پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ و تمدن

دانلود پایان نامه ارشد

مرکزي، در شرق از فضاهاي فلات تبت و فلات دکن(هند) و دشت سند و پنجاب؛ در جنوب از فضاهاي آبي اقيانوس هند، خليج فارس و شبه جزيره عربستان و در غرب از فضاهاي فلات اناتولي و دشت‎هاي بين النهرين متمايز و جدا مي شود و فضاي محصور ميان اين مناطق داراي هويت طبيعي مشخص است اين فضاي قابل زيست و سکونت که در ضمن از لحاظ جغرافيايي با قلمروي فرهنگ و تمدن ايراني نيز منطبق است، به کاسه اي مي ماند که در جداره هاي آن را رشته ارتفاعات بلند پيراموني مي سازد و داخل فضاي واحد و نسبتا امني براي ارتباط و حشر و نشر سکنه درون آن پديد آمده است. اين فضا که به فلات ايران موسوم است، در حدود 5/2 ميليون هکتار مساحت دارد و مشتمل بر بخش دروني و داخلي فلات، ارتفاعات پيراموني و جدار خارجي منتهي به دشت ها و جلگه هاي پيراموني است (حافظ نيا، 1381 ، ؛14. 16).
وجود موانع طبيعي ارتفاعات البرز ، سواحل جنوبي کاسپين را از ايران مرکزي جدا مي سازد؛ دماوند مرتفع‎ترين قله آن بيش از 5671 متر ارتفاع دارد. زمين هاي جنوبي کاسپين بيشتر از حدود 50 کيلومتر تا کوه فاصله ندارند، از اين رو ، البرز سفر شمال به جنوب را و کوير بزرگ نمک ايران مسافرت شرقي -غربي را محدود مي سازد. در زمان هاي باستان قدرت هاي منطقه اي در صدد اعمال کنترل بر دروازه ها بودند و به هنگام ضرورت براي رسيدن به مقصد اقدام به تأسيس به دژهايي مي نمودند(کمپ وهارکاوي، 43، 1383) . فلات ايران از گره گاه پامير در شمال شرقي تا گره گا قفقاز در شمال غربي، از دشت هاي سند و پنجاب و خليج فارس تا دشت هاي بين النهرين گسترش مي يابد. ديواره هاي اين فضاي محصور، در شمال رشته کوه هاي البرز و هندوکش ، در غرب و جنوب ، رشته ارتفاعات زاگرس و در شرق، ارتفاعات سليمان اند. دولتهاي ايراني در زمانه گذشته در زمان اقتدار ، مرزهاي سياسي خود را بر مرزهاي طبيعي (خط الرأس ارتفاعات پيراموني فلات) متمايز مي کردند تا بدين ترتيب هم فضاي محصور و امني در برابر تجاوز دولت هاي پيراموني براي خود و سکنه درون فلات بوجود آورند و تنها با زوال اقتدار و ضعف دولت ايران ، کشور به اشغال نيروهاي مهاجم در مي آمد(حافظ نيا ، 1381 ، 16. 17).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، فرهنگ و تمدن، نفت و گاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سواد بصری، نقوش اساطیری، تحلیل محتوا