پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، حسابداری تعهدی، بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ه پرسش ها، اهداف و علل برگزیدن موضوع پژوهش که به آن اشاره شد، فرضیه های این پژوهش در قالب چهار فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است :
1- استفاده از حسابداری تعهدی در مقایسه با حسابداری نقدی میتواند قابلیت پاسخگویی مدیران را افزایش دهد.
2- اجرای حسابداری تعهدی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را تسهیل می نماید.
3- استفاده ازحسابداری تعهدی منجر به محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها می گردد.
4- اطلاعات ناشی از مبنای تعهدی درمقایسه با مبنای نقدی میتواند موجب تصمیم گیری های بهینه مدیران گردد.
1-6- متغیرهای تحقیق
با توجه به فرضیه های این پژوهش متغیرهای پژوهش را می توان در قالب نگاره زیر بیان نمود بطوریکه تاثیر متغیر پنجم بر روی چهار متغیر دیگر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت :
پاسخگویی مدیران 2- تهیه بودجه ریزی عملیاتی 3- بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها 4- تصمیم گیری بهینه مدیران 5- اجرای حسابداری تعهدی.
طبق موارد گفته شده مدل تحلیلی تحقیق به شرح زیر است:

1-7- روش تحقیق
این پژوهش به صورت پیمایشی-توصیفی صورت می گیرد و انجام آن در قالب قیاسی -استقرایی می باشد. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، شامل مطالعه کتابها، مقالات و سایت ها و بصورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرض ها از راه استدلال استقرایی انجام خواهد شد و این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی-کاربردی می باشد، لذا در نهایت نتایج آن به مسئولین دستگاههای اجرایی استان گیلان و سایر مراجع استفاده کننده از نتایج از جمله دیوان محاسبات استان، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان و تمام دستگاهها و موسسات عمومی غیردولتی که باستناد قوانین و مقررات از ابتدای سال 1394 مشمول اجرا و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی می باشند ارائه خواهد شد.
1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت می گیرد. بنابراین اطلاعات کیفی پرسشنامه ها بصورت کمی در چارچوب اعداد (5،2،3،4،1) درآورده می شود. و پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی پاسخ های پرسشنامه های مربوط برای تایید یا رد فرضیه ها با استفاده از محاسبه پارامتر ها و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل و واکاوی های لازم انجام می پذیرد.
1-9- قلمرو تحقیق
1-9-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش ارزیابی مزایای اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی از دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی استان گیلان می باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی
پژوهش حاضر در دستگاههای اجرائی استان گیلان انجام می شود.
1-9-3- قلمرو زمانی
اطلاعات و آمار های مورد نیاز برای انجام این پژوهش در محدوده سال مالی 1394می باشد. شایان ذکر است بر اساس قانون اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و اصلاح مهلت های تعیین شده مصوب 29/12/1379 مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاههای اجرائی (باستثناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی کشورکه تابع آئین نامه مالی و معاملاتی خود می باشند ) برای اعتبارات هزینه ای (جاری) و اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی ) اعم ازاینکه ازمحل منابع عمومی ویا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل و در استانها خزانه معین دراختیار ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند مجازند؛ برای اعتبارات هزینه ای تا پایان فروردین ماه و برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ، تا پایان تیرماه سال بعد تعهد وپرداخت نمایند و مانده وجوه مصرف نشده خود را حسب مورد ظرف مدت 10 روز از انقضای تاریخ های مذکور به حسابهای خزانه دولت واریز نمایند .
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
حسابداری نقدی:
در سیستم حسابداری بر مبنای نقدی هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است به عبارت دیگر در سیستم حسابداری نقدی درآمدها در زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آن دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفتر ثبت می شوند که وجه آن به صورت نقد پرداخت گردد .(باباجانی،1383)
حسابداری تعهدی کامل :
در این مبنا، درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند و یا تحقق می یابند صرف نظر از زمان وصول وجه نقد در دفاتر منعکس می شوند و همچنین مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد یا تحمل هزینه هاست. بنابراین بر اساس این مبنا حسابداری معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد. (باباجانی،1383)
چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی :
در این چارچوب هدف حسابداری و گزارشگری مالی ایجاد یک سیستم مناسب اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است این چارچوب نظری که منصفانه بودن سیستم حسابداری را به سودمندی اطلاعات ترجیح می دهد بر پایه ارتباطی دوطرفه بین پاسخ گو و پاسخ خواه بنا شده است. (باباجانی،1384)
بودجه ریزی عملیاتی :
این نوع بودجه ریزی منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می دهد در واقع بودجه ریزی عملیاتی ارتباط بین هزینه های انجام گرفته و عوامل به کار گرفته شده را از یک طرف و نتایج کار انجام شده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می سازد و در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و فعالیت های بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی تولید شده است.
تعاریف پاسخگویی:
پاسخگویی : تعهد یک فرد است برای پاسخگویی نسبت به انجام مسئولیت هایی که به او محول شده است. راندرسون (1971 ) بیان می کند توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن، جنبه های مهم پاسخگو هستند.
پاسخگویی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد. انواع پاسخگویی عبارتند از
پاسخگویی عمومی : مدیران سازمانهای دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.
پاسخگویی مدیریتی : این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا مدیر بالادست صورت می گیرد.
پاسخگویی مالی : مدیران سازمان ها در مقابل وجوه دریافتی بابت اجرای طرح یا پروژه پاسخگو می باشند.
پاسخگویی حرفه ایی :در مقابل همکاران متخصص و حرفه ایی خود پاسخگو هستند.
پاسخگویی قانونی : این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می گیرد.
پاسخگویی عملیاتی : ارائه گزارش هایی از سوی پاسخگو به منظور متقاعد ساختن صاحبان حق یا پاسخ خواه درزمینه میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده, از نظر کارایی و اثربخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف است. (بزرگی،1382)
1-11- خلاصه فصل
دراین فصل ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و سپس اهداف تحقیق از نظر علمی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و سپس براساس مطالب گفته شده در بیان مسئله و موضوع تحقیق سئوالات و فرضیه های تحقیق شکل گرفت و در انتها به قلمرو تحقیق و تعاریف متغیرهای تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
در دو دهه اخیر، دولتهای کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه تلاش نموده اند تا با انجام مطالعات علمی و تجربی نسبت به تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای نابرابر دولتی اقدام کرده و مبانی نظری حاکم بر نظام های حسابداری مورد عمل خود را استحکام بخشند. بر این اساس درکشورما نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سال 1388 با هدف تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی با حضور نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سازمان حسابرسی تشکیل گردیده است. در این راستا، مفاهیم نظری و شش استاندارد نخست به ترتیب با عناوین: نحوه ارائه صورتهای مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای درصورتهای مالی، درآمدحاصل از عملیات عیرمبادله ای، درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای، دارائیهای ثابت مشهود و موجودیها پس از بررسی و تائید در کارگروههای تخصصی مربوط و نظر سنجی عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده و از ابتدای سال 1394 لازم الاجرا گردیده است.
شایان ذکر است معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اموراقتصاد و دارائی، بعنوان متولی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در راستای وظایف محوله، بر مبنای بسته اجرائی وزارت متبوع، موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی (اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت) و مواد (15) و (8) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی سالهای 1392 و 1393 موضوع ماده (219) قانون برنامه پنجم، پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه های تخصصی در جهت استقرار و عملیاتی نمودن استانداردهای یادشده اقدام به تهیه و تدوین مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی نموده است .
2-2- تاریخچه اهداف گزارشگری
استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.
به عنوان مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AAA)در سال 1966در شرحی از تئوری حسابداری(ASOBAT) حسابداری را فرآیند تشخیص اندازه گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف کرده است
و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :
1-تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدف های واحد انتفاعی
2-ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارشهای مرتبط به منابع
3-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل
تصمیم گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرفنظر از بکارگیری روش های
خام یا روش های پیچیده پیش فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روشها را می توان مدلهای تصمیم گیری
نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرآیند تصمیم گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش بینی
می نامند. بنابراین مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. در بیانیه
شماره چهار هیأت اصول حسابداری(APB#4)نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه
و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم گیریهای اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته Trueblood که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا(ALCPA)به منظور تدوین هدف های صورتهای مالی بیان نموده بود.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) نیز به بیانیه مفاهیم حسابداری مالی یک(SFAC#1) هدف های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات به منظور تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی قلمداد نموده است
نقطه نظر مشترک میان گزارش های مطرح شده در بالا به تفاهم رسیدن حرفه حسابداری درباره لزوم مفید و مربوط بودن صورتهای مالی برای تصمیم گیری های استفاده کنندگان است. (شباهنگ، 1384)

2-2-1- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بودن» است. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا بنا شد، مفید نخواهد بود.
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. حتی اگر اطلاعات برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه مفید واقع شود. برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات«مربوط بودن» و «قابل اتکا
مربوط به قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، استان گیلان، بودجه ریزی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، اطلاعات مالی، گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری