پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، ارزش افزوده، نیروی کار، ارزش افزوده بخش صنعت

دانلود پایان نامه ارشد

رشدتاکید شده است .یکی از این مطالعات توسط گروسمن صورت گرفته است.
– براساس مدل به کار رفته توسط گروسمن 2003 به منظور بررسی اثرات اجزاء مخارج دولت بر رشد اقتصادو همچنین تاثیر گذاری نحوه تامین مالی این مخارج، متغیرها به سه مجموعه متمایزZ, M ,I طبقه بندی شده اند: مجموعهI شامل متغیرهایی است که به عنوان متغیرهای مقید درمعادله رگر سیون رشد ظاهر شده و معمولا به عنوان متغیرهای موثر بر رشد از آنها نام برده می شود. مجموعهZ شامل متغیرهایی است که به عنوان شاخص هایی برای سیاستهای پولی، تجاری و نشان دادن تاثیر این سیاست ها بر رشد در نظر گرفته شده اند. سرانجام مجموعهM شامل متغیرهایی است که به عنوان متغیر مورد نظر برای بررسی اثرات سیاست مالی،(مخارج دولت و اجزاء آن) در نظر گرفته شده اند. تحلیل های این مدل به ترتیب در چند مرحله به صورت زیرانجام گرفته است.

4-2-2-رگرسیونهای پایه
درمدل گروسمن ابتدا ارتباط بین متغیر مورد نظر(به عبارتی اجزاء مجموعه M)و متغیرهای I با رشد(نرخ رشد GDP سرانه واقعی Grit)بررسی شده است. در واقع یک مجموعه از رگر سیونهای پایه که هر کدام ازآنها شامل همه متغیرهایI و یک متغیر مخارج دولتM می باشد بررسی می شود.
GRit =β0t+∑βjIj,it+β Mit+uit (4-5)
به پیروی از بارو(1999،1995،1991)، لوین رنلت 1992 لگاریتم GDP سرانه اولیه و نسیت سهم سرمایه گذاری خصوصی ازGDP لگاریتم انتظارات زندگی و یک شاخص از ثبات سیاستی در مجموعهI در نظر گرفته شده است .
بر طبق مطالعات کاشین 1995 در حالیکه تهیه کالاهای عمومی بهینه کننده رشداست، مالیات های احتیاطی که برای تامین وجوه وتهیه کالاهای عمومی مشابه نیاز هست که افزایش یابند ممکن است اثرات بازدارنده بر رشد داشته باشد. براین اساس درآمدهای مالیاتی به منظور ساختن یک برآورد مناسب در مورد اثرات رشد مخارج عمومی در مجموعه I درنظر گرفته شده است.
بر این اساس مجموعه Iاز رگرسیون پایه 1 یک ایده متمرکز از ادبیات رشد جدید مجسم می سازد که سرمایه انسانی و عوامل بنیادی نامیده شده واز مشخصه های مهم رشد اقتصادی می باشند. به علاوه از طریق وارد کردنGDP اولیه، مدل بالا برای اثرات احتمالی همگرایی برروی رشد بازداده کنترل شده است.
نتایج مورد نظراز معادلات رگرسیون پایه 1 با در نظر گرفتن متغیرZ همراه بامتغیر های M که با رشد در یک رفتار معنی دار مرتبط می باشند قوت می گیرد. به پیروی از استرلی و ربلو 1993 مدل توسط مجموعه ای ازتخمین زن ها که شامل نسبت پول M2وسهم تجارت ازGDP می باشد بسط می یابند.
GRit=β0t+∑βjIj,it+βMit+β1M2it+β2TRit+uit (4-6)
هدف در نظر گرفتن این متغیر ها اینست که اثرات سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد کنترل شود. به منظور بررسی منابع تامین مالی و همچنین جلوگیری از اریبی تخمین ها محدودیت بودجه دولت نیز بررسی شده است. کلنر(1999) اهمیت محدودیت بودجه دولت را در قالب اثرات رشد سیاست مالی برای کشورهای توسعه یافته بحث می کند.

4-3- طراحی ساختار مدل
باتوجه به مبانی تئوریکی بیان شده، مدل رشد سولو (نئو کلاسیک) وهمچنین مدلهای رشد درونزای بارو (1982) وسالا –مارتین (1990) متداولترین ابزار اقتصادی مورد استفاده به منظور پیش بینی رشد اقتصاد کلان می باشند. بر طبق این مدلها تولید، تابعی از انباشت سرمایه و نیروی کار بوده و رشد نیروی کار وسرمایه به صورت درونزا تعیین می شود. بر اساس تابع تولید کاب-داگلاس
(4-7) Y=AKa1L a2
y : تولید : kسرمایه L: نیروی کارو A: پیشرفت تکنولوژی می باشد.
اصولا تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر نشان دهنده رشداقتصاد مطرح می باشد. ارزش افزوده نیز به عنوان زیر مجموعه ای از متغیرتولید ناخالص داخلی نشان دهنده رشد در بخش های مختلف اقتصاد می باشد. از آنجا که هدف این تحقیق بررسی رشد بخش صنعت به عنوان یکی از مجموعه بخش های اقتصاد می باشد. تصریح مدل بر اساس بخش صنعت صورت گرفته و معادله بالا بر اساس بخش صنعت تصریح می گردد.ارزش افزوده این بخش نیز به عنوان متغیر نشان دهنده رشد در نظر گرفته شده است. برطبق مدل گروسمن متغیرهای اثر گذار بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت قابل تقسیم به دو مجموعه متمایز می باشند.
1-متغیرهایی که در این مدل به عنوان متغیر اثر گذار بر رشد بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند. شامل سرمایه و نیروی کارمی باشند.این متغیر ها به عنوان مجموعه H در نظر گرفته شده اند.
2- متغیر های مورد نظر برای بررسی تاثیر سیاست مالی بر رشد بخش صنعت (شامل اجزاء مخارج دولت).این متغیر ها به عنوان مجموعه G در نظر گرفته شده است.
درارزش افزوده تولید، مخارج دولتی به عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید ورشد اقتصادی معرفی نمی شود. اما تاثیر مخارج دولت بر عوامل فوق تا حدود زیادی مشخص است. به طوری که تاثیر مخارج دولت (سرمایه ای –اجتماعی و…) در ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی، بهبود تکنولوژ یکی و رشد بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیراست. همچنین ازآنجا که در بیشتر کشورها واز جمله ایران قسمت قابل توجهی ازعوامل موثر بر تولید ورشد اقتصادی توسط بخش دولتی تعیین می گردد. می توان مخارج دولتی را به صورت یک نهاده در تابع رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفت. بنابراین تابع ارزش افزوده بخش صنعت به صورت زیر می باشد.
Y=AK a1La2Ga3 (4-8)
نکته مهمی که باید به آن توجه شود ماهیت پولی سیاست های مالی (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد که اثر شوکهای مالی را خنثی می کند.درتحقیقات تجربی بسیاری از کشورها نیز بعضا این شرایط اتفاق افتاده است و آنها برای حل این مشکل و معنی دار کردن اث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا، درآمد سرانه Next Entries منبع مقاله با موضوع مدیریت سود، ارزش بازار، اقلام تعهدی، قلام تعهدی