پایان نامه ارشد درمورد عوامل ملی، امنیت اطلاعات، مسئولیت پذیری، مشارکت مردمی

دانلود پایان نامه ارشد

3
(-7.687,-0.183,7.216)
(1.691,4.319,16.593)
معیار 4
(-6.354,0.611,8.220)
(1.599,4.140,16.173)
معیار 5
(-6.014,0.582,7.710)
(1.391,3.756,15.115)
معیار 6
جدول4-27 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها( اعدادقطعی)

معیار
-0.606
5.534
معیار 1
-0.654
7.252
معیار 2
-0.018
7.308
معیار 3
-0.209
6.730
معیار 4
0.772
6.513
معیار 5
0.715
6.004
معیار 6

4-4-4. عوامل ملی
به منظور بررسی عوامل ملی از یازده معیار به شرح جدول زیر بهره برداری شده است.
جدول4-28 اسامی زیرمعیارهای ملی
شماره
علامت اختصاری
زیرمعیارهای ملی
1
C1
توجه به مشارکت مردمی( جلب همکاری به دنبال اعتماد سازی)
2
C2
بهبود اهداف دولتی
3
C3
تمرکز زدایی
4
C4
توجه دولت به استقلال و پاسخگویی مردم
5
C5
وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات
6
C6
ایجاد و جذب احزاب
7
C7
محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعه
8
C8
وجود تعهد در سطوح بالای جامعه( مسئولیت پذیری در روند قضائی)
9
C9
تائید تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات
10
C10
آگاهی بخشی عمومی
11
C11
تائید نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات

جدول 4-29 میانگین نظر تمام خبرگان
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.360,0.540,0.740)
(0.580,0.780,0.940)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.660,0.860,0.980)
(0.340,0.540,0.720)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
(0.540,0.740,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.580,0.780,0.920)
(0.700,0.900,1.000)
(0.620,0.820,0.940)
(0.660,0.860,0.980)
(0.540,0.740,0.900)
(0.620,0.820,0.960)
(0.660,0.860,0.980)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.940)
(0.000,0.000,0.000)
(0.540,0.740,0.920)
C2
(0.500,0.700,0.880)
(0.580,0.780,0.940)
(0.500,0.700,0.880)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.940)
(0.500,0.700,0.860)
(0.120,0.300,0.500)
(0.540,0.740,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
(0.460,0.660,0.840)
(0.620,0.820,0.960)
C3
(0.540,0.740,0.900)
(0.540,0.740,0.900)
(0.580,0.780,0.940)
(0.620,0.820,0.960)
(0.140,0.300,0.500)
(0.540,0.740,0.900)
(0.120,0.260,0.460)
(0.000,0.000,0.000)
(0.500,0.700,0.860)
(0.460,0.660,0.840)
(0.540,0.740,0.920)
C4
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.400,0.580,0.740)
(0.260,0.460,0.660)
(0.160,0.340,0.540)
(0.000,0.000,0.000)
(0.140,0.300,0.500)
(0.240,0.420,0.620)
(0.580,0.780,0.920)
(0.300,0.500,0.700)
C5
(0.340,0.540,0.740)
(0.460,0.660,0.840)
(0.260,0.460,0.660)
(0.420,0.620,0.800)
(0.580,0.780,0.940)
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.460,0.660,0.840)
(0.460,0.660,0.840)
(0.540,0.740,0.920)
C6
(0.420,0.620,0.820)
(0.580,0.780,0.940)
(0.500,0.700,0.860)
(0.120,0.300,0.500)
(0.000,0.000,0.000)
(0.540,0.740,0.920)
(0.160,0.340,0.540)
(0.580,0.780,0.940)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.920)
(0.620,0.820,0.960)
C7
(0.540,0.740,0.920)
(0.220,0.420,0.620)
(0.540,0.740,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
(0.260,0.460,0.660)
(0.100,0.260,0.460)
(0.660,0.860,0.980)
(0.300,0.500,0.700)
(0.220,0.420,0.620)
(0.620,0.820,0.960)
(0.220,0.420,0.620)
C8
(0.340,0.540,0.740)
(0.620,0.820,0.960)
(0.000,0.000,0.000)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.920)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.940)
(0.580,0.780,0.940)
(0.500,0.700,0.880)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
C9
(0.260,0.460,0.660)
(0.000,0.000,0.000)
(0.240,0.420,0.620)
(0.300,0.500,0.700)
(0.660,0.860,0.980)
(0.540,0.740,0.900)
(0.260,0.460,0.660)
(0.580,0.780,0.940)
(0.580,0.780,0.940)
(0.500,0.700,0.860)
(0.500,0.700,0.880)
C10
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
(0.200,0.380,0.580)
(0.260,0.460,0.660)
(0.500,0.700,0.860)
(0.180,0.380,0.580)
(0.540,0.740,0.900)
(0.580,0.780,0.940)
(0.060,0.220,0.420)
C11

جدول 4- 30 ماتریس نرمالیزه شده
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.038,0.057,0.078)
(0.061,0.082,0.099)
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.069,0.090,0.103)
(0.036,0.057,0.076)
(0.065,0.086,0.101)
(0.061,0.082,0.099)
(0.057,0.078,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.061,0.082,0.097)
(0.074,0.095,0.105)
(0.065,0.086,0.099)
(0.069,0.090,0.103)
(0.057,0.078,0.095)
(0.065,0.086,0.101)
(0.069,0.090,0.103)
(0.069,0.090,0.103)
(0.061,0.082,0.099)
(0.000,0.000,0.000)
(0.057,0.078,0.097)
C2
(0.053,0.074,0.092)
(0.061,0.082,0.099)
(0.053,0.074,0.092)
(0.069,0.090,0.103)
(0.061,0.082,0.099)
(0.053,0.074,0.090)
(0.013,0.032,0.053)
(0.057,0.078,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
(0.048,0.069,0.088)
(0.065,0.086,0.101)
C3
(0.057,0.078,0.095)
(0.057,0.078,0.095)
(0.061,0.082,0.099)
(0.065,0.086,0.101)
(0.015,0.032,0.053)
(0.057,0.078,0.095)
(0.013,0.027,0.048)
(0.000,0.000,0.000)
(0.053,0.074,0.090)
(0.048,0.069,0.088)
(0.057,0.078,0.097)
C4
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.042,0.061,0.078)
(0.027,0.048,0.069)
(0.017,0.036,0.057)
(0.000,0.000,0.000)
(0.015,0.032,0.053)
(0.025,0.044,0.065)
(0.061,0.082,0.097)
(0.032,0.053,0.074)
C5
(0.036,0.057,0.078)
(0.048,0.069,0.088)
(0.027,0.048,0.069)
(0.044,0.065,0.084)
(0.061,0.082,0.099)
(0.000,0.000,0.000)
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.048,0.069,0.088)
(0.048,0.069,0.088)
(0.057,0.078,0.097)
C6
(0.044,0.065,0.086)
(0.061,0.082,0.099)
(0.053,0.074,0.090)
(0.013,0.032,0.053)
(0.000,0.000,0.000)
(0.057,0.078,0.097)
(0.017,0.036,0.057)
(0.061,0.082,0.099)
(0.069,0.090,0.103)
(0.061,0.082,0.097)
(0.065,0.086,0.101)
C7
(0.057,0.078,0.097)
(0.023,0.044,0.065)
(0.057,0.078,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
(0.027,0.048,0.069)
(0.011,0.027,0.048)
(0.069,0.090,0.103)
(0.032,0.053,0.074)
(0.023,0.044,0.065)
(0.065,0.086,0.101)
(0.023,0.044,0.065)
C8
(0.036,0.057,0.078)
(0.065,0.086,0.101)
(0.000,0.000,0.000)
(0.069,0.090,0.103)
(0.061,0.082,0.097)
(0.069,0.090,0.103)
(0.061,0.082,0.099)
(0.061,0.082,0.099)
(0.053,0.074,0.092)
(0.065,0.086,0.101)
(0.061,0.082,0.099)
C9
(0.027,0.048,0.069)
(0.000,0.000,0.000)
(0.025,0.044,0.065)
(0.032,0.053,0.074)
(0.069,0.090,0.103)
(0.057,0.078,0.095)
(0.027,0.048,0.069)
(0.061,0.082,0.099)
(0.061,0.082,0.099)
(0.053,0.074,0.090)
(0.053,0.074,0.092)
C10
(0.000,0.000,0.000)
(0.065,0.086,0.101)
(0.065,0.086,0.101)
(0.061,0.082,0.099)
(0.021,0.040,0.061)
(0.027,0.048,0.069)
(0.053,0.074,0.090)
(0.019,0.040,0.061)
(0.057,0.078,0.095)
(0.061,0.082,0.099)
(0.006,0.023,0.044)
C11
جدول4- 31 ماتریس روابط کل
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.089,0.227,0.732)
(0.121,0.275,0.808)
(0.120,0.267,0.782)
(0.120,0.267,0.774)
(0.114,0.252,0.738)
(0.120,0.260,0.749)
(0.082,0.214,0.682)
(0.119,0.263,0.767)
(0.115,0.259,0.771)
(0.116,0.268,0.802)
(0.055,0.176,0.661)
C1
(0.115,0.262,0.775)
(0.139,0.300,0.842)
(0.126,0.281,0.809)
(0.130,0.284,0.803)
(0.111,0.256,0.758)
(0.120,0.267,0.773)
(0.117,0.255,0.730)
(0.127,0.278,0.795)
(0.120,0.272,0.798)
(0.069,0.211,0.743)
(0.112,0.259,0.775)
C2
(0.097,0.231,0.719)
(0.115,0.262,0.780)
(0.104,0.245,0.749)
(0.119,0.259,0.749)
(0.106,0.238,0.711)
(0.100,0.234,0.713)
(0.057,0.182,0.639)
(0.107,0.245,0.738)
(0.053,0.173,0.655)
(0.104,0.249,0.767)
(0.111,0.244,0.726)
C3
(0.097,0.222,0.686)
(0.106,0.245,0.739)
(0.107,0.239,0.718)
(0.112,0.244,0.713)
(0.060,0.182,0.638)
(0.099,0.226,0.682)
(0.055,0.169,0.605)
(0.048,0.159,0.614)
(0.098,0.228,0.702)
(0.098,0.236,0.730)
(0.098,0.224,0.688)
C4
(0.099,0.216,0.649)
(0.108,0.238,0.698)
(0.104,0.228,0.675)
(0.083,0.206,0.648)
(0.065,0.182,0.610)
(0.056,0.174,0.607)
(0.036,0.128,0.518)
(0.056,0.175,0.620)
(0.066,0.188,0.636)
(0.104,0.232,0.691)
(0.068,0.186,0.625)
C5
(0.080,0.210,0.692)
(0.101,0.245,0.755)
(0.078,0.216,0.713)
(0.092,0.229,0.717)
(0.102,0.230,0.695)
(0.047,0.158,0.614)
(0.101,0.222,0.665)
(0.110,0.243,0.724)
(0.095,0.230,0.719)
(0.100,0.242,0.750)
(0.100,0.230,0.707)
C6
(0.088,0.218,0.696)
(0.115,0.258,0.762)
(0.101,0.239,0.728)
(0.066,0.203,0.689)
(0.048,0.158,0.605)
(0.104,0.235,0.702)
(0.058,0.179,0.625)
(0.110,0.244,0.722)
(0.117,0.252,0.731)
(0.112,0.254,0.755)
(0.111,0.240,0.710)
C7
(0.091,0.206,0.638)
(0.067,0.196,0.659)
(0.095,0.217,0.664)
(0.041,0.144,0.568)
(0.061,0.176,0.601)
(0.047,0.160,0.591)
(0.100,0.207,0.604)
(0.067,0.187,0.628)
(0.061,0.181,0.627)
(0.105,0.230,0.686)
(0.057,0.174,0.609)
C8
(0.089,0.231,0.742)
(0.127,0.283,0.820)
(0.061,0.192,0.701)
(0.125,0.274,0.785)
(0.112,0.252,0.743)
(0.121,0.263,0.758)
(0.107,0.240,0.711)
(0.116,0.262,0.774)
(0.108,0.256,0.774)
(0.126,0.280,0.815)
(0.113,0.255,0.760)
C9
(0.069,0.196,0.663)
(0.052,0.172,0.650)
(0.073,0.205,0.687)
(0.078,0.211,0.686)
(0.109,0.232,0.679)
(0.099,0.225,0.680)
(0.064,0.182,0.617)
(0.105,0.235,0.702)
(0.105,0.235,0.707)
(0.100,0.237,0.728)
(0.095,0.221,0.683)
C10
(0.040,0.142,0.572)
(0.110,0.242,0.713)
(0.106,0.233,0.690)
(0.103,0.229,0.681)
(0.061,0.179,0.617)
(0.067,0.188,0.631)
(0.087,0.201,0.614)
(0.061,0.187,0.641)
(0.096,0.221,0.675)
(0.105,0.236,0.708)
(0.047,0.166,0.615)
C11

جدول 4-32 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها(اعداد فازی)

معیار
(-6.386,0.353,7.299)
(2.139,5.101,15.824)
معیار 1
(-6.889,0.249,7.462)
(2.425,5.600,16.775)
معیار 2
(-6.720,0.068,6.911)
(2.108,5.056,15.738)
معیار 3
(-6.747,-0.102,6.488)
(2.005,4.851,15.240)
معیار 4
(-6.163,-0.027,6.113)
(1.710,4.331,13.986)
معیار 5
(-6.493,0.063,6.770)
(1.988,4.846,15.251)
معیار 6
(-6.365,0.145,6.775)
(1.979,4.819,15.119)
معیار 7
(-7.021,-0.473,5.806)
(1.861,4.627,14.689)
معیار 8
(-6.710,0.225,7.307)
(2.279,5.348,16.297)
معیار 9
(-7.276,-0.365,6.320)
(2.112,5.066,15.707)
معیار 10
(-6.683,-0.137,6.204)
(1.837,4.585,14.724)
معیار 11
در گام بعدی اعداد فازی و به‌دست آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول زیر دیفازی می‌کنیم.

جدول4-33 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها(اعدادقطعی)

معیار
0.405
7.041
معیار 1
0.268
7.600
معیار 2
0.082
6.990
معیار 3
-0.116
6.737
معیار 4
-0.026
6.089
معیار 5
0.101
6.733
معیار 6
0.175
6.684
معیار 7
-0.540
6.451
معیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، رتبه بندی، فناوری اطلاعات، عوامل فردی