پایان نامه ارشد درمورد فرآیند کسبوکار، کسب و کار الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

آگهی ادعا میکند که اراکل با پیادهسازی Big I ، سالانه یک میلیارد دلار صرفهجویی کردهاست. معناي دیگري که از نقل قول الیسون بر می آید، این است که اگر شما با استفاده از رابط، ترکیبی از بهترین ماژول هاي محصولات مختلف را پیاده کنید، با مشکلات پیاده سازي روبرو خواهید شد؛ یعنی “هیچ اهمیتی ندارد، شما چقدر خوب آن را انجام دهید، در هر صورت یکپارچه سازي سیستم ها هرگز نمی تواند تمام داده هاي شما را در یک مکان قرار دهد ” [38].
نقل قول الیسون یک نکته دارد – رابط ها گران هستند و بخش مهمی از هزینه هر پروژه پیاده سازي
سیستم هاي سازمانی را تشکیل می دهند. در ضمن مشکلات پیچیدگی کلی و مدیریت جامعیت چند منبع دادهای نیز وجود دارد[38].

شکل 2-3: آگهی اراکل برای Big I
شکل 2-4 را از یک شرکت بدون نام در نظر بگیرید. شکل فوق یک موقعیت را نشان میهد که در ادبیات، “یکپارچهسازی سیستم” نامیده میشود که به معنای ارتباط سیستمها با همدیگر به شکلی است که بتوانند اطلاعات را از بین یک تصویر تکنولوژیک پیچیده، به همدیگر ارسال کنند. در [38] این نوع از یکپارچهسازی را، یک شکل Little i مینامد و بیان میکند که این شکل از Little i (نقطه به نقطه)، یک راهحل گران است. داده ها بایستی به طور ثابت بین چندین منبع داده اي هماهنگ21 و تمیز 22 شوند و هر تغییري روي یک سیستم میتواند منجر به آزمایش مجدد یا حتی طراحی مجدد و کد نویسی رابط ها شودکه کاری پیچیده و پرهزینه است[38] .
تا اینجا دو هدف نهایی بیان شد که که البته بسیاري از سازمانهاي بزرگ با وسعت جهانی، هیچ کدام از آنها را به صورت مطلق نپذیرفته اند. بسیاري از سازمان ها، به دلایل متعددي نمی خواهند تمام دادههایشان را درون یک برنامه کاربردی (مانند: اراکل، مایکروسافت و…) قرار دهند، اما در عین حال، هیچ کدام دوست ندارند با مشکلات پیادهسازی Little i ، مشابه آنچه که در شکل 2-2 نشان داده شد، مواجه شوند[38].

شکل 2-4: ارتباط مولفههای سیستم برای تعریف یک راهحل سازمانی
انتخابهای دیگری نیز وجود دارد. در حقیقت انتخابهای بسیاری وجود دارد،که تمام انتخابها (شامل دوتایی که در بالا ذکر شد) یکپارچهسازی خوانده میشوند. Big I ، ممکن است دست یافتنی نباشد و یا حتی مناسب هم نباشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر Little i مناسب است، بر اساس موقعیت و حالت فناوریهای پدیدار شده، چه نوعی از Little i مناسب است[38].

2-4-3 یکپارچهسازی برنامه کاربردی درون سازمانی
سیستمهاي سفارشی و بستهبندي شده، به عنوان زیررده برنامههاي کاربردي درون سازمانی،دستهبندی شدهاند[39]. گزارش کردهاند که سیستمهاي سفارشی یا موروثی، در مقابل تغییرات و حرکات انقلابی براي برآورد نیازمندي هاي کسب و کار مقاومت می کنند بسیاري از سیستم هاي موروثی، از یک مدل واحد پیروي می کنند که داده ها، منطق و رابط ها، از هم جدا نیستند، بلکه با همدیگر ساخته شدهاند. برخلاف سیستم هاي سفارشی، راه حلهاي بستهبندي شده یک مدل معماري سه لایه دارند که در آن، دادهها از منطق کسب و کار و رابط ها جدا شده اند، بنابراین به آسانی می توانند به روز شده یا تغییر یابند. علاوه بر این، سیستم هاي بسته بندي شده مانند ERP براساس نیازمندي ها و فرایندهاي عمومی کسب و کار بنا شده اند، نه بر مبناي نیازمندي هاي یک سازمان بخصوص. علاوه بر این، Davenport گزارش می کند که سیستمهاي بستهبندي شده، اجازه سفارشیسازي زیاد را نمیدهند، بنابراین در اکثر اوقات، سازمان ها مجبورند فرایندهاي کسب و کار و استراتژي خود را تغییر دهند تا خود را با سیستم بسته بندي شده انطباق دهند[39].

2-4-4 یکپارچهسازی برنامه کاربردی درونی
یکپارچهسازي برنامه کاربردي درونی، به دنبال به هم پیوستن برنامههاي کاربردي سازمانی و تبادل اطلاعات در سطح سازمان است. در این جا، لازم است که سیستمهاي سازمانی، از سیستمهاي کسب و کار جدید بهرهبرداري کرده و با آنها یکپارچه شوند. براي دست یافتن به یکپارچهسازي برنامه کاربردی درونی، Mosawi و دیگران عقیده دارند که مدل برنامه کاربردی درونی را بایستی از طریق رویکردهای یکپارچهسازی زیر با هم پیوند داد[40].
• یکپارچهسازي سرویسهاي برنامه کاربردي که شامل یکپارچهسازي دادهاي، شیئی و فرآیندي است.
• یکپارچهسازي میانافزار که شامل یکپارچهسازي پلتفرم و شبکه است.

2-4-4-1 یکپارچهسازی سرویسهای برنامههای کاربردی
یکپارچهسازي سرویسهاي برنامه کاربردي، مسئول مبادله دادهها یا توابع یک برنامه کاربردي به دیگري براي انجام وظایف کسب و کار مشترك است. براي اینکه برنامه کاربردي، یکپارچه شود، شرکت بایستی در ابتدا تعیین کند کدام عنصر برنامه کاربردي(داده، شی یا فرآیند)، نیاز به یکپارچه سازي دارد و نقطه دسترسی یکپارچهسازي چیست. Mosawi و دیگران پیشنهاد می کنند، برنامههاي کاربردي را با یکی از رویکردهاي زیر یکپارچه کنید[40].

2-4-4-1-1 یکپارچهسازی دادهای
این یکپارچهسازي، در سطح پایگاه داده یا منبع دادهاي رخ میدهد و با مهاجرت دادهها بین چند منبع دادهاي حاصل میشود. دادههاي سازمانی، معمولابین چندین سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شدهاند و میتوانند در پایگاه دادههاي رابطهاي، پایگاه دادههاي شی گرا، فایلهاي مسطح موروثی و بسیاري از منابع دیگر موجود باشند. هر منبع دادهاي، ممکن است از یک یا چند واحد کسب و کار پشتیبانی کند و معناي این منابع دادهاي، میتواند بر اساس واحد کسب و کاري که از آن پشتیبانی میکند، تغییر کند. بنابراین هر منبع دادهاي، مدل سازي دادهاي و شمای متفاوتی داشته و اغلب روي پلتفرمهاي متفاوتی اجرا میشود. راه حلهاي یکپارچهسازي، تلاش دارند تا دادهها را بین چندین منبع دادهاي انتقال دهند، که این کار توسط یک رابط استاندارد منفرد که به دادههاي منابع دادهاي متفاوت دسترسی دارد و با همگامسازي معناي برنامههاي کاربردي متفاوت که درمنابع دادهاي متفاوتی موجودند، انجام میشود[40]. این یکپارچهسازي، از سازگاري دادهای تمام منابع دادهاي پشتیبانی میکند. مکانیزمهاي متعددي براي انتقال داده بین چندین منبع دادهاي، به صورت بلادرنگ و دستهاي، مانند رونوشتبرداري از داده، استخراج، تبدیل و بارگذاری(ETL)، انبار داده، بازار داده، و پایگاه دادههای فدرالی موجود است[40].

2-4-4-1-2 یکپارچهسازی شیئی
این یکپارچهسازي، اجازه میدهد، اشیائی که در سراسر یک سازمان توزیع شدهاند، با هم تعامل داشته باشند و عملکرد خود را به اشتراك بگذارند. این روش، اجازه میدهد اشیاء از راه دور ایجاد شده و همچنین متدهاي اشیاء از راه دور فراخوانی شوند. براي نائل شدن به یکپارچهسازي دو یا چند برنامه کاربردي با استفاده از یکپارچهسازي شیئی، معمار مجبور است، هر برنامه کاربردي را با استفاده از مکانیزمهاي یکپارچهسازي شیئی، مانند فناوري اشیاء توزیع شده )یا سرویسدهنده برنامه کاربردي(، مجدداً بسازد. با این کار، منطق کسب و کار مشترك میتواند به اشتراك گذاشته شده و براي این که در آینده توسط سایر برنامههاي کاربردي استفاده شود، در معرض نمایش قرار بگیرد[40]. لفافههای برنامههای کاربردي، دادههاي رابط کاربري مین فریم را کپسوله میکنند و آنها را به شی تبدیل میکنند. اگر سیستم موروثی، یک مرتبه در لفافه قرار گیرد، میتواند در یک محیط مبتنی بر شی سهیم شود براي دسترسی به اشیاء راه حلهاي بستهبنديشده، از رابطهاي برنامه نویسی کاربردي (APIs)، استفاده میشود[40]. بسیاري از برنامه هاي کاربردي بسته بندي شده، مانند ERP و SCM، API هایی را برای تعامل با برنامههای کاربردی زیرین و اشیائ کسبوکار فراهم کردهاند. COM، CORBA و J2EE محبوبترین ابزارهاي فناوري اشیاء توزیع شدهاند که از آنها، براي در لفافه قرار دادن منطق کسب و کاري که درون برنامههاي کاربردي وجود دارد، استفاده میشود[40].

2-4-4-1-3 یکپارچهسازی فرآیندی
این رویکرد از یکپارچهسازي، گردش اطلاعات را بین تودهاي از برنامههاي کاربردي موروثی، برنامههاي کاربردي بستهبندي شده، برنامههاي کاربردي کسب و کار الکترونیک و سایر فرآیندهاي سازمانی مدیریت میکند. این روش، وابستگیهایی را تعریف میکند که جهت نائل شدن به فرآیند سازمانی اثربخش، بین اشیاء و فرآیندهاي سازمانی متفاوت رخ میدهند. این رویکرد، فرمولهسازي سیاستهاي عمومی کسب و کار را امکان پذیر میسازد که سبب اجراي نامتناقض فرآیندهاي کسب و کار سازمان میشود. این روش، سازمانها را قادر به خودکار و یکپارچهسازي فرآیندهاي داخلی و خارجی کسب و کار، بر اساس قوانین کسب و کار سیستمهاي کسب و کار گوناگون میکند. راهحلهاي یکپارچهسازي فرآیندي، معمولاً از چندین ابزار تشکیل شدهاند که شامل ابزار مدلسازی، موتور فرآیندی و ابزار راهبردی است[40].
ابزار مدلسازي، براي طراحی و مدلسازي فرآیندهاي کسبوکار به صورت گرافیکی استفاده میشود. این ابزار، با رسم نمودار گردش کار که منطق و منابع متفاوت کسبوکار را به هم پیوند میدهد، نحوه گردش اطلاعات بین برنامههاي کاربردي را تعریف میکند. موتور فرآیند کسب و کار، محیطی براي هماهنگسازي اجراي فرآیند و گردش آن با سایر شرکاي فرآیند، ارائه میدهد. ابزار راهبري، وظایف راهبري مانند مانیتورینگ فرآیند کسبوکار و ایجاد گزارشهایی درباره کارایی فرآیند کسبوکار را ارائه میدهد[40].

2-4-4-2 یکپارچهسازی میانافزار
یکپارچهسازي میانافزار، مسئول پایهگذاري زیرساخت ارتباطی براي اتصال فیزیکی و تعامل بین تمام مولفههاي سیستم است. این یکپارچهسازي، مسائل لوله کشی، سیم کشی و محیط زمان اجرا را براي انطباق با نیازمنديهاي کسب و کار، هدف قرار میدهد. آن اجازه اجرا، توالی و کنترل نمونههایی از فرآیندهاي کسبوکار را در ارتباط با چند پروتکل میدهد. یکپارچهسازي میانافزار، میتواند از طریق یکپارچهسازي پلتفرم و شبکه حاصل شود. در ادبیات، گاهی به این نوع از یکپارچه سازيی، یکپارچهسازي زیرساخت نیز می گویند[40].

2-4-4-2-1 یکپارچهسازی پلتفرم
این یکپارچهسازي اجازه میدهد، انواع برنامههاي کاربردي که روي پلتفرمهاي کاملاً متفاوتی اجرا میشوند، یکپارچه شوند. یکپارچهسازي پلتفرم، تنها مراقب در دسترس بودن ابزارها و فرآیندها است تا برنامههاي کاربردي که روي پلتفرمهاي متفاوتی قرار دارند، اجازه یابند به صورت بهینه و امن ارتباط برقرار کنند، به شکلی که دادهها و توابع بتوانند به صورت قابل اطمینانی منتقل شوند، مانند ارسال مطمئن دادهها از یک ماشین NT به یک ماشین لینوکس [40].

2-4-4-2-2 یکپارچهسازی شبکه
این یکپارچهسازي، با ترجمه پروتکلهاي غیرمشابه به همدیگر، تبادل اطلاعات بین شبکههاي ناسازگار را امکانپذیر میسازد. یکپارچهسازي شبکه، به مثابه پلی براي پر کردن شکاف بین شبکههاي ناسازگار است، به شکلی که دادهها بتوانند بین سیستمهاي متفاوت منتقل شوند[40]. هدف این یکپارچه سازي، برقراري اتصال بین برنامه هايکاربردي و ماژولهایی است که روي شبکههاي متفاوتی قرار دارند. این اتصال، تضمین میکند که دادهها یا پیغامها میتوانند از هر شبکهاي به دیگري ارسال شوند. اتصال شبکهاي از طریق فناوري هاي شبکه و پروتکلهاي استانداردي مانند TCP/IP به دست میآید[40].

2-4-5 انواع رویکردهای یکپارچهسازی براساس درجه پیچیدگی آن
در [41] رویکردهاي یکپارچهسازي را به 6 دسته کلی تقسیم نموده که از یک روش ساده و سریع شروع شده و به یک راهحل پیچیده ختم میشود. در ادامه رویکردهاي مختلف را به ترتیب از سادهترین به پیچیدهترین نوع مشاهده می کنید.

2-4-5-1 انتقال دادههای مشترک
در این رویکرد، فایلهاي متنی بین برنامههاي کاربردي که قرار است یکپارچه شوند، به اشتراك گذاشته میشود، براي نمونه، به منظور اشتراك اطلاعات بین برنامههاي کاربردي متمایز، از زبانهاي اسکریپتی به همراه نوعی از میانافزارهاي پیغام گرا استفاده می شود. این رویکرد، با توجه به امکان ساخت سریع الگوي اولیه و همچنین توسعهپذیري آسان آن، توسط تعداد بسیار زیادي از گروهها جهت انجام پروژههاي یکپارچهسازي ساده و کوتاه مدت استفاده میشود[41].

2-4-5-2 یکپارچهسازی در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک، نیازهای اطلاعاتی، مدیران و کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، سیستمهای مدیریت، صنعت و دانشگاه