پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، نیازمندی ها

دانلود پایان نامه ارشد

توانایی پیاده سازی رویه ها و وظایف خاص در اثنای پروژه پیاده سازی سیستم سازمانی مواجه شوند. در چنین موقعیتی از دست دادن توانایی پیاده سازی رویه ها و وظایف خاص ممکن است منجر به شکست پیاده سازی پروژه شود. این چارچوب از طریق سازماندهی انواع دانش موجود می تواند در غلبه بر حجم بسیار زیاد دانش/ اطلاعات که اکثر مشتریان سیستم های سازمانی با آن مواجه می شوند، مفید واقع شود. عوامل موثر در نیاز به مدیریت بهتر منابع دانش اغلب شامل فقدان منابع و پرسنل ماهر( با دانش) و فشار صنعت کسب و کار در جهت رسیدن به کارایی و سرعت بالاتر می باشد. نبود پرسنل با تجربه در سازمان ها و ریسک و هزینه آموزش پرسنل جدید، بازار را به کارکنانی محدود کرده است که حداقل دو سال تجربه در پیاده سازی سیستم های سازمانی داشته و یا چرخه حیات حداقل یک پروژه را کامل کرده باشند. اگرچه چنین منابعی وجود دارند اما زمان ورود چنین پرسنل با تجربه ای به بازار منجر به تاخیر زیادی خواهد شد. باید ابعاد چارچوب مدیریت دانش را واحدی منسجم و واحد در نظر گرفت. هر بعد به طور ناخواسته ابعاد دیگر را متاثر ساخته و ویژگی های موجود در هر بعد نیز به یکدیگر مرتبط هستند.
جریان دانش در این چارچوب نیازمند پیوند محکم ویژگی ها به یکدیگر است و هر ویژگی مستقیما/غیرمستقیم بر دیگری تاثیر دارد. باید هر سه بعد چارچوب را به صورت راهبردی کلی در جهت مدیریت سیستم های سازمانی در نظر گرفته و از نگاه منفرد به آنها اجتناب کرد. این چارچوب، چارچوب جامع و نهایی نیست و می توان تغییراتی را به فرآیند پیاده سازی در اواسط کار و از طریق فرآیند نصب33 اعمال نمود. اما هر تغییر در برنامه پیاده سازی به این معنی است که فاکتورهای ویژگی های مدیریت دانش باید بازبینی و فراهم شوند]28[.
2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی
شکل شماره 2-11 با استفاده از 5 بعد مجزای موفقیت، مدلی را جهت ارزیابی پدیده چند بعدی موفقیت سیستم های سازمانی نمایش می دهد. ابعاد موفقیت در این مدل عبارتند از:
• کیفیت سیستم
• کیفیت اطلاعات
• رضایت
• اثرات فردی
• اثرات سازمانی
این مدل در برگیرنده رابطه علی بین ابعاد نشان داده شده نمی باشد ولی ابعاد آن طوری تعیین شده اند که می توان از آنها در جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی استفاده کرد]27[.

هزینه های سازمانی
یادگیری
اطلاعات
اهمیت
دقت داده ها
نیازمندی های کارکنان
آگاهی/به یادآوری
سیستم ها
قابلیت دسترس
انتشار داده
کاهش هزینه ها
کارآمدی تصمیم
کلیت
قابلیت استفاده
محتویات پایگاه داده
بهره وری کلی
بهره وری فردی
لذت
قابلیت فهم
سهولت استفاده
خروجی های بهبود یافته
تفسیر دقیق

مرتبط بودن
سهولت یادگیری
ظرفیت افزایش یافته
شناسایی مشکلات
تصمیم گیری
قالب
دسترسی
مدیریت الکترونیکی
کارآمدی وظایف
موارد خاص
دقت محتوی
نیازمندی های کاربر
تغییر فرآیندهای کسب و کار

اختصار
ویژگی های سیستم
ویژگی های برنامه

زمانبندی
دقت سیستم
تعداد کاربردهای حیاتی

منحصر بودن
انعطاف پذیری
افزایش حجم کار

سودمندی
قابلیت اطمینان

کمال
مؤثر بودن

آموزنده
تخصص

رایج بودن
یکپارچگی

قابلیت اطمینان
سفارشی سای

وضوح

ظاهر

شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان]27[
2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی
علی رغم انگیزه های مثبت پذیرش سیستم های سازمانی، سازمان های زیادی گزارش های متعددی را از اثرات منفی سرمایه گذاری در این زمینه ارائه کرده اند. فاصله و عدم اتصال بین این سرمایه گذاری های عظیم (پیاده سازی سیستم های سازمانی) و کارایی سازمانی مطلوب می تواند ناشی از تفاوت بین مزیت رقابتی اقتصادی بر اساس عصر اطلاعات و مزیت رقابتی اقتصادی بر اساس عصر دانش باشد. دانش و مدیریت دانش همواره یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیستم های سازمانی شناسایی شده است و بررسی ادبیات این زمینه نشان می دهد که به منظور بیشینه سازی فوائد استفاده از سیستم های سازمانی، نیارمند مدیریت دانش در سرتاسر چرخه حیات این نوع از سیستم ها هستیم. مدیریت دانش در پروژه پیاده سازی سیستم سازمانی وظیفه ای سخت و پیچیده می باشد، چرا که این نوع از سیستم ها کاربران (داخلی و خارجی) زیادی دارند که دارای محدوده و تنوع وسیعی هستند: از مدیران ارشد تا اپراتورهای وارد کنند داده، مشاورین خارجی و یا فروشندگان نرم افزار و غیره .اغلب، دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی نه تنها در اسناد و انباره ها تعبیه شده بلکه موجود در رویه های سازمانی، فرآیندها، روش ها و هنجارهای سازمانی نیز می باشد. در یک تقسیم بندی کلی دانش مورد نیاز سیستم های سازمانی را می توان به سه دسته ذیل تقسیم نمود:
• دانش خاص نرم افزار
• دانش خاص فرآیندهای کسب و کار
• دانش خاص سازمان
می توان مدل موجود در شکل شماره 12-2را به منظور ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی در نظر گرفت.

شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی]34[
این مدل دارای دو جنبه می باشد: (1) متغیر وابسته (مقیاس های موفقیت) (2) پیشایندهای موفقیت (دانش)
این مدل، ساختار مستقل (یعنی دانش) را مورد بررسی قرار می دهد. 11 سوال موجود در شکل شماره 2-13 مورد نظرسنجی قرار گرفته و در این مدل مورد تست قرار گرفته اند. سوال های طرح شده در زمینه ساختارهای دانش، به منظور انعکاس 6 جنبه نشان داده شده در ماتریس شکل شماره2-14، استخراج شده اند.

سوالات
فاکتورها

1
2
2
در کل دانش فروشنده پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است

0.75
3
در کل دانش مشاوران پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است

0.75
4
در کل دانش سازمان پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است
0.75
0.44
5
در کل دانش سیستم سازمانی به طرز مؤثر و کارآمدی توسط سازمان مورد استفاده مجدد قرار گرفته است
0.79
0.42
6
در کل پرسنل شرکت فروشنده و استراتژی های ذخیره دانش آنها مؤثر بوده اند
0.74
0.33
7
در کل دانش فروشنده پیرامون سازمان کافی بوده است

0.74
8
در کل دانش مشاوران پیرامون سازمان کافی بوده است

0.84
9
در کل دانش سازمان در باره خود سازمان( مثلا فرآیندهای کسب و کار، نیازمندی های اطلاعات، سیاست های داخلی) کافی بوده است
0.57
0.43
10
آموزش از جانب شرکت فروشنده به خوبی انجام گرفته است
0.82

11
کاربران از دانش کافی پیرامون سیستم سازمانی برخوردار بوده اند
0.77

12
سازمان دانش مورد نیاز پذیرش سیستم در مواقع لازم را ذخیره کرده است
0.74

شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی]34[

فروشنده
مشاور
سازمان
دانش خاص سیستم سازمانی

دانش خاص سازمان

شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان]34[
در این ماتریس سه نوع دانش خاص نرم افزار، دانش خاص فرآیندهای کسب و کار و دانش خاص سازمان به دو دسته دانش خاص نرم افزار و دانش خاص سازمان(سطرهای ماتریس) خلاصه می شوند و ستون های ماتریس نیز نشان دهنده نقش های اصلی دخیل در پیاده سازی سیستم های سازمانی هستند. توجه به جنبه و نگاه شرکت کنندگان نظرسنجی در تبیین این مدل مورد اهمیت خاصی قرار گرفته است چرا که سیستم های سازمانی اغلب ذینفعان زیادی دارند که هر یک نیز دارای اهداف و اولویت های متناقض هستند. بنابراین به منظور دستیابی به یک نگاه متعادل و جامع، نیازمند تحلیل و درک مقیاس های موفقیت در سطوح مختلف سازمانی هستیم. این مدل نتیجه بررسی تفاوت ها و شباهت های مشاهده گروه های ذینفع مختلف در به کارگیری سیستم سازمانی می باشد. 4 گروه در نظر گرفته شده شامل موارد زیر می باشند:
(1) صاحبان فرآیند (2) کاربران راهبردی (3) کاربران عملیاتی (4) کارکنان فنی.
در یک تقسیم بندی می توان دانش را بر اساس منبع تولید آن به دانش داخل سازمانی و دانش برون سازمانی تقسیم بندی نمود. دانش داخلی پروژه سیستم های سازمانی در بین پرسنل سازمان، محصور در رفتارها، فرآیندها و نرم افزار سیستم سازمانی می باشد. و منابع اصلی دانش خارجی پروژه سیستم سازمانی مشاورین و فروشندگان نرم افزار هستند.
دانش داخلی که منحصر به فرد، خاص و ضمنی است، نسبت به دانش خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. علاوه بر این دانش داخلی در دستیابی به مزیت های راهبردی به ویژه در سازمان های سود محور اهمیت بسیار ویژه ای دارد. دانش خارجی موجود در محیط بیرون سازمان باعث زایش روش های جدید تفکر در داخل سازمان می شود هرچند که به طور گسترده ای در دسترس رقبای دیگر نیز قرار دارد. تحلیل ارتباط34نشان دهنده وجود یک رابطه محکم بین موفقیت و دانش داخلی و همچنین رابطه ضعیف بین موفقیت با دانش خارجی می باشد.
در شکل شماره 2-15 می توان مدل اصلاح شده را در یک ماتریس 4 قسمتی ببینیم که شامل موارد زیر می باشد:
(1) دانش داخلی خاص نرم افزار
(2) دانش داخلی خاص سازمان
(3) دانش خارجی خاص نرم افزار
(4) دانش خارجی خاص سازمان]34[.

شکل 2-15 مدل اصلاح شده ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان]34[

2-4-7- مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی

شکل 2-16 مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی]36[
به منظور بررسی پیاده سازی سیستم های سازمانی از جنبه انتقال دانش نیازمند یک مدل جامع و تعمیم پذیر هستیم که سه جنبه موفقیت سیستم های اطلاعاتی، گسترش نوآوری و انتقال دانش را در بر گیرد. مدل نشان داده شده در شکل شماره 2-16 از 3 مجموعه متغیر ویژگی های نوآوری، عوامل انتقال دانش و ویژگی های سازمانی (از جنبه موفقیت سیستم های اطلاعاتی) تشکیل شده است که در ذیل به تشریح هریک از این متغیرها خواهیم پرداخت:
2-4-7-1 ویژگی های نوآوری
اگرچه با بررسی ادبیات به ویژگی های متنوعی خواهیم رسید ولی سه ویژگی برتری اضافی35، سازگاری و پیچیدگی مهمتر به نظر می رسند که در ذیل به تشریح بیشتر آنها خواهیم پرداخت.
مزیت اضافی
مزیت اضافی به درجه ای اتلاق می شود که از نوآوری انتظارات بهتر و بیشتری در ذهن استفاده کنندگان آن وجود داشته باشد. تحقیقات انجام گرفته در زمینه سیستم های سازمانی نشان می دهند که استفاده از این سیستم ها نتنها باعث دستیابی به مزیت های فنی(مثل کاهش هزینه های نگهداری نرم افزار) می شوند بلکه باعث فراهم شدن مزیت های کسب و کار از قبیل کاهش موجودی انبارها و … خواهند شد. بنابراین منطقی است که بپذیریم شانس سازمانی هایی که مزیت های مهم و زیادی را از سیستم های سازمانی می طلبند در پذیرش و گسترش سیستم های سازمانی و همچنین در تحقق بیشتر رضایت و پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها بسیار بیشتر خواهد بود بنابراین نتیجه می گیریم که میزان مزیت اضافی مورد انتظار از سیستم های سازمانی رابطه مستقیم با پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها دارد.

سازگاری
سازگاری به درجه ای اتلاق می شود که یک نوآوری با ارزش ها، تجارب و نیازهای موجود پذیرنده آن تطابق دارد. فقدان سازگاری یک نوآوری باعث تضعیف استفاده از آن شده و باعث مشکلات عمده ای در گسترش یا استفاده از آن، در واحد پذیرنده خواهد شد. سازگاری همواره به عنوان یکی از عوامل موفقیت سیستم های سازمانی پذیرفته شده است. اگر سیستم سازمانی با عملیات کاری فعلی، سیستم های موجود و سیستم های ارزشی پذیرندگان بالقوه آن سازگار باشد، احتمال پیاده سازی موفقیت آمیز آن بیشتر خواهد بود. بنابراین نتیجه می گیریم که میزان سازگاری سیستم های سازمانی رابطه مستقیم با پیاده سازی موفقیت آمیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، تحلیل اکتشافی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد انتقال دانش، اشتراک دانش، کاربران نهایی