پایان نامه ارشد درمورد عوامل نهادی، عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل ملی

دانلود پایان نامه ارشد

وب ارائه شده در فصول قبل دسته بندی عوامل تحقیق می باشد. همانطور که در فصل سوم بدان اشاره شد، محقق 46 معیار نهایی را برای بررسی های علمی خود در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد داد که در بند3-3-3 (تعریف متغیرهای تحقیق) تعاریف و مراجع کامل ارائه گردیده است. پس از توزیع اولین پرسشنامه تحقیق برای گردآوری اطلاعات می توان اذعان نمود 46 عامل تحقیق حاضر در دسته های زیر قابل طبقه بندی و بررسی می باشند. جدول4-1 و شکل4-1 به ترتیب نشان دهنده نظرات خبرگان و درخت تصمیم مسئله تحقیق می باشند.
جدول4-1 نظرات خبرگان جهت دسته بندی عوامل پژوهش
 
معیارهای تحقیق
نهادی
سازمانی
فردی
ملی
بین المللی
1
مدیریت دانش
5
33
12
 
 
2
کنترل منافع شخصی مدیر
 
9
41
 
 
3
ساختار سازمانی(پیچیدگی)
 
50
 
 
 
4
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر
39
 
 
11
 
5
همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن
36
 
 
14
 
6
کنترل و پاسخگویی دموکراتیک
 
46
 
4
 
7
اهتمام به رعایت قوانین بین المللی
 
3
 
9
38
8
توجه به مشارکت مردمی( جلب همکاری به دنبال اعتماد سازی)
 
10
5
35
 
9
بهبود اهداف دولتی
 
5
 
45
 
10
تمرکز زدایی
10
5
 
35
 
11
انعطاف پذیری در پذیرش و تسهیم اطلاعات
 
12
38
 
 
12
رقابت بین دولت ها
 
 
 
17
33
13
بهره مندی از قابلیتهای دولت الکترونیک در
ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی
34
4
 
12
 
14
توجه دولت به استقلال و پاسخگویی مردم
1
9
 
40
 
15
یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان
10
30
 
10
 
16
وجود قوانین و مقررات
 
38
 
12
 
17
توجه به عقلانیت و عدالت
 
12
38
 
 
18
میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم
 
14
36
 
 
19
جایگاه مشارکت جامعه مدنی
47
 
3
 
 
20
استاندارد سازی اطلاعات
1
34
 
15
 
21
وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات
20
 
 
30
 
22
ایجاد و جذب احزاب
 
 
 
50
 
23
نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی
43
7
 
 
 
24
وجود و توسعه سیستم OPEN
50
 
 
 
 
25
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی
3
12
35
 
 
26
یکپارچگی اطلاعات ملی
48
 
 
2
 
27
وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی اطلاعات
1
8
41
 
 
28
وجود طرز تفکر و ذهنیت حاکم در جامعه نسبت
به آگاهی از اطلاعات دولتی
37
11
 
2
 
29
وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفاف سازی اطلاعات
 
46
 
4
 
30
فرهنگ پذیری و وجود پتانسیل های رفتاری و
اخلاقی در دریافت اطلاعات
48
 
2
 
 
31
تغییر و تحول سازمانی
 
49
 
1
 
32
وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی
 
 
 
 
50
33
نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی
39
11
 
 
 
34
فعال بودن در تجارت جهانی
 
 
 
 
50
35
محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعه
 
13
 
37
 
36
وجود تعهد در سطوح بالای جامعه( مسئولیت پذیری در روند قضائی)
 
1
 
49
 
37
ایجاد ساز و کارهای نهادی جهت انجام اصلاحات و پرورش مدیران
41
9
 
 
 
38
همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی
 
 
 
2
18
39
خواست و اراده سیاسی
38
 
12
 
 
40
انجام اصلاحات اداری
2
33
 
15
 
41
تائید تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات
 
13
 
37
 
42
آگاهی بخشی عمومی
11
 
1
38
 
43
تائید نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات
1
10
 
39
 
44
وجود روند اخلاقی
 
42
8
 
 
45
وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان
 
48
2
 
 
46
اقتضایی بودن
36
12
 
2
 

شکل4-1 درخت مسئله عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران

۴-3. اجرای تکنیک آراس
با دسته بندی زیرمعیارهای تحقیق در پنج دسته معیار اصلی، در فاز دوم از مطالب ارائه شده در فصل چهار، اکنون مباحث و داده های تحلیل شده مرتبط با رتبه بندی معیارهای پنج گانه تحقیق قابل تامل می باشد. اولین گام از اجرای تکنیک آراس گردآوری نظرات خبرگان و تشکیل ماتریس تصمیم است. همانطور که در فصل سوم اشاره شد برای انجام این تکنیک نظر 5 خبره مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکراست اشاره شود در اولین ماتریس از تکنیک آراس مقدار بهینه برای هر معیار در نظر گرفته شده است. ملاک تعیین مقدار بهینه برای هر معیار مطابق مبانی نظری و ریاضی این تکنیک از طریق پیگیری دو سناریو قابل تعیین می باشد. ابتدا، می توان بر اساس ماهیت معیار تصمیم(بیشینه بودن یا کمینه بودن) بیشنه ترین یا کمینه ترین مقدار را به عنوان مقدار بهینه تعیین نمود و یا در سناریو دوم می توان براساس نظرات خبرگان به صورت مستقیم این مقدار را معین نمود. دراین تحقیق مقدار بهینه براساس سناریو دوم تعیین گردیده است.
جدول4-2 تشکیل ماتریس تصمیم گیری

رعایت منافع ملی
تبعیت از چشم اندازهای ایران1404
میزان اهمیت و کارائی اجرائی
کمک به ارتقا رفاه اجتماعی
همسوئی با ساختارهای اجرائی و نظارتی قوه مقننه و قضائیه
پاسخ گویی و تعهد به مسئولیت های اجتماعی
سودآوری برای دولت و ملت
ماهیت معیار تصمیم
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
عوامل نهادی
9
6
8
9
7
7
9
عوامل سازمانی
6
8
7
7
8
8
8
عوامل فردی
6
7
7
5
6
6
7
عوامل ملی
8
9
8
8
9
9
8
عوامل بین المللی
5
6
6
8
8
6
8

باتشکیل ماتریس تصمیم و گردآوری نظرات خبرگان می بایست درگام بعد، وزن معیارهای تصمیم و میزان مقداربهینه برای معیارتصمیم مشخص گردد(جهت تامین این دو مقدار از نظرات مستقیم خبرگان بهره برداری شده است).
جدول 4-3 تعیین مقدار بهینه‌ی هر معیار
Var
رعایت منافع ملی
تبعیت از چشم اندازهای ایران1404
میزان اهمیت و کارائی اجرائی
کمک به
ارتقا رفاه اجتماعی
همسوئی با ساختارهای اجرائی و نظارتی قوه مقننه و قضائیه
پاسخ گویی و تعهد به مسئولیت های اجتماعی
سودآوری برای دولت و ملت

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Optimum direction
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Criteria weights
0.18
0.17
0.12
0.15
0.13
0.13
0.12
optimal value
10
10
8
9
8
8
7
عوامل نهادی
9
6
8
9
7
7
9
عوامل سازمانی
6
8
7
7
8
8
8
عوامل فردی
6
7
7
5
6
6
7
عوامل ملی
8
9
8
8
9
9
8
عوامل بین المللی
5
6
6
8
8
6
8
Sum
44
46
44
46
46
44
47

با نهایی سازی ماتریس تصمیم، گام بعد از انجام تکنیک آراس محاسبه ماتریس نرمالیزه شده می باشد. جدول 4-3 نشان دهنده ماتریس نرمالیزه شده می باشد.
جدول 4-4 محاسبه‌ی ماتریس تصمیم نرمال

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Criteria weights
0.18
0.17
0.12
0.15
0.13
0.13
0.12
optimal value
10
10
8
9
8
8
7
عوامل نهادی
0.2045
0.1304
0.1818
0.1957
0.1522
0.1591
0.1915
عوامل سازمانی
0.1364
0.1739
0.1591
0.1522
0.1739
0.1818
0.1702
عوامل فردی
0.1364
0.1522
0.1591
0.1087
0.1304
0.1364
0.1489
عوامل ملی
0.1818
0.1957
0.1818
0.1739
0.1957
0.2045
0.1702
عوامل بین المللی
0.1136
0.1304
0.1364
0.1739
0.1739
0.1364
0.1702
در گام چهارم تکنیک آراس، شایسته است ماتریس تصمیم نرمالیزه شده موزون52 محاسبه گردد تا براساس این ماتریس بتوان مراحل نهایی تکنیک جهت اخذ نتایج را مورد پیگیری قرار داد.
جدول 4-5 محاسبه‌ی ماتریس تصمیم نرمال وزن دار
 
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Optimal value
1.80
1.70
0.96
1.35
1.04
1.04
0.84
عوامل نهادی
0.0368
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
عوامل سازمانی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
عوامل فردی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
عوامل ملی
0.0327
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
عوامل بین المللی
0.0205
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02

تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه، شامل محاسبه مجموع تمامی درایه ها به صورت سطری برای هرگزینه تصمیم می باشد. شایان ذکراست، این مقدار ملاک و مبنای نهایی برای رتبه بندی گزینه های تصمیم می باشد.
جدول 4-6 تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه
 
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
S
Optimal value
1.80
1.70
0.96
1.35
1.04
1.04
0.84
8.7300
عوامل نهادی
0.0368
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.1736
عوامل سازمانی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.1627
عوامل فردی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.1384
عوامل ملی
0.0327
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.1863
عوامل بین المللی
0.0205
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.1458

درگام نهایی درجه مطلوبیت هرگزینه از تقسیم مقدار بهینه تعیین شده بر مجموع مقداربهینه نهایی محاسبه می گردد. درجه مطلوبیت هرگزینه، همان ملاک نهایی برای مقایسه گزینه های تصمیم و ارائه رتبه بندی می باشد که به شرح جدول 4-6 قابل تامل خواهد بود.
جدول 4-7 محاسبه‌ی درجه‌ی مطلوبیت هر گزینه
 
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
K
Optimal value
1.80
1.70
0.96
1.35
1.04
1.04
0.84
1.000
عوامل نهادی
0.0368
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.020
عوامل سازمانی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.019
عوامل فردی
0.0245
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.016
عوامل ملی
0.0327
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.021
عوامل بین المللی
0.0205
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.017

با معین شدن ملاک مقایسه در گزینه های تصمیم(درجه مطلوبیت گزینه های تصمیم) شایسته است، رتبه نهایی هریک از گزینه ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن به اولین سوال تحقیق پاسخی علمی و منظم ارائه نمود.
جدول 4-8 رتبه‌بندی گزینه‌ها
Optimal value
Ranking
عوامل نهادی
2
عوامل سازمانی
3
عوامل فردی
5
عوامل ملی
1
عوامل بین المللی
4

4-4. اجرای تکنیک دیماتل فازی
دیماتل که از انواع روش‌های تصمیم‌گیری بر پایه مقایسات زوجی می‌باشد، با بهره‌مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آن ها توسط به‌کارگیری اصول تئوری گراف‌ها، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم، همراه با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور به‌دست می‌دهد، به گونه‌ای که شدت اثر روابط مذکور و اهمیت آن‌ها را به صورت امتیازی عددی معین می‌کند.
4-4-1. عوامل نهادی
در این تحقیق به منظور بررسی عوامل نهادی از سیزده معیار استفاده شده است که اسامی آن‌ها در جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول 4-9 اسامی زیرمعیارهای نهادی
شماره
علامت اختصاری
زیرمعیارهای نهادی
1
C1
همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن
2
C2
بهره مندی از قابلیتهای دولت الکترونیک در ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی
3
C3
جایگاه مشارکت جامعه مدنی
4
C4
نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی
5
C5
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر
6
C6
وجود و توسعه سیستم باز
7
C7
یکپارچگی اطلاعات ملی
8
C8
وجود طرز تفکر و ذهنیت حاکم در جامعه نسبت به آگاهی از اطلاعات دولتی
9
C9
فرهنگ پذیری و وجود پتانسیل های رفتاری و اخلاقی در دریافت اطلاعات
10
C10
نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی
11
C11
ایجاد ساز و کارهای نهادی جهت انجام اصلاحات و پرورش مدیران
12
C12
خواست و اراده سیاسی
13
C13
اقتضایی بودن

به منظور مقایسه تمامی معیارها در پنج دسته (نهادی، سازمانی، فردی، ملی، بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، مسئولیت پذیری، آموزش ضمن خدمت، گلوله برفی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اصلاحات اداری، عوامل سازمانی، آموزش ضمن خدمت، ساختار سازمانی