پایان نامه ارشد درمورد صنعت شیمیایی، اخبار خوب، صنعت دارو، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون
سرمایه‌گذاری
-1593.8
-1599.4
11.1
-1584.1
-1587.3
6.4
-1596.8
-1599.9
6.1
-1557.3
-1556.4
2.0
-1596.73
-1596.13
0.6
-1593.8
-1598.6
9.5
شیمیایی
-1529.3
-1534.8
11.1
-1520.4
-1523.0
5.2
-1529.0
-1537.3
16.6
-1450.2
-1556.4
2012.0
-1563.24
-1621.72
58.48
-1519.7
-1635.7
232.0
بانک
-1430.2
-1425.4
9.7
-1414.9
-1419.2
8.5
-1432.6
-1435.2
5.3
-1400.8
-1389.0
23.6
-1414.92
-1422.73
7.81
-1414.9
-1422.7
15.6
دارو
-630.0
-677.3
94.5
-610.4
-636.7
52.7
-650.0
-669.3
38.6
-570.9
-624.1
106.3
-685.237
-659.125
26.11
-614.4
-639.2
49.6
خودرو
-2218.2
-2233.5
30.5
-2192.3
-2210.2
35.9
-2217.5
-2230.5
26.1
-2169.0
-2170.0
2.1
-2198.36
-2201.46
3.1
-2207.1
-2244.4
74.5
فلزات‌اساسی
-1726.0
-1725.7
0.7
-1712.4
-1714.7
4.6
-1720.8
-1720.5
0.7
-1679.1
-1668.4
21.4
-1763.13
-1852.22
89.09
-1715.9
-1726.1
20.3
قندوشکر
-1881.6
-1898.7
34.3
-1845.1
-1878.8
67.5
-1886.9
-1913.4
53.1
-1834.9
-1785.6
98.6
-1859.78
-1892.15
32.37
-1809.8
-1892.1
164.7
سیمان
-990.2
-994.8
9.3
-933.2
-943.5
20.4
-997.4
-999.4
4.0
-922.9
-898.2
49.2
-1708.34
-1098.23
89.89
-1809.78
-1722.01
87.7
معدن
-1719.5
-1726.3
13.6
-1705.7
-1716.1
20.9
-1742.0
-1763.0
42.0
-1676.0
-1681.1
10.1
-1721.12
-1726.52
10.8
-1719.38
-1735.45
32.14
مستغلات
-1507.0
-1509.9
5.7
-1486.8
-1488.7
3.8
-1515.5
-1515.3
0.4
-1478.5
-1470.2
16.4
-1499.35
-1496.32
3.03
-1491.5
-1501.2
19.4
بیمه
-1660.38 
-1677.3 
68
-1626.8
-1638.6
25.20
-1660.2
-1670.6
20.80
-1591.48
-1602.22
21.50
-1626.7
-1644.04
17.34
-1626.70
-1644.04
34.60

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)
پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و خانواده سوئیچینگ مارکوف و همچنین انتخاب مدل بهینه برای هر صنعت در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای مناسب هر صنعت از میان مدل‌های منتخب سوئیچینگ و بدون سوئیچینگ انتخاب گردید. جدول (4-10) مدل بهینه هر صنعت را برای کلیه صنایع که دارای اثر ARCH هستند را نشان می‌دهد.
جدول (4-10): نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون برای انتخاب مدل بهینه صنایع فاقد اثر ARCH
صنعت
بدون سوئیچینگ
FH سوئیچینگ
LRPG

مدل ‌واریانس‌شرطی/ توزیع
L0
مدل ‌واریانس‌شرطی/ توزیع
L1

سرمایه‌گذاری
EGARCH-M/t
4008.68
EGARCH-M /t
-1557.3
-11132
شیمیایی
EGARCH-M /t
4058.879
EGARCH-M /t
-1450.2
-11018.2
بانک
GARCH /t
4178.821
EGARCH-M / GED
-1389.0
-11135.6
دارو
EGARCH / GED
4930.65
EGARCH-M /t
-570.9
-11003.1
خودرو
EGARCH-M /t
3372.205
EGARCH-M / GED
-2170.0
-11084.4
فلزات اساسی
EGARCH-M / GED
3858.236
EGARCH-M / GED
-1668.4
-11053.3
قندو شکر
EGARCH-M /t
3704.595
EGARCH-M / GED
-1785.6
-10980.3
سیمان
EGARCH / GED
4635.92
EGARCH-M / GED
-898.2
-11068.2
معدن
GARCH / t
3865.783
EGARCH-M /t
-1676.0
-11083.6
مستغلات
EGARCH / t
4092.65
EGARCH-M / GED
-1470.2
-11125.7
بیمه
EGARCH / t
3900.89
EGARCH-M /t
-1591.48
-10984.7
در جدول (4-10) همانگونه که مشاهده می‌گردد L1 به عنوان ارزش لگاریتم درستنمایی مدل‌های ‌واریانس‌شرطی منتخب با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و L0 به عنوان ارزش لگاریتم درستنمایی مدل‌های ‌واریانس‌شرطی منتخب بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ لحاظ شده است. جدول پایانی آماره آزمون LRPG را نشان می‌دهد که برای کلیه صنایع مقدار آن کمتر از آماره χ^2 در سطح 5 درصد می‌باشد. لذا کلیه مدل‌های واریانس شرطی با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ (که ارزش لگاریتم درستنمایی کمتری دارند) به عنوان مدل‌های بهینه انتخاب می‌گردد.
به عنوان یک نتیجه، طبق نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون، کلیه مدل‌های منتخب، مبتنی بر سوئیچینگ مارکوف بوده و تصریح بهتری از بازدهی شاخص صنایع دارند. بنابراین روشن است که مدارکی قوی دال بر وجود انتقالات رژیمی در بازدهی شاخص این صنایع وجود دارد.
آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون برای مدل‌هایی استفاده می‌شود که دارای اثر ARCH می‌باشند. در این مطالعه، 6 صنعت دارای اثر ARCH نبودند. از میان این گروه از صنایع، متغیرهای سه صنعت محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و لاستیک در یک رژیم معنادار شدند. بنابراین انتقالات رژیمی در بازدهی شاخص این صنایع تایید نشد و بازده شاخص این صنایع تک رژیمی می‌باشد و میزان ریسک این صنایع براساس مدل‌های تک رژیمی استخراج گردید. با این وجود 3 صنعت ماشین‌الات، مواد غذایی و کاشی و سرامیک باقی ماندند که با توجه به معنادار شدن ضرایب متغیرهای آنها در هر دو رژیم، جهت تعیین مدل بهینه آنها (بدون سوئیچینگ و با سوئیچینگ) براساس معیار هنان کوئین اقدام گردید. طبق معیار هنان کوئین مدلی که دارای آماره کمتری باشد، مدل بهینه می‌باشد. جدول (4-11) مقدار این آماره را برای این صنایع نشان می‌دهد.
جدول (4-11): نتایج آماره هنان کوئین برای انتخاب مدل بهینه صنایع فاقد اثر ARCH
صنعت
آماره هنان کوئین

بدون سوئیچینگ
با سوئیچینگ
ماشین‌آلات
6.60-
7.10-
مواد غذایی
5.77-
6.42-
کاشی و سرامیک
6.02-
6.47-

براساس نتایح جدول (4-11)، مدل سوئیچینگ این صنایع به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید185.
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی مدل‌های بهینه 17 صنعت به صورت زیر می‌باشد:
صنعت سرمایه‌گذاری
رژیم 1) y_t=1.068-1.94σ; 〖lnσ〗_t^2=-.44+0.32|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.37 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.88lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-2.11+3.07σ; 〖lnσ〗_t^2=-.28+0.15|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.26 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.54lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 اثر بازخورد منفی و در رژیم 2 اثر بازخورد مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم بیانگر تاثیرپذیری نامتقارن بازده صنعت سرمایه‌گذاری از اخبار خوب و بد می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.64&[email protected]&0.72)]
درصورتی که بازده صنعت سرمایه‌گذاری در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 64 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=2.78 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 2.78 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت سرمایه‌گذاری در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 72 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=3.846 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 3.57 روز می‌باشد.

صنعت شیمیایی
رژیم 1) y_t=-12.1+10.3σ; 〖lnσ〗_t^2=0.35+0.01|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.06 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.03lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=1.64-1.45σ; 〖lnσ〗_t^2=0.23-0.22|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.3 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.22lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 اثر بازخورد منفی و در رژیم 2 اثر بازخورد مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نبوده و در رژیم 2 معنادار بوده و بیانگر اثرات بیشتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر بازده صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.93&[email protected]&0.91)]
درصورتی که بازده صنعت شیمیایی در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 93 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=14.2 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 14.2 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت شیمیایی در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 91 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=11.1 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 11.1 روز می‌باشد.

صنعت بانک
رژیم 1) y_t=0.96-0.35σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.13+0.26|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.01 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.75lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=1.5-3.04σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.81+0.14|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.44 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.42lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد منفی می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نبوده و در رژیم 2 معنادار بوده و بیانگر اثرات بیشتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر بازده صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.95&[email protected]&0.96)]
درصورتی که بازده صنعت بانک در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 95 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=20 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 20 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت بانک در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 96 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=25 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 25 روز می‌باشد.

صنعت دارو
رژیم 1) y_t=0.005-0.12σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.07+0.05|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.14 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.99lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-0.66+1.86σ; 〖lnσ〗_t^2=0.08-0.37|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.42 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.89lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار و منفی و در رژیم 2 معنادار و مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.94&[email protected]&0.86)]
درصورتی که بازده صنعت دارو در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 94 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=16.6 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 16.6 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت دارو در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 86 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=7.14 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 7.14 روز می‌باشد.

صنعت خودرو
رژیم 1) y_t=0.87-0.37σ; 〖lnσ〗_t^2=0.16+0.01|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.01 ε_(t-1)/σ_(t-1) +088lnσ_(t-1)^2
رژیم 2)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، تاثیرپذیری، مواد غذایی، فرآورده های نفتی