پایان نامه ارشد درمورد عاطفه منفی، عروق کرونر، نشخوار خشم

دانلود پایان نامه ارشد

ی درونی خوب آزمون است. ضرایب همبستگی بین نمره های 214 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله چهار تا شش هفته برای نشخوار خشم (نمره کل) 77/0r=، برای پس فکرهای خشم 79/0r=، برای افکار تلافی جویانه83/0r=، برای خاطرههای خشم 81/0r= و برای شناختن علتها 74/0r= بهدست آمد و در سطح 001/0P معنادار بودند. این ضرایب نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس نشخوار خشم هستند. روایی محتوایی مقیاس نشخوار خشم بر اساس داوری ده نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب کندال هریک از مقیاسهای نشخوار خشم (نمره کل)، پس فکرهای خشم، افکار تلافی جویانه، خاطرههای خشم و شناختن علتها به ترتیب70/0، 82/0، 79/0، 70/0 و 78/0 محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس نشخوار خشم از طریق اجرای همزمان مقیاس خشم چند بعدی تهران361، و مقیاس سلامت روانی362 در مورد آزمودنیها محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت (بشارت،2011).

3-3-4- روش اجرای پژوهش
پس از تصویب طرح پژوهش در شورای پژوهشی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، طی جلساتی با چند تن از متخصصان قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی، اطلاعاتی درباره وضعیت بیماران قلبی-عروقی جمع آوری شد. پس از بررسی مقدماتی و مطالعه منابع و پژوهشهای مربوطه، متعاقبا اقدام به تهیه و تکثیر پرسش نامه ها و مقیاسهای مورد نظر گردید. در یک بازه زمانی از نیمه مرداد ماه تا پایان آذرماه 1391 به این بیمارستان جهت نمونه گیری مراجعه شد. نمونه گیری تا مرز 200 نفر ادامه داشت. بیمارانی که وارد نمونه میشدند ابتدا توسط پژوهشگر در رابطه با اهمیت و اهداف و نحوه انجام پژوهش توجیه میشدند و پس از تکمیل فرم رضایت نامه، پرسشنامهها تکمیل میشد. با توجه به مشکلات برخی بیماران به خصوص پس از جراحی، پژوهشگر سؤالات را میخواند و بیمار پاسخ میداد و برای اینکه نحوه انجام پژوهش برای همه بیماران یکسان باشد روند پژوهش به طور کامل به شکل مصاحبه فرد به فرد و تکمیل پرسشنامه انجام میشد. به دلیل نحوه اجرا، تکمیل هر پرسشنامه بین 40- 50 دقیقه به طول می انجامید.

3-3-5- روش های آماری تحلیل داده های پژوهش
برای تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و روشهای آمار استباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و آزمون خی دو و تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Spss-21 و Lisrel-8/50 انجام گرفت.

فصل چهارم
نتایج پژوهش

4- نتایج پژوهش
4-1- نتایج توصیفی
جدول 4-1 فراوانی و درصد بیماران را بر حسب متغیر سن نشان می دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، 5/32 درصد بیماران بین سنین 55-45 سال، 36 درصد آنها بین سنین 65-55 سال و 5/31 درصد بیماران بین سنین 75-65 سال قرار داشتند.
جدول 4-1- فراوانی بیماران بر حسب سن
سن فراوانی درصد فراوانی
45-55 65 5/32
55-65 72 36
65-75 63 5/31
جدول 4-2 فراوانی و درصد بیماران را بر حسب متغیر شغل، تحصیلات نشان میدهد. بر اساس اطلاعات این جدول، 35درصد بیماران شغل آزاد داشتند که بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند و 5/11 درصد کارمند بودند که کمترین میزان را داشتند. همچنین بالاترین و پایین ترین درصد فراوانی را به ترتیب گروه سیکل با 59 درصد و گروه کارشناسی ارشد و دکترا با 2 درصد به خود اختصاص داده بودند.
جدول 4-2- نتایج توصیفی بیماران بر حسب متغیر شغل، تحصیلات و سن
شغل فراوانی درصد فراوانی
کارمند 23 5/11
آزاد 70 35
خانه دار 58 29
بازنشسته 49 5/24
تحصیلات فراوانی درصد فراوانی
بی سواد و سیکل 118 59
دیپلم 45 5/22
کاردانی و کارشناسی 33 5/16
کارشناسی ارشد و دکترا 4 2

جدول 4-3 فراوانی و درصد بیماران را بر حسب تعداد عروق درگیر نشان میدهد. بر اسا س اطلاعات بهدست آمده 35 درصد بیماران یک رگ، 5/29 درصد بیماران دو رگ و 5/35 درصد بیماران در هر سه رگ تنگی و انسداد نشان داده اند.

جدول 4-3- فراوانی و درصد بیماران بر حسب تعداد عروق درگیر
تعداد عروق درگیر فراوانی درصد
یک رگ 70 35
دو رگ 59 5/29
سه رگ 71 5/35

جدول 4-4 فراوانی و درصد بیماران را بر حسب نوع درمان نشان میدهد. بر اساس نتایج مندرج در جدول، جراحی با 42 درصد و دارو درمانی با 5/20 درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-4- فراوانی و درصد بیماران بر حسب نوع درمان
نوع درمان فراوانی درصد
جراحی 84 42
استنت 75 5/37
دارو 41 5/20

جدول 4-5 میانگین، انحراف معیار متغیر های خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را برای زنان و مردان به تفکیک نشان میدهد.

جدول 4-5- شاخصهای توصیفی مربوط به متغیر های خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی
متغیر
مرد

زن

کل

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
خشم
61/156
78/16
82/149
14/18
32/153
74/17
نشخوار خشم
49/54
81/10
78/50
65/12
9/52
76/11
عاطفه منفی
95/23
87/6
27/24
11/4
09/24
81/5
بازداری اجتماعی
21/20
09/6
76/19
87/4
01/20
58/5

4-2- نتایج استنباطی
در این قسمت یافتههای پژوهش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است.

فرضیه اول: عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری رابطه مثبت دارند.
فرضیه دوم: خشم و نشخوار خشم با شدت تنگی عروق کرونری رابطه مثبت دارند.

به منظور آزمون فرضیه اول و دوم، همبستگی بین عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، خشم و نشخوار خشم را با شدت تنگی عروق کرونری363 مورد بررسی قرار میدهیم. جدول 4-6 ماتریس همبستگی پیرسون بین عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، خشم و نشخوار و شدت تنگی عروق کرونری را نشان میدهد.

جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، خشم و نشخوار خشم با شدت تنگی عروق کرونری
متغیر شدت تنگی عروق کرونری
عاطفه منفی **219/0
بازداری اجتماعی **282/0
خشم **247/0
نشخوار خشم **438/0
** همبستگی در سطح 01/0 p معنادار است.
همان طور که در جدول 4-6 ملاحظه میشود، رابطه عاطفه منفی و شدت تنگی عروق کرونری (219/0r =)، رابطه بازداری اجتماعی و شدت تنگی عروق کرونری (282/0r =)، رابطه خشم و شدت تنگی عروق کرونری (247/0r =) و رابطه نشخوار خشم و شدت تنگی عروق کرونری (438/0r =) در سطح 01/0p معنادار هستند. بنابراین، بین عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، خشم و نشخوار خشم با شدت تنگی عروق کرونری رابطه متوسط معنادار وجود دارد و فرضیه اول و دوم پژوهش تأیید میشود.

فرضیه سوم: خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای دارد.
به منظور آزمون فرضیه سوم، از مدل فرضی نشان داده شده در شکل 4-1 استفاده شده است. با توجه به این مدل، فرض شده است که عاطفه منفی و بازداری اجتماعی از طریق خشم با شدت تنگی عروق کرونری رابطه دارد.

شکل 4-1- مدل فرضی نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت گرفتگی عروق کرونری

برای آزمون مدل فرضی پژوهش (شکل 4-1)، از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
جدول 4-7- ضرایب غیراستاندارد و استاندارد مسیرهای مستقیم موجود در مدل مربوط به خشم
مسیرها B β t
اثر بازداری اجتماعی بر شدت عروق درگیر 03/0 21/0 *63/2
اثر بازداری اجتماعی بر خشم 47/0 15/0 *98/1
اثر خشم بر شدت عروق درگیر 01/0 16/0 *25/2
اثر عاطفه منفی بر خشم 92/0 30/0 *98/3
اثر عاطفه منفی بر تعداد عروق درگیر 01/0 05/0 68/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نشخوار خشم، عروق کرونر، عاطفه منفی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نشخوار خشم، عاطفه منفی، عروق کرونر