پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تحول فرهنگی، آموزش عالی، توسعه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

آمادگی به منظور رویارویی با تحولات،بایستی از وفاق و تفاهم اجتماعی برخوردار باشند تا بستر مناسبی برای برقراری و در نهایت توسعه تفاهم اجتماعی مهیا گردد،به طوری که تحول فرهنگی،در آن بستر رشد کند، بالنده شود و هویت ملی بیابد(ناظمی اردکانی،کشاورز،1385).
هدف از مدیریت تحول فرهنگی،اداره کردن تحول فرهنگی در جامعه است زیرا با توجه به گفته های پیشین،بار معنایی تحول فرهنگی به مدیریت منتقل می شود که به معنای برنامه ریزی و سامان دهی به تحول فرهنگی است.مقوله تحول فرهنگی همچون هر مقوله اجتماعی دیگر،برای وقوع نیازمند شرایط مناسب می باشد و واضح است که ایجاد این شرایط، خود مستلزم اندیشه،برنامه ریزی و سازماندهی است.هیچ چیزی بدون مدیریت، در چارچوب مناسب خود اتفاق نمی افتد و حتی ممکن است از یک فرصت به تهدید بدل شود.تحول فرهنگی هم بدون مدیریت شدن،مستثنی از این قاعده نیست(ناظمی اردکانی،کشاورز،1385).

2-34- توسعه فرهنگی و تکنولوژی

دستاوردهای بشری در قالب تکنولوژی تأثیر مهمی بر توسعه فرهنگ مادی جوامع گذاشته است.تکنولوژی مجموعه ای از روش ها و تجربیات و علوم عملی است که مردم برای تسلط بر محیط و حل مشکلات مربوط به رابطه شان با محیط به کار می برند(یونسکو،1379).تکنولوژی مناسب آن است که با بنیان های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جامعه ای که از آن استفاده می کند سازگار باشد؛تکنولوژی مناسب برای توسعه فرهنگی جامعه چندین مزیت دارد:«1.هرچه دستاوردهای بشری با نظام اجتماعی جامعه سنخیت بیشتری داشته باشد،این مسئله خود منجر به تقویت تکنولوژی شده و موجب کاهش از هم گسیختگی فرهنگی در جامعه گردیده است.2.تناسب تکنولوژی با فرهنگ موجود یک جامعه آسایش مردم منطقه را تضمین می کند.»(یونسکو،1379).غالبا توسعه تکنولوژی مناسب با فرهنگ یک جامعه باعث رشد و آگاهی در آن فرهنگ شده،هرچه تکنولوژی و دستاورد بشری در ابعاد متوسط و کم هزینه برای یک جامعه تولید شود،تأثیرات منفی کمتری برزندگی فرهنگی افراد جامعه می گذارد(همان منبع).

2-35- اینترنت و توسعه فرهنگی

پیشرفت های حاصله در فن آوری های ارتباطی و تکنولوژی های مخابراتی در تقاطع خود یک فرایند کلان آفرید که از دل آن پدیده ای به نام اینترنت به وجود آمد.ظهور اینترنت به عنوان یک ابزار جدید سریع و ارزان ارتباطی عرصه های مختلف زندگی بشر را دچار دگرگونی کرد و از بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی به ابعاد آن بخشید(هاشمی،کاوسی،1390).
اطلاع رسانی الکترونیکی،ایجاد ارتباط آموزشی،فراهم کردن زمینه پژوهشی و علمی در نقاط مختلف دنیا،آموزش الکترونیکی،اتصال به کتابخانه های پیشرفته و غنی،پژوهش از طریق مجلات و……بخشی از پیامدها و تاثیرات مثبت اینترنت در بعد فرهنگی است(همان منبع).

2-35-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

لغت نامه وبستر تکنولوژی را نحوه انجام کار با استفاده از فناوری تعریف کرده است.پل ساتلر72،فناوری های آموزشی را بیشتر فرآیند می داند ونه محصول.بررسی تحول تاریخی آموزش در دانشگاه ها نشان دهنده تاثیر ادغام تکنولوژی در آموزش عالی است(فرج الهی،ظریف صنایعی،1388).
فرایند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.دانشگاه های عصر حاضر با دگرگونی عمده ای مواجه هستند.کمبود بودجه، افزایش شمار دانشجو،تغییر جمعیت دانشجویی،نیازهای آموزشی متنوع و جدید اجتماع به تغییرات سازمانی نیاز دارد،تغییراتی که با نیازهای جدید هماهنگ باشند.با آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)،امکان «یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی» متناسب با نیازهای دانشجو فراهم می شود(همان منبع).استفاده از فاوا نماد دوره جدیدی از آموزش است.فاوا ،الگوی فکری آموزش را دگرگون ،مدل های موجود آموزشی را غنی تر و شیوه های جدید آموزش و یادگیری را پیشنهاد می کنند که در آنها ،یادگیرنده نقش فعالی داشته و بر یادگیری خودراهبر،مستقل،انعطاف پذیر و تعامل کننده تاکید دارد(فرج الهی،ظریف صنایعی،1388).
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ،نماد دوره جدیدی از آموزش است .فناوری اطلاعات و ارتباطات،الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدل های موجود آموزشی را غنی تر کرده و شیوه های جدیدی نیز ایجاد می کند(همان منبع).
آموزش عالی در آستانه یک انقلاب با توجه به قدرت تکنولوژی دیجیتال و گسترش اطلاعات است.در واقع تولید دانش در عصر اطلاعات یک فعالیت با کمک فناوری است.افراد در همه جا آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در یافت می کنند و آموزش در همه جا در حال تکامل است،با فناوری های جدید،راهبرد های آموزشی جدید توسعه و بسیاری از موانع ارتباطی از بین می رود(فرج الهی،ظریف صنایعی،1388).بنابراین با کمک تکنولوژی های نوین اطلاعاتی دانشگاه ها قادرند رویکردهای یاددهی یادگیری فعال، همیاری، انعطاف پذیری و یادگیرنده محوری را تشویق نموده و یادگیری دانشجویان را ارتقا بخشند(همان منبع).
فناوری اطلاعات به مجموعه ای از وسایل و تجهیزات ، نرم افزارها و به طور کلی،خدمات و محصولاتی اطلاق می شود که بستر اولیه تولید ، توزیع، و اثر بخشی انواع مختلف اطلاعات را در بر می گیرد(محسنی،59:1386).
از آنجا که انتقال و جریان یافتن فرهنگ از طریق ارتباطات انجام می شود،فرهنگ ها، یعنی نظام عقاید و رفتار ما که ساخته تاریخ اند،با فناوری های جدید دستخوش تغییرات و دگرگونی های بنیادین می شوند و این امر،با گذشت زمان تشدید می شود(کاستلز73،383:1385).
دانشگاه ها به دلیل تاثیرپذیری فراوان از تغییران پیرامونی عصر حاضر،چالش های نوینی را تجربه می نمایند که پاسخ گویی مناسب به آن ها تنها در قالب تفکر و برنامه ریزی صحیح و اندیشمندانه امکان پذیر است.از آن جمله،ظهور جامعه اطلاعاتی و تاثیرات فناوری های نوین،دریچه جدیدی را به مقوله هویت فرهنگی گشوده است،تا آنجا که بسیاری معتقدند حتی صورت بندی های قدرت در جوامع ،بیش از ابعاد سیاسی و اقتصادی آن ،به نحو روز افزونی در قالب های فرهنگی تبلور یافته است(خانیکی،286:1383).
رئوفی(1374)،نقش های دانشگاه در تقویت و توسعه فرهنگ در جامعه را در قلمروهای ذیل بر می شمرد:دسترسی به فرهنگ؛آموزش و پروراندن فرهنگ و هنر؛ارتقای خلاقیت و نوآوری؛تشویق فرهنگ عامه و فرهنگ سنتی؛تقویت هویت فرهنگی؛ارتقای مبادلات فرهنگی؛حفظ میراث فرهنگی.
با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی،ضرورت ارتباطات صحیح و مبتنی بر شناخت متقابل فرهنگ ها و ملت ها ، امروزه بیش از هرزمان دیگر احساس می شود؛زیرا با افزایش سرعت انتقال اطلاعات ،گاه امکان بروز سوء تفاهم ها بیشتر شده است و چنان که کشورها به روش صحیح میراث و دستاوردهای علمی و فناوری امروز خود را بیان نکنند و خود در صدد کسب اطلاعات صحیح از محیط علمی بین المللی بر نیایند،زیان های فراوانی خواهند دید(کریمیان،احمدوند،1392). اهل علم به طور کلی و دانشجویان به طور خاص،از مصرف کنندگان اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.اینترنت بخش مهمی از فعالیت های آموزشی،شغلی و فراغتی دانشجویان را به خود اختصاص می دهد.(کریمیان،احمدوند،1392).
دنیای کنونی در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتاب زدگی تاریخ به لحاظ تغییرات مختلف می باشد.دانشگاه قادر نخواهد بود همچون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهاد های اجتماعی،ملی‌و فعل‌و انفعالات گسترده بین المللی در دهکده جهانی بدانند،زیرا جامعه آموزشی هم به لحاظ تجربه گرایی تاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژه ای که قرن حاضر را احاطه کرده است،مطمئنا مرکز ثقل این تغییرات و تحولات خواهد بود(پور محمد باقر،لطیفه و الهه،1387).
با توجه به شرایط دنیای کنونی،دانشگاه برای برآوردن نیازهای خود به انواع فناوری های نوین نیاز داردو باید برای انتقال و ورود آن و ایجاد مهارت و دانش فنی جهت استفاده از این ابزار تلاش کند.راهکارهای زیر برای استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانشگاه پیشنهاد می شوند:
• توسعه منابع انسانی ICT از طریق برنامه های آموزشی و ارتقای مهارت برای بالا بردن کارایی نیروی کار در دانشگاه.
• به کارگیری ICT جهت بالا بردن کارایی دانشگاه جهت آموزش هر چه بهتر و استفاده همراه با خلاقیت از این فناوری.
• توسعه فرهنگ استفاده از ICT از طریق ارایه و تشویق مصرف آن در دانشگاه(همان منبع).
با توجه به این که قرن حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات در نظر گرفته شده است امکان استفاده از اطلاعات ، نیازمند درک دقیقی از چگونگی دریافت، ارزیابی و کاربرد این اطلاعات به همراه مهارت های مربوطه می باشد.در این میان نظام های آموزشی تحت تاثیر مستقیم گسترش فن آوری های نوآورانه می باشد بنابراین لازم است فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این نظام ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد(عباسی،هاشمی،عبدشریفی،1392).
برای رویارویی با تغییر،باید فرصت ها و تهدیدهایی که تغییر ایجاد می کند را بشناسیم و موانع تغییر را شناسایی کرده و در صدد رفع موانع برآییم و سپس راهکار و استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف که همانا در نظام های آموزشی، توسعه فردی و اجتماعی می باشد را انتخاب نماییم(همان منبع).

2-36- چالش های پیش روی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

پاسخ گویی به نیازهای گسترده جهانی،آموزش عالی را به نهادی کلیدی برای جوامع مدرن و در حال توسعه تبدیل کرده و تغییرات سریع اقتصادی ،اجتماعی،و فناورانه ماهیت زندگی و مشاغل افراد را تحت تاثیر قرار داده است(فرج الهی،ظریف صنایعی،1388).افراد برای رویارویی با این تغییرات،باید به طور مداوم در حال یادگیری و بازآموزی باشند و این ویژگی ها در عصر حاضر موجب شده تا دایما بر تعداد داوطلبان ورود با آموزش عالی افزوده شود.انفجار اطلاعات ،توسعه ارتباطات ،تحولات در نظام های اداره حکومت ،تحولات فرهنگی و به هم پیوستگی جوامع جهانی ،نگاه و نیاز به آموزش عالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تحول فرهنگی، نهادینه سازی، مهندسی فرهنگی، مبانی فکری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت، جامعه آماری، روش نمونهگیری، روش پژوهش