پایان نامه ارشد درمورد سیسی، روزگی)، NRC، (درصد)

دانلود پایان نامه ارشد

بهطریق خوراکی داده شد.
1) در این مرحله 5/7 لیتر آب همراه با 5/1 قاشق غذاخوری شیرخشک مخلوط شد.
2) سپس چهار سی‌سی از واکسن با آب مقطر مخلوط و در انتها دو سی‌سی از مخلوط آب مقطر و واکسن با مخلوط شیر خشک و آب حل و در اختیار تمامی پرندگان قرار گرفت.
3) دمای سالن به مدت 24 ساعت در زمان انجام واکسیناسیون 1-2 درجه گرمتر از زمان تعیین شده بود.
لازم به ذکر است که قبل از مصرف واکسن به مدت دو ساعت به جوجه‌ها تشنگی داده شد.‎
3-6-5- واکسن نیوکاسل مرحله دوم
واکسن بعدی که برای طیور تجویز شده نوبت دوم واکسن نیوکاسل (بیست روزگی) بود.
1) طبق روال نحوه تجویز واکسنها، ساعت شش الی هشت صبح تشنگی بر جوجه ها اعمال شد.
2) پنج سیسی آب مقطر داخل شیشه حاوی واکسن تزریق و دو نیم سیسی از آن برداشته شد و در 20 لیتر آب آشامیدنی ریخته شد.
3) دو و نیم قاشق شیر خشک (مخصوص مصرف طیور) را در یک لیوان آب داغ حل گرفته و به20 لیتر آب اضافه گردید.
4) به هر پن به میزان دویست و چهل سیسی از محتویات آب، واکسن و شیرخشک (دو لیوان) حل گرفته داده شد.
5) پس از مصرف کامل این محلول توسط طیور، آب آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار گرفت.
البته دمای سالن یک الی دو درجه افزایش پیدا کرد.

3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم
آخرین سری واکسنی که به پرندگان داده شد، نوبت دوم گامبورو (بیستوسه روزگی) بود.
1) در این روز در ساعت شانزده الی هیجده غروب به پرندگان تشنگی داده شد.
2) در ویال هزار دوزی واکسن گامبورو، به میزان پنج سیسی آب مقطر ریخته و خوب تکان داده شدند تا کاملاً مخلوط گردند.
3) دو و نیم سیسی از محلول برداشته و در 23 لیتر آب آشامیدنی مخلوط گردید.
4) دو و نیم قاشق غذاخوری شیرخشک در یک لیوان آب گرم حل گردید و به محلول اضافه شد.
5) پس از مخلوط کردن کامل، دویست و هفتاد و هفت سیسی از آن را درون آبخوری هر یک از پنها ریخته تا طیور از آنها استفاده کنند.
6) پس از اتمام محلول داده شده مجدداً آب آشامیدنی در اختیار طیور قرار گرفت.
در طول روز واکسیناسیون یک الی دو درجه دمای سالن افزایش یافت.
شایان ذکر است پس از خوراندن واکسن به پرندگان در تمام نوبتها، تمامی وسایل و لوازمی که در واکسیناسیون مورد استفاده قرار گرفت به همراه باقی مانده واکسن، جمعآوری و معدوم گردید.
نوع واکسن
تاریخ واکسیناسیون نوبت اول
تاریخ واکسیناسیون نوبت دوم
برونشیت
12/8/90 (یک روزگی)
28/8/90 (شانزده روزگی)
نیوکاسل
21/8/90 (هشت روزگی)
1/9/90 (بیست روزگی)
گامبورو
25/8/90 (چهارده روزگی)
4/9/90 (بیست و سه روزگی)
جدول 3-2 برنامه واکسیناسیون

واکسیناسیون، 3-2 ساعت تشنگی برای جوجهها اعمال شد، قبل از اعمال تشنگی از الکترولیت با دوز 1000×1 استفاده میشد. بعد ازمصرف واکسن از مولتیویتامین دوز 1000×5/0 محلول در آب به منظور پیشگیری از استرسهای ناشی از مصرف واکسن استفاده گردید.
3-7- ماده آزمایشی
طرح آزمایش مورد استفاده در این تحقیق طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل (3×3) بود که از 9 تیمار و 3 تکرار تشکیل شده بود و به بررسی سطوح مختلف مکمل ال-کارنیتین و اضافی لیزین- متیونین بر میکروفلورای روده و پارامترهای خون در جوجههای گوشتی پرداخته شد.
تیمارها عبارتند از :
1- تیمار شاهد (جیره پایه)
2- تیمار دوم شامل جیره پایه به همراه 15درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
3- تیمار سوم شامل جیره پایه به همراه 30 درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
4- تیمار چهارم شامل جیره پایه به همراه 75 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین
5- تیمار پنجم شامل جیره پایه به همراه 75 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین و15 درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
6- تیمار ششم جیره پایه به همراه 75 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین و30 درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
7- تیمار هفتم شامل جیره پایه به همراه150 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین
8- تیمار هشتم شامل جیره پایه به همراه 150 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین و 15درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
9- تیمار نهم شامل جیره پایه به همراه150 (میلیگرم/کیلوگرم) مکمل ال-کارنیتین و30 درصد لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
جدول3-4- جدول سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بهکار رفته در این پژوهش
فرم اختصاری
سطوح لیزین-متیونین(درصد) ) mg/kg سطوح ال-کارنیتین(
شمارهتیمار
0(mg/kg)L-C& 0%Lys-Met
ال-کارنیتین 0 لیزین – متیونین 0
1
0(mg/kg)L-C& 15%Lys-Met
ال-کارنیتین 0 لیزین- متیونین 15
2
0(mg/kg)L-C& 30%Lys-Met
ال-کارنیتین 0 لیزین- متیونین 30
3
75(mg/kg)L-C& 0%Lys-Met
ال-کارنیتین 75 لیزین – متیونین 0
4
75(mg/kg)L-C& 15%Lys-Met
ال-کارنیتین 75 لیزین- متیونین 15
5
75(mg/kg)L-C& 30%Lys-Met
ال-کارنیتین 75 لیزین- متیونین 30
6
150(mg/kg)L-C& 0%Lys-Met
ال-کارنیتین 150 لیزین – متیونین 0
7
150(mg/kg)L-C& 15%Lys-Met
ال-کارنیتین 150 لیزین- متیونین 15
8
150(mg/kg)L-C& 30%Lys-Met
ال-کارنیتین 150 لیزین- متیونین 30
9

3-8- تنظیم و تهیه جیرههای آزمایشی
تنظیم و تهیه جیرههای غذایی مورد آزمایش با توجّه به ترکیبات مواد مغذی موجود در مواد خوراکی مختلف به کار برده شد. جیرهغذایی براساس پیشنهاد تجاری سویه راس و براساس جداول آن در سه مرحله جیره آغازین، جیره رشد و جیرهپایانی تهیه گردیده که در جدول 3-5 نشان داده شده است. جیرهها به صورت هفتگی توزین و در سطلهایی خارج از قفسها قرار میگرفت و به صورت روزانه بر اساس کاتالوگ سویه راس در اختیار جوجهها قرار میگرفت. آنالیز مواد خوراکی و مقدار استفاده از آنها در جیره براساس سه دوره عبارتند از: دورهآغازین (21-0 روزگی)، دوره رشد (35-22 روزگی) و دوره پایانی (42-36 روزگی) تنظیم گردید.
جدول 3-5- تركيب دان مصرفي در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی
اجزاي جيره
آغازین (درصد)
رشد (درصد) پایانی (درصد)

ذرت
59
62

65
سويا
35
30
27
روغن
2
5/3
5/3
فسفات كلسيم
5/1
8/1
7/1
صدف
2/1
5/1
5/1
نمك
3/0
2/0
2/0
لیزین
1/0
1/0
15/0
متیونین
2/0
2/0
25/0
مکمل
6/0
6/0
6/0
جوش شيرين
1/0
1/0
1/0

جدول 3-6- مواد مغذی جیره پایه آزمایشی در دورههای آغازین، رشد و پایانی
مواد مغذی
جیره آغازین
جیره رشد جیره پایانی

انرژی (kcal/kg)
8/2897
2955
3058
پروتئین (%)
7/21
8/20
25/18
فیبر خام (%)
26/2
22/2
14/2
کلسیم (%)
8/0
8/0
79/0
فسفر قابل دسترس (%)
48/0
46/0
42/0
سدیم
15/0
15/0
15/0
لیزین
41/1
26/1
22/1
متیونین
61/0
57/0
48/0
نسبت انرژی به پروتئین
58/133
142
167
نسبت کلسیم به فسفر
66/1
75/1
88/1
لینولئیک اسید
46/2
73/2
95/2
میتونین + سیستین
97/0
91/0
77/0

جدول 3-7- ترکیب مولتی ویتامین دوره آغازین ، رشد و پایانی (در هر کیلوگرم)
ویتامین آ
5000 واحد بین المللی
ویتامین دی 3
500 واحد بین المللی
ویتامین ای
0/3 میلی گرم
ویتامین کا 3
5/1 میلی گرم
ویتامین ب 2
0/1 میلی گرم
ویتامین ب 6
3/0 میلی گرم
کلسیم پنتوتنات
0/4 میلی گرم
نیاسین
0/15 میلی گرم
مس
0/3 میلی گرم
روی
0/15 میلی گرم
منگنز
0/20 میلی گرم
آهن
0/10 میلی گرم
پتاسیم یدات
3/0 میلی گرم

3-8-1- لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC
در این آزمایش از مقادیر اضافی لیزین- متیونین در دوره‌های آغازين، رشد و پاياني استفاده شد. طبق محاسبات صورت گرفته بر اساس سطوح تعیین شده ماده مورد آزمایش، میزان اضافی لیزین- متیونین مصرفي براي هر تيمار براي دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني در جدول3- 8 مشخص شده است.
جدول 3-8- ميزان لیزین- متیونین اضافی در این پژوهش در دوره‌های آغازين، رشد و پایانی

دوره آغازين (درصد)
دوره رشد (درصد)
دوره پاياني (درصد)
لیزین
1/1
1
85/0
متیونین
9/0
72/0
6/0

3-9- نمونهبرداری خون
نمونهگیری خون از جوجهها در تمامی نوبتها به این صورت انجام شد که به صورت تصادفی از هر تکرار، یک جوجه در روز 42 انتخاب شده و سپس با استفاده از یک سرنگ دو سیسی حدود یک سیسی خون از ورید بال جوجهها گرفته شد. پس از خونگیری توسط سرنگ، خون را وارد لوله های آزمایشی مخصوص این کار نموده و ورودی آن با پارافین پلمپ گردید و بعد آن را به حالت سیدرجه قرار داده تا سرم خون از آن جدا شود. سپس نمونهها آماده انتقال به آزمایشگاه جهت آنالیز میشدند.
3-10- پارامترهایهای خونی
پس از نمونهگیری از خون جوجهها، در آزمایشگاه برای تعیین پارامترهای بیوشیمیایی خون، نمونههای خون در لولههای اپندروف که فاقد مایع ضدانعقاد کننده خون بود، ریخته شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ، نمونهها با سرعت سه هزار دور در دقیقه به مدت ده دقیقه و در دمای معمولی (دمای اتاق) سانتریفیوژ گردید تا سرم خون جدا گردد. سپس نمونههایی از سرم برداشته و روی کیت مخصوص پارامتر مورد نظر ریخته شد و کیت در دستگاه اتوآنالایزر قرار گرفت و در انتها اعداد از نمایشگر دستگاه قرائت گردید. شایان ذکر است که کیتهای استفاده شده در این فرآیند از مارک تجاری پارسآزمون بودند. پارامترهای خونی که در این پژوهش اندازهگیری شدند عبارتند از :
• گلوکز
• اسیداوریک
• کلسترول
• تریگلیسرید
• VLDL
• HDL
• LDL
• پروتئینکل
• آلبومین
3-11- میکروفلورای روده
برای انجام این آزمایش در روز پایانی پرورش از هر تیمار یک جوجه به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شد. سپس بعد از تفکیک لاشه، بخش سکوم جدا شده و درون پلیتهای استریل به آزمایشگاه فرستاده شد. مارک تجاری پودرهایی که برای تهیه محیطکشت میکروفلورایروده به کار رفت متعلق به شرکت مِرک230 بود برای رشد باکتریها و شمارش تعداد کلنیهای آنها ابتدا باید محیطکشتها بر اساس دستورالعمل کاتالوگ مرک 2010 آماده میشد. پارامترهای میکروبی اندازهگیری شده در این پژوهش عبارتند از :
• جمعیت کل باکتریهایهوازی
• جمعیت باکتریهای اشریشاکلای
• جمعیت باکتریهای کلیفرم
• جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل
• جمعیت باکتریهای تولیدکنندهاسیدلاکتیک
• جمعیت انتروکوکها
3 -11-1-کارهای قبل از شروع کشتمیکروبی
3-11-1-1- تهیه پِپتونواتر
این پودر جهت رقت سازی محتویات سکوم جهت انجام آزمایشات میباشد.
مقداری از پودر (5/25 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته و مقدار آب مقطر تعیین شده بر اساس دستوری که روی ظرف آن نوشته به داخل ارلن اضافه شد.
اِرلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت، آن را روی هاتپلیت231 قرار داده شد.
اِرلن های حاوی پپتون واتر، وقتی کاملاً آماده شد به حجم 9 سیسی پپتونواتر از ارلن برداشته و داخل لوله آزمایشی ریخته شد.
در مرحله بعد آن را با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل گردید. برای هر نمونه 9 لوله حاوی 9 سیسی محلول را لازم بود که در مجموع 243 لوله برای آزمایشات آمادهسازی گردید.
3-11-1-2- تهیه محیطکشت مککانکی آگار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد لیپوپروتئین، دانشگاه آزاد اسلامی، رژیم غذایی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری