پایان نامه ارشد درمورد قوانین موجود، اجرای احکام، قواعد آمره، توقیف حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

قانون یا آییننامه، از قواعد آمره است با اینکه میتوان با موافقت کارمند بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق او را کسر و به طلبکار تأدیه نمود؟ به نظر میرسد چنانچه شخص مدیون توافقی بر مبنای کسر یک سوم یا یک چهارم دیگر از بقیه حقوق خود کرده باشد اجرای آن بر طبق توافق مدیون بلااشکال خواهد بود.97 نظریه شمارهی 2617/7 مورخ 7/4/82 اداره حقوقی قوهی قضائیه در خصوص توافق جهت کسر مبالغ بیشتر حقوق چنین میگوید:
“محدودیت مقرر در مادهی 96 ق.ا.ا.م راجع به عدم جواز کسر بیش از ربع و ثلث حقوق و مزایای کارکنان مؤسسات و سازمانهای موضوع مادهی مذکور در مورد ترتیب اجرای احکام دادگاههاست که صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت محکومعلیه برای وصول محکومبه و به حکم قانون از حقوق آنان کسر میشود اما اگر کارکنان مذکور قبلاً در مورد کسر مبلغی بیش از آنچه که در مادهی 96 قانون یاد شده آمده با سازمان متبوع خود توافق کرده باشند چنین توافقی خارج از شمول ماده مزبور است و اجرای آن منع قانونی ندارد.”
ملاحظه میشود که به نظر ادارهی حقوقی نیز کسر مبالغ بیش از ربع یا ثلث را میتوان به توافق سازمان متبوعه و بدهکار وی واگذار نمود، بنابراین در این خصوص میتوان موضوع کسر مبالغ بیشتر از ثلث یا ربع حقوق و مزایا را تکمیلی قلمداد نمود.
ایرادی که اغلب به توافق بدهکار در خصوص برداشت مبالغ بیش از ربع یا ثلث از حقوق آنان وارد میشود آن است که مازاد بر نسبتهای مذکور در زمرهی حقوق و عواید اولاد و افراد تحت تکفل مستخدم محکومعلیه یا متعهد است و او نمیتواند نسبت به حقوق آنان تصمیم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نماید.
با توجه به تفاوتهایی که در قوانین موجود میان کارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر کدام میتوان دیدگاه خاصی داشت. میتوان به مادهی 1105 ق.م استناد نمود و گفت در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. پس با این استدلال شوهد میتواند با سازمان متبوع خود توافق کند که مبالغی بیش از مقرر در قانون از حقوق و مزایای وی توقیف یا کسر شود. در خصوص چگونگی کسر حقوق و مزایای مستخدمین زن نیز نظرات متفاوتی ارائه گردیده که در بخش مربوطه بررسی خواهد شد.

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دیوان عدالت اداری، دادگاه صالح، جبران خسارات، اجرای احکام مدنی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توقیف حقوق، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، بازنشستگان