پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، تحلیل اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

فاکتورهای مختص به سازمان میسر نخواهد بود. مورد مذکور دلیلی برای اهمیت بسیار زیاد شرکت کاربران نهایی در پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های سیستم های سازمانی است. این نوع از دانش، دانش فنی و دانش کسب و کار را نیز شامل می شود. علاوه بر این دانش محصول نیز قسمتی از این دانش محسوب می شود( مثلا دانش پیرامون سیستم های قدیمی و موجود سازمان)
2-4-1-5 دانش مدیریت پروژه
پروژه، تلاشی است که به منظور ایجاد محصول/سرویس در یک زمان مشخص و با منابع محدود انجام می گیرد. پیاده سازی یک سیستم سازمانی در سازمان، پروژه ای چالش برانگیز است که مستلزم مدیریت پروژه در طی 6 الی 24 ماه می باشد و همچنین نیازمند رسیدن به نقاط پیشرفت21 و اهداف از قبل مشخص است. مدیریت پروژه را می توان راهبرد سازمانی در جهت مدیریت عملیات در حال اجرا تعریف کرد. یکی از مهمترین چالش های مدیر پروژه (که اغلب از دانش با جزئیات کافی پیرامون کسب و کار، مسائل فنی، محصول یا سازمان محروم است) عبارت است از گردآوری اعضای پروژه به دور هم در مراحل مختلف پروژه به گونه ای که دانش مورد نیاز فراهم شود.
2-4-1-6 نواحی دیگر دانش
معمولا اعضای مختلف شرکت کننده در پروژه هر 5 نوع دانش مورد نیاز را دارند. در نتیجه به منظور یکپارچه سازی 5 نوع دانش نیازمند دانش های ارتباط، هماهنگی و همکاری خواهیم بود (شکل شماره 4-2 ). حتی اگر هر 5 نوع دانش (کسب و کار، فنی، محصول، سازمان و پروژه) در پروژه ای موجود باشند، عدم توانایی تعامل موثر در بین صاحبان دانش می تواند دلیلی برای شکست پروژه محسوب شود. همچنین باید توجه داشت که دستیابی به دانش ارتباطات، هماهنگی و همکاری و یا گرفتن دانش از اعضای مختلف پروژه زمان و انرژی زیادی را می طلبد]22[.

شکل 2-4 دانش مورد نیاز ارتباطات، هماهنگی و همکاری]28[
2-4-2- شناسایی ساختار های مدیریت دانش در پروژه های سیستم های سازمانی
ساختارهای مدیریت دانش، قوانین و منابعی هستند که کنشگرها از آنها به منظور گسترش و پشتیبانی از مدیریت دانش استفاده می کنند. ساختارهای مدیریت دانش که قابل اعمال به زمینه سیستم های سازمانی هستند، شامل منابع، فناوری، فرهنگ، هنجارها و دانش شرکت کنندگان در پروژه می باشد]23[.
می توان مدل 4 قسمتی نشان داده شده در شکل شماره 5-2 را به عنوان مدل ساختار مدیریت دانش در نظر گرفت که شامل قسمت های زیر می باشد:
1) خلق دانش
2) حفظ و نگهداری دانش
2) انتقال دانش
4) استفاده/استفاده مجدد از دانش

شکل 2-5 مدل ساختارهای مدیریت دانش ]32[
مرحله توسعه (خلق دانش) از فرآیند مدیریت دانش با مراحل برنامه ریزی و پیاده سازی از چرخه حیات سیستم های سازمانی مطابقت داشته و هر سه نقش مشاور، فروشنده و مشتری را در بر می گیرد. این مرحله شامل توسعه و ایجاد محتوی و مضمون جدید و جایگزینی موارد موجود با پایگاه دانش صریح و ضمنی سازمان است. نقش های بیرونی، دانش جدید پیرامون نرم افزار و فرآیندهای کسب و کار را به سازمان مشتری منتقل می کنند و سازمان مشتری دانش سازمانی (از قبیل دانش فرآیندهای سازمانی) را با تیم بیرونی به اشتراک می گذارد.
5 عامل زیر در انتقال دانش مهم هستند و همواره باید بر اهمیت و غنای کانال های انتقال دانش توجه داشته باشیم]24[:
• میزان ارزش دانش واحد منبع
• میزان تمایل منبع دانش در جهت اشتراک دانش
• میزان تمایل پذیرنده دانش در جهت جذب دانش
• وجود و غنای کانال های انتقال دانش
• ظرفیت جذب واحد پذیرنده
کانال های انتقال دانش را می توان به دو دسته رسمی و غیر رسمی دسته بندی نمود. ملاقات های بدون هماهنگی، تجمع های غیر رسمی و مکالمات شکل گرفته در زمان استراحت مثال هایی از انتقال دانش مربوط به سیستم های سازمانی هستند. اگرچه انتقال غیر رسمی باعث بهبود اجتماعی شدن افراد شده و در سازمان های کوچک موثر می باشد، اما باعث جلوگیری از انتشار وسیع اطلاعات خواهد شد. انتقالات رسمی دانش مثل برنامه های آموزشی انتشار وسیع تری از دانش را تضمین کرده و دانش خاص حوزه کاری را فراهم می آورند.
حفظ دانش شامل حفظ دانش شخصی و سازمانی است. حفظ دانش شخصی بر اساس مشاهدات، تجارب و عکس العمل های فرد، توسعه می یابد. منبع مزیت رقابتی نه به خود دانش بلکه به استفاده (استفاده مجدد) از آن بر می گردد. از نگاه مراحل سیستم های سازمانی موفق، استفاده مجدد از دانش نقش بسیار حیاتی در هر مرحله از چرخه حیات این نوع از سیستم ها به ویژه مراحل نگهداری و به روز رسانی بازی می کند. هرچند که استفاده مجدد موثر از دانش به طور بحث انگیزی مسئله سازمانی رایجتری محسوب می شود و مسلما با موفقیت سیستم های سازمانی مرتبط است.
در این قسمت به استخراج و ارزیابی ساختارهای مدیریت دانش پرداخته و اهمیت نسبی هر ساختار را از طریق یک دیاگرام نمایش می دهیم. نهایتا با استفاده از تئوری اختصاصی سازی تطبیقی]25[ به نمایش کاربرد کفایت ساختارهای مدیریت دانش در زمینه پروژه های سیستم های سازمانی می پردازیم. از روش تحلیل اکتشافی فاکتور22به منظور استخراج ساختارهای مدیریت دانش استفاده شده و در گام بعد تحلیل مدل سازی معادله ساختاری به منظور تعیین اهمیت ساختارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در آمار چند متغیره، روش تحلیل اکتشافی یک روش آماری است که به منظور نمایش ساختار زیرین مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها استفاده می شود. در واقع هدف اصلی این روش شناسایی روابط بین متغیرهای اندازه گیری شده می باشد.
در استخراج و تبیین مدل فوق، مدل معادله ساختاری23 از طریق 310 پاسخ دهنده از 27 سازمان که اقدام به پیاده سازی سیستم سازمانی نموده اند تست شده است. یافته های این تحقیق شش سازه24 را برای ساختار مدیریت دانش تبیین می کند.
با استفاده از تئوری تطبیقی تخصیص25به کارگیری مدیریت دانش در زمینه سیستم های سازمانی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که داشتن ساختارهای دانش کافی به هنگام نیاز و در محل مورد نیاز کافی نیست . بلکه این قوانین و منابع باید طوری اختصاصی سازی شوند26 که بتوانند اثرات مثبت بر سیستم های سازمانی داشته باشد. همچنین با اثبات اهمیت استفاده (و استفاده مجدد) از دانش (در مقابل با خلق دانش) به عنوان یکی از مهمترین پیشران های فرآیند مدیریت دانش، به توجیه تئوری دانش محور27کمک می شود.

آیتم های مورد نظر سنجی در جهت استخراج و تبین ساختارهای مدیریت دانش
به منظور ارزیابی اثر ساختارهای مدیریت دانش 13 آیتم مورد نظر سنجی قرار گرفتند و به هر کدام از آنها امتیاز 1 تا 7 اختصاص گرفت.
1: شدیدا مخالفم
4: بی طرف
7: کاملا موافقم
همه پرسی در بین تمامی سطوح پرسنل سازمان هایی که سیستم سازمانی SAP را پیاده سازی کرده بودند، صورت گرفت. تمامی 27 سازمان به همه پرسی پاسخ دادند و در مجموع به 310 پاسخ معتبر و قابل استفاده منجر شد. در مرحله بعدی پاسخ دهندگان به 4 گروه کارکنان راهبردی، مدیران، پرسنل عملیاتی و فنی بر اساس القاب شغلی و اطلاعات ارائه شده از سوی آنها از لحاظ درگیر شدن در کار با سیستم سازمانی تقسیم بندی شدند که نتیجه این تقسیم بندی در شکل شماره 2-6 نشان داده شده است.

دسته بندی کارکنان

درصد
تعداد
راهبردی
11%
35
مدیریت
39%
122
عملیاتی
35%
108
فنی
15%
45

100%
310

شکل 2-6 دسته بندی شرکت کنندگان نظرسنجی تعیین ساختارهای دانش]26[
به منظور ارزیابی اعتبار متغیرهای مستقل، آیتم های کفایت ساختارهای مدیریت دانش در یک تحلیل اکتشافی فاکتور مورد بررسی قرار گرفتند.

6 سازه کفایت ساختار مدیریت دانش که توسط تحلیل فوق تأیید شدند به شرح زیر می باشند:
1- کفایت ساختارهای حفظ و ابقای دانش در سازمان مشتری.
2- دانش خاص نرم افزار که توسط گروه های خارجی( مشاورین و فروشندگان) ارائه می شود.
3- دانش سازمانی که توسط گروه های خارجی ارائه می شود
4- دانش خاص نرم افزار و دانش خاص سازمان که توسط سازمان مشتری ارائه می شود
5- کفایت ساختارهای انتقال دانش در سازمان مشتری
6- استفاده مجدد از دانش در سازمان
لازم به ذکر است که موارد 3،2 و4 همگی مرتبط با خلق دانش در شکل شماره 5-2 می باشند.
ارتباط بین ساختارهای مدیریت دانش در شکل شماره 7-2مشاهده می شود:

شکل 2-7 ارتباط ساختارهای مدیریت دانش با فرآیند مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی]26[
بالاترین درصد(93/0)، مربوط به سازه استفاده/استفاده مجدد است که همین موضوع تئوری28 دانش را تأیید می کند. یکی از جنبه های مهم تئوری دانش سازمان این است که سرمنشأ مزیت رقابتی در خود دانش نیست( مشابه خلق دانش در این تحقیق) بلکه در استفاده از دانش می باشد]26[.
2-4-3- اختصاصی سازی29 ساختارهای مدیریت دانش
موفقیت سیستم های سازمانی ارتباط مستقیمی با مدیریت موثر دانش خاص این نوع از سیستم ها ندارد، بلکه به روشی بستگی دارد که در آن پرسنل سازمان ساختارهای دانش را اختصاصی کرده و از ساختارهای دانش در زمینه استفاده از این نوع سیستم ها بهره می گیرند.
اختصاصی سازی حالتی است که در آن ساختارهای اجتماعی و فناوری به منظور استفاده خود آن سازمان طی فرآیندی به نام استراکتریشن30 توسط سازمان تطبیق داده می شوند. در این تحقیق اختصاصی سازی به روشی گفته می شود که ساختارهای مدیریت دانش برای سیستم سازمانی تطبیق داده می شوند و در آن ساختارهای مدیریت دانش از طریق تعامل با سیستم سازمانی به طور مستمر تولید، بازتولید و تأیید می شوند. تئوری تطبیقی تخصیص شواهد کافی را به منظور نمایش ارتباط علی بازگشتی31بین مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی ارائه می دهد. شکل شماره 5-6 نشان دهنده این موضوع است که وجود ساختارهای مدیریت دانش مؤثر و مناسب منجر به موفقیت هر چه بیشتر سیستم های سازمانی خواهد شد]12[.

شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش]30[
در کل می توان یافته های ذکر شده در تصاویر 2-5 و 2-7 را به صورت شکل شماره 2-9 جمع بندی کرد:

شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت
سیستم های سازمانی]31[.
2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی
بدون استفاده از یک چارچوب و مدل مناسب برای مدیریت دانش در سراسر مراحل چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدیران قادر نخواهند بود که به طور موفقیت آمیزی سیستم هایشان را تا مراحل نگهداری و به روز رسانی پیش ببرند. انسجام و سازماندهی جریان انواع مختلف دانش تاثیر بسیار مهمی را بر موفقیت کلی پروژه پیاده سازی خواهد داشت. می توان به منظور ساختاردهی دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، نمودار سه بعدی نشان داده شده در شکل شماره 2-10 را در نظر گرفت و دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی را از طریق این سه بعد دسته بندی کرد. ابعاد این چارچوب عبارتند از:
• مراحل چرخه حیات دانش: شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده(مجدد) و حذف دانش32.
• مراحل چرخه حیات سیستم سازمانی: انتخاب، پیاده سازی، استفاده و تغییر سیستم سازمانی.
• انواع دانش مورد نیاز (محتوی دانش): دانش کسب و کار، فنی، محصول، سازمان و پروژه.

شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی]22[.
این چارچوب می تواند به منظور تامین منابع خاص دانش به هنگام نیاز در سراسر چرخه حیات سیستم های سازمانی توسط مدیران مورد استفاده قرار گیرد و در کل امکان مدیریت سیستم های سازمانی را از نقطه نظر دانش فراهم آورده و به تمیز دقیق بین انواع مختلف دانش کمک می کند. در بررسی همزمان مدیریت دانش و سیستم های سازمانی، معمولا مدیریت نواحی دانش در تیم های پروژه در زمان های مختلف برای مدیران و مشاوران مشکل خواهد بود. مدیران ممکن است با ریسک از دست دادن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد منابع سازمان، سیستم های برنامه ریزی، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، نیازمندی ها