پایان نامه ارشد درمورد شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد

هاي ذينفعان، نيازها، خواسته ها و ابعاد تعاملات آنها با شركت داشته باشند . انجام اين اقدام قبل از هرگونه تلاش براي تصويرسازي منجر به نفوذ بهتر بر ادراك ذي نفعان شركت مي شود. با توجه به اين كه شركت ها مي توانند برخي اقدامات را در راستاي تصويرسازي انجام دهند، سوال اين است كه چه كاري بايد انجام دهند؟ نكته كليدي بر اي توسعه يك تصوير موثر از شركت در تشخيص اين است كه ذينفعان مختلف شركت ممكن است مفاهيم و ذهنيت هاي متفاوتي برايشان مهم باشد. براي مثال اگر مشتريان هنگام خريد محصولات بهداشت فردي احساس كنند كه يك شركت كه منتسب به مفهوم “مراقبت كننده ” است بسيار مهم مي باشد .در حالي كه سهامداران آن شركت ها مي دانند كه اين مراقبت ها به شدت سودآوري را كاهش مي دهد. بنابراين يك تصوير بر مبناي ” مراقبت” مي تواند شركت را به وسيله ايجاد ذهنيت مثبت توسط مشتريان بهره مند سازد اما قيمت سهام را از افزايش باز مي دارد چرا كه سهامداران احساس مي كنند اين نوع شركت ها نمي توانند نوعاً سود مورد نياز را ايجاد نمايند (بندریان ،1388،ص94).
2-6-5)رويكردهاي مديريت تصوير
در انتخاب يك استراتژي براي توسعه يك تصوير موثر از شركت ، شركت ها بايد در نظر داشته باشند كه براي گروه هاي مختلف ذي نفعان، ذهنيت هاي متفاوتي از شركت اهميت دارد . براين اساس حداقل چهار استراتژي براي توسعه يك تصوير سازماني مي توان در نظر گرفت:
بر يك مفهوم مهم براي كليه ذي نفعان تمركز دارد.
  بر مهم ترين گروه ذي نفعان تمركز دارد.
دو يا چند مفهوم را با هم تركيب مي كند.
چندين تصوير براي گروه هاي مختلف ذي نفعان
در استراتژي اول، شركت بر يك ذهنيت كه براي كليه ذي نفعان شركت مهم است تمركز مي كند يك مثال از اين نوع شركت جنرال الكتريك است (پيشرفت مهمترين محصول ماست). جدول ( 2-3) نشان مي دهد كه در ميان معيارهاي مختلف، مفهوم “پيشرفت” حداقل از اهميت نسبي براي تمام ذينفعان برخوردار است . براي سهامداران پيشرفت مهم است چرا كه مي تواند به معني اين باشد كه شركت به طور موثر در جهت اهداف مالي خود پيش مي رود. براي جامعه، پيشرفت مهم است چرا كه مي تواند به معني كمك به پيشبرد اهداف اجتماعي باشد . براي مشتريان پيشرفت به معني پيشرفت هاي تكنولوژيك ي تا نقطه اي كه مصرف كنندگان اعتماد داشته باشند محصولات با آخرين فناوري را خريداري مي كنند. به عبارت ديگر همه ذينفعان جنرال الكتريك احتمالاً بايد احساس كنند كه پيشرفت يك ذهنيت مهم است و شركت نياز به ارائه آن دارد( بندریان،1388،ص96).
جدول 2-3) ارزيابي مفاهيم مختلف توسط گروه هاي مختلف ذي نفعان در شركت جنرال الكتريك( بندریان،1388،96)
ذينفعان
مفهوم
سهامداران
هيأت مديره
كاركنان
شبكه
توزيع
مشتريان
جامعه
عرضه
كنندگان
مراقبت كردن
کم
کم
زياد
متوسط
زیاد
زیاد
متوسط
كارائي
زياد
زياد
کم
متوسط
کم
متوسط
متوسط
پيشرفت
زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
متوسط
اعتماد
زياد
متوسط
متوسط
متوسط
زياد
متوسط
متوسط
كيفيت
زياد
متوسط
متوسط
زياد
زياد
متوسط
زياد

اعتماد مثال ديگري براي ذهنيت در خصوص يك شركت است كه براي كليه ذي نفعان بسيار مهم است . شركت ها به صورت علني يا ضمني برخي تعهدات را نسبت به همه گروه هاي ذي نفعان ايجاد مي كنند. بنابراين بسيار مهم است كه هر ذينفعي باور كند كه شركت به اندازه كافي براي اجراي اين تعهدات قابل اعتماد است . انتخاب اعتماد به عنوان مفهوم اصلي تصوير مي تواند بسيار موثر باشد. استراتژي دوم براي تمركز بر گروه يا گروه هاي ذي نفعان بسيار مهم و توسعه يك تصوير مناسب براي آن ها مي باشد. براي مثال، شركت هاي يوتيليتي (آب، برق، انرژي و …) مي توانند جامعه را به عنوان مهم ترين ذي نفع در نظر بگيرند . در ساختن تصوير شركت هاي يوتيليتي، تمركز بر ويژگي هايي از شركت كه براي جامعه بسيار برجسته است بايد در اولويت باشد. در اين استراتژي شركت هاي بخش خصوصي نسبت به شركت هاي دولتي مزيت دارند . شركت هاي بخش خصوصي سهامداران بيرون از شركت ندارند و مي توانند بدون نگراني از شكل گيري تصاوير منفي بالقوه توسط سهامداران، بر شكل دهي يك تصوير مثبت براي مشتريان تمركز كنند. به هر حال اين استراتژي در بسياري از شرايط كمترين مطلوبيت را دارد چرا كه بسياري از شركت ها از عهده تمركز بر يك گروه و لزوماً ناديده گرفتن ساير گروه هاي ذي نفعان بر نمي آيند( بندریان،1388،ص96).
در استراتژي سوم بايد يك تصويري كه متشكل از دو يا چند ذهنيت بوده و هريك از اجزا ي آن براي يك گروه از ذي نفعان مهم است توسعه يابد. تمركز بر يك تصوير يا يك گروه از ذي نفعان براي برخي شركت ها بسيار محدود كننده است . بنابراين استراتژي چهارم مستلزم ايجاد يك برنامه تصويرسازي براي تحت تاثير قرار دادن تصاوير گروه هاي مختلف ذي نفعان از شركت است . اين رويكرد چند شاخه، در انتقال يك تصوير مهم و با معني به هر يك از گروه هاي ذي نفعان مي تواند كاملا موفق باشد . همچنين بايد توجه نمود كه اين رويكرد مي تواند منجر به يك تصوير برهم ريخته يا مخلوط از شركت شود كه منجر به سردرگمي در ميان ذينفعان شركت مي شود( بندریان،1388،ص97).
2-6-6) ابزارهاي ساختن يك برنامه تصويرسازي موثر
همان طور كه ذكر شد شركت ها خواسته يا ناخواسته داراي يك تصوير مي باشند كه ناشي از خطاي هاله اي شناسائي شدن به عنوان بخشي از يك صنعت يا شناسائي شدن به همراه يك گزارش خبري خاص كه به طور ذاتي در برگيرنده يك تصوير است. به هر حال همان طور كه در شكل نشان داده شد، شركت ها برخي اقدامات را درباره تصويرشان با استفاده موثر از يك يا چند ابزار اصلي كه بر آنها كنترل مستقيم دارند براي تغيير يا اصلاح آن مي تواند انجام دهند. تبليغات شركت ابزاري است كه اغلب اوقات براي مديريت تصوير استفاده مي شود. از تبليغات شركت نه تنها براي ارائه تصوير شركت مي توان استفاده نمود بلكه براي كمك به از بين بردن تصاوير منفي شركت كه از طريق يك تصوير عمومي از صنعت، كشور مبداء يا گزارشات خبرگزاري هاي بيروني منتسب شده است ، استفاده نمود(رفيعی و همکاران،1391،ص192).
هويت شركت يكي ديگر از ابزارهاي قدرتمند است كه در حيطه كنترل شركت قرار دارد و مي توان از آن براي ايجاد يا تغيير تصوير شركت استفاده نمود . برنامه هاي هويت كه به طور شفاف مشخصات ناملموس و دشوار براي كمي سازي يك سازمان يا محصول را به نمايش مي گذارد نقش بسيار مهمي در تصميمات خريد مشتريان ايفا مي كند. به طور كلي برنامه هاي هويت شركت را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد : هويت يكپارچه، هويت تصديق شده، هويت برند شده. ابعاد مشخصات يك برنامه هويت يكپارچه اينگونه است كه در آن يك هويت منسجم و منحصر بفرد براي كليه فعاليت هاي مختلف شركت ارائه مي شود. در حالتي كه گزينه هويت منسجم انتخاب شود، سازمان از يك نام، سمبول، نوع سبك و … استفاده مي كند( بندریان،1388،ص96).
در سوي ديگر، ابعاد مشخصات يك برنامه هويت تصديق شده اينگونه است كه اثر هم افزائي از طريق نمايش هويت مشترك شركت در راستاي هويت فعاليت هاي بخش هاي مختلف بدست مي آيد. يك استراتژي هويت تصديق شده بر مبناي اين مفهوم است كه هريك از بخش هاي مجزاي يك سازمان بايد به آساني شناسايي شوند اما همچنين بايد به عنوان بخشي از يك كل بزرگتر ديده شوند . استراتژي هويت تصديق شده براي شركت هايي كه از طريق تحصيل و ادغام به شدت بزرگ شده اند و در چندين صنعت با جهت گيري هاي متنوع حركت مي كنند، ايده آل است . چنين شركت هايي نگران حفظ احساس خوب همراه با برندها و شركت هايي كه آن ها را تحصيل كرده اند، مي باشند. علاوه بر اين آن ها مي خواهند برخي از مخاطبان مانند تامين كنندگان مالي را با اندازه كل ساز مان، نقاط قوت خود و ارائه يك تصوير هماهنگ تحت تاثير قرار دهند. ابعاد مشخصات يك برنامه هويت برند شده اينگونه است كه يك شركت هنگامي كه هويت برندهايش از هويت شركت قوي تر است تصميم مي گيرد كه هويت برند خود را ارائه كند. اين استراتژي نوعاً براي سازمان هايي قابل كاربرد است كه از طريق يك مجموعه از برندها كه مي توانند مرتبط يا نامرتبط با يكديگر و يا شركت باشند، عمل مي كنند. اين نوع برنامه هويت مي تواند قوي، پيچيده، به شدت پيشبرنده و با نشانه پردازي مزيت هاي سريعي در يك بازار خاص ايجاد كند. روابط عمومي يك ابزار تصويرسازي است كه اغلب در زمان بحران براي تعديل و اصلاح تصاوير داراي نقاط تاريك مورد استفاده قرار مي گيرد. شايعات و اتفاقات نيز مي توانند به طور منفي تصوير شركت را در يك دوره كوتاه زماني تحت تاثير قرار دهند. در اين شرايط پاسخ سريع و هوشمندانه منجر به ايجاد اطمينان در ميان گروه هاي ذينفعان مي شود. مديريت تصوير در درون سازمان و در ميان كاركنان يكي ديگر از مراحل برنامه تصويرسازي شركت است. كاركنان يكي از مخاطبان اوليه و اصلي سازمان مي باشند. كاركنان داراي رضايت مي توانند گام بسيار بلندي در جهت ارائه يك تصوير مثبت از شركت بردارند. بنابراين شركت بايد يك تصوير دقيق و هماهنگ را به هر يك از كاركنان ارائه كند و در هر ارتباطي كه با آنان دارد بايد آن را تقويت كند (رفيعی و همکاران،1391،ص192).
2-7)صنعت بيمه
صنعت بيمه در عصر ارتباطات فراتر از فعاليت هاي تجار مي كوشد در گشودن افق هاي روشن تر براي زندگي و آينده ي بشر سهم داشته باشد. به همين دليل بيمه در عصري كه رويكرد شتاب زده انسان به زندگي مدرن و بهره گيري افراطي از ماشين، موجي از اضطراب و تنش هاي منفي را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه يك واحد پشتيان، التيام دهنده و اطمينان بخش وارد زندگي اجتماعي شده است و با همين اهداف در عصري كه فشارهاي عصبي و رواني بيش از سده هاي گذشته زندگي بشر را تهديد مي كند. سعي دارد بهره گيري را نه به مفهوم مطلق اقتصادي آن بلكه استفاده بهينه از عمر و زندگي انسان افزايش دهد. امرزه در دنياي مدرن صنعتي بيمه و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند چرا كه با پيشرفت علوم و فنون و تكنولوژي و در نتيجه پيشرفت و ترقي جامعه رفاه بيشتر جامعه با بيمه تضمين مي شود. بيمه نقش حافظ سرمايه هاي ملي را در برابر خطرات و حوادث است. از آنجايي كه بشر در مقابل بسياري از خطرها آسيب پذير است اين خطرات را مي توان به دو گروه اصلي تقسيم بندي كرد: (امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص1577 ).
الف( خطرهاي مالي
ب( خطرهاي جاني )فوت، نقص عضو، از كارافتادگي(
جلوگيري از ضرر و زيان هاي مادي بر عهده ي شركت هاي بيمه مي باشد. شركت هاي بيمه مؤسسات خدماتي
اقتصادي هستند كه مبادرات به انواع خدمات بيمه اي به جامعه مي نمايند. يكي از خدمات بيمه اي با اهميت كه طبق قانون اجباري نيز مي باشد بيمه نامه شخص ثالث و مازادمالي است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري موظف به خريد آن مي باشند. افزايش حجم ماشين ها و در واقع افزايش جمعيت رانندگان در شرايط فعلي جامعه باعث افزايش تصادفات رانندگي شده و با توجه به وسعت كم منطقه گيلان و شرايط آب و هوايي آن و مسايل و مشكلات اجتماعي موجود در آن شركت هاي بيمه را در ارائه سرويس و خدمات بيمه اي شخص ثالث و مازادمالي با مشكل مواجه نموده است. لذا با توجه به اهميت موضوعي آن و عملكرد شركت هاي بيمه ايران و آسيا در منطقه گيلان و خصوصاً شهرستان رشت و مشكلات و محدوديت هاي كنوني ايجاد شد. احساس مي شود كه مردم نسبت به شركت هاي بيمه اعتماد و اطمينان خود را از دست مي دهند. لذا مشكل افزايش تصادفات و ضرر و زيان مالي شركت هاي بيمه در اين منطقه به صورت مشكل اساسي مردم و مسئله اجتماعي در آمده كه لازم است تا با انجام تحقيقات هر چند ناقص كامي در راه شناخت نقاط ضعف و برنامه ريزي آينده و دادن اطمينان به جامعه برداشته شود (حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).
2-7-1)تاریخچه بيمه آسیا
شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. اين شرکت در همان تاريخ ذيل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد شركت، تصوير، تاثير Next Entries پایان نامه ارشد درمورد وفاداری مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان