پایان نامه ارشد درمورد لیپوپروتئین، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

بافت پوششی رودهکور چسبیده و در تخمیر مواد مغذی نقش دارند. با توجّه به بسته بودن رودهکور، محتویات آن زمان بیشتری در آن باقی مانده و لذا باکتریهای رودهکور فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری خواهند داشت. البته با همه این مشاهدات رودهکور جوجهها تنها 4-3 درصد احتیاجات انرژی حیوان را تأمین میکند (جورجنسن185 و همکاران، 1996).
تاکنون نقش روده در تجزیه میکروبی برخی کربوهیدراتها (جورجنسن186 و همکاران، 1996؛ جیمرز187 و همکاران، ، 2002)، بازجذب آب ساخت میکروبی ویتامینها (کواتس188 و همکاران، 1968)، هضم و جذب کلسترول (تورتئورا189و همکاران، 1975)، تجزیه ترکیبات ازتدار(گلدستین190، 1989) و غیره به خوبی ثابت شده است.
2-11-1-2-3- جمعیّت باکتریایی رودهکور
در جوجههایگوشتی بیشترین تراکم باکتریها در رودهکور ثبت شدهاست (حدود1011 باکتری در هر گرم محتویات گوارشی). پیچیدگی جمعیّت میکروبی دستگاهگوارش از دوران نوزادی تا بزرگسالی در همه موجودات افزایش مییابد (لو و همکاران191، 2003). ضمن اینکه از ابتدا تا انتهای رودهکور پیچیدگی جمعیت میکروبی روده بیشتر میگردد (گنگ و همکاران192، 2002). بخش عمده باکتریهای رودهکور را باکتریهای بیهوازیاجباری تشکیل میدهند و مقدار باکتریهای بیهوازیاختیاری به ندرت از 109 باکتری در هر گرم محتویات گوارشی تجاوز میکند. باکتری انتروکوکوسفیکالیس معمولاً تا چند روز پس از تفریخ جوجهها در رودهکور آنها غالب است امّا در جوجههایگوشتی بزرگتر باکتریهای بیهوازیاجباری غالب میشوند (پس از40 روزگی باکتریها به حالت تثبیت میرسند) که در این مرحله شامل کوکسی193 گرم مثبت، باسیلوس194، جنس بیفیدوباکتر‌ها195، جنس کلستریدیوم196، جنس استرپتوکوکوس‌ها، اشریشیاکلی، جنس باکتریوئیدس197 و جنس لاکتوباسیلوس هستند (بارنز و همکاران198، 1972).
2-11-1-3- معرفی جمعیت فلور میکروبی و نقش آنها در دستگاهگوارش
در یک تقسیمبندیکلی جمعیت میکروبی ساکن دستگاهگوارش را به دودستهکلی تقسیم کردهاند: میکروارگانیسمهای بومی مانند لاکتوباسیلها و باکتروئیدها که سرانجام یک ارتباط همزیستی و رو به تکامل با میزبان برقرار میکنند و میکروارگانیسمهای غیربومی مانند اکلای و کلستریدیوم که عامل بالقوه بیماری هستند.
جمعیت میکروبی طبیعی از میکروبهای فوق الذکر و میکروارگانیسمهای غیررودهای با منشأ محیطی تشکیل شدهاند (افشار مازندران و همکاران، 1381). جمعیت میکروبی متنوع و پیچیدهای در سراسر دستگاهگوارش وجود دارد امّا پیچیدهترین جمعیت میکروبی در چینهدان و رودهکور شناسایی شده است. جمعیت میکروبی چینهدان شامل تعداد وسیعی از لاکتوباسیلها و تعداد اندکی کلیفرمها199، و استرپتوکوکها200 است. قسمتهای بالایی دستگاهگوارش به طور غالب توسط باکتریهای بیهوازی اختیاری اشغال شده است در حالی که رودهکور اساساً محل باکتریهای بیهوازیاجباری است (فولر201، 1989). اسیدیته بخش آغازین دستگاهگوارش بین 3 و 5 و دارای تراکم باکتریایی103 و 105 cfu/g در ناحیه چینهدان، سنگدان و دئودنوم است و گونههای باکترییایی مقاوم به اسید مانند لاکتوباسیل202 به عنوان گونههای باکترییایی اصلی این بخش به شمار میآیند. پیشتر به سمت رودهکوچک اسیدیته به 6/5 و 7/5 تغییر مییابد و تراکم باکترییایی به بین 108 و109 افزایش مییابد. در این بخش گونههای اصلی باکتریایی لاکتوباسیل، کلسترودیا203، استرپتوکوک و آنتروکوکها204 هستند.
در قسمت انتهایی دستگاهگوارش اسیدیته به بیش از 7 و تراکم باکترییایی به1010 تا1012 افزایش مییابد. در این قسمت جمعیت میکروبی بیهوازی با گونههای کلسترودیا، فسی باکتریا205، باکتروئید، کلیفرمها و فکال استرپتوکوکها وجود دارند.
2-11-1-3-1-کلیفرمها
باکتریهای کلیفرم به عنوان یک شاخص برای تعیین کیفیت بهداشتی خوراک و آب استفاده میگردد. کلیفرم، باکتریهای کُروی شکل،گِرم منفی، غیراسپورزا بیهوازی اختیاری هستند که میتوانند لاکتوز را با تولید اسید و گاز در دمای 35 تا 37 درجه سانتیگراد تخمیر نمایند.کلیفرمها در محیط آبی، خاکی و گیاهان و به تعداد زیاد در مدفوع حیوانات خونگرم یافت میشوند. وقتی تعداد کلیفرمها به بیش از حدِّ نرمال برسد میتوانند باعث ایجاد برخی بیماریها در انسان و حیوان شوند. این باکتریها خیلی آسان در شرایط آزمایشگاهی کشت داده شده و شامل یکسری از باکتریها از جمله: دی سیتروباکتر206، انتروباکتر207، ،اشریشیا208، کلبسیلا209 و غیره می باشند(فنگ 210و همکاران، 2002). بنابراین وجود آنها میتواند برای تعیین دیگر ارگانیسمهای بیماریزا مورد استفاده قرار گیرد.کلیفرمهای مدفوع می توانند با وجود نمکهای صفراوی یا سایر عواملسطحی رشد کنند. کلیفرمهای موجود در مدفوع یک گونه ممکن است با گونههای دیگر متفاوت باشد (دیهاوال و همکاران، 2005).

2-11-1-3-2- اِشریشیاکُلی
یک باکتری گرم منفی،کروی شکل، بیهوازی اختیاری و غیراسپورزا است. سلولهای این باکتری در حدود دو میکرومتر طول دارند (کوبیتشک211، 1990). حداکثر رشد این باکتری در دمای 37 درجه سانتیگراد بوده امّا برخی سویههای آزمایشگاهی در دمای بالای 49 درجه سلسیوس نیز تکثیر میشوند(فوتادارت212، 2005). این باکتری معمولاً در رودهکوچک حیوانات خونگرم یافت میشود. بعضی سویههای اشریشاکلای باعث تولید سموم میشود (وگت213و همکاران، 2005). سویههای بیضرربخشی از فلورمیکروبی دستگاهگوارش را تشکیل داده و مطالعات حاکی از این است که میتوانند با تولید ویتامین K2 از استقرار باکتریهای بیماریزا در روده ممانعت نمایند (رید214و همکاران، 1990). سلولهای اشریشیاکلی بخش عظیمی از مدفوع را تشکیل داده و سرایت از طریق مدفوع یکی از راههای اصلی است که گونههای بیماریزای باکتری تولید باکتری میکنند. البته سلولهای باکتری در محیط بیرونی بدن نیز زنده میمانندکه برای تست نمونههای محیطی از لحاظ آلودگی به مدفوع میتوان از آن استفاده کرد (تامپسون215، 1997). سویههای سمی اشریشیاکلی میتوانند در روده دستگاه گوارش و مجاری ادراری آلودگی ایجاد کنند (ژاکسی بایوا216 و همکاران، 2011). انتقال سویههای بیماریزا از اشریشیاکلی اغلب از طریق مدفوع صورت میگیرد و در طیور می تواند علّت انواع مختلفی از بیماریهای ناشی از اشریشیاکلی را کُلیباسیلوس217، مینامند که میتواند انواع گونههای طیور را درگیر کند (هون استین218و همکاران، 2003).
2-11-1-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس219
لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یک گونه تخمیرکننده محسوب میشود که قندها را به اسیدلاکتیک تخمیر میکند. این باکتری در PH پایین رشد میکند و در دمای 37 درجه سانتیگراد حداکثر رشد را دارد. این باکتری به طور طبیعی در دستگاه گوارش انسان و حیوان وجود دارد. بعضی سویههای آن پروبیوتیکی هستند. گزارش تولید اسید توسط لاکتوباسیلوس روی عدم آلودگیقارچی در این ناحیه اثر مفید داشته است (لیجونق220 و همکاران، 2006). سویههای لاکتوباسیلوس به عنوان عامل سلامتی و به عنوان شاخصی برای بهبود میکروفلور روده در نظر گرفتند و علّت آن را میتوان مکانیسمهایی دانست که به مهار پاتوژن میپردازند:
1-رقابت برای تشکیل کُلُنی
2-رقابت برای تغذیه
3- رقابت برای تحریک سیستمایمنی
4- مهار باکتریهای گرم منفی با تولید لاکتوسیدن و اسیدولین و مهار باکتریهای گرم مثبت با تولید اسیدوفیلین (رید و همکاران، 1990).
2-11-1-3-4- انتروکوک
جنس مهمی از کوکسیهای گرم مثبت است که به صورت جفت (دیپلوکوک) یا زنجیره‌هایکوتاه دیده می‌شوند. تمایز انتروکوک‌ها از استرپتوکوک‌ها از روی ویژگی‌های ظاهری، بسیار مشکل است. دو گونه مهم همزیست از انتروکوک در روده انسان (مدفوع) عبارتند از : انتروکوکوسفیکالیس221 ۹۰% تا ۹۵% و انتروکوکوسفاسیوم222، ۵% تا ۱۰% سایر گونه‌های انتروکوک که به ندرت ایجاد بیماری می‌کنند (گیلمور223و همکاران ، 2002).
انتروکوک‌ها بیهوازی اختیاری هستند و اسپور تولید نمی‌کنند. آن‌ها گستره بزرگی از شرایط محیطی را تحمّل می‌نمایند: دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد، PH از ۴ تا۱۰ و غلظت‌های بالای کلریدسدیم. انتروکوک‌ها بر روی آگار خوندار گوسفندی همولیز گاما ایجاد می‌کنند (اشلیفر224،1984). اعضای جنس انتروکوک تا سال ۱۹۸۴ همراه با استرپتوکوک گروه دی طبقه بندی می‌شدند. آنالیز ژنومی انتروکوک‌ها نشان داد که آن‌ها جنس متفاوتی از استرپتوکوک‌های D هستند. از دیدگاه پزشکی، انتروکوک‌ها از نظر مقاومت آنتیبیوتیکیذاتی اهمیت دارند (فیشر و فیلپس225،2009). برخی از انتروکوک‌ها بهطور ذاتی به آنتیبیوتیک‌های بتالاکتام (پنیسیلین، سفالوسپورین‌ها و کارباپنم) و آمینوگلوکوزیدها مقاوم هستند (تانگر226 و همکاران ، 2004).
2-11-2- مروری بر مطالعات انجام گرفته روی پارامترهای خون
خون، بافت سیالی است که از مایعی به نام پلاسما که در برگیرنده نمکها، ترکیبشیمیایی و سلولهایخونی است تشکیل شده است. خون نقش های زیادی را بر عهده دارد از جملهی آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: جذب و انتقال موادغذایی از دستگاهگوارش به بافتهای گوناگون بدن، انتقال گازهای خون به بافتها و برعکس، دفع مواد زائد ناشی از متابولیسم، انتقال هورمونهای تولید شده به وسیله غدد درونریز و تنظیم مقدار آب بافتهای بدن است، همچنین خون نقش مهمی در تنظیم درجه حرارت طبیعی بدن دارد (آناتولی227، 2001).
در جوجههایگوشتی میزان مطلوب بعضی پارامترهای خونی عبارتند از : کلسترول بین mg/dl 275- 125 و برای گلوکز بین mg/dl260-130 و برای اوریک اسید mg/dl 5/2-1 و برای تریگلیسرید mg/dl 27 (کبیر، 2002). میزان ازدیاد غلظت بیش از اندازه در برخی از پارامترهای خونی مانند کلسترول و تریگلیسیرید در گوشت طیور موجب نگرانی در مصرفکنندگان میشود زیرا میتواند برای سلامتی انسان نیز مشکلساز باشد (آناتولی، 2001).
2-11-2-1- لیپوپروتئینها
ذراتی هستند که در ساختمان آنها لیپید و پروتئین وجود دارد. در انتقال چربیها از روده به بافت چربی و کبد و نیز از کبد به سایر بافتها نقش دارند. در قسمت مرکزی آنها چربیهای کاملاً غیرقطبی (تریگلیسریدها و استرکلسترول) و در قسمت محیطی آنها چربیهای آمفیپاتیک(فسفولیپیدها و کلسترول آزاد) وجود دارد. پروتئینهای موجود در لیپوپروتئینها یا سطحی هستند(آپوC و آپوE) که به راحتی بین لیپوپروتئینهای مختلف جابهجا میشوند و یا عمقی هستند(آپوB100 و B48) و نمیتواننداز یک لیپوپروتئین به دیگری بروند (لنینجر228،2000).
2-11-2-1-1- اهمیت بالینی لیپیدها
مهمترین لیپیدهایی که به طور روزمره در آزمایشات مربوط به پارامترهای خون اندازهگیری میشود عبارتند از کلسترول و تریگلیسرید. برای اندازهگیری کلسترول روشهای شیمیایی (مانند سالکوفسکی، روش لیبرمان-بورشارد و …) و نیز روشهای آنزیمی وجود دارد. روش آنزیمی ارجح است.
میزان کلسترولخون بر حسب سن، جنس، حالات فیزیولوژیک تغییر میکند. از آن جا که کلسترولپلاسما توسط لیپوپروتئینهایی چون LDL وHDL حمل میشود، اندازهگیری این لیپوپروتئینها نیز اهمیت بالینی دارد.
LDL وسیله جذب کلسترول به بافتها و HDL وسیله برداشت کلسترول اضافی بافتهاست. به همین دلیل افزایش غیرطبیعی نسبت LDL/HDL، همراه با افزایش جذب کلسترول به بافتها و نیز تسریع ایجاد پلاکتهای داخل عروق میباشد و ریسک بروز بیماریهای انسدادی شریانها را نشان میدهد. به LDL، کلسترول بد(ریسک فاکتور) و به HDL، کلسترول خوب(آنتی ریسک فاکتور) میگویند.
هورمونها نیز بر تنظیم میزان کلسترول خون موثرند. غلظت تریگلیسریدهای پلاسما نیز تحت تأثیر تغذیه، سن، جنس قرار میگیرد. تریگلیسرید پلاسما بیشتر از سرم است چون در اثر انعقاد مقداری از آن درساختمان لختهگیر میافت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بهبود عملکرد، مواد غذایی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد لیپوپروتئین، دانشگاه آزاد اسلامی، رژیم غذایی