونگی انتقال فعّال ال–کارنیتین توسط رودهباریک در خرگوش انجام دادند مشخص شد که یون Na+ و انتشار فعّال آن در بالانس با یون + K در انتقالفعّال ال–کارنیتین نقش بهسزایی دارد. تحقیق دیگری که لی و همکاران در سال 1992 انجام دادند نشان داد که انتشار غیرفعّال ال-کارنیتین بین محیط رودهای و گردش خون میتواند در این انتقال نقش داشته باشد. در دئودنوم این انتقال به هر دو روش صورت میگیرد ولی در ایلئوم ال–کارنیتین تنها از راه انتشار جذب میگردد. نکته حائز اهمیت این است که جذب ال–کارنیتین میتواند تحت تأثیر غلظت بالای دی-کارنیتین، استیل ال–کارنیتین و گاما بوتیرو بتائین قرار گیرد. حدود 60 تا 75 درصد از ال-کارنیتین مواد غذایی جذب میشود. درصد جذب ال-کارنیتین از مکمل (مکملهای تجاری رایج مورد استفاده در تغذیهطیور مثل(کارنیکینگ36) پایینتر است. بهدنبال جذب ال-کارنیتین حدود 25% از ال-کارنیتین در موکوزای روده اسیلگذاری(اسیلیت37) میشود. ال–کارنیتین خوراکی تجویزشده و متابولیتهای اسیلدار شده آن در بیشتر بافتهای بدن توزیع شدهاند. کارنیتین توسط یک حملکننده وابسته به Na+ در غشای سیتوپلاسمی وارد سلول میشود. کمبود این سیستم حملکننده کمبود سیستمیک ال–کارنیتین نامیده میشود. که به صورت ضعف ماهیچهای در ماهیچهاسکلتی و قلب بروز میکند (نزو38 و همکاران، 1999؛ پائول، 2000).
2-2-3-2- انتقال
حدود 50 درصد از ال-کارنیتین جذب شده در سلولهای رودهباریک متابولیزه شده و فرم آزاد آن به درون رگهای خونی رها میشود. غلظت پلاسمایی ال–کارنیتین همیشه پایینتر از 10 میکرومول (نرمال 40–50 میکرومول است) است. تحقیقات مختلف نشان داد که سطح پلاسمایی و عضلانی ال–کارنیتین به طور قابل توجهی با دریافت آن از طریق خوراک افزایش مییابد. ال–کارنیتین با پروتئینپلاسما یا آلبومین باند میشود (کالونگ و همکاران، 2005).
2-2-3-3- دفع
ال–کارنیتین از طریق کلیهها دفع میشود. تقریباً 95 درصد از ال–کارنیتین فیلتر شده دوباره بازجذب میشود که در حفظ سلامتی حائز اهمیت است. کمکاری غده تیروئید، دفع ادراری ال–کارنیتین را کاهش میدهد در حالیکه پُرکاری تیروئید موجب افزایش دفع ادراری ال–کارنیتین میشود. در پستانداران میزان زیادی از ال-کارنیتین از طریق شیر دفع میشود. میزان ال–کارنیتین موجود در شیر گونههای مختلف در جدول شماره 2-3 نشان داده شده است (پائول، 2000).
جدول 2-3 – مقدار ال–کارنیتین موجود در شیر پستانداران(پائول، 2000).
نمونه شیر
مقدار ال-کارنیتین (میلیگرم/ لیتر)
شیر گاو
شیر اسبی
50-6

50-10
شیر بز
20-15
شیر گوسفند
320-130

2-2-4- بیوسنتز ال–کارنیتین
گونههای بالغ جانوران قادرند ال–کارنیتین مورد نیاز خود را بهصورت سنتز آندروژنیک تولید کنند. به علاوه این حیوانات میتوانند ال–کارنیتین موجود در مواد غذایی را نیز از راه گوارش جذب نمایند. توانایی جذب لولهگوارش حیوانات مختلف بستگی به میزان ال-کارنیتین موجود در جیره دارد. در نوزادان و جنین حیوانات به علّت پایین بودن سطح بتائین و میزان ویتامین و همچنین محدود بودن لیزین و متیونین دریافتی از مادر، ال–کارنیتین به صورت ساخته شده از درون خون مادری و بهوسیله جفت به جنین منتقل میشود. در نوزادان مراحل ساخت ال–کارنیتین تکامل نیافته و بنابراین نوزاد ناگزیر است بخش اعظم ال–کارنیتین مورد نیاز خود را از طریق شیر مادر بدست آورد. نتایج تحقیقات روی نوزاد انسان نشان داد که این نوزادان تا حدود 21 ماهگی نیاز به دریافت ال–کارنیتین مادری دارند که تائیدی بر مصرف شیر مادر تا سن 2 سالگی توسط کودک میباشد (بوهمر و همکاران، 1974؛ رابی و همکاران، 1997؛ کید، 2003؛ میاح و همکاران، 2004؛ دنگ و همکاران، 2006).
در سطح بدن کارنیتین با غلظتهای بالا در بافتهایعضلانی یافت میشود. میزان این ماده در عضله کاردیاک 48 میکرومول در میلیلیتر بوده در حالی که مقدار آن در سایر عضلات بدن حدود 4 میکرومول درمیلیلیتر میباشد. غلظت این ماده در کبد (9/2 میکرومول در میلی لیتر) و در کلیه (2/1 میکرومول در میلی لیتر) گزارش شده است. تقریباً 96 درصد از مجموع ال–کارنیتین بدن در بافتعضلانی وجود دارد. نتایج یک تحقیق مشخص نمود که بافتهای عضلانی بیشترین مصرف کننده ال–کارنیتین هستند. طبق مطالعاتی که برمر39(1961) و ویلر40(1964) انجام دادند مشخص گردید که گروه متیل مورد نیاز ال–کارنیتین توسط متیونین تأمین میگردد، همچنین مشخص گردید که زنجیرکربنی و نیتروژن مورد نیاز برای تولید ال-کارنیتین توسط ال- لیزین تأمین میگردد. ظرفیت سنتز ال–کارنیتین قویاً تحت تأثیر قابلیت دسترس به ویتامین C و آهن (Fe+2) است.
از ویژگیهای سنتز ال-کارنیتین این است که مراحل آن به آهستگی صورت گرفته و نمیتواند با تغییرات سریع نیازهای متابولیکی را برآورده کند. مرحله نهایی ساخت ال-کارنیتین از لیزین و متیونین، اضافه شدن زنجیره بتائینی این ماده میباشد. در حیوانات مختلف مکان تولید نهایی این ماده متفاوت میباشد. برای این کار وجود آنزیم گامابوتیروبتائین هیدروکسیلان ضروریست. در موش، کبد و تا حدودی بیضه مسئول ساخت کارنیتین در بدن بوده و هیچ گونه نشانهای از سنتز این ماده در کلیه وجود ندارد. وضعیتی مشابه با موش در سگ و خوکچه دیده میشود. در انسان به طور غالب میزان فعّالیت آنزیم هیدروکسیداز در کلیهها 2 تا 3 برابر این میزان در کبد است. سایم در سال 1996 نشان دادکه غلظت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، مواد غذایی، اکسیداسیون، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اکسیداسیون، تشخیص بیماری