پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صورت های مالی، ارزش دفتری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده می گردد.
8)آزمون فرضیه ها:
تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS17 و با کمک نرم افزار اکسل انجام شده است.بدین صورت که ابتدا متغیرهای مربوط به فرضیات فرعی 13 گانه محاسبه گردیده است.سپس برای آزمون هر فرضیه همبستگی هر متغیر با سود هر سهم محاسبه شده است،روش محاسبه ضریب همبستگی به صورت فرمول زیر است:
r=(Σxy-n(Σx/n)(Σy/n) )/(√(Σx^2-n〖(Σx/n)〗^2 ) √(Σy^2-n〖(Σy/n)〗^2 ))

برای آزمون معنا داری ضریب همبستگی بدست آمده از آزمون T استیودنت در سطح معناداری 1%= α و5%= α به شرح زیر استفاده شده است.
t=(r-ρ)/√(〖1-r〗^2/(n-2))
9)متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق حاضر به دو دسته شامل متغیرهای مستقل و وابسته گرو بندی می شود.متغیر وابسته به متغیری اطلاق می شود که از مقدار متغیرهای مستقل تاثیر می پذیرد و مقدار آن به این متغیرها بستگی دارد.متغیر مستقل نیز به متغیری اطلاق می شود که محقق با دستکاری آن تاثیرش را بر متغیر وابسته اندازه می گیرد.
متغیر وابسته در تحقیق حاضر سلامت مالی شرکت می باشد.اما به منظور اجرای تحقیق و آزمون پذیری آن متغیر وابسته تحقیق به 13 دسته نسبت مالی که به عنوان نماینده سلامت مالی شرکت برگزیده شده اند و در مباحث قبل توضیح داده شد،تقسیم می شود.در زیر به ارائه تعاریفی از متغیر های وابسته و مستقل تحقیق میپردازیم.
الف)متغیر مستقل:
سود هر سهم(Earning Per Share):
Investopedia سود هر سهم را به عنوان بخشی از سود شرکت ها که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران تخصیص داده شده است ، تعریف می کند. سود هر سهم به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود.با توجه به اینکه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مکلف به افشای سود هر سهم در دوره های سه ماهه می باشند،در این تحقیق سود اعلام شده هر سهم که از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شده ملاک قرار گرفته است.در مواردی که شرکت های مورد رسیدگی این تحقیق مبادرت به افزایش سرمایه نموده باشند،اثرات ناشی از آن بر سود هر سهم در سالهای گذشته بر مبنای آخرین سال تغییر،اصلاح و تعدیل شده است.

EPS=(net income-dividends on preferred stock)/(average outstanding shares)

ب)متغیرهای وابسته:
1)نسبت سود انباشته به جمع دارائیها:
این نسبت به عایدات انباشته شده در شرکت و مجموع دارائی های بکار رفته در شرکت وابسته است.این نسبت می تواند سود آوری شرکت از زمان ایجاد را بدست آورد.همچنین،شرکت های نوپا دارای نسبت سود انباشته به جمع دارائی های پایین می باشند،این نسبت همچنین می تواند نشانگر عمر شرکت باشد و به صورت زیر قابل محاسبه است:

RETA=(Retained Earnings)/(Total Assets)

2)نسبت سرمایه در گردش به جمع دارائیها:
این نسبت سرمایه در گردش خالص را نسبت به اندازه دارائی های بکار رفته در شرکت اندازه می گیرد.این نسبت نقدینگی استاندارد شده را نسبت به اندازه شرکت اندازه می گیرد و به صورت زیر قابل محاسبه است:

WCTA=(Working Capital)/(Total Assets)

3)نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارائیها:
این روش را سیستم دو پونت می نامند،این نسبت نشان دهنده عوامل ایجاد کننده بازده سرمایه می باشد.بازده سرمایه به عنوان کلیدی است،که نمایانگر میزان سود آوری فعالیت های یک شرکت می باشد.این نسبت هماهنگ کننده سود عملیاتی،با دارائی موجود جهت کسب بازده می باشد و به صورت زیر محاسبه می شود:

EBTA=(earnings before interest and taxes)/(Total Asset)

4)نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها:
خالص دارائی ها بوسیله ترکیب ارزش بازار کلیه سهام عادی و ممتاز شرکت محاسبه می شود،در حالیکه بدهیها شامل هر دوی بدهیهای بلند مدت و جاری می باشند.این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از دارائیهای شرکت( قبل از اینکه بدهیها از دارائیها کسر شود و شرکت درمانده گردد)کاهش ارزش داشته است.و به صورت زیر قابل محاسبه می باشد:

MVTL=(Market Value of Equity)/(Book Value of Total Liabilities)

5)نسبت فروش به جمع دارائیها:
این نسبت بیشتر مورد توجه سهامداران و مدیران واحد های انتفاعی است و هر چه این نسبت بیشتر باشد،کارائی واحد انتفاعی در استفاده از کل دارائیها بیشتر می باشد.چنانچه این نسبت کاهش یابد،نشان می دهد که بخشی از دارائیها راکد مانده و یا به صورت بهینه استفاده نشده است.و به صورت زیر محاسبه می شود:

STA=Sell/(Total Asset)

6)نسبت جریان نقدی به جمع دارائیها:
این نسبت کارائی دارائی ها را برای کسب جریان نقدی کافی جهت عملیات شرکت نشان می دهد.هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده این است که دارائیها به نحو موثری در عملیات شرکت بکار رفته اند.

CFTA=(Operating Cash Flow)/(Total Debt)

7)نسبت سود خالص به جمع دارائیها:
بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارائی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند.عده ای سود خالص را با هزینه وامهای اخذ شده جمع می کنند و در صورت کسر قرار می دهندو این عمل را چنین توجیه می کنند که حاصل وامها در جمع دارائی موثر و منظور شده است و قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب شود.روش محاسبه این نسبت به صورت زیر است:
NITA=(Net Income)/(Total Asset)
8)نسبت دارائی جاری به کل دارائیها:
نسبت فوق میزان دارائیهای جاری را در ترکیب شرکت نشان می دهد.هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده این است که وجوه نقد و ………. در شرکت و در راستای عملیات شرکت به نحو موثری بکار نرفته اند، مقدار پایین این نسبت نیز مناسب نمی باشد زیرا ممکن است که طلبکاران به صورت اتفاقی جهت مطالبه طلبشا ن به شرکت هجوم بیاورند.در چنین مواقعی شرکت باید دارای نقدینگی کافی جهت پرداخت به طلبکاران باشد.در نتیجه این نسبت همیشه باید در یک مقدار تعادلی باقی بماند.
CATA=(Current Assets)/(Total Assets)

9)نسبت سود قبل از بهره و مالیات به هزینه بهره:
وجود هزینه های ثابت مالی،تحت عنوان بهره ناشی از تامین مالی بلند مدت،موجب می گردد که تحلیلگر مالی،توانائی پرداخت بهره را اندازه گیری کند.به این نسبت ها دفعات واریز سود تضمین شده نیز اطلاق می گردد،و به صورت زیر محاسبه می شود:

EBIE=(earnings before interest and taxes)/(interest expense)
10) نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سهام عادی:
این نسبت میزان نوسان ارزش سهام در بازار را نسبت به ارزش دفتری سرمایه شرکت نشان می دهد.از آنجا که بدهیها عموما به ارزش تسویه در صورت های مالی نشان داده می شوند،لذا کل نوسان ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری سرمایه متوجه سهامداران می گردد.هر چه این نسبت بالاتر باشد(بیشتر از یک)نشان دهنده افزایش در ثروت سهامدان است.

MVCE=(market value of equity)/(book value of common equity)

11)نسبت بدهی ها به دارائیها:
این متغیر به عنوان یک مقیاس اهرمی که تعهدات مالی بلند مدت را نشان می دهد استفاده شده است.افزایش در این اهرم احتمال درماندگی مالی را افزایش خواهد داد.با اهرم بالا ممکن است که برخی وضعیت های آتی که در دنیا وجود دارد،جریان نقدی جهت پرداخت بدهی ها ناکافی باشد و منجر به ورشکستگی گردد.و یه صورت زیر محاسبه می شود:
TDTA=(Total Debt)/(Total Asset)

12)نسبت بدهیهای جاری به جمع دارائیها:
یک شرکت با نسبت بدهی جاری به جمع دارائی های بالا در برآورده کردن تعهدات کوتاهمدت مشکل خواهد داشت.این شاخص کمبود جریان نقدی را برای تامین مالی عملیات شرکت نشان می دهد.شرکتی که این موقعیت را دارد،در انجام عملیات روزانه خود مشکل خواهد داشت،زیرا انعطاف پذیری خود را در جذب سرمایه در گردش کاهش داده است.و به صورت زیر محاسبه می گردد:

CLTA=(Current Liabilities)/(Total Assets)

13)نسبت بدهیهای بلند مدت به خالص ارزش دارائیها(اهرم مالی):
اخذ وام شرکت را قادر می سازد تا فعالیتش را بیش از آنچه که فقط متکی به سهامداران خود باشد،گسترش دهد.اما خطر هنگامی تهدید می کند که بیش از حد وام اخذ شده باشد،به ویژه اگر از پس دوران رونق ،رکود اقتصادی حاکم گردد.در چنین حالتی ،احتمالا شرکت با توجه به کاهش سود ،قادر نخواهد بود که بهره وامهایش را بپردازد چه برسد که اصل وامها را پرداخت کند.و به صورت زیر محاسبه می شود:
DFL=(∆π/π)/(∆EBIT/EBIT)

مقدمه:
همانطور که در فصل قبل تشریح شد، محقق در این پژوهش در جستجوی این مساله است که آیا با تکیه بر نوسانات سود هر سهم می توان بین شرکت های سالم و ورشکسته تمایز قائل شد یا به عبارت روشنتر آیا نوسانات سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت شناسایی مشکلات مالی شرکت ها می باشد.
با توجه به مطالب و روش هایی که در فصل سوم عنوان شد در این پژوهش داده های مربوط به صورت های مالی شرکت های نمونه جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار اکسل اقدام به مرتب سازی داده های مربوط به صورت های مالی شده است و سپس با استفاده از این داده ها اقدام به محاسبه کلیه متغیر های تحقیق اعم از مستقل و وابسته شده است.سپس هر یک از فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS17 آزمون شده است.روش آزمون فرضیات بدین صورت بود که از منوی Analyse زیر منوی Correlate ،گزینه Bivariate را انتخاب می نماییم.خروجی مراحل انجام شده ضریب همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد،آزمون معنا داری ضریب همبستگی در سطح1%= α و5%= α انجام شده است.فرض H0 زمانی رد می شود که Sig≤α باشد.
داده های مربوط به اطلاعات مالی شرکت های نمونه که از صورت های مالی آنها استخراج شده است به شرح پیوست شماره یک می باشد و همچنین اطلاعات مربوط به نسبت های مالی که از طریق نرم افزار اکسل محاسبه گردیده است به شرح پیوست شماره دو می باشد.

تجزیه وتحلیل آماری :
پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL اقدام به محاسبه نسبتهای مالی مورد نظر گردید هر یک از فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS17 آزمون شده است.روش آزمون فرضیات بدین صورت بود که از منوی Analyse زیر منوی Correlate ،گزینه Bivariate را انتخاب می نماییم.خروجی مراحل انجام شده ضریب همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد،آزمون معنا داری ضریب همبستگی در سطح1%= α و5%= α انجام شده است.فرض H0 زمانی رد می شود که Sig≤α باشد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL اقدام به محاسبه نسبتهای پیش بینی کننده مورد نظر گردید. سپس این نسبتها وارد فرآیند تجزیه وتحلیل گردید. سپس داده های یک سال قبل از ورشکستگی شرکتهای ورشکسته با داده های سال 1387 شرکت های سالم به منظور براورد ضرایب متغییر ها در مدل رگرسیون لجستیک وارد فرایند تجزیه و تحلیل گردید.در ادامه فرضیا ت پژوهش آزمون شده اند.

آزمون فرضیات :
1)بین نوسانات EPS و نسبت سود انباشته به جمع دارائیها رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
RETA
EPS
Pearson Correlation
1
.008

Sig. (2-tailed)

.886

N
313
313
RETA
Pearson Correlation
.008
1

Sig. (2-tailed)
.886

N
313
313

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 008/. می باشد و Sig.(2-tailed) α می باشد در نتیجه برای فرض اول رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود انباشته به جمع دارائیها بدست نیامده است.
نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود انباشته به جمع دارائیها را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود انباشته به جمع دارائیها اثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

2)بین نوسانات EPS و نسبت سرمایه در گردش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات EPS، ورشکستگی، متغیر مستقل، نسبت های مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار