پایان نامه ارشد درمورد فساد اداری، کسب و کار، اطلاعات مالی، نظام اداری

دانلود پایان نامه ارشد

صورت گرفته است. اما بر اساس جستجو در سایت های معتبر علمی چون سایت نورمگز31، جهاد دانشگاهی32 ، سیویلیکا33 و … تحقیقی که با عنوان “شناسایی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران” انجام شده باشد، یافت نشد. برخي از تحقيقات صورت گرفته به شرح زير ميباشند:
2-3-1. پیشینه در داخل کشور
الوانی و همکاران در ترجمه کتاب مدیریت دولتی نوین که توسط آون هیوز نگاشته شده است، الگوی مدیریتی پاسخگویی را مطرح کرده اند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است، تا به طریقی عمل کند که مورد تایید جامعه باشد. پاسخگویی مبنای هر جامعه است که ادعا می کند دموکراتیک است. تغییرات مدیریتی شفافیت بیشتری را به همراه دارند، به طوری که نتایج برنامه ها را از گذشته بهتر می توان دید. این موضوع عملا پاسخگویی را بهبود می بخشد، زیرا که در آن عدم موفقیت در تحقق اهداف به مراتب بیشتر از سیستم قدیمی قابل مشاهده آشکاراست( آون هیوز، 1391: 293-296).
قلی پور در مقاله خود تحت عنوان تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری، به شاخص هایی که کمیته ورزشی استرالیا (ASC34) برای نظام حکمرانی خوب برشمرده است، اشاره کرده است، که شفافیت و باز بودن نظام اطلاعاتی و تصمیم گیری یکی از این موارد می باشد. همچنین اشاره داشته که برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد35 نیز ویژگی ها و شاخص هایی برای حکمرانی خوب معرفی می کند که توجه و تاکید آن بر تامین حقوق شهروندی و مشارکت آن ها در تصمیم گیری و اجرای آن است. این شاخص ها عبارتند از: اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارآیی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت. بر این اساس محقق، الگوی حکمرانی خوب که شفاف سازی اطلاعات نیز جز شاخص های اساسی آن می باشد را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می کند و به تبیین رابطه بین الگوی یادشده و فساد اداری می پردازد(قلی پور، 1384: 103).
آقاسی در پژوهش خود تحت عنوان شفاف سازی اطلاعات در تنظیم و ارائه گزارشات مالی نیاز امروز جامعه ایران، شفاف سازی اطلاعات مالی را که گونه ای از انواع شفاف سازی اطلاعات می باشد، اینطور بیان کرده است: منظور از شفاف سازی اطلاعات مالی این است که ضایعات نهفته در اطلاعات مالی باید به وضوح بیان گردد تا استفاده کنندگان با استفاده از این اطلاعات دچار گمراهی در تصمیم گیری های خود نشوند. در نتیجه تحقیق، یکی از مهم ترین ویژگی های کاربردی اطلاعات مالی؛ شفاف بودن این اطلاعات است. به دلیل اینکه گروه های متفاوتی از جامعه، ذی نفعان اطلاعات مالی در جامعه هستند، مفهوم رفاه اجتماعی مطرح شده و گزارش گران مالی در ارائه گزارشات خود دارای مسئولیت اجتماعی هستند، لذا مهم ترین ویژگی اخلاقی گزارش گران مالی وجود یا عدم وجود دستکاری و وجدان کاری آن ها است(آقاسی، 1385: 303).
فرهادی نژاد و لگزیان(1390) در پژوهش خود با عنوان “پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن” فساد و عوامل موثر برآن را در دو بازه زمانی (سال 1378 و سال 1388) تحقیق و بررسی کردند. با گذشت ده سال از مطالعه اول، متغیرهای اقتصادی بروز فساد، جای خود را به متغیرهای فرهنگی داده اند و متغیرهای فردی جایگزین متغیرهای سازمانی شده اند. نکته قابل تامل در این رتبه بندی آن است که در هر دو مطالعه، نبود وجدان کاری، احساس کارکنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه با افراد شاغل در سایر بخش ها، عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی و قانون گریزی به عنوان معضلی فرهنگی، مهم ترین عوامل پدید آورنده فساد اداری بوده اند(فرهادی نژاد و لگزیان، 1390: 45).
مشفق(1389) در پژوهش خود این گونه نوشته است، که با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی مقوله فساد اداری هنوز ریشه کن نشده، بلکه در اشکال جدیدی به ساختار اداری کشور نفوذ کرده است. شاید بتوان گفت که فساد اداری در ایران تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر کشورها داشته و نحوه اصلاح ساختارهای تولیدکننده فساد در جامعه ایران بسیار پیچیده تر از سایر کشورهاست. از جمله مولفه های تاثیرگذار بر فساد اداری که محقق به آن دست پیدا کرده است، شفاف نبودن مقررات نظام بانکی، شناور و متغیر بودن مقررات و قوانین اقتصادی اعم از نرخ سود و…(مشفق، 1389: 145 و 161).
داداشی(1390) بر اساس گزارش و مستندات داخلی و بین المللی نوشته است، علیرغم وجود پنج دستگاه نظارتی سطح بالا در نظام، حساسیت مقام معظم رهبری و دستگاه های ذی مدخل در ابلاغ و تدوین قوانین متعدد و دارای ابعاد مختلف حقوقی، در مبارزه با فساد اداری و تلاش برای استقرار و ارتقاء سلامت اداری چندان که باید موفق نبوده ایم؛ آن هم در جامعه ای که دارای اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی است. نویسنده علل بسیاری را دخیل دانسته است ولی مهم ترین نقش و جایگاه را در فساد اداری و نبود شفافیت به فرهنگ، عدالت و قانون متعلق می داند(داداشی، 1390: 208).
حسنی و شمس(1391) در پژوهش خود تحت عنوان “راه کارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی” از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی استفاده نموده اند. بر اساس مطالعات انجام شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ گویی، فقدان شایسته سالاری در گزینش ها، نبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند. با توجه به عوامل یاد شده، راه کارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به دست آمد، عبارت اند از: تقویت نظارت درونی(تقوا) و نظارت اجتماعی(امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی(حسنی و شمس، 1391: 81).
میرسپاسی و باقرزاده(1385)، پاسخگویی را مبنای دولت دموکراتیک و محور اساسی مفهوم حکومتداری خوب می دانند. آن ها بر این باورند که کارکرد مطلوب نظام پاسخگویی باید پیامدهای پنج گانه: 1- کارایی و بهبود عملکرد، 2- شفافیت و مشروعیت تصمیمات، 3 حساسیت در قبال مسائل شهروندی، 4- جلوگیری از فساد و قدرت مطلقه و 5- اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد. با مطابقت این پیامدهای مورد انتظار با گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی(1382) مشخص گردید که نظام پاسخگویی با موانع اساسی روبرو است. بنابراین در این پژوهش برای دستیابی به راه کار، طرح الگوی بهینه پاسخ گویی دولت با نگرش سیستمی در نظام اداری ارائه شده است(میرسپاسی و باقرزاده، 1385: 1).
2-3-2. پیشینه در خارج از کشور
کریلو مارتینز36(2011) در تحقیق خود تحت عنوان مقررات انتشار اطلاعات بخش دولتی از طریق وسایل الکترونیکی، شفافیت را یکی از چالش های اصلی دولت های عمومی37 در جامعه اطلاعاتی برای برقراری ارتباط بین ادارات دولتی و شهروندان و در نهایت در جهت بهبود مشروعیت دموکراتیک، معرفی کرده است. این مقاله با تمرکز بر ابزارهای جدید برای تنظیم انتشار اطلاعات مربوط به بخش دولتی و همچنین بهبود انتشاراطلاعات و شفاف سازی، ابتدا مقررات مختلف درانتشار اطلاعات از طریق وسایل الکترونیکی مربوط به بخش عمومی موجود در کشور اسپانیا را بررسی و سپس با توجه به آن ها راه کارهایی دیگر ارائه نموده است (Martinez, 2011: 188).
براگونسکی و میتیاکو38(2013) در پژوهش خود با عنوان شرکت های خارجی و فرهنگ شفافیت با استفاده از مدارک و شواهد اطلاعات اداری روسیه، فرهنگ شفافیت را در معاملات کسب و کار بررسی کرده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که روابط نزدیک تر شرکت های چند ملیتی موجب شفافیت بهتر اطلاعات می شود که متقابلا این منجر به همبستگی قوی بین گزارش دهی درست و حسابداری شفاف می گردد(SergueyBraguinsky, 2013: 1 & Mityakov).
رلی و صابهرول39 (2009) در مقاله خود تحت عنوان “ادراکات شفافیت سیاستگذاری دولت” بیان داشتند در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان قوانینی مربوط به دسترسی به اطلاعات را برخلاف زمان های گذشته اتخاذ کرده اند. رقابت در اقتصاد جهانی یک انگیزه قوی برای دولت ها به عنوان رهبران کسب و کار برای دستیابی به اطلاعات است که برای بازارهای کارآمد حیاتی است. با توجه به تعامل رو به رشد بین دولت ها و شرکت های چند ملیتی و تاکید جهانی بر دسترسی به اطلاعات، این مطالعه ملی به بررسی رابطه بین ادراکات مدیران کسب و کار از شفافیت و سیاست گذاری دولت به عنوان وسیله ای برای پیشبرد جریان اطلاعات مربوط به دولت می پردازد. شفاف سازی در کشورهایی که زیرساخت های ارتباط از راه دور، دولت الکترونیکی، مطبوعات آزاد و سطح بالاتر درآمد دارند، مناسب تر از کشورهایی هستند که سطح پایین تری از این موارد را برخوردارند. در رتبه بندی نظردهندگان، عوامل قوانین دسترسی به اطلاعات و زیرساخت های ارتباط از راه دور از اولویت های برتر شفاف سازی قرار گرفتند. یافته های رگرسیون نشان می دهد که ارتباطات از راه دور و زیرساخت های مطبوعات آزاد، ادراکات شفافیت دولت را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد و این موارد راه کارهای قابل توجهی محسوب می شوند(Relly & Sabharwal,2009: 148).
کیم و همکاران40 ( 2009) در تحقیق خود دولت الکترونیک را به دلیل بهبود شفافیت در بخش دولتی و مبارزه با فساد به طور روز افزون کارآمد دانستند. این مطالعه به بررسی چگونگی مبارزه با فساد و استراتژی های سیستم دولت الکترونیک در یک دولت محلی تا یک دولت در سطح ملی می پردازد(Kim et al,2009: 42).
جف41 و همکاران(2006) در پژوهش خود به بررسی نتایج شفافیت در بهداشت و درمان پرداختند و اثرات شفافیت بر بهداشت و درمان را شناسایی کردند. آن ها در تحقیقات خود دریافتند شفافیت، تصمیم گیری بهتر و نتایج و اقدامات بهتر حاصل از تصمیمات را تسهیل می کند و آنچه که بر اثر رشد و ارتقا شفافیت در بهداشت و درمان اتفاق می افتد، مواردی است چون دستیابی به فرصت های قابل توجهی برای کاهش مرگ و میر، درد و رنج پیش از مرگ و کاهش هزینه های غیر ضروری و خطرات و همچنین افزایش درصد بهداشت و امنیت بهداشتی انسان ها در مناطق مختلف (Jaffe, 2006: 981).
اسونسون42 هدف تحقیق خود را توصیف و ارزیابی الزامات قانونی برای شفافیت در موسسات آموزش عالی کشور سوئد قرار داد و در این مطالعه با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای کشف اسناد و مدارک حقوقی، تجزیه و تحلیل داده ها و انجام مصاحبه با مدیران برجسته موسسات آموزش عالی و سازمان های اداری سوئد بهره جست و نتایج تحقیقات خود را تکمیل کرد و در نهایت به این به این نتیجه دست یافت که شفافیت در تمام مراحل مستندسازی و تصمیم گیری باید وجود داشته باشد و باید با تمام مراحل انجام کار همراه باشد. تصمیمات و مستندات باید شفاف بوده و در سطوح مختلف به اطلاع برسد(Svensson, 2007: 118).
مونسترمن و همکاران43 در تحقیق خود با موضوعیت تاثیر عملکرد در فرایند کسب و کار استاندارد در حوزه ی منابع انسانی، به دنبال ارزش آفرینی در فرآیند کسب و کار هستند و می خواهند در این فرآیند، استاندارد خاص خود را ایجاد نمایند. یکی از عواملی که در این استانداردسازی نقش اساسی داشته است، وضوح و شفافیت فرآیند استخدام است که در نتیجه این شفافیت می توان بهبود کیفیت اطلاعات و کاهش هزینه های اداری منابع انسانی را شاهد بود(Muenstermann,2010: 924).
سو و همکاران44(2011) در مقاله خود تحت عنوان” ارتباط شفافیت بر افزایش مشارکت: چشم انداز سرمایه های فکری” در پی نشان دادن این ارتباط بودند، که شفافیت سرمایه فکری از طریق گزارشگری های سرمایه فکری می تواند ارتباطات و مشارکت را افزایش دهد و آن ها را فعال گرداند. در این تحقیق سه عنصر خاص شفاف بودن سرمایه های فکری که بر افزایش مشارکت کسب و کار تاثیر می گذارد، اینگونه معرفی شده اند: شفافیت چشم انداز کسب و کار؛ شفاف بودن ارزش ها و استراتژی ها؛ و شفاف بودن منابع حمایت کننده دانش. در نهایت شفافیت بین افراد سازمان برآمده از صداقت آن ها تلقی گردیده است و صداقت داشتن می تواند جو ارتباطات را مستحکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، تصمیم گیری گروهی، سیاست گذاری، قانون اساسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، مسئولیت پذیری، آموزش ضمن خدمت، گلوله برفی