پایان نامه ارشد درمورد صنعت سیمان، صنعت بیمه، صنعت مواد، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

y_t=-5.7+4.4σ; 〖lnσ〗_t^2=0.33+0.10|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.17 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.14lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخوردبه ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نبوده و در رژیم 2 معنادار می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.93&[email protected]&0.91)]
درصورتی که بازده صنعت خودرو در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 93 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=14.2 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 14.2 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت خودرو در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 91 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=11.1 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 11.1روز می‌باشد.

صنعت فلزات اساسی
رژیم 1) y_t=15.7-11.4σ; 〖lnσ〗_t^2=0.59-0.01|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.01lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-3.4+5.4σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.99-0.03|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.14 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.96lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 منفی و در رژیم 2 مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.97&[email protected]&0.96)]
درصورتی که بازده صنعت فلزات اساسی در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 97 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=33.3 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 33.3 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت فلزات اساسی در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 96 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=25 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 25روز می‌باشد.

صنعت قندو شکر
رژیم 1) y_t=0.38-0.11σ; 〖lnσ〗_t^2=0.02+0.03|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.02 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.98lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.31+0.17σ; 〖lnσ〗_t^2=0.12+0.05|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.01 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.96lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم معنادار نمی‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.92&[email protected]&0.78)]
درصورتی که بازده صنعت قندو شکر در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=12.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت قندو شکر در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 78 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=4.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 4.5روز می‌باشد.

صنعت سیمان
رژیم 1) y_t=-4.24+3.94σ; 〖lnσ〗_t^2=0.25+0.013|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.20 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.07lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-0.88+2.05σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.19-0.23|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.87 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.92lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد مثبت و معنادار می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم نیز مثبت و معنادار می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.98&[email protected]&0.99)]
درصورتی که بازده صنعت سیمان در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 98 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=50 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 50 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت سیمان در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 99 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=100 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 100روز می‌باشد.

صنعت معدن
رژیم 1) y_t=-11.6+6.854σ; 〖lnσ〗_t^2=0.96+0.06|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.07 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.11lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.04-0.27σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.59-0.23|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.31 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم نیز معنادار و به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.78&[email protected]&0.80)]
درصورتی که بازده صنعت معدن در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 78 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=4.54 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 4.54 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت معدن در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 80 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5 روز می‌باشد.

صنعت مستغلات
رژیم 1) y_t=-3.67+13.66σ; 〖lnσ〗_t^2=0.71+0.02|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.05lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-1.48+2.46σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.67+0.15|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.4 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.41lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد مثبت و معنادار می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نمی‌باشد اما در رژیم 2 معنادار و مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.98&[email protected]&0.99)]
درصورتی که بازده صنعت مستغلات در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 98 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=50 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 50 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت مستغلات در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 99 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=100 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 100 روز می‌باشد.

صنعت بیمه
رژیم 1) y_t=-2.24+2.75σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.14+0.14|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.27 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.58lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.32-0.63σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.18+0.07|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.13 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.91lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نمی‌باشد اما در رژیم 2 معنادار و مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.77&[email protected]&0.82)]
درصورتی که بازده صنعت بیمه در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 77 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=4.34 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 4.34 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت بیمه در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 82 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5.55 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5.55 روز می‌باشد.

صنعت ماشین‌آلات
رژیم 1) y_t=0.001+0.4y_(t-1)-5.5lnσ
رژیم 2) y_t=0.004+0.23y_(t-1)-4.2lnσ
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.92&[email protected]&0.81)]
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌آلات در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=12.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌آلات در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 81 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5.26 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5.26 روز می‌باشد.

صنعت مواد غذایی
رژیم 1) y_t=0.0001+0.40y_(t-1)+0.12y_(t-2)-5.7lnσ
رژیم 2) y_t=0.001+0.21y_(t-1)+0.11y_(t-2)-3.98lnσ
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.91&[email protected]&0.92)]
درصورتی که بازده صنعت مواد غذایی در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 91 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=11.1 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت مواد غذایی در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، تاثیرپذیری، مواد غذایی، فرآورده های نفتی