پایان نامه ارشد درمورد معناشناسي، تاريخي، بررسي، قرآني

دانلود پایان نامه ارشد

حقيقي…………………………………………………………………………………………..109
حوزه معنايي تقرب…………………………………………………………………………………………112
1- حوزه معناشناختي لا تقربا…………………………………………………………………………112
2- حوزه معناشناختي لا تقربوا (دخول نكنيد)……………………………………………………113
3- حوزه معناشناختي لا تقربوا ( مرتكب نشويد)………………………………………………..114
4- حوزه معناشناختي لا يقربوا (داخل نشويد)…………………………………………………..115
5- حوزه معناشناختي يقرب، تقرب(نزديك كردن)………………………………………………116
5-3- معناشناسي مشتقات مزيدي…………………………………………………………………..118
5-3-1- معناشناسي اقترب…………………………………………………………………………….118
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….118
ب- معناي حقيقي……………………………………………………………………………………………119
5-3-2- معناشناسي قرّب……………………………………………………………………………….122
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….122
ب- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..123
5-3-3- معناشناسي مقربين، مقربون……………………………………………………………….123
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….123
ب- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..127
حوزه معنايي مقربين، مقربون………………………………………………………………………….127
1- سابقون و سابقين……………………………………………………………………………………..127
2- مبعدون……………………………………………………………………………………………………128
3- ابرار……………………………………………………………………………………………………….128
4- روح و ريحان……………………………………………………………………………………………129
5- جنت نعيم…………………………………………………………………………………………………129
حاصل بحث……………………………………………………………………………………………………131
فصل ششم: بررسي ديدگاه شيعه در خصوص آيه مودت
6-1- شواهد قرآني دلالت آيه مودت بر اهل بيت………………………………………………134
1- المودة……………………………………………………………………………………………………..134
2- القربي……………………………………………………………………………………………………..135
3- حرف في………………………………………………………………………………………………….136
4- الف و لام در القربي…………………………………………………………………………………..137
5- استثناء در آيه…………………………………………………………………………………………..138
6-2- مصداق القربي از ديدگاه علماي شيعه……………………………………………………..140
6-3- شواهد روايي دلالت آيه مودت بر اهل بيت………………………………………………..150
6-3-1- روايت اسمائيل بن عبد الخالق……………………………………………………………..150
6-3-2- روايت ابي مسروق…………………………………………………………………………….152
6-3-3- روايت عبد الله بن عجلان…………………………………………………………………….154
6-4- پاسخهاي علماي شيعه……………………………………………………………..165
6-4-1- قربي به معناي اقرباي رسول(ص) از قريش………………………………………….165
6-4-2- قربي به معناي اقرباي رسول اكرم(ص) از انصار…………………………………167
6-4-3- مودت به سبب قرابت…………………………………………………………………………170
6-4-4- مودت به قربي به معناي مودت خود قربي……………………………………………170
6-4-5- قربي به معناي تقرب به خدا………………………………………………………………..172
6-4-6- جمع سه قول اول، پنجم و ششم………………………………………………………….175
6-5- جمع بندي ديدگاه علماي شيعه درباره آيه مودت……………………………………….179
نتيجه كلي……………………………………………………………………………………………………..184
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..186

مقدمه
موضوع تحقيق در اين پژوهش معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. در معناشناسي تاريخي روشن مي شود كه مبدأ و اصل اين واژه و مشتقاتش كدام مفهوم حسي بوده است، سپس به بررسي تطور معنايي اين واژه در دوره هاي جاهلي، قرآني و پس از قرآني پرداخته مي شود، در ضمن سير تاريخي معناي حسي و معنوي، كلي و جزئي، حقيقي و مجازي مشخص مي شود. در معناشناسي توصيفي وجوه معنايي واژه قرب و مشتقات آن، مترادف ها و متضادها و مجاورها و واژگان هم حوزه اش مورد بررسي قرار مي گيرد. در پايان اين پژوهش به آيه مودت كه حاوي بحثهاي اختلافي است، پرداخته مي شود.
انگيزه مؤلف اين تحقيق آن است كه در سايه دانش معناشناسي كه داراي شاخه هاي مختلفي است با تمركز روي معناشناسي تاريخي و توصيفي به بررسي دقيق آيات قرآن كريم بپردازد. پرداختن به دانش معناشناسي ضرورتي انكارناپذير در تفسير و فهم آيات قرآن است. هدف اين پژوهش آشنايي و به كارگيري روش معناشناسي در فهم معناي تاريخي و توصيفي واژگان قرآني واژه قرب به عنوان نمونه به منظور تفسير و فهم دقيق آيات مربوط به حوزه قرب در سايه معناي دقيق مفردات آن حوزه معنايي است. اهتمام معناشناسانه به واژگان قرآن رويكرد جديدي است كه مي تواند دستاوردهاي نويي به همراه داشته باشد. چنين اهتمام و اقبالي در گذشته صورت نمي گرفته است و از رهگذر بهره مندي از دانش معناشناسي در دوره معاصر مورد توجه قرار گرفته است. ترديدي نمي توان داشت كه يك واژه در طول تاريخ حيات خود بر معناي ثابتي نمي ماند و شناخت اين كه در دوره هاي مختلف و نيز در حوزه هاي گوناگون چه معناهايي به خود گرفته و به خصوص در عصر نزول به چه معناهايي به كار مي رفته است، مي تواند به فهم صحيح و دقيق آيات قرآن و كشف مراد واقعي خداوند از آيات كمك كند.
سئوال اصلي در اين تحقيق اين است كه واژه قرب و مشتقاتش چه تطورات و وجوه معنايي پيدا كرده و دارد؟ و از جمله سئوالات فرعي آن است كه اين واژه و مشتقاتش اصيل است يا دخيل؟ مبداء اشتقاقش چيست؟ واژه قرب چه مشتقاتي در قرآن دارد و هر مشتق به چه وجوهي از معاني آمده است؟
نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شده است اين است كه اشتقاقهاي متعدد واژه قرب و مشتقاتش حاكي از اين است كه اين واژه اصيل است نه دخيل و مبدأ اشتقاق آن به احتمال زياد اسمي مثل قراب سيف يعني غلاف شمشير و يا پهلوي آدمي بوده است. و از جمله فرضيه هاي فرعي اين است كه معناي هر وجه اشتقاقي در ادوار مختلف تاريخي ابتدا به معاني حسي و سپس به معاني معنوي و جزئي و مجازي استعمال يافته است. ديگر اينكه معناي توصيفي واژه قرب و مشتقاتش حسب مورد استعمالش فرق مي كند. و يكي از آيات مهمي كه مورد بررسي قرار مي گيرد آيه مودت است كه نظرات متمايزي از جانب محققان شيعه و اهل سنت ارائه شده است و در اين تحقيق در سايه معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب به اين آيه مي پردازيم. گرچه معناي واژه قرب و مشتقاتش در كتب لغت آمده است؛ اما به روش معناشناسي تاريخي وتوصيفي مورد بررسي قرار نگرفته است، البته تحقيقهاي چندي در زمينه معناشناسي تاريخي و توصيفي در مورد واژه هاي اسلام و رب و … صورت گرفته است. فصلهاي اين پژوهش عبارتند از: فصل اول كه به كليات اختصاص دارد، فصل دوم به معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن مي پردازد، فصل سوم و چهارم شامل مقايسه مفهوم قرب و قربان در دوره هاي عهدين، جاهليت و دوره قرآني است. فصل پنجم معناشناسي توصيفي اين واژه و فصل ششم به بررسي آيه مودت(آيه 23شوري) پرداخته است.

فصل اول

كليات
در اين فصل درباره موضوعات كلي مربوط به تحقيق سخن گفته مي شود؛ از قبيل: بيان موضوع، پيشينه، پيش فرضها، اهداف پژوهش، نوآوري و تعريف اصطلاحات.

1-1- بيان موضوع
موضوع تحقيق معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. پنهان نيست كه واژه قرب در اين تحقيق واژه اي كانوني تلقي مي شود و تمام واژگاني كه به نحوي با آن ارتباط دارد، بررسي مي گردد. واژگان مورد بررسي شامل مترادفها، متضادها و مجاورها است. مراد از مجاورها كليه واژگان كليدي است كه همراه واژه قرب به كار مي روند؛ و معناشناسي تاريخي واژه قرب اين است كه آن براي چه معنايي وضع شده و چه تطوراتي يافته. براي شناخت معناي تاريخي واژه قرب بررسي مي شود كه اين واژه اصيل است يا دخيل و معناي وضعي اش چيست؟ براي معناشناسي تاريخي سه دوره جاهلي، قرآني و بعد از قرآني بررسي مي شود. در تجزيه و تحليل روشن مي شود كه كدام معنا حسي و كدام معنا غير حسي است، نيز كدام معنا حقيقي و كدام معنا مجازي است… آنگاه معناي حسي و حقيقي بر معناي غير حسي و مجازي مقدم شمرده مي شود. و معناشناسي توصيفي معناي اصلي و هاله اي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. مقصود از معناي اصلي معنايي است كه در هر يك از استعمالات قرآني مراد خداي تعالي است و آن از رهگذر توجه به سياق، آيات متحد الموضوع، زمان و مكان نزول و مخاطبان قرآن شناسايي مي شود و منظور از معناي هاله اي تمامي ذهنيات و تصوراتي است كه مخاطبان قرآن يعني عرب حجاز در عصر نزول از آن واژه داشتند و اين از طريق بررسي حوزه معنايي قرب به دست مي آيد. حوزه معنايي قرب نيز عبارتند از مترادفها، متضادها و مجاورهاي آن در استعمالات قرآني.

1-2- سئوالات اصلي
الف- واژه قرب و مشتقات آن در ادوار مختلف تاريخي يعني دوره جاهلي، قرآني و پس از قرآني به چه معنايي به كار رفته اند و چه تطورات معنايي داشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد معناشناسي، قرباني، تاريخي، القربي، Next Entries پایان نامه ارشد درمورد جهان خارج، اشعار جاهلی، معنای اصلی، فلسفه زبان