پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، توسعه پاید، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

مشهد 58
شکل3-8، محدودهی منطقهی شش شهرداری مشهد 59
شکل3-9، محدودهی منطقهی هفت شهرداری مشهد 60
شکل3-10، محدودهی منطقهی هشت شهرداری مشهد 61
شکل3-11، محدودهی منطقهی نه شهرداری مشهد 62
شکل3-12، محدودهی منطقهی ده شهرداری مشهد 63
شکل3-13، محدودهی منطقهی یازده شهرداری مشهد 64
شکل3-14، محدودهی منطقهی دوازده شهرداری مشهد 65
شکل3-15، محدودهی منطقهی ثامن شهرداری مشهد 66

فهرست نمودارها
نمودار4-1، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش جمع‌آوری زباله در روش کارایی برتر 102
نمودار4-2، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش جمع‌آوری زباله در روش کارایی برتر 102
نمودار4-3، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش جمع‌آوری زباله 103
نمودار4-4، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی در روش کارایی برتر 106
نمودار4-5، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش شهرسازی در روش کارایی برتر 106
نمودار4-6، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش شهرسازی 107
نمودار4-7، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز و پارک های در روش کارایی برتر 111
نمودار4-8، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش فضای سبز و پارک های در روش کارایی برتر 111
نمودار4-9، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش فضای سبز و پارکها 112
نمودار4-10، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش اداری در روش کارایی برتر 116
نمودار4-11، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش اداری در روش کارایی برتر 116
نمودار4-12، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش اداری- مالی 117
نمودار4-13، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش فنی و عمران در روش کارایی برتر 122
نمودار4-14، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش فنی و عمران در روش کارایی برتر 122
نمودار4-15، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش فنی – عمران 123
نمودار5-1، مقایسه مجموع مقادیر کارایی و ناکارایی بخش های مختلف شهرداری مشهد 133
نمودار5-2، میزان ناکارایی بخش های مختلف مناطق شهرداری مشهد 134

1-1.مقدمه
کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه میباشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح نماید، از سویی دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق را یادآور شود، سپس در ادامه تحقیق فرضیه های تحقیق و اهداف آن را مشخص کند، همچنین روش انجام پژوهش و متدولوژی تحقیق و نحوهی گزینش متغییرهای تحقیق و پیشینهی تحقیق را بیان نماید، بعد از این مراحل، مدل مفهومی تحقیق را تعیین نماید، در انتها نیز به محدودهی زمانی و مکانی تحقیق بپردازد و با روشی منطقی و هدفدار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.

1-2.مسئله تحقیق
طبق پیش بینیها جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 % این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (آدینه وند و دیگران،42:1391). شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرارگیرند (2005:50,Lewis and mioch). سنجش كار ايي مناطق از آنجا ضرورت مي يابد كه در شر ايط امروز مناطق با كمبود منابع و امكانات روبهرو هستند. بنابراين، اين منابع بايد به گونه اي تخصيص داده شوند كه بتوان بيشترين توليدات يا خدمات را از طريق منابع موجود عرضه كرد(زیاری و دیگران،1:1389). یکی از نیازهای هر سازمان در جهت حفظ توان پاسخگويي به شرايط رقابتي و مطالبات روزافزون محيطي، افزايش كارآيى سازماني در كليه سطوح است. پيش نياز اين امر، تدارک روشي براي سنجش كارآيى و يافتن نقاط ضعف واحدهاي زيرمجموعه ميباشد(انواری رستمی ودیگران،222:1390). ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازهگيري عملكرد سازمان، برنامهريزي و هدفگذاري جهت بهبود عملكرد ميباشد. با وجود پيشرفتهاي قابل توجهي كه سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. ارزيابي عملكرد به كمك شاخصهاي غير مالي از موضوعاتي است كه طي دهه 1990 بسيار مورد توجه قرار گرفته است اينگونه شاخصها مزاياي بسياري را به همراه دارند. به عنوان مثال اين شاخصها در مقايسه با شاخصهاي مالي قابل درکتر و با اهداف و استراتژيهاي سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضاي محيط، قابل تغيير و انعطافپذير ميباشند(محمدی اردکانی،75:1388). سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهرهگیري از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهاي ناکارآ و تشخیص منشاء ناکارآیی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب براي بهبود وضعیت، از دغدغههاي مدیران و مسئولان سازمانهاست. استفاده از ابزارهاي علمی میتواند اطلاعات مفیدي براي تصمیمگیري در خصوص بهبود شیوههاي انجام عملیات و تخصیص مناسب منابع به مدیران ارائه دهد(عالم تبریزوایمانی پور،140:1388). به عنوان یك اصل، عملكرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا كه میسر است باید اندازهگیری شود. وجود یا عدم وجود نظام ارزیابی عملكرد مؤثر و كارآمد با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد و فقدان آن را به عنوان بیماری سازمانی، قلمداد نمودهاند. از سویی دیگر آنچه را كه نتوان ارزیابی نمود نمیتوان به خوبی اداره كرد. هرسازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملكرد بهرهگیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از كاركرد خود را مورد سنجش قرار دهد. یكی از ابزارهای كارآمد كه این مهم را محقق ساخته روش تحلیل پوششی دادههاست(طلوعی اشلقی و حسینی خضری،23:1386). با گسترش تکنولوژی‌های جديد، وظايف مديريت به طور عام و مديريت شهری به صورت ويژه به سمت مسايلی از قبيل بهبود کارآيي، اثربخشی و در نهايت بهرهوری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضايي متمايل شده و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مديريتی و جزء لاينفک آن شده است. بهبود بهرهوری، مسئولیت اصلی مدیریت است که به افزایش قدرت رقابت پذیری شهرها منجر میشود. مدل‌ها و روش‌های مختلفی توسط صاحبنظران برای سنجش کارآيي سازمان‌ها، کارخانهها، مناطق و غيره پيشنهاد شده است. يکی از مهمترين این روشها روش تحليل پوششی دادهها است. اين روش بر اساس روش فارل (Farell,1957) بنا شده که پيشنهاد داده است که برای سنجش کارآيي يک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترين بنگاههای موجود در آن صنعت مقايسه شود و سپس افراد دیگری مانند چارنز، رودز و کوپر این مدل را توسعه دادند (Cooper, 2007: 110). بنابراین از این روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی(1DMU) استفاده میشود. با توجه به رقابت شهرها و سازمانها و نهادها و… و حاکمیت دنیای رقابتی و اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی استراتژیک، که تاکید بر استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش کارایی و اثربخشی دارند، سازمانها، نهادها و شهرداریها و… برای اینکه در دنیای رقابتی از رقبای خود عقب نمانند، باید یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کارایی خود به اهداف نهایی خود که افزایش رفاه، آسایش شهروندان است، دست پیداکنند. بنابراین با توجه به نقش شهرداريها در ساماندهی مديريتشهری و همچنین با توجه به اینکه شهرداریها به لحاظ درآمدی خودکفا هستند، ضرورت بهرهگيری از روش‌های علمی به منظور بهبود و ارتقاء مديريتشهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فضايي در راستای توسعه پايدار شهری بيش از پيش مطرح شده است. از سویی دیگر مشهد دومین کلانشهر ایران میباشد. و دارای جمعیت 2427316 نفر در سال 1385(سالنامه آماری 1390 شهرداری مشهد) میباشد. این شهر به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) و سایر آثار گردشگری، تاریخی علاوه بر مجاوران سالانه 694473 گردشگر خارجي و حدود 32808213 گردشگر و زائر ملي جذب مي نمايد (رهنما و رضوی،149:1391). که خدماترسانی مطلوب به آنها یکی از عوامل دستیابی به رفاه و آسایش ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی میباشد. از آنجایی که هنر مدیریتشهری، استفاده از حداقل امکانات برای دستیابی به حداکثر رفاه و آسایش شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها است، نیاز به ارزیابی عملکرد خود دارد تا با افزایش کارایی، عملکرد خویش را بهبود بخشد و به مقصود خویش نایل شود. با توجه به نقش ملی و بینالمللی شهرمشهد، شهرداریمشهد نیز باید با افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود، اسباب رفاه شهروندان، زائران و گردشگران را فراهم آورد و به سمت توسعه پایدارشهری گام بردارد، در شهرها این واحدهای مدیریتی، شهرداریها، مناطق و نواحی تابعه را در برمیگیرد. شهرمشهد به13 منطقه و 42 ناحیه تقسیم شده، که هر منطقه متغییرها و شاخصهایی دارند که در تعیین و ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری سهم بسزایی دارند. که سنجش کارایی با توجه به این شاخصها نقش موثری در مدیریت عملکرد شهر، دارند.

1-3. سوالات تحقیق
1-3-1. میزان کارایی مناطق شهرداری و روند آنها به چه صورت است؟
1-3-2. رتبهبندی مناطق و مقادیر بهینهی مناطق ناکارا چگونه است؟
1-3-3. اثر عامل اقتصادی در تفاوت مقادیرکارایی چگونه است؟
1-4.ضرورت انجام تحقیق
با نگاهی به اصول توسعه پایدار و برنامهریزی استرتژیک میتوان دریافت که افزایش کارایی شهرها امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در سند چشمانداز 1404، ایران کشوری دارای اقتصاد دانش بنیان است، مراحل رسیدن به اقتصاد دانش بنیان سه مرحله است، اقتصاد مبتنی بر منابع، اقتصاد مبتنی برکارایی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری، ایران در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر کارایی است، بنابراین باید سیاستهایی را بکارگیرد که به سمت اقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری گام بردارد. از سویی دیگر با توجه به اهداف سنجش عملکرد، مدیران و برنامهریزانشهری برای موفقیت سازمانهای خود باید یک تحلیلی از جایگاه و عملکرد خود نسبت به سایر سازمانها داشته باشند، تا با درک عملکرد خود نسبت به سایر سازمانها در جهت رسیدن به بهبود عملکرد و افزایش کارایی گام بردارند. با توجه به اینکه شهرداریها، سازمانهای عمومی و غیردولتی و به لحاظ منابع درآمدی مستقل هستند، بنابراین ضرورت ارزیابی کارایی آنها دو چندان میشود، ضرورت ارزیابی کارایی شهرداری مشهد به خاطر نقش و موقعیت ویژهی این شهر (دومین کلانشهر ایران و پایتخت معنوی ایران است و بیشترین زائر و گردشگر ملی را جذب مینماید)است. حدود 28 روش برای ارزیابی کارایی وجود دارد، اما ضرورت استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها به خاطر ویژگیها و قابلیتهای منحصر به فرد آن است، این مدل چندین واحد تصمیمگیر را به طور همزمان و با چندین نهاده و ستانده مقایسه میکند ، همچنین این مدل قابلیتهایی همچون محاسبه کارایی، ارائه مناطق الگو، ارائه مقادیر بهینه، ارائه روند کارایی و رتبهبندی و اولویت بندی واحدها را دارد، بنابراین در این تحقیق از این روش استفاده شده است.

1-5.فرضیه های تحقیق
1-5-1. به نظر میرسد مناطق شهرداری شهرمشهد از لحاظ کارایی عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.
1-5-2. به نظر میرسد مناطقی که از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند، از مقادیرکارایی بیشتری برخوردار هستند.
1-6.اهداف تحقیق
1-6-1.هدف اصلی: ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد
1-6-2.اهداف فرعی: که در برگیرنده اهداف زیر میباشد:
1-6-2-1. تعیین مقادیر کارایی و ناکارایی و تعیین روند آنها برای مناطق شهرداری
1-6-2-2. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارا
1-6-2-3. رتبه بندی مناطق شهرداری از لحاظ کارایی برتر(ورودی محور و خروجی محور)
1-7.روش انجام پژوهش
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و از لحاظ نتایج علمی تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کارایی فنی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها