پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

عامل گران قیمت
• امنیت بالاتر نسبت به رایانش ابری به دلیل عدم انفصال بین ذخیره و پردازش داده

1-4 فرضیات مسئله
• سیستم های اطلاعاتی که شامل سیستمی برای جمع آوری، سازماندهی و ذخیره اطلاعات یک سازمان است.
• سیستمهای اطلاعاتی که از طریق تعریف فرآیندها و رویهها نحوه شکلگیری عملیات سازمان را به عهده میگیرند.
• توسعه سیستمعامل، تحت شبکه و مبتنی بر پروتکل Http .
• استفاده از ساختارهای مبتنی بر رایانش ابری
• یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی .

1-5 توجيه ضرورت انجام تحقیق :
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات، کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت، نمود قابل توجهی پیدا کرده اند ونگرش به سمت ارائه محصولات بهبود دهنده محصولات موجود سازمان که در سازمان جاافتاده، تغییر کرده است و از بین بردن ترس و خطرات ناشی از جایگزینی محصول جدید در سازمان، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است.

1-6 هدف از اجرا :
در این پایاننامه با معرفی مفهوم اصلاح شده‌ای به نام سیستم‌عامل‌ تحت وب سازمانی، به کمک چهارچوب ExtJS، برنامه‌ساز تحت ‌وب، یکپارچهکننده سیستم‌های اطلاعاتی و چهارچوب JOSSO، کلیه قابلیت‌های مورد انتظار برای یک سیستم مدیریت برنامه‌های‌کاربردی سازمان را با درنظر گرفتن کلیه محدودیت‌ها و موانع متصور، با ارائه‌ی یک معماری پیشنهادی مبتنی بر رایانش ابری احصا خواهیم نمود. سیستم‌عامل ‌تحت وب ‌سازمانی، کاربرد متفاوتی با سیستم‌عامل‌ تحت وب معمولی داشته و برخی ازمعایب سیستم‌عامل‌ تحت وب معمولی در سیستم‌عامل‌ تحت وب سازمانی اصلاح شده است.
1-7 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائي:
پژوهشی علمی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، مطالعه مقالات و رسالههای انجام شده در این زمینه که به شرح زیر میباشد.

شکل 1-1: روش انجام کار

• گردآوری اطلاعات با مطالعه اسناد و مدارک در دسترس (کتب ، مقالات ، گزارشات).
• مطالعه و شناخت مفاهیم رایانش ابری.
• مطالعه و شناخت مفاهیم یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی.
• جستجو در ادبیات موضوع سیستمعاملهای تحتوب و استخراج کلیه نیازمندیها و خواستههای موجود در سازمان.
• جستجو در ادبیات موضوع رایانش ابری.
• بررسی کارهای انجام شده در زمینه یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی.

1-8 ساختار پایان نامه
ساختار این پایاننامه بر پنج بخش اصلی بنا نهاده شدهاست که پس از این فصل که به تعریف مسئله و تعیین حوزه و ساختار تحقیق میپردازد، مابقی فصول به شرح زیر میباشد:
• فصل دوم مربوط به ادبیات موضوع و کلیات مسئله است، در این فصل به بیان مفاهیمی در راستای رایانش ابری، نرمافزار به عنوان سرویس و سیستمعاملهای تحتوب خواهیم پرداخت. همچنین در این فصل کارهای انجام شده در زمینههای مرتبط با تحقیق را بیان خواهیم نمود.
• فصل سوم ایده اصلی پایاننامه است که پس از بررسیهای کامل در فصول قبلی شکل میگیرد و در ادامه به شرح کامل راهکار پیشنهادی میپردازیم.
• فصل چهارم، به بررسی مطالعه موردی برای نشان دادن چگونگی عملکرد مدل پیشنهادی و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.
• فصل پنجم، به نتیجهگیری تحقیق و بیان کارهای آتی پرداخته میشود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
در اين فصل با مفاهيم و موضوعات مرتبط با موضوع پاياننامه آشنا خواهيم شد. در فاز آغازین این فصل به بیان ادبیات موضوع میپردازیم، مجموعه مطالب مطرح شده در این فاز شامل سه حوزه اصلی میباشند. ابتدا با مفاهیم معماری رایانش ابری، اصطلاحات و استانداردها در این حوزه آشنا میشویم سپس به بیان مفاهیم مرتبط با یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی میپردازیم و در ادامه وارد حوزه سیستم عامل تحت وب و اصطلاحات مرتبط با آن خواهیم شد. با توجه به اهمیت و وابستگی مطالب در حوزههای فوق در فاز پایانی این فصل با دیدی عمیق، زمینههای کاری انجام شده و رویکردهای این حوزهها را مورد بررسی قرار میدهیم.

2-2 سیستم عامل تحت وب
با افزایش استفاده از تکنولوژیهای اینترنت پرسرعت در طی سالهای اخیر، مفهوم محاسبات ابری محبوبتر و عامتر شدهاست. در محاسبات ابری، کاربران با نرمافزارهای مبتنی بر وب سریعتر و با میل بیشتر نسبت به نرمافزارهای محلی و موجود بر روی حافظه کار میکنند [8]. این برنامهها از طریق یک مرورگر قابل دسترس میباشند و مانند برنامههای معمولی که بر روی سیستم نصب است عمل کرده و به نظر میآیند [9]. با این رویکرد، کاربران میتوانند با برنامههای کاربردیشان از طریق چندین کامپیوتر کارکنند [10]. علاوه بر این، سازمانها میتوانند به آسانی دادههای مربوط به شرکت را کنترل کنند و همچنین آلودگیهای ویروسهای نرمافزاری را نیز کاهش دهند[11] . همچنین محاسبات ابری همکاریها را سادهتر کرده و میتوانند مشکلات ناهمسانی پلتفرمها را کاهش دهند. سیستم عاملهای مبتنی بر وب ماورای عاملیتهای پایهای معمولی (دسکتاپ) میباشند، که همچنین شامل خیلی از قابلیتهای سیستمعاملهای سنتی مانند سیستم فایل، مدیریت فایل، بهرهوری و همچنین برنامههای کاربردی ارتباطی میباشد. یک عامل همبخشی در این سیستمعاملها تکنولوژی اینترنت (افزایش پهنای باند) است که کار کردن سریعتر و حرکت سریعتر دادهها را از طریق اینترنت به طرف/از سوی سیستمعاملهای وبی را سبب میشود. همچنین باید به این موضوع توجه نمود که سیستم عامل تحت وب، به این زودیها جایگزین سیستمعاملهای سنتی نخواهد شد. اما هرچه کاربران با کار تحت وب راحتتر باشند سیستم عامل تحت وب میتواند مشهورتر و محبوبتر شود. با این حال، این تکنولوژی هنوز چندین کمبود و کاستی دارد که استدلال کنندگان باید آنها را در یابند[6].
2-2-1 ظهور سیستم عاملهای تحت وب
اکنون تعداد روبهرشدی از سازمانها که از طریق بازرگانی و سیستم عاملهای مبتنی بر وب در حال اضافه شدن به مفهوم ابر هستند رو به رشد است [12]. یکی از سیستم عاملهای وبی قدیمی Tarantella بود. این سیستم عامل یک سیستم ویندوز مبتنی بر یونیکس بود که بر روی یکی شدن شبکهها کار میکرد و اجازه میداد که صفحه کامپیوترهای خانگی دسکتاپ یونیکس را نمایش دهند. با این حال این تکنولوژی هرگز به طور تجاری بهکار گرفته نشد. در سال 1992 در دانشگاه کالیفرنیا محققان کار بر روی مطلبی را چهار سال قبل از آمدن سیستمعامل وبی آغاز کرده بودند که سیستمعاملی مانند عاملیت از طریق اینترنت را ارئه داد. این تلاش امکانپذیر بودن این مسئله را نشان داد که تکنولوژیهایی هستند که میتوانند در سیستمعاملهای مبتنی بر وب استفاده شوند.مانند یک فایل سیستم که دادهها را از طریق URL شناسایی میکند[6].
با اولین تولید نرمافزارهای کاربردی وبی، حتی پیادهسازی و یا اجرا برخی توابع نسبتا ساده مانند کشیدن و قرار دادن فایلها، ایجاد تغییراتکوچک در اسناد بدون آنکه مجبور باشیم کل صفحه را بهروزرسانی کنیم و همچنین پنهان کردن دادههای محلی مشکل بود. اگرچه این مسائل با تکنولوژیهایی مانند Ajax , Adobe Flash و… که قادر به توسعه برنامههای کاربردی مبتنی بر وب غنی هستند، تغییر داده شدهاست. یکی از چالشهای کلیدی سیستم عاملهای وبی که در حوزه محدودیتهای امنیتی مانند عاملیت مرورگرهای Sand box ، که جهت محدود کردن اجرای محلی نرمافزارهای کاربردی وب طراحی شدهاست[6].

2-2-2 ساختار سیستم عاملهای وبی
سیستم عاملهای وبی باعث شده تا نرمافزارهای کاربردی مبتنی بر وب از مرورگر به عنوان واسط استفاده نمایند، که برای انکه مانند یک واسط سیستم عامل سنتی به نظر رسد طراحی شده است[13]. کار با سیستم فایل مبتنی بر URL که اجازه میدهد یک نرمافزار کاربردی مبتنی بر وب به فایلهای سرور آنلاین تولید کننده سیستمعامل از طریق یک پرسوجو « سیستم-نام-دامنه» دستیابی داشته باشد[14]. بهطور مشابه، این تکنولوژی از یک مکان-منبع مستقل- و سیستم نامگذاری که اجازه میدهد نرمافزارهای کاربردی سرویسها و منابع را از روی سرورهای دور فراخوانی نمایند، استفاده میکند[15].
سیستم عاملهای وبی از متغییرهایی با معماری پایهای مشابه استفاده مینمایند[16]. SGD از یک معماری سه لایهای استفاده مینماید. میزبانهای سرور این برنامههای کاربردی ماشینهای مجازی هستند که برنامهها را اجرا کرده و آنها را داخل یک سرور نمایشی که ارتباط کاربران را مدیریت مینماید قرار میدهند. این مشتریهای ظریف14 برنامههای کاربردی را اجرا نموده و کاربران وارد شده را به سرور برنامههای کاربردی بر میگرداند. هر یک از فراهمکنندگان سیستم عاملهای وبی و یا شرکت میزبان و یا مرکز داده میتوانند برنامه کاربردی و یا سرورهای نمایشی را جا دهند[17]. سیستم عاملهای وبی سادهتر مانند eyeOS از معماری دو لایهای استفاده میکنند که در آن یک ماشین میتواند به عنوان برنامه کاربردی و هم سرور نمایشی عمل کند. و مشتری در لایه دوم است[18]. سیستمهای پیچیدهتری مانند G.ho.st از یک گروه از سرورها به جای یک سرور کاربردب تکی و یک سرور نمایشی تکی استفاده میکنند[19]. در این مورد، گروهی از سرورها به عنوان یک ماشین برای کاربر به نظر میرسند. این گونه سیستمها چندین سرور محاسباتی و کمحافظه را به نسبتی در کنار هم بهکار میگیرند تا مقیاسپذیری و قابلیت اعتماد بیشتری را فراهم نمایند[6].
از آنجا که مرورگرها برای کار بر روی سیستم عاملهای مختلف ساخته شدهاند، سیستم عامل تحت وب هم که بر روی آنها اجرا میشود نیز مستقل از پلتفرم است. بسته به نوع سیستم عامل، کاربر میتواند برنامههای کاربردی را به صورت محلی از طریق برنامههایی مانند فلش اجرا کند و یا سرورهای سیستم عاملهای وبی میتواندد این برنامهها را از راهدور اجرا نمایند و در پنجره مرورگر مشتری نمایش دهند. در هر صورت، کاربران داده را به طور محلی تغییر داده و مشتری دادههای اصلاح شده را از طریق اینترنت به سرور سیستم عامل تحت وب بر میگرداند. هنگامی که برنامههای کاربردی وب به تغییرات کلی و یا بهروزرسانی نیاز دارد، سیستم عامل تحت وب امکان ارسال آنها را درون سرور خود فراهم میکند. این تغییرات دفعه بعدی که مشتری برنامه را دانلود میکند، بدون آنکه نیازی باشد تا کاربر کاری انجام دهد، نمایان میشوند[6].
در G.ho.st کاربران گزینه ذخیرهسازی دادهها را در حافظه پنهان محلی دارند، بنابراین آنها میتوانند بدون اتصال به اینترنت یعنی در حالت عدم اتصال به اینترنت نیز با آن کار کنند. ارتباط بین واسط مبتنی بر مرورگر و سرور سیستم عامل تحت وب، بین سرور و برنامههای کاربردی مورد استفاده، و بین برنامههایی که باید با یکدیگر در تعامل باشند آن هم زمانی که مشتری در حال کار با آنهاست از طریق پروتکلهای استاندارد مانند Http و Ftp صورت میگیرد. به طور کلی، ارائه دهندگان سیستم عاملهای وبی، سرورهای back end مدیریت فایلها و امنیت را اداره میکند. (یک تعادل بین آنها برقرار میکند) و همچنین به یکپارچهسازی برنامههای کاربردی که ممکن است با هم تداخل داشته باشند کمک میکنند. سیستم عاملهای وبی از رمزنگاری برای مبهم کردن اطلاعات فرستاده شده بین مشتری و سرور استفاده میکنند. فراهم کنندگان معمولا مجموعهای از برنامههای استاندارد که ارتباط بسیار نزدیک با هم دارند را اجرا میکنند. کاربران امنیت را به عملیاتهای سیستم عاملهای وبی خودشان که از طریق برنامههای کاربردی خودشان است اضافه میکنند. مگر در مواردی که کاربران اجرای برنامههای کاربردی و یا ذخیره اطلاعات به صورت محلی را انتخاب کنند، در اینصورت هیچ اثری از کار آنها بر روی کامپیوتری که استفاده میکنند به جای نمیماند[6].

2-2-3 مزایای سیستم عامل تحت وب
• سیستم عامل تحت وب بر روی تمامی کامپیوترها و یا دستگاههایی که اینترنت در اختیار دارند قابل اجراست. این موضوع برای افرادی که کارکنان سیار هستند و یا افرادی که کامپیوتری برا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، اهداف استراتژیک، مدیریت اطلاعات، قابلیت اطمینان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک، نیازهای اطلاعاتی، مدیران و کارکنان