پایان نامه ارشد درمورد منابع معتبر، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

6 ساختار سازماني نيروهاي مسلح کويت 82
چارت سازماني 7 ساختار سازماني نيروي زميني کويت 85
چارت سازماني 8 ساختار سازماني نيروهاي مسلح عمان 102
چارت سازماني 9 ساختار سازماني نيروهاي مسلح عمان 105
چارت سازماني 10 ساختار سازماني نيروهاي مسلح قطر 125
چارت سازماني 11 ساختار سازماني نيروي زميني قطر 128
چارت سازماني 12 ساختار سازماني نيروهاي مسلح بحرين 144
چارت سازماني 13 ساختار سازماني نيروي زميني بحرين 147
چارت سازماني 14ساختار سازماني نيروي سپر جزيره 169

بخش اول
کليات و چارچوب نظري

فصل اول
طرح تحقيق

1-1 مقدمه و بيان مسئله
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس به لحاظ جغرافيايي در يکي از مناطق حساس و ژئوپلوتيک جهان قرار گرفته اند که به سبب برخورداري از منابع غني انرژي ، همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ دنيا در اعصار مختلف بوده است . از سوي ديگر با توجه به ساختار حکومت در کشورهاي حاضر در منطقه آسياي جنوب غربي ، همواره منازعات سياسي و امنيتي بين کشورهاي حاضر در اين زير سيستم منطقه اي وجود داشته است .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و اعلام راهبرد صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي به دنيا ، کشورهاي عضو شورا که پيش از انقلاب نيز رابطه اي همراه با رقابت با حکومت ايران داشتند ، دچار نوعي ترس از فراگيري ارزش هاي انقلابي در منطقه شده و به رقابت خصومت آميز با جمهوري اسلامي ايران پرداختند . از جمله اقدامات مهم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در مقابله با ايران و نيز منازعات منطقه اي ، تلاش در راستاي افزايش قدرت و توانمندي هاي نظامي با حمايت کشورهاي غربي بويژه آمريکا بوده است . در اين راستا کشورهاي عضو شورا در يک دهه گذشته نسبت به اتخاذ راهبردهاي دفاعي و نظامي مشترک و انفرادي اقدام نموده و با صرف هزينه هاي هنگفت نسبت به توسعه تجهيزات نظامي و دفاعي خود اقدام نموده اند . بر اين اساس ارتش‌هاي کشورهاي حاشيه خليج فارس به طور فزاينده‌اي رو به پويايي مي‌روند، که اين پويايي مديون تکنولوژي‌هاي متحول کننده و تکامل رويکرد‌هاي ناسيوناليستي و آموزشي در شوراي همکاري خليج فارس مي باشد.
در طول يک دهه گذشته، رهبران و افسران نظامي عرب حاشيه خليج فارس، رويکرد خود را از جلوگيري از منازعه تغيير داده و بر بازدارندگي ايران از گسترش نفوذ خود متمرکز شده‌اند و تصميم دارند در صورت لزوم به صورت فعال و با همکاري متحدين بين‌المللي از منطقه صيانت کنند. بر اين اساس کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس نسبت به انجام اقداماتي از جمله عقد پيمان هاي نظامي با کشورهاي غربي ، ايجاد سامانه دفاع موشکي يکپارچه ، همکاري با ناتو ، برگزاري رزمايش هاي مشترک و … اقدام نموده اند که در اين پژوهش تلاش مي گردد کليه جوانب اقدامات نظامي اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته و ضمن مشخص نمودن ظرفيت نظامي هر يک از کشورهاي مذکور ، تهديدات متصوره عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد واکاوي و تحقيق قرار گيرد .

در مجموع و بطور کلي هدف از اجراي اين پژوهش ، نيل به موارد مشروحه ذيل مي باشد :
– بررسي ابعاد مختلف اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس
– بررسي قدرت نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و ميزان تهديد نظامي اين شورا عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
– بررسي چگونگي و ميزان همکاري کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با نيروهاي فرامنطقه اي بويژه ايالات متحده آمريکا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
1 -2 سئوال و فرضيه
1-2-1 سئوال پژوهش
اقدامات و برنامه هاي نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس از سال 2003 الي 2013 شامل چه مواردي بوده و اين اقدامات چه تاثيري بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دارد ؟
1-2-2 فرضيه پژوهش
اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس از جمله اجراي برنامه مدرنيزاسيون نيروهاي مسلح و خريد تسليحات پيشرفته نظامي ، همکاري با کشورهاي غربي ، برگزاري رزمايش هاي مشترک و … از طريق امنيتي نمودن منطقه و فراهم نمودن زمينه حضور نيروهاي فرامنطقه اي در مجاورت مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، بر امنيت ملي ايران در ابعاد مختلف بويژه بعد نظامي تاثيرگذار مي باشد .
1-2-3 متغيرهاي اصلي
متغير مستقل: اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ( از سال 2003 الي 2013 )
متغير وابسته: امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
1-3 پيشينه بررسي موضوع در ايران و جهان
برابر بررسي هاي بعمل آمده ، با توجه به محدوديت هاي موجود و عدم وجود منابع معتبر فارسي در خصوص توانمندي ها و اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، تا کنون بصورت ويژه در اين خصوص تحقيق و بررسي بعمل نيامده است و صرفاً پيرامون پايگاه هاي نظامي آمريکا در منطقه، حضور ناتو در خليج فارس و يا برخي موضوعات خاص بصورت کلي بررسي هايي صورت پذيرفته است .
اما مراکز تحقيقاتي و مطالعات راهبردي بين المللي از جمله “مرکز مطالعات راهبردي و بين المللي ” يا
Center for strategic & international studies با نام اختصاري ( CSIS ) و نيز موسسه مطالعات امنيت ملي رژيم صهيونيستي با نام اختصاري( INSS )، بطور ويژه و اختصاصي در زمينه توانمندي هاي نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و نيز جمهوري اسلامي ايران گزارش هاي قابل توجهي را بصورت ساليانه منتشر مي نمايند که از جمله آنها مي توان به موارد مشروحه ذيل اشاره نمود که از آنها در راستاي نگارش تحقيق و جمع آوري اطلاعات مورد نياز بهره برداري گرديده است .
1-3-1 گزارش ساليانه THE GULF MILITARY BALANCE
در اين گزارش که بصورت ساليانه توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر مي گردد ، کليه اطلاعات مربوط به نيروهاي مسلح کشورهاي حوزه خليج فارس منتشر مي گردد و با ارائه جداول و نمودارهاي قابل توجه در هر زمينه ، نسبت به مقايسه وضعيت نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اقدام مي نمايد .
1-3-2 گزارش GCC – Iran: Operational Analysis of Air, SAM and TBM Forces
در اين گزارش که در 180 صفحه در سال 2014 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است ، به بررسي و تحليل نيروي هوايي و پدافندي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس پرداخته شده و با ارائه اطلاعات لازم ، نسبت به تحليل اوضاع منطقه خليج فارس پرداخته است .
1-3-3 گزارش Improving the US-GCC Security Partnership Planning for the Future
در اين گزارش که در 56 صفحه در آوريل سال 2014 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است، ضمن بررسي روابط امنيتي آمريکا و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، توانمندي هاي نظامي کشورهاي حوزه خليج فارس به اضافه کشور يمن در تمام ابعاد نيروي انساني ، تجهيزاني ، بودجه و … مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و در بررسي مقايسه اي انجام شده ، کشورهاي عضو شوراي همکاري به صورت يک کل واحد نيز در نظر گرفته شده اند .
1-3-4 گزارش Evolving Threats and Strategic Partnership in the Gulf
در اين گزارش که در 163 صفحه در ماه مي سال 2014 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است ، ضمن اشاره به همکاري هاي راهبردي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، به ارزيابي تهديدات جمهوري اسلامي ايران عليه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و نيز تهديدات اين کشورها عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته است .

1-3-5 گزارشThe Gulf Military Balance Volume I: The Conventional and Asymmetric Dimensions
در اين گزارش که در 307 صفحه در ژانويه سال 2014 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است ، به توانمندي هاي نظامي متقارن و نامتقارن جمهوري اسلامي ايران اشاره شده و با توانمندي نظامي ساير کشورهاي حوزه خليج فارس مقايسه گرديده است .
1-3-6 گزارش The Gulf Military Balance Volume II: The Missile and Nuclear Dimensions
در اين گزارش که در 255 صفحه در سال 2014 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است ، به قدرت موشکي کشورهاي حوزه خليج فارس پرداخته شده و ضمن تاکيد بر توانمندي هسته اي ايران ، سياست هاي آمريکا در منطقه و حتي احتمال حمله پيش دستانه به جمهوري اسلامي ايران تشريح گرديده است .
1-3-7 گزارش The Gulf Military Balance Volume III: The Gulf and the Arabian Peninsula
در اين گزارش که در 378 صفحه در سپتامبر سال 2013 توسط موسسه تحقيقاتي CSIS منتشر گرديده است ، به تفکيک نسبت به بررسي توانمندي نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس پرداخته شده و در ضمن رابطه هر يک از اين کشورها با جمهوري اسلامي ايران و نيز با آمريکا مورد بررسي قرار گرفته است .
1-3-8 گزارش ساليانه موسسه مطالعاتي INSS
موسسه مطالعاتي INSS همه ساله نسبت به انتشار گزارش راهبردي در حد 20 الي 25 صفحه در خصوص آخرين وضعيت نظامي کشورهاي منطقه خاورميانه اقدام و در اين گزارش نسبت به ارائه آمارکابردي از وضعيت نظامي هر کشور جهت تحليل وضعيت نظامي کشورهاي مورد علاقه اقدام نموده است . در راستاي نگارش تحقيق حاضر ، گزارش هاي ساليانه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مورد بهره برداري قرار گرفته است .
1-4 روش شناسي
تحقيق از نظر روش‌شناسي، رويکردي تحليلي-تبييني دارد و از طريق بررسي آمارها و اطلاعات موجود در خصوص توانمندي و اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، به تحليل تهديدات متصوره از اين اقدامات عليه جمهوري اسلامي ايران مي پردازد .
در اين تحقيق عمدتاً از منابع مختلفي به صورت كتاب، مقاله، روزنامه، نشريات علمي، سخنراني‌ها و منابع اينترنتي استفاده شده است .
1-5 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح
1-5-1 شوراي همکاري خليج فارس
شوراي همکاري خليج فارس در سال 1981 با عضويت کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس شامل عربستان سعودي ، کويت ، امارات عربي متحده ، قطر ، عمان و بحرين تشکيل شده است . اساسنامه شوراي همکاري خليج فارس در بيست و دو ماده نوشته شده است . ارکان اصلي شوراي همکاري خليج فارس شامل شوراي عالي و يک هيئت تابعه با نام هيئت حل اختلاف ، شوراي وزارتي ( شوراي وزيران ) و دفتر دبير کل مي باشد. شوراي عالي متشکل از سران شش کشور عضو است که رياست آن بطور متناوب و بر حسب حروف الفبا است و بالاترين مرکز قدرت در شوراست که سالي دو بار تشکيل جلسه مي دهد . شوراي وزيران هر سه ماه يک بار تشکيل جلسه مي دهد و عمده فعاليت آن مربوط به وزراي امور خارجه است . دبير کل شورا نيز با پيشنهاد شوراي وزيران و تصويب شوراي عالي براي يک دوره سه ساله انتخاب مي شود .
1-5-2 اقدامات نظامي
اقدامات نظامي به کليه فعاليت هاي داخلي و خارجي نظامي يک کشور اعم از سازمان و ساختار نيروهاي
مسلح ، آمايش سرزميني ، برگزاري رزمايش هاي داخلي و بين المللي ، عضويت در سازمان هاي نظامي ، روابط نظامي با کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي و انجام هرگونه عمليات نظامي اطلاق مي گردد .
1-5-3 امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
مقوله کلي امنيت را مي‏توان به احساس آزادي و رهايي از ترس يا “احساس ايمني” که ناظر بر امنيت مادي و رواني است اطلاق کرد که در آن صورت موجب استقلال رأي يک ملت و دولت گشته و توانايي مقابله با دخالت بيگانگان و نيروهاي خارجي را در امور داخلي خواهد داشت. ‏در اين خصوص در بخش چهارم پايان نامه به تفصيل توضيحاتي ارائه گرديده است .
1-6 مشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق
با عنايت به اينکه عموماً اطلاعات مربوط به فعاليت هاي نظامي کشورهاي منطقه خليج فارس داراي
طبقه بندي مي باشد ، جمع آوري اطلاعات دقيق و بروز نيازمند بررسي گسترده اخبار منتشره و تطبيق آنها با يکديگر بوده است ، لذا محقق در جمع آوري داده هاي مورد نياز با محدوديت مواجه بوده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اطلاعات بازار، صادرات گاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد درآمد سرانه، صادرات گاز، نفت و گاز