پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، بازنشستگان، عسر و حرج، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

پست منجر مي گردد و در واقع فعاليت پستي با رشد اقتصادي بيشتر رشد کرده و سهم بزرگتري از اقتصاد را بدست مي آورد.
اگر يک کالا يا خدمت براي توليد ساير کالاها و خدمات بکار گرفته شود يک نهاده توليد محسوب مي شود و افزايش توليد آن مي تواند توليد ساير کالاها را افزايش دهد. زيرا تنگناي توليد از بين رفته و سبب افزايش کل توليدات و در نتيجه رشد اقتصادي مي شود. يکي از ابزارهاي شناسايي ماهيت فعاليت ها، محاسبه ارتباطات پيشين و پسين اين فعاليت ها است. هرچه ارتباط پيشين يک فعاليت بيشتر باشد نشان مي دهد که اين فعاليت به عنوان کالاي سرمايه اي يا واسطه اي براي توليد اين کالا يا خدمت نياز به ساير فعاليت هاي اقتصادي است. کالاهاي صنعتي چنين ماهيتي دارند.
محاسبات انجام شده در مورد پست (براي سال 82 ) نشان مي دهد که پست با يک ضريب بالاي پيشين برابر 88/0 و ضريب پسين 47/0 در زمره کالاها و خدمات واسطه اي اوليه براي توليد ساير کالاها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محاسبات نشان مي دهد که فعاليت پست همانند آموزش عمومي در کشور، يک فعاليت زير بنايي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.
بخش پستي در سراسر جهان بر حسب درآمدها و هزينه ها با کسري بودجه به کار خود ادامه مي دهد. البته ميزان زيان با توجه به درجه توسعه يافتگي کشورها متفاوت است. در حاليکه عمليات پستي در کشورهاي پيشرفته تقريباً در نقطه سر به سر است. کشورهاي با درآمد متوسط زيان هنگفتي را متحمل مي شوند که از نظر عملکرد 10 برابر بدتر از کشورهاي ثروتمند است.
شرکت هاي پستي با حجم عظيم مسئوليت هايي که بر عهده دارند و با محدوديت هاي قانوني که در مسير افزايش قيمت خدماتشان مواجه اند و نيز کاهش کمک هاي دولتي به آن ها، در يک دور باطل قرار مي گيرد. (مرکز تحقيقات پست، گزارش 28، 1383 : 16)
فعاليت هاي اقتصادي در نهايت، با هدف «مبادله» کالاها و خدمات صورت مي پذيرد و هر کجا که صحبت از مبادله هست پاي خدمات پستي به ميان کشيده مي شود. وابستگي «مبادله» و خدمات پستي به حدي است که به جرات مي توان گفت در غياب خدمات پستي شيرازه فعاليت هاي اقتصادي متزلزل مي گردد و امور جاري کشور با صرف وقت بيشتر و هزينه هاي به مراتب بالاتر انجام خواهد شد. علاوه بر فعاليت هاي اقتصادي، مناسبات اجتماعي و نيازهاي فرهنگي، به ويژه در ميان گروه ها و اقشار معيني از جمعيت کشور نيز از عوامل «مولد ارتباطات» پستي محسوب مي شوند. با آن که عوامل ياد شده خود تحت تاثير فعاليت هاي اقتصادي قرار دارند (همچنان که مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهند)، اما به شکلي موثر بر کم و کيف فعاليت هاي اقتصادي، و به طريق اولي، در ايجاد ارتباطات پستي تاثير مي گذارند.
واقعيت اين است که فعاليت هاي اقتصادي، به شرحي که گذشت، ايجاد ارتباط پستي مي کنند. نقش عوامل اقتصادي در مقياس کلان و بخشي به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است و عوامل اقتصادي «مولد ارتباط پستي» و درجات ضعف و قدرت و تاثير هر يک از آن ها آشکار گرديده است.
رويکردها و مناسبات اقتصادي و اجتماعي دهه اخير در سطح ملي و بين المللي، اشتغال زايي فعاليت هاي پستي، نياز پستي روزافزون جامعه، توانمندي فرآيندهاي عمليات پستي در انجام بسياري از امور فردي، اجتماعي و فراگير ملي، عدم استطاعت قانوني و کاربردي بخش دولتي پست، موجب شده تا دولت ها همانند ساير بخش ها به آزادسازي و مقررات زدايي در بخش پست مبادرت ورزند و ضمن آنکه بخش هاي غيردولتي را در انجام امور پستي ترغيب نموده، تعرفه گذاري بخشي از خدمات پستي را تابع منطق اقتصادي بازار (کشش قيمت ها مبتني بر عرضه و تقاضا) نمايند.
11-3-2نقش پست در صرفه جويي و بهره وري ملي
امروزه کمتر کسي است که براي آشنايان خود نامه بنويسد و به صورت مکاتبه اي به احوال جويي آن ها بپردازد. فن آوري هاي نوين عصر ارتباطات، ارتباط با ديگران را سهل و توأم با صدا و تصوير کرده است و به آن حلاوتي بخشيده که اگرچه جايگزين ارتباط مکاتبه اي نيست، اما خود حلاوتي ديگر دارد. با اين حال، آيا مي توان گفت فرهنگ مکاتبه و نياز پستي مردم از بين رفته است؟ و آيا جوامع امروزي، جايگزين مناسب تري براي پست يافته اند؟ بي ترديد پاسخ منفي است. نگاهي به آمار ترافيک پستي، آن هم نه در فراسوي مرزها که پست به جايگاه واقعي خود رسيده، بلکه در کشور خودمان، حکايت از روند صعودي جابجايي مرسوله در شبکه پستي دارد، به گونه ايي که در طي سال هاي 75 تا 85 قريب به700 ميليون مرسوله بر جمع ترافيک پستي افزوده شده و اين روند همچنان ادامه دارد.
شايد با پرهيز از قياس آرماني بين اين حجم ترافيک در مقايسه با ديگر کشورها، بتوان تحليلي بومي و درست از اين وضعيت داشت. در پيام دبيرکل اتحاديه جهاني پست به مناسبت روز جهاني پست سال 2002، به رشد 2/5 درصدي ترافيک پستي در جهان تا سال 2005 اشاره شده و اين در حالي است که پست ايران طي پنج سال اخير شاهد رشد 135 درصدي بوده است93. اين آمار نشان مي دهد پست ايران با شناسايي و جذب بازارهاي جديدي که از آن ها به عنوان مشتريان کلان ياد مي شود، حرکت ها و اقدامات نويني را آغاز کرده که البته کشورهاي توسعه يافته پيشگام آن بوده اند. پست ايران، امروزه به مراتب از مبادله صرف پيام هاي ميان فردي فراتر رفته و با تبيين و ترويج فرهنگ مکاتبه براي سازمان هاي دولتي و خصوصي که با مردم سروکار بسيار دارند، به سمت زيربنايي کردن فعاليت پست در کل جامعه پرداخته است. در واقع اين درست است که همه ما به مراتب کمتر از گذشته براي هم نامه مي نويسيم، ولي همه ما به گونه اي سازمان يافته ناگزير شده ايم براي ثبت نام در آزمون ها، ارسال مدارک و گرفتن دفترچه آماده به خدمت، مدارک راهنمايي و رانندگي (خدمات خودرويي) و هزاران کار ضروري ديگر و تامين نيازهاي خود از پست و خدمات پستي استفاده کنيم.
بنابراين کاهش نامه هاي ميان فردي هرگز به معناي کاهش مکاتبه در سطح جامعه نيست. آنچه روي داده، بيشتر جابجايي در نحوه ارتباطات ميان فردي مردم است. اتفاقاً رويکردي کلان و واقع نگر به نقش و جايگاه پست در زندگي جمعي امروز بيانگر آن است که جامعه به سمت گسترش فرهنگ مکاتبه به جاي مراجعه حرکت مي کند و اين رويداد کاملاً مطابق با جهت گيري ها و برنامه ريزي هاي کلان کشور و شبکه پستي است. ديگر کمتر سازماني است که امور و فعاليت هاي خود در بخش ارتباط با مردم را بدون بهره گيري از اين شبکه گسترده و به هم پيوسته اي که تا اعماق روستاها نيز کشيده شده است، انجام دهد. توزيع دفترچه ميليون ها داوطلب کنکور و ، ارائه انواع خدمات خودرويي با هماهنگي نيروي انتظامي، ثبت نام مشمولين آماده به خدمت سربازي، ثبت نام آزمون هاي استخدامي، توزيع انواع قبوض تلفن، برق، گاز، آب، عوارض و …، و هزاران کار ريز و درشت که هرکدام از بار ترافيکي و تردد درون شهري و بين شهري مردم کاسته و تسهيلات لازم براي ارتباط مردم با سازمان ها را فراهم مي کند، نمونه هايي از گسترش فرهنگ مکاتبه در جامعه است. نقش و اهميت اين امر وقتي جلوه بيشتري مي يابد که فرض کنيم اين چندصد ميليون ترافيک (يعني مکاتبه ) هم بر تعداد مراجعات و رفت و آمد درون شهري و ميان شهري مردم افزوده شود.
بي ترديد، ارمغان اين فرهنگ مکاتبه، رويه ها و امور سازمان يافته، کاهش تردد، ترافيک و آلودگي هاي زيست محيطي، صرفه جويي در زمان، هزينه و منابع شخصي و ملي است و اين همه به خاطر نقش آفريني پست در جامعه نوين براي رفع نيازهاي زندگي امروز است. از همين رو، شناخت و استفاده درست سازمان ها، وزارتخانه ها و همه بخش هاي جامعه از امکانات و توانمندي هاي شبکه پستي زمينه ساز گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مکاتبه به جاي مراجعات غير ضروري و مضر است.
12-4-2 بررسي نقش و جايگاه پست در نظام سياسي
يکي از مهمترين کارکردهاي پست در هر کشور بهره گيري از توانمندي ها و قابليت هاي آن در اداره امور جامعه، بوسيله حکومت هاست. بررسي سير تاريخي ايجاد پست نيز حاکي از نگاه جدي حکومت به اين نهاد و تحت اختيار داشتن آن، در همه اعصار و زمان هاست. تا جايي که حتي هم اکنون که شرايط حاکم بر دولت ها و مناسبت هاي جهاني حرکت به سمت آزادسازي و خصوصي سازي نهادهاي اجتماعي را امري ناگزير کرده است نيز، پست تقريباً در همه کشورهاي جهان بصورت دولتي اداره مي شود. اکنون پست در نقش سازماني است که دولت ها خدمت رساني و تأمين رفاه اجتماعي جامعه را در بستر اين سازمان محقق مي بينند.

13-4-2بررسي نقش پست در ارتباط دو سويه حکومت – مردم
پست نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي در تسهيل روابط دو سويه حکومت – مردم ايفا مي نمايد. به طور کلي در گزارشي که توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزي شرکت پست انجام گرفته، در بررسي بازارهاي بالقوه پستي، موارد زير تحت عنوان «انجام اموري که به وسيله شبکه پستي به صورت عرضه خدمات پستي قابل انجام است» ديده شده مي شود. از آنجايي که بسياري از اين امور توسط سازمان ها و شرکت هاي دولتي انجام مي شوند، مي توان نقش نظام پستي در ارتباط دو سويه حکومت- مردم را در اين قالب بررسي نمود.

1-13-4-2مور ثبت احوال
تعويض شناسنامه هاي قديمي در شهرها با مراجعه متقاضيان به واحدهاي پستي، تعويض شناسنامه هاي قديمي در روستاها با مراجعه مأمور پست به روستاها، صدور شناسنامه نوزاد، ابطال شناسنامه متوفي، ثبت ازدواج و طلاق، عکس دار نمودن شناسنامه ها، تسليم دادخواست براي هيأت هاي حل اختلاف يا کميسيون تشخيص سن، انجام کليه استعلامات ثبتي از ثبت احوال، صدور رونوشت شناسنامه با اصل آن، درخواست تغييرات در نام و يا نام خانوادگي، دريافت گواهي شهود براي تأييد ولادت، دريافت گواهي ولادت از بيمارستان، اخذ کوپن ارزاق عمومي نوزاد، اضافه نمودن تعداد خانوار در دفترچه بسيج اقتصادي و کاردکس مربوطه، گرفتن دفترچه بيمه نوزاد، امور فوت شدگان، کم نمودن تعداد خانوار از دفترچه بسيج اقتصادي خانواده متوفي و تهيه گواهي انحصار وراثت.

2-13-4-2-امور مزدوجين
کم نمودن تعداد خانوار در دفترچه بسيج والدين و صدور دفترچه بسيج اقتصادي جديد براي مزدوجين، ثبت نام مزدوجين براي دريافت کالا از ستاد جهيزيه، تحويل کالاهاي اختصاص يافته به هر زوج به نشاني آن ها از ستاد جهيزيه.

3-13-4-2-امور آموزشي
ثبت نام دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در واحدهاي آموزشي، ثبت نام قبول شدگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، تحويل کتاب هاي درسي ابتدائي به مدارس سطح کشور، توزيع لوازم التحرير بين واحدهاي آموزشي سطح کشور، توزيع کتاب هاي درسي بين کتابفروشي ها، پرداخت کمک هزينه دانشجويان از طريق پست مالي، انجام امور آموزشي مکاتبه اي و نهضت سواد آموزي.

4-13-4-2-امور بيماران
اخذ جواب آزمايش ها و تحويل آن در نشاني بيماران، پرداخت صورتحساب بيمارستان از طريق حساب پس انداز پستي، تهيه وسايل مورد نياز بيماران و معلولين و سالمندان.

5-13-4-2-امور سازمان تأمين اجتماعي و بهزيستي
پرداخت مستمري از کارافتادگي، پرداخت غرامت به آسيب ديدگان در حوادث کار، پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول تأمين اجتماعي، تعويض و تمديد و صدور دفترچه هاي بيمه تأمين اجتماعي، ارسال ليست و فهرست کارگران شاغل در کارگاه هاي توليدي، ارسال اعلام بدهي، ابلاغيه و اجرائيه ها، پرداخت حق بيمه کارفرما و کارگر توسط پست مالي به سازمان تأمين اجتماعي، اخذ بن هاي کارگري و تحويل آن ها به کارگران، تحويل کالاهاي مربوط به بن هاي کارگري به تعاوني هاي مصرف کارگري، اخذ کالاهاي مربوط به بن هاي کارگري از تعاوني هاي مصرف و تحويل آن به کارگران، پرداخت هاي حمايتي سازمان بهزيستي.

6-13-4-2-امور قضائي
امور انحصار وراثت، امور مالک و مستأجر، امور وقف، امور وصيت، امور الزام به تمکين و تمرکز انفاق، پرداخت نفقه توسط پست مالي، امور دعاوي حقوقي پرونده هاي عسر و حرج، پرونده هاي تصرفات عدواني، امور چک بلامحل، امور ثبت شرکتها، ارسال اخطاريه ها، ارسال اظهارنامه ها، ارسال دادخواست ها، ارسال صورت مجلس ها، ارسال وکالت نامه ها، پرداخت ديه و ساير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، سازمان ملل متحد، عرضه و تقاضا، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مصرف کننده، سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، سازمان ملل