پایان نامه ارشد درمورد عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

نوفه 3% 53
شکل (3-47 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 54
شکل (3-48 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 54
شکل (3-49 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 55
شکل (3-50 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 55
شکل (3-51 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 56
شکل (3-52 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 56
شکل (3-53 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 57
شکل (3-54 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 57
شکل (3-55 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 58
شکل (3-56 ): هندسه قابهای 20 طبقه مورد مطالعه 59
شکل (3-57 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 59
شکل (3-58 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 60
شکل (3-59 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 61
شکل (3-60 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 61
شکل (3-61 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 62
شکل (3-62 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 63
شکل (3-63 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 63
شکل (3-64 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 64
شکل (3-65 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 65
شکل (3-66 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 65
شکل (3-67 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 66
شکل (3-68 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 67
شکل (3-69 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 68
شکل (3-70 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 68
شکل (3-71 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای(7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 69
شکل (4-1 ): درجات آزادی سازه سه بعدی و موقعیت قرار گیری آنها 72
شکل (4-2 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 72
شکل (4-3 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 73
شکل (4-4 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 73
شکل (4-5 ): شکل مودی مود اول (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 75
شکل (4-6 ): شکل مودی مود 6 (پیچشی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 75
شکل (4-7 ): شکل مودی مود 8 (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 76
شکل (4-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 76
شکل (4-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 77
شکل (4-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 77
شکل (4-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 78
شکل (4-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 78
شکل (4-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 79
شکل (4-14 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 79
شکل (4-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 80
شکل (4-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 81
شکل (4-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 81
شکل (4-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 82
شکل (4-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 82
شکل (4-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 83
شکل (4-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 83
شکل (4-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 84
شکل (4-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 84
شکل (4-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 85
شکل (4-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 85
شکل (4-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 86
شکل (4-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 86
شکل (4-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 87
شکل (4-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 88
شکل (4-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 89
شکل (4-31 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 89
شکل (4-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 90
شکل (4-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 91
شکل (4-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 91
شکل (4-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 92
شکل (4-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 92
شکل (4-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 93
شکل (4-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 93
شکل (4-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 94
شکل (4-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 95
شکل (5-1 ): حساسیت ماتریسهای مشخصه قابهای مورد بررسی به میزان نوفه 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) : عدم قطعیتهای تأثیرگذار بر خصوصیات مکانیکی و عملکر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فرکانسهای، هرتز، هارمونیک Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی، آسیب دیدگی، سیستم دوگانه