پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

سوم”

C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.100,0.300,0.500)
(0.000,0.100,0.300)
(0.100,0.300,0.500)
(0.100,0.300,0.500)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.000,0.100,0.300)
(0.100,0.300,0.500)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
C2
(0.300,0.500,0.700)
(0.500,0.700,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.700,0.900,1.000)
C3
(0.500,0.700,0.900)
(0.100,0.300,0.500)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.700,0.900,1.000)
(0.100,0.300,0.500)
C4
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
(0.100,0.300,0.500)
C5
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
(0.300,0.500,0.700)
(0.700,0.900,1.000)
(0.100,0.300,0.500)
C6
جدول14 مقایسات زوجی معیارهای فردی “خبره چهارم”
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.100,0.300,0.500)
(0.500,0.700,0.900)
(0.100,0.300,0.500)
(0.300,0.500,0.700)
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.100,0.300,0.500)
(0.100,0.300,0.500)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
C2
(0.300,0.500,0.700)
(0.500,0.700,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
C3
(0.500,0.700,0.900)
(0.500,0.700,0.900)
(0.000,0.000,0.000)
(0.300,0.500,0.700)
(0.300,0.500,0.700)
(0.100,0.300,0.500)
C4
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.700,0.900,1.000)
(0.300,0.500,0.700)
(0.700,0.900,1.000)
C5
(0.000,0.000,0.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.100,0.300)
(0.000,0.100,0.300)
(0.700,0.900,1.000)
(0.100,0.300,0.500)
C6
جدول 15 مقایسات زوجی معیارهای فردی “خبره پنجم”
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.000,0.100,0.300)
(0.100,0.300,0.500)
(0.100,0.300,0.500)
(0.100,0.300,0.500)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.100,0.300,0.500)
(0.100,0.300,0.500)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
C2
(0.100,0.300,0.500)
(0.300,0.500,0.700)
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
C3
(0.500,0.700,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.300,0.500,0.700)
(0.500,0.700,0.900)
(0.100,0.300,0.500)
C4
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.500,0.700,0.900)
(0.100,0.300,0.500)
(0.000,0.100,0.300)
C5
(0.000,0.000,0.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.500,0.700,0.900)
(0.700,0.900,1.000)
(0.700,0.900,1.000)
(0.000,0.100,0.300)
C6
جدول16 مقایسات زوجی معیارهای ملی “خبره اول”
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.300,0.500,
0.700)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.500,0.700,
0.900)
(0.500,0.700,
0.900)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.100,0.300,
0.500)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.700,0.900,
1.000)
(0.000,0.000,
0.000)
C1
(0.700,0.900,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries مقاله رایگان با موضوع شخصی سازی، تبلیغات پیامکی، بازاریابی، محدودیت ها