پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، سیستمهای مدیریت، صنعت و دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

پایگاه داده
این رویکرد، به منظور اشتراك محتواي پایگاه دادهها به صورت سازگار ، به دنبال اتصال پایگاههاي داده از طریق یکپارچهسازي پایگاه داده با پایگاه داده و یا ساخت یک پایگاه داده فدرالی میباشد. رونوشت داده اي، تنها به دنبال انتقال داده بین دو یا چند پایگاه داده میباشد. در حال حاضر، بسیاري از میان افزارهاي پایگاه داده گرا، با تبدیل و انطباق عناصر پایگاه دادههاي نامتجانس، سرویس رونوشت پایگاه داده را ارائه میدهند. پایگاه داده فدرالی، تلاش دارد تا چندین پایگاه داده و مدل پایگاه داده را از طریق یک پایگاه داده مجازي فدرالی یکپارچه کند تا یک نماي متحدالشکل منفرد بدست آورد[41].

2-4-5-3 پردازش رابط
این رویکرد، از رابطهاي تعریف شده برنامههاي کاربردي استفاده کرده و یک رابط متحدالشکل ارائه میدهد که به تمام سرویسهاي داخلی برنامههاي کاربردي دسترسی دارد. هدف این رویکرد، متغیر بوده و میتواند وحدت اطلاعات یا وحدت سرویس ها و یا هر دوي آنها باشد. JCA نمونهاي از این نوع یکپارچهسازي است که نقش واسط بین سیستمهايERP متفاوت را دارد[41].

2-4-5-4 یکپارچهسازی در سطح فرآیند
یکپارچهسازي در سطح فرآیند یا به عبارت دیگر یکپارچهسازي فرآیند کسب و کار، برنامههاي کاربردي موجود را در نظر میگیرد و با احتساب آنها در فرآیندهاي نهایی، به ساخت فرآیندهاي کسب و کار سازمانی میپردازد. مشخصه این رویکرد، ارائه لایه دیگري با نام مدیریت فرآیند در بالاي سایر برنامههاي کاربردي است. این لایه از کنترل منطق و گردش اطلاعات بین فرآیندهاي موجود که برنامههاي کاربردي فعلی را نیز در بر دارد، پشتیبانی میکند[41].

2-4-5-5 یکپارچهسازی سرویسگرا
یکپارچهسازي سرویسگرا، به برنامههاي کاربردي اجازه میدهد تا منطق یا متد کسبوکار را به اشتراك بگذارند. سرویسهاي وب، نمونههاي خوبی از این نوع از یکپارچهسازي هستند. هدف اصلی این روش، ترکیب سرویسهاي چندین برنامه کاربردي و ارائه مبتنی بر وب آنها در قالب یک زیرساخت سرویسدهی متحدالشکل به کاربران نهایی میباشد. کاربر قادر است با اتصال به یک سرویس ترکیبی، از سرویسهاي متعددي برنامههاي کاربردي موجود سود ببرد.

2-4-5-4 یکپارچهسازی سرویسگرا
تعدادي از پژوهشگران پیشبینی کردهاند که جهتگیري آینده اطلاعات کسب و کار، به سمت یکپارچهسازي جهانی میرود، بنابراین بایستی با کمک تحلیل سازمانی، نقش هر موجودیت را در این جهتگیري تعیین کرده و آن را به سمت مقصد نهایی هدایت کرد. ما بایستی علاوه بر اینکه روي ساخت یک نماي متحدالشکل سازمانی تمرکز کنیم، لازم است این را نیز به خاطر داشته باشیم که سرویسهاي کسب و کار متمایز باید توانایی تعامل داشته باشند و بتوان با ترکیب آنها، سرویسهاي دیگري ارائه داد که ارزش افزوده داشته باشند[41].
نویسنده [41] عقیده دارد که یکی از تفاوتهاي یکپارچهسازي سرویسگرا و سازمان خدماتی، این است که در یک سازمان خدماتی، برنامههاي کاربردي براي نیل به هدف سرویس خود، سرویسهاي دیگر را، برنامههاي کاربردي همکار خود میدانند، درحالی که برنامههاي کاربردي در یک سرویس یکپارچه (سرویس ترکیبی) از سایر برنامههاي کاربردي اطلاعی ندارند و ویژگیهاي هر سرویس، تنها براي یکپارچهسازهاي برنامه کاربردي نمایان است[41].

2-5 رایانش ابری
رایانش ابری که در اواخر سال 2007 پا به عرصه ظهور گذاشت، هم اکنون به دلیل توانایی اش در ارائه زیرساخت فناوري پویا و بسیار منعطف، محیط هاي محاسباتی تضمین شده از نظر کیفیت و همچنین سرویس هاي نرم افزاري قابل پیکربندي به موضوع داغ بدل شده است. در گزارش گوگلTrends رایانش ابری که از تکنولوژي مجازي سازي بهره می برد، محاسبات تورین را پشت سر گذاشته است. شکل 2 این موضوع را نشان می‌دهد.
پروژه هاي متعددي در حوزه صنعت و دانشگاه بر روي رایانش ابری آغاز شده اند و شرکت هاي بسیار بزرگی با این موضوع درگیر شده اند و این نشان از توجه عمومی به سمت این پدیده نوین است.

شکل 25: جهت‌گیری رایانش ابری طبق گزارش گوگل

2-5-1- تعریف رایانش ابری
در این مرحله توضیحات اولیه که پیش نیاز بحث هستند مطرح میشوند و پس از آن سعی می شود تا یک تعریف نسبتاً دقیق از رایانش ابری ارائه شود. در اینجا لازم است میان دو مفهوم که عموماً با هم اشتباه گرفته می شوند، تفاوت قائل شویم، یکی ابر و دیگري رایانش ابری. ابر عبارتست از منابع و سرویس هاي مورد تقاضا بر روي اینترنت که قابلیت توسعه و اطمینان بالایی دارند؛ اما رایانش ابری یک سبک محاسباتی است که در آن منابع با قابلیت گسترش پویا و عموماً به شکل مجازي توسط تامین کنندگان سرویس بر روي اینترنت فراهم و تحویل می شوند. این سبک محاسباتی مزایاي بسیاري را براي کاربران نهایی خود به همراه می آورد از جمله، عدم نیاز کاربران به داشتن دانش فنی یا اعمال کنترل بر روي زیرساخت ابر. سایر مزیت هاي این مدل محاسباتی در ادامه تحقیق در کنار چالشهاي استفاده از این مدل بحث خواهند شد. در این مدل توان پردازشی نیز خود به عنوان یک خدمت یا سرویس اولیه ارائه می شود. در واقع رایانش ابری به معنی توسعه و به کارگیري فناوري کامپیوتر(Computing) بر مبناي اینترنت (Cloud)است. این عبارت شیوه اي از محاسبات کامپیوتري در فضایی است که قابلیت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات به عنوان سرویس یا خدمات براي کاربر عرضه می شود و به او امکان می دهد به سرویس هاي مبتنی بر فناوري در اینترنت دسترسی داشته باشد؛ بدون آنکه اطلاعات تخصصی در مورد این فناوري ها داشته باشد و یا بخواهد کنترل زیرساخت هاي فناوري که از آن ها پشتیبانی میکند را در دست بگیرد. سرویسهاي ارائه شده در ابر، برنامههاي کاربردي رابه صورت برخط فراهم میکنند به شکلی که قابل دسترسی با مرورگر وب باشند در این زمان، نرم افزار و داده ها بر روي سرورها ذخیره شدهاند.
براي اینکه یک تعریف جامع از رایانش ابری ارائه دهیم در اینجا از تعریف موسسه NISTاستفاده می نماییم. البته تعاریف متعدد دیگري نیز ارائه شده اند اما این تعریف تقریباً تمامی مشخصات اصلی رایانش ابری را که مد نظر ما است را پوشش می دهد.
” رایانش ابری یک مدل براي دسترسی بنابر تقاضا و راحت تحت شبکه به یک مجموعه اشتراکی از منابع محاسباتی قابل پیکربندي (از جمله سرور ها، شبکه ها، دستگاه هاي ذخیره سازي، برنامه هاي کاربردي و سرویس ها) است که این منابع به سرعت فراهم و استفاده می شوند و با کمترین تلاش و هزینه آزاد می شوند” [42].
2-5-2- مدل‌های ارایه رایانش ابری
سرویس هاي ارائه شده در رایانش ابری را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندي نمود. در واقع می توان براي تفکیک انواع سرویس از مدلXaaS یا “هر چیزي به عنوان سرویس” استفاده نمود. X می تواند با مفاهیم مختلفی از جمله نرم افزار، سکو، زیرساخت، نیروي انسانی، امنیت و غیره جایگزین شود که در ادامه تعدادي از مهمترین آنها که در محیط هاي دانشگاهی و حتی تجاري به رسمیت شناخته شده اند، معرفی می‌گردند[43].
در Error! Reference source not found.سه مدل اصلی تحویل سرویس در رایانش ابری را به همراه تعدادي از سیستم هاي نمونه در هر دسته را مشاهده می نمایید. این سه مدل اصلی در واقع بنیان سرویس هاي رایانش ابری را تشکیل می دهند و به همین دلیل در معماري رایانش ابری به خصوص در مدل معماري لایه اي صریحاً مورد استفاده قرار می گیرند و از این رو از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند و سایر سرویس هاي رایانش ابری عموماً در یکی از این سه مدل قرار می گیرند.
البته همانطور که ذکر شد سرویس هاي رایانش ابری به این سه نوع ختم می نوشند و انواع گوناگون زیادي در منابع مختلف براي آن ذکر شده است. از جمله عباراتی چون:Data, Human, Integration, Enterprise, Security, Operation, Communication, Hardware و… جدا از طرح عبارت براي برخی از آنها نمونههاي تجاري نیز به وجود آمدهاست و بنابراین تنها جنبه تئوریک نخواهند داشت[43].

شکل 2-6 :مدل‌ اصلی تحویل سرویس در محاسبات ابری
در [44] مدل تحویل خدمات به این شکل بیان شدهاست: معمولا این مدل با سه لایه زیرساخت به عنوان خدمات، بسترهای نرمافزاری به عنوان خدمات و نرمافزار به عنوان خدمات نشان داده میشود و حتی میتوان یک لایه دیگر به نام فرآیندهای کسب و کار به عنوان خدمات نیز گسترش داد. تمام این چهار لایه را میتوان تحت یک لایه کلی به نام همه چیز تحت خدمات در نظر گرفت.
زیرساخت به عنوان خدمات: اشاره به منابع محاسباتی در دسترس به عنوان خدمات دارد مانند ابر محاسباتی انعطافپذیر آمازون. خدمات سنتی در فلسفه خدمات ابر سبب تولید مرکز داده به عنوان خدمات (DaaS) شده است. یک مفهوم مشابه برای چند مکانی به عنوان خدمات(CaaS) مورد استفاده قرار میگیرد، اگرچه تعریف آن به عنوان خدمات کارآمد تخصیص منابع در یک محیط پویای (IaaS) است. و استفاده از مخفف HaaS برای سختافزار به عنوان خدمات و موقعیت آن در پائینترین سطح در مقایسه با IaaS است، که به اجاره سختافزار و سیستمعامل به مشتری و پرداخت هزینه براساس میزان استفاده اشاره دارد. یک بخش بسیار مهم و اساسی خدمات ابر، خدمات پویای مبتنی بر پهنای باند مصرفی است که شبکه به عنوان خدمات (NaaS) نامیده میشود و ارتباطات به عنوان خدمات(CaaS) است. صفحه نمایش میتواند بهطور مجازی به عنوان خدمات به مشتریان ارائه شود که صفحه نمایش بهعنوان خدمات(DaaS)، ابر صفحه نمایش نامیده میشود. ذخیره سازی دادهها، ظرفیت ذخیرهسازی مقیاسپذیر را ارائه میدهد که داده به عنوان خدمات(DaaS)، ذخیرهسازی داده به عنوان خدمات(dSaaS) و یا ذخیرهسازی بهعنوان خدمات(StaaS) نامیده میشود. یک مثال خوب در این زمینه ذخیرهسازی ساده آمازون است[44].
بسترهای نرمافزاری به عنوان سرویس: این لایه شامل تمام محیطهای نرمافزاری مورد استفاده برای توسعه و یا پشتیبانی زمان اجرا میباشد که بهطور مستقیم توسط کاربر نهایی در دسترس نیست. چارچوبهای توسعه مبتنی بر ابر را چارچوب به عنوان خدمات(FaaS) مینامند. هنگامیکه محیطهای توسعه از رابط خدمات اختصاصی و یا زبانهای توسعه استفاده نکنند به آن بستر باز به عنوان سرویس (OpaaS) میگویند[44].
سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS) میتوانند به عنوان خدمات ارائه شوند که سبب شده تا از سرمایهگذاری مشتریان بر روی کارشناسان این حوزه و سیستمهای امنیتی اجتناب نموده، و به آن پایگاه داده بهعنوان خدمات(DaaS) یا (DBaaS) و اطلاعات به عنوان خدمات(IaaS) میگویند. مانند سرویس پایگاه داده رابطهای آمازون[44].
نرمافزار به عنوان خدمات: به در دسترس بودن یک نرمافزار به عنوان خدمات(SaaS) اشاره دارد. به عنوان نمونه میتوان برنامههای کاربردی کسب و کار گوگل را نام برد. تلفیقی از این خدمات و بازار برنامههای کاربردی سنتی را میتوان برنامههای کاربردی بازار به عنوان خدمات(ASaaS) نام برد. اگرچه نرمافزارهای ترکیبی یک فناوری فعالکننده برای خدمات ابر هستند، ولی خودشان هم میتواند تحت عنوان خدمات(MaaS) در دسترس باشند. محیطهای مشارکتی معمولا به یک بسته نرمافزاری از برنامههای کاربردی نیاز دارند که میتوانند به صورت همکاری به عنوان خدمات(CaaS) در دسترس قرار گیرند. کاربران میتوانند با شناسایی هویتشان مدیریت شوند که این سیاستهای مدیریتی را میتوان به عنوان خدمات (IPMaaS) و مدیریت هویت به عنوان خدمات (IMaaS) و امنیت کلی به عنوان خدمات(SeaaS) و یا (SaaS) درنظر گرفت. همچنین میتوان بهرهبرداری به عنوان خدمات(EaaS) را هم داشت. با رشد شبکههای اجتماعی به عنوان ابزار کسب و کار استراتژیک، شبکه های اجتماعی به عنوان خدمات(SNaaS) هم پیشنهاد شد. روش اتصال کامپیوترها و یا نحوه انتقال داده بین آنها نیز میتواند به عنوان خدمات ارائه شود که به آن مذاکره تحت خدمات (NaaS) میگویند. دیگر خدماتی که تحت عنوان ابر در دسترس هستند عبارتند از : تست به عنوان خدمات(TaaS) که برای تست نرمافزارها ارائه شدهاند. دانش به عنوان خدمات (KaaS) برای کشف دانش در پایگاه داده و ربات به عنوان خدمات (RaaS) برای رباتیکهای سرویسگرای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فرآیند کسبوکار، کسب و کار الکترونیک Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اطمینان، پایگاه داده ها، فناوری اطلاعات