پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، اهداف استراتژیک، فرایند سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات نمیشود.
• وجود مخاطرات امنیتی به دلیل امکان استفاده از فایل سیستم در مکانهای عمومی مانند کافینتها از طریق نفوذ در مرورگرها و استخراج اطلاعات ذخیره شده آنها.

شکل 3-5 : ارایهی خدمات مدیریت فایلها و پوشهها مبتنی بر رایانش ابری
اما با توجه به دلایل زیر محدودیتها و مشکلات فوق، در رابطه با استقرار فایلها و مدیریت محتوا مبتنی بر رایانش ابری در سطح سازمان وجود ندارد:
• در اکثر سازمانها کلیه سیستمها موظف به اتصال به شبکه داخلی سازمان جهت بهرهمندی از خدمات فنآوری اطلاعات سازمان میباشند.
• به دلیل استقرار شبکههای محلی و ویژه در سطح سازمان و شعب آن، و ارایهی خدمات فنآوری اطلاعات گسترده، اکثر سازمانها از پهنای باند مناسبی برخوردار میباشند.
• در یک سازمان کلیه فایلها و پوشههایی که در هر یک از واحدهای سازمانی تولید، ویا بر روی آن عملیاتی انجام میشود، متعلق به سازمان بوده و سازمان مجاز به هرگونه دخل و تصرف و توزیع آن میباشد.
• با توجه به وجود سیاستها امنیتی و ساختارهای گزارشگیری و نظارتی که واحدهای فنآوری اطلاعات مربوطه در سطح سازمان اعمال میکنند، امکان دسترسی افراد غیرمجاز به سیستمها و مرورگرها به مراتب کمتر خواهد بود.
• با توجه به ماهیت سازمان و وجود برخی از مفاهیم مانند فرآیندهای کسبوکار، قوانین کسبوکار، فرآیند تصویب اسناد و… نیاز به برخی امکانات برای تسهیل عملیات میباشد.
وجود یک سیستم مدیریت محتوای سازمانی متمرکز و مبتنی بر رایانش ابری در سازمان، به دلایل فوق مشکلات و محدودیتهای مربوط به فایلسیستمهای عمومی مبتنی بر رایانش ابری را نداشته و بعلاوه دارای مزایای زیر نیز برای سازمان میباشد:
• بالا رفتن امنیت فایلها و پوشهها به دلیل نگهداری آنها در سرورهای خاص و امکان اعمال سیاستهای امنیتی و ضد بدافزاری سخت گیرانه و در دورههای زمانی منظم.
• بالا رفتن میزان پایداری فایلها و پوشهها به دلیل نگهداری آنها در سرورهای خاص و امکان اعمال سیاستهای پشتیبانگیری به شیوههای سختافزاری و نرمافزاری.
• بالا رفتن میزان دسترسپذیری فایلها و پوشهها برای سازمان به دلیل نگهداری آنها به صورت متمرکز و جلوگیری از مفقود شدن فایلها در سیستمهای شخصی کارکنان.
• تسهیل در به اشتراک گذاری فایلها و پوشهها با توجه به میزان وسطح دسترسی کاربران در سطح سازمان.
• امکان ایجاد ساختار نسخهبندی بر روی فایلهای کاربران و نگهداری کلیه نسخ و سوابق اسناد.
• امکان ایجاد گردشکار تعیین ساختار تکامل بر روی اسناد.
• امکان انجام برچسب گذاری، دستهبندی و خوشهبندی معنایی برروی فایلها و پوشه و اعمال الگوریتمهای دادهکاوی.

3-3-2-5 یکپارچگی در سطح تراکنشها و فرآیندهای کسبوکار و تامین کارکردهای سیستمهای اطلاعاتی سازمان
یکپارچه سازي در سطح فرآیند یا به عبارت دیگر یکپارچه سازي تراکنشها و فرآیندهای کسبوکار، برنامههاي کاربردي موجود را در نظر میگیرد و با احتساب و ترکیب آنها در فرآیندهاي نهایی، به ساخت هماهنگ سازی فرآیندهاي کسب و کار سازمانی می پردازد. مشخصه این سطح، استفاده از وبسرویس و ارائه لایه دیگري با نام مدیریت فرآیند در بالاي سایر برنامه هاي کاربردي است. این لایه از کنترل منطق و گردش اطلاعات بین فرایندهاي موجود که برنامه هاي کاربردي فعلی را نیز در بر دارد، پشتیبانی می کند. همچنین گردش اطلاعات را بین توده اي از برنامه هاي کاربردي مبتنی بر سرویس و سایر فرایندهاي سازمانی مدیریت می کند. این روش، وابستگی هایی را تعریف می کند که جهت نائل شدن به فرایند سازمانی اثربخش، بین اشیاء و فرایندهاي سازمانی متفاوت رخ می دهند. در این سطح، فرموله سازي سیاست هاي عمومی کسب و کار امکان پذیر میشود و نیز سبب اجراي نامتناقض فرایندهاي کسب و کار سازمان می شود. در این سطح، سازمان ها قادر به خودکار و یکپارچه سازي فرایندهاي داخلی و خارجی کسب و کار، بر اساس قوانین کسب و کار سیستم هاي کسب و کار گوناگون میشوند. عموما در سطوح یکپارچه سازي فرایندي، از ابزارهای مختلفی استفاده شده که شامل ابزار مدل سازي، موتور فرایندي و ابزار راهبري است.
از ابزار مدل سازي، براي طراحی و مدل سازي فرایندهاي کسب و کار به صورت گرافیکی استفاده میشود. این ابزار، با رسم نمودار گردش کار که منطق و منابع متفاوت کسب و کار را به هم پیوند میدهد، نحوه گردش اطلاعات بین برنامه هاي کاربردي را تعریف می کند. موتور فرایند کسب و کار، محیطی براي هماهنگ سازي اجراي فرایند و گردش آن با سایر شرکاي فرایند، ارائه می دهد. ابزار راهبري، وظایف راهبري مانند مانیتورینگ فرایند کسب و کار و ایجاد گزارش هایی درباره کارایی فرایند کسب و کار را ارائه می دهد.
در واقع هدف اصلی این روش، ترکیب سرویس هاي چندین برنامه کاربردي و ارائه مبتنی بر وب آنها در قالب یک زیرساخت سرویس دهی متحدالشکل به کاربران نهایی می باشد. کاربر قادر است با اتصال به یک سرویس ترکیبی، از سرویس هاي متعدد برنامه هاي کاربردي موجود سود ببرد.
از طرفی برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب به دلایلی همچون مستقل بودن از سکو، قابلیت دسترس‌پذیری ، نگهداری آسان و … با سرعت چشمگیری در حال گسترش می‌باشند. برای تامین و تکمیل کارکردهای سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و رفع نیازهای روزافزون برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب، در تولید و توسعه اینگونه نرم‌افزارها، ناگزیر به استفاده از روش‌ها و ابزارهایی هستیم که علاوه بر توسعه سریع و ارتقای کیفیت، نگهداری نرم‌افزار را آسان نموده و همچنین هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهد. بهنظر میرسد که استفاده از برنامهساز تحت وب راهکار مناسبی در این جهت باشد، در شکل شماره 3-6 روند کاری یک برنامه‌ساز ساده را مشاهده می‌کنید.

شکل 3-6 : نمودار روند کاری یک برنامه‌ساز ساده
3-3-2-6 یکپارچگی در سطح دانشهای مورد نیاز سازمان
نقش و اهمیت دانش در موفقیت کسبوکار سازمانها بر کسی پوشیده نیست. تلاش جهت کسب و بهرهگیری موثر از دانش به منزله محرک کسبوکار و عامل اصلی دستیابی و حفظ مزیت رقابتی، نقش مهمی در برنامهریزیهای سازمانی ایفا مینماید. به گونهای که دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون برنامهریزی به منظور دستیابی به وضعیت دانشی مورد نیاز جهت تحقق آن اهداف، امکان پذیر نیست. ارتباط میان تحقق اهداف استراتژیک و وضعیت دانشی سازمان در شکل شماره 3-7 آورده شده است.

شکل 3-7 : ارتباط میان تحقق اهداف استراتژیک و وضعیت دانشی سازمان
با توجه به شکل 3-7 برای آنکه سازمان بخواهد خلاء دانشی خود را پر نماید، ناگزیر به شناسایی و جمعآوری دانشها و اطلاعات سازمان، حول حوزههای مختلف دانشی سازمان میباشد.
از آنجا که در اکثرقریب به اتفاق سازمانها، اطلاعات و دانشهای سازمان در سیستمهای اطلاعاتی (چه به صورت موروثی و جزیرهای، و چه به صورت بهروز و یکپارچه) آن سازمان ذخیره و توزیع شده است، بنابراین نیاز به یک سطح از یکپارچگی حول حوزههای دانشی سازمان، برای دستیافتن به وضعیت دانشی مطلوب، ضروری به نظر میرسد. از اینرو مطابق شکل 3-8 با تشکیل صفحات دانشی حول حوزههای دانشی سازمان، اقدام به یکپارچه سازی دانشهای سازمان میکنیم.

شکل 3-8: نحوه یکپارچگی اطلاعات و دانشهای ضمنی سازمان بوسیله صفحات دانشی
این صفحات دانشی به طور منسجم و یکپارچه ای “آنچه سازمان در هر حوزه دانشی به طور بالقوه و بالفعل می داند” را نمایش می دهد. صفحات دانشی ضمن تشریح مختصر حوزه دانشی کلیه منابع دانشی صریح و ضمنی سازمان را نشان می دهند.

3-3-3 تشریح معماری سیستمعامل تحت وب سازمانی
همانطور که پیشتر گفته شد، در این راهکار ما با معرفی سامانه‌ای به نام سیستم‌عامل تحت وب سازمانی، به رفع نیازهای یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان در برخی از سطوح میپردازیم. با عنایت به این موضوع که سیستم‌عامل تحت وب سازمانی مبتنی بر رایانش ابری طراحی شدهاست، لذا معماری لایهای سیستم‌عامل تحت وب سازمانی را در شکل3-9 نشان می‌دهیم. همچنین در این بخش، هریک از اجزا و سرویسهای پیشنهادی معماری انتزاعی سیستم‌عامل تحت وب سازمانی را تشریح مینماییم.

شکل 3-9 : معماری لایهای سیستم‌عامل تحت وب سازمانی
با توجه به کاربردهای درون سازمانی سیستمعامل تحت وب سازمانی، این راهکار در دسته بندیهای رایانش ابری جزو دسته ابرهای خصوصی محسوب میشود.
3-3-3-1 رابطکاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی
در طراحی رابط کاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی سعی شده تا محیط و میزکاری مرسوم در سیستمهای عامل شبیه سازی شود، بدین معنی که کاربران در درون مرورگرهای خود قادر به مشاهده و استفاده از محیطی مشابه میزکاری سیستمعاملها، باشند. در این رابط به سادگی امکان انتقال اشیاء گرافیکی (Drag&Drop) ، تغییر اندازه پنجرهها و گشودن چندین پنجره بهصورت همزمان و بدون نیاز بروزرسانی صفحه، میسر میباشد. علاوه بر این سعی شده تا این رابطکاربری مستقل از سکو طراحی شود و سازگار با کلیه مرورگرهای استاندارد و رایج باشد. از اینرو برای طراحی رابطکاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی، از چارچوب سمت مشتری ExtJs استفاده شده است.
در جدول 3-1 قطعه کد مربوط به پیادهسازی رابطکاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی را مشاهده مینمایید:
جدول 3-1 کد پیادهسازی رابط کاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی
User Interface implementation code

createWindow : function(){
var desktop = this.app.getDesktop();
var win = desktop.getWindow(‘tab-win’);
if(!win){
win = desktop.createWindow({
id: ‘tab-win’,
title:’Tab Window’,
width:740,
height:480,
iconCls: ‘tabs’,
shim:false,
animCollapse:false,
border:false,
constrainHeader:true,

layout: ‘fit’,
items:
new Ext.TabPanel({
activeTab:0,

items: [{
title: ‘Tab Text 1’,
header:false,
html : ‘

Something useful would be in here.

‘,
border:false
},{
title: ‘Tab Text 2’,
header:false,
html : ‘

Something useful would be in here.

‘,
border:false
}]
})
});
}
win.show();
3-3-3-2 سرویس یکپارچگی دادهها و اطلاعات
در اين سطح به بيان يکپارچگي در سطح دادهها و اطلاعات مي پردازیم، تاکنون الگوهاي مختلفي از جمله استفاده از بانک اطلاعاتي واسط،يکپارچگي بر اساس رويدادهاي بانک اطلاعاتي و… مورد استفاده قرار گرفتهاند. اما وجود مشکلات و موانع زیر موجب محدود شدن بازهی انتخاب میشود:
1- در بسياري ازمواقع بعلت در دسترس نبودن سورس کد ،همکاري نکردن شرکت هاي ارايه دهنده نرم افزار و يا بالا بودن هزينه وزمان تغيير در نرم افزار ، نمي توان تغييري در کد نرم افزاري سيستم هاي اطلاعاتي بوجود آورد.
2- به علت متفاوت بودن کاربرد سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين پياده سازي اين سيستم ها در دوره هاي زماني متفاوت معمولا اين سيستم ها از لحاظ تکنولوژي ساخت ونوع بانک اطلاعاتي45 با يکديگر متفاوتند.
3- در برخي از مواقع يک يا چند سيستم اطلاعاتي سازمان از طريق بستر شبکه در دسترس نبوده و مي بايست عمل يکپارچگي غير برخط46 صورت پذيرد .
4- سازمان پس از يکپارچه سازي سيستم هاي موجود نياز به يکپارچگي در سيستم هايي که بعدا اضافه ميشود را نيز دارد ، بنابراين بايد بتوان اين سيستم ها را در کوتاه ترين زمان وبا صرف کمترين هزينه يکپارچه نمود.
پس از بررسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، پایگاه داده ها، استفاده از اینترنت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات