پایان نامه ارشد درمورد محیط رایانش ابری، پایگاه داده ها، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

اینترنت، به هم متصل می شوند.
لازم به ذکر است عموماً لفظ ” معماري رایانش ابری ” به معماري بخش پشتی آن اشاره دارد جایی که مستقیماً با خود ابر روبروهستیم. در تحقیق پیش رو نیز همین رویه پیش گرفته شده و به بحث اساسی تر که همان معماري ابر می باشد پرداخته شده است.
2-5-7-1- مدل لایه اي
به طور عمومی معماري محیط رایانش ابری را می توان به چهار لایه تقسیم نمود که عبارتند از: لایه سخت افزار/پایگاه داده، لایه زیرساخت، لایه سکو و لایه کاربرد که درشکل نمایش داده شده است. اکنون هر یک از این لایه ها را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

شکل 2-8: مدل لایه‌ای معماری رایانش ابری
لایه سخت افزار: این لایه مسئولیت مدیریت منابع سخت افزاري را بر عهده دارد که شامل سرور ها، مسیریاب ها، سیستم هاي خنک کننده و غیره می باشند. در عمل این لایه عموماً در مراکز داده 28پیاده سازي می شود. یک مرکز داده عموماً از هزاران سرور که از طریق مسیریاب ها، سوئیچ ها و دیگر ابزارآلات شبکه به هم متصل هستند، تشکیل شده است. موضوعات ومسائل عمومی این لایه، پیکربندي، مدیریت ترافیک، مدیریت توان و خنک سازي می باشند.
لایه زیرساخت: لایه زیرساخت که به لایه مجازي سازي هم مشهور است یک استخر از منابع محاسباتی و ذخیره سازي ایجاد می نماید.این استخر بوسیله تقسیم بندي منابع فیزیکی به روش مجازي سازي و از طریق ابزارهایی چونXen و KVM و یا VMware به وجود می‌آید. لایه زیرساخت یکی از مؤلفه هاي بسیار مهم در بحث رایانش ابری می باشد زیرا بسیاري از قابلیت هاي کلیدي مانند انتساب منابع به شکل پویا تنها از طریق تکنولوژي مجازي سازي قابل دستیابی هستند.
لایه سکو29: این لایه که در بالاي لایه زیرساخت قرار می گیرند سیستم عامل ها و چارچوب هاي برنامه هاي کاربردي را در برمی گیرد. هدف این لایه به حداقل رساندن حجم برنامه هایی است که می بایست مستقیماً بر روي لایه ماشین هاي مجازي قرار گیرند. به عنوان مثال Google Application Engine بر روي لایه سکو قرار می گیرد تا از رابطهاي برنامه نویسی برنامه هاي کاربردي30 پشتیبانی نموده تا بدین طریق بتوان پایگاه داده ها و یا منطق حرفه را براي برنامه هاي عمومی تحت وب پیاده سازي نمود.
لایه کاربرد: در بالاترین سطح این سلسله مراتب لایه کاربرد قرار گرفته است که شامل برنامه هاي واقعاً کاربردي ابر می باشد.بر خلاف برنامه هاي کاربردي سنتی، این برنامه هاي کاربردي می توانند از قابلیت گسترش خودکار به منظور دستیابی به کارایی و دسترسی پذیري بیشتر و هزینه عملیاتی کمتر بهره ببرند.
در مقایسه با محیط هاي دیگر میزبانی و تحویل سرویس مانند مزرعه سرورهاي اختصاصی31 معماري ابرها ماجولارتر می باشد. لایه ها با اتصال سست با هم ارتباط دارند و این باعث می شود تا بتوان هر لایه را به شکل مستقل توسعه داد. این طراحی شبیه به مدل مرجع OSI که مربوط به پروتکل هاي شبکه است، می باشد. ماجولار بودن معماري به ابرها این اجازه را می دهند تا طیف وسیعی از نیازمندي هاي کاربردي را مورد حمایت قرار دهند و به علاوه سربارهاي مدیریتی و نگهداري را کاهش دهند.

2-5-8- معماري بازرایانش ابری32
می دانیم رایانش ابری با به کارگیري چندین تکنولوژي به مهمترین هدف خود که به اشتراك گذاري منابع مبتنی برنیازمندي هاي حرفه می باشد می پردازد. در عمل دو تکنولوژي نقش بسیار مهمی را در این حوزه بازي می کنند که تکنولوژي مجازي سازي و معماري سرویس گرا می باشند[49].
تکنولوژي مجازي سازي مسئولیت ساخت تصاویر مختلفی از سیستم عامل، میان افزار و برنامه هاي کاربردي و انتساب آنها به ماشین هاي فیزیکی مربوطه را برعهده دارد. این تصاویر می بایست قابلیت جابجایی را در محدوده محیط سیستم داشته باشند. علاوه بر این مسئولیت، این تکنولوژي استفاده مجدد از مجوزهاي استفاده از سیستم عامل یا نرم افزار هاي کاربردي را امکانپذیر می کند به این صورت که به محض اینکه کاربري به استفاده خود از سیستم عامل پایان داد سیستم بلافاصله می تواند منبع را آزاد کرده ودر اختیار کاربر دیگري قرار دهد.
معماري سرویس گرا تکامل یک سیستم یا معماري نرم افزار با هدف ایجاد قابلیت استفاده مجدد، مولفه بندي، قابلیت توسعه وانعطاف پذیري می باشد. براي ایجادیک سکوي رایانش ابری با قابلیت گسترش بالا نیاز است تا از این نوع معماري براي ساخت مولفه هایی با قابلیت استفاده مجدد و با رابط هاي استاندارد بهره گرفته شود.
اهداف معماري باز: در این معماري سه هدف براي ایجاد یک معماري باز خوب متصور است. اولین هدف تعیین یک مسیر و روش مشخص براي ایجاد سکوي تامین سرویس ها به شکل مقیاس پذیر و قابل پیکربندي می باشد. هدف دوم ارائه یک مجموعه سرویس هاي عمومی واشتراکی براي ساخت سکو هاي ابر می باشد تا فراهم کنندگان سرویس هاي حرفه بتوانند ابرهاي خود را بر روي این سرویس ها بنا کنند. هدف سوم اینست که بتوان با کمک یک زیرساخت فناوري اطلاعات مناسب و یک سیستم مدیریتی، ارزش حرفه اي ابر را به حداکثر میزان آن رساند.
هفت اصل درمعماري رایانش ابری: در این معماري یک چارچوب یکپارچه تولید و نوآوري پیشنهاد شده که از طریق آن فروشندگان، فراهم کنندگان، شرکاء و مشتریان ابر در کنار هم و بر اساس هفت اصل اساسی کار می کنند و این اصول به ده ماجول معماري منتهی می شوند که ارتباط آنها را درشکل مشاهده می نمایید. این معماري باز تمام بخش هاي ابر از جمله زیرساخت، مدیریت، سرویس گرایی، هسته ابر جهت تامین و مدیریت مشترکین، معماري اطلاعاتی و تحلیل کیفیت آن را در بر می گیرد. در ادامه به معرفی هفت اصل مورد اشاره پرداخته می شود.
اصل 1: مدیریت یکپارچه اکوسیستم ابر
یک معماري باید از مدیریت اکوسیستم ابر پشتیبانی نماید.این اکوسیستم شامل تمامی سرویس ها و راه حل هاي فروشندگان مختلف، شرکا و کاربران نهایی سیستم می باشد تا منابع را در محیط ابر به اشتراك بگذارند.
اصل 2: مجازي سازي زیرساخت ابر
براي بکارگیري مجازي سازي در محیط ابر دو رهیافت وجود دارد. اولی مجازي سازي سخت افزار است که در جهت مدیریت تجهیزات سخت افزاري به شکلPlug & Play بکار گرفته می شود. بنابراین تجهیزات سخت افزاري مختلفی را می توان به سیستم اضافه و یا از آن حذف نمود بدون آنکه به عملکرد سیستم در حال اجرا خدشه اي وارد شود که مسلماً ظرفیت محاسباتی و فضاي ذخیره سازي ابر نسبت به این اضافه و کم شدن ها به شکل پویا تغییر مییابد. دومین رهیافت مجازي سازي نرم افزار است. به عنوان مثال وقتی براي به اشتراك گذاري نرم افزار، از تکنولوژي مجازي سازي کد نرم افزار و یا سیستم مدیریت تصویر33 نرم افزار بهره می بریم.

شکل 2-9: معماری باز برای رایانش ابری
اصل 3: استفاده از سرویس گرایی براي سرویس هاي مشترك قابل استفاده مجدد
همانطور که قبلاً گفته شد علاوه بر مجازي سازي، سرویس گرایی یکی دیگر از فناوري هایی است که ابر به کمک آن می تواند نیازمندي هاي حرفه را به کمک سرویس هاي موجود، برنامه هاي ترکیبی و سرویس هاي مشاپ شده پاسخگو باشد. دو نوع سرویس عمومی قابل استفاده مجدد وجود دارد: سرویس هاي حرفه افقی و عمودي ابر. سرویس هاي حرفه افقی، سرویس هاي مختلفی را شامل می شوند که پیچیدگی میان افزار ها، پایگاه داده ها و ابزار ها را مخفی می کنند. به علاوه میان افزار ها و ابزارهاي توسعه را در غالب سرویس ها ارائه می نمایند. سرویس هایی از قبیل نظارت، مدیریت صورت حساب ها و یا حتی سرویس هایی نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان34 و یا برنامه ریزي منابع سازمان35.سرویس هاي حرفه عمودي شامل تمامی سرویس هاي کاربردي مخصوص به صنعت می باشد. سرویس هایی نظیر پرداخت و ارسال کالا. هر دو نوع این سرویس ها درCCOA قابلیت استفاده مجدد دارند تا بتوان خروجی هاي مورد انتظار ابر از جمله زیرساخت، بستر، نرمافزار و فرآیندهای کسب و کار به عنوان خدمات را که در اصل پنجم توضیح داده می شوند را مهیا نمود.
اصل 4: تامین سرویس ها و به اشتراك گذاري آنها با قابلیت توسعه بالا
تامین سرویس ها به شکل قابل توسعه یک ویژگی منحصر به فرد براي سیستم هاي رایانش ابری است. بدون قابلیت توسعه، بخش تامین سرویس ابر تنها می تواند پاسخگوي نوع خاصی از به اشتراك گذاري منابع باشد.
اصل 5: قادرسازي ابر براي داشتن خروجی هایی با قابلیت پیکر بندي مناسب
خروجی هاي ابر محصولات و سرویس هاي نهایی هستند که توسط سکوي ابر تامین شده اند. از آنجا که خروجی هاي ابر اهداف تجاري خاصی را هدف می گیرند، به آنها راه حل هاي تجاري ابر نیز گفته می شود. مطابق با دسته بندي انجام شده براي به اشتراك گذاري منابع که پیش تر ارائه شد، این معماري خروجی سیستم خود را در چهار سطح ارائه می دهد: ،SaaS ،IaaS ، BPaaS و AaaS
اصل 6: نمایش اطلاعات به شکل یکسان و داشتن چارچوب تبادل پیام
نحوه نمایش اطلاعات و همچنین تبادل پیام در منابع رایانش ابری در تاثیرگذار بودن قابلیت هاي ابر بسیار مهم هستند. منظوراز منابع در CCOA تمامی موجودیت هاي حرفه (به عنوان مثال مشتریان، شرکا و فروشندگان) و منابع حمایتی از جمله ماجول‌هاي مربوط به مجازي سازي و هسته ابر را دربر می گیرد.
اصل 7: کیفیت ابر و نظارت بر آن
آخرین و مهم ترین ماجول در CCOA، کنترل کیفیت و نظارت بر ابر می باشد. این ماجول مسئول شناسایی و تعریف معیارهاي کیفی براي محیط رایانش ابری می باشد و یک مجموعه راهنمایی هاي استاندارد براين نظارت بر طراحی، استقرار، اجرا و مدیریت ابر ارائه میدهد. از نقطه نظر معیارهاي کیفی، پارامترهاي مربوط به کیفیت سرویس ها36مستقیماً می توانند جهت تعریف ویژگی هاي مربوط به موجودیت هاي ابر مانند قابلیت اطمینان، زمان پاسخ، امنیت و قابلیت مجتمع سازي به کار روند.

2-5-9- مدلهاي استقرار
همانطور که در بخش‌های قبل‌ دیدیم مدل هاي گوناگونی براي تحویل سرویس ها وجود دارد، براي استقرار و بکارگیري ابرهاي نیزچندین مدل گوناگون وجود دارد که بسته به مورد کاربري می توان هر یک از آنها را بکار گرفت. این مدل ها شامل ابرهاي خصوصی، عمومی، ترکیبی، انجمنی و یا خاص منظوره می باشند. که در ادامه شرح داده خواهند شد[50].
ابر خصوصی37: این ابرها عموماً متعلق به یک شرکت منفرد و یا شرکت هاي استیجاري هستند و سرویس ها فقط در داخل همان شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین سرویس ها مستقیماً به مشتریان عرضه نمیشوند. در واقع این سازمان هاي هنوز نخواسته یا نتوانستهاند که سرویس هایشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند. نمونه: e-bay
ابر عمومی38: سازمان ها می توانند از سرویس هاي ارائه شده توسط سازمان هاي دیگر استفاده نمایند و البته سرویس هاي درون سازمانی خود را نیز در معرض دید سازمان هاي دیگر قرار دهند. این کار به شرکت ها این اجازه را می دهد تا ساخت سرویس هاي خود را برون سپاري39 کنند و از این طریق هزینه هاي ساخت سرویس را کاهش دهند.نمونه: ابر‌های آمازون، Google Apps
ابر ترکیبی40: با اینکه سازمانها میتوانند با استفاده از سرویس هاي ارائه شده در ابرهاي عمومی و برون سپاري نیازمندي هایشان از کاهش هزینه زیرساخت بهرهمند شوند، با این حال این کار همیشه مطلوب نیست و سازمان ها عموماً ترجیح می دهند کنترل نسبی بر روي داده ها و سرویسهاي خود داشته باشند. در این شرایط آنها میتوانند براي سرویسهاي حساس خود از مدل خصوصی ودر همان زمان، براي سایر سرویس ها از مدل عمومی استفاده کنند که به این مدل، ابر ترکیبی گفته می شود.
ابر انجمنی41: در این مدل چندین سازمان که تقریباً حرفه و نیازمندي هاي آنها مشترك می باشد. منابع و سرویس هایشان را با هم به اشتراك می گذارند و یک ابر انجمنی را تشکیل می دهند.
نمونه: Open Cirrus[13]
ابرخاص منظوره42: ابرهاي ارائه دهندهIaaS سرویس هاي همه منظوره اي را ارائه می دهند که می توانند مورد استفاده دامنه وسیعی از مشتریان با سناریو هاي کاربردي متعدد قرار گیرد. در مقابل این گونه ابرها، ابرهاي دیگري مثل ارائه دهندگان PaaS وجود دارند که دامن همشتریان محدود تري دارند و براي اهداف خاصی طراحی گردیده اند که به این گونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اطمینان، پایگاه داده ها، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد معماری سرویس گرا، منابع اطلاعاتی