پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، پایگاه داده ها، استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد

پشتیبانی از فرایندهاي کسب و کار سازمان ها را ارائه نمی دادند ویا در پاره اي از موارد، جایگزینی همه برنامه هاي موجود سازمان با یک سیستم یا پرهزینه بود و یا اصلاًامکان پذیر نبود. بنابراین براي یکپارچه سازي سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی با سیستم هاي موروثی یا سایر سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی، به چندین رابط نیاز بود. این جا بود که فروشندگان نرم افزار، راه حل هایی را با عنوان یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی(EAI) توسعه دادند تا زیرساخت لازم براي اتصال و ارتباط اطلاعاتی سریع جهت یکپارچه سازي سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی با سیستم هاي موروثی داخلی سازمان فراهم کند.
اما موضوع به اینجا نیز ختم نشده و عموما نیاز به یکپارچگی در سطوح مختلفی و با اهداف گوناگونی در سازمانها طرح میشود که از آن جمله میتوان به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره کرد:
• یکپارچگی در سطح واسط کاربری سیستمهای اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح امنیت و سطوح دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح دادهها و اطلاعات سازمان
• یکپارچگی در سطح فایل سیستم سازمان
• یکپارچگی در سطح فرایندهای سیستمهای اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح تراکنشهای سیستمهای اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح دانشهای مورد نیاز سازمان
• . . .
به نظر میرسد که برای تامین یکپارچگی در سطوح فوق الذکر، نیاز به یک مفهوم جامع با قابلیت تکمیل و توسعه مستمر در راستای دستیابی به کلیه سطوح یکپارچگی موردنیاز، وجود دارد.
از اینرو سعی شده تا در بخش راهکار پیشنهادی، ضمن تعریف سیستمعامل تحت وب سازمانی به عنوان راه حلی جهت یکپارچهسازی سطوح مورد انتظار، به توصیف و تشریح معماری و اجزای تشکیلدهنده آن بپردازیم.

3-3 ارایه راهکار پیشنهادی
برای رسیدن به سطوح یکپارچگی مورد انتظار، سعی شده تا در این بخش با استفاده از مفاهیم موجود در سیستمعامل تحت وب، راه حل مناسبی را ذیل عنوان سیستمعامل تحت وب سازمانی طرح نماییم. از این رو ابتدا به تعریف و تشریح خلاصهای از سیستمعامل تحت وب پرداخته وسپس به شکل مبسوطی معماری و اجزای تشکیل دهنده سیستمعامل تحت وب سازمانی را تشریح خواهیم کرد.

3-3-1 سیستم عامل تحت وب
با افزایش استفاده از اینترنتهای پرسرعت در سالهای اخیر، مفاهیم مرتبط با رایانش ابری نیز گسترش یافتند. در رایانش ابری کاربران بهجای استفاده از سامانههای نرم افزاری محلی و تکی، بیشتر از سامانههای نرم افزاری مبتنی بر وب استفاده میکنند.
با توجه به مطالب ارایه شده در فصل دوم، سیستم‌عامل تحت وب، سیستمعامل مجازی در حال اجرا در داخل مرورگر است که به کاربران اجازه دسترسی به برنامهها و اطلاعات و تنظیمات میزکار خود از طریق اینترنت و با استفاده از پروتکلهایی مانند HTTP و FTP را میدهد.
در رویکردهای مبتنی بر رایانش ابری کاربران قادر به استفاده از برنامههای کاربردی خود برروی رایانههای مختلف و در مکانهای متفاوتی هستند. بعلاوه، در این رویکرد سازمانها قادر به کنترل دادهها و اطلاعات خود به صورت مستقل از مکان خواهند بود. همچنین آنها به سادگی قادر به کاهش خطرات ناشی از ویروسها و بدافزارها خواهند بود.
سیستمعاملهای تحت وب با عملکردی فراتر از سیستمعاملهای رومیزی مطرح شدند، همچنین آنها با کارایی و قابلیتهایی فراتر از سیستمعاملهای سنتی، کاربردهایی مانند افزایش تعاملپذیری با سایر برنامههای کاربردی با سکوهای متفاوت، وجود فایل سیستم و مدیریت فایلها و قابلیت استفاده در کلیه سیستمهایی که به اینترنت متصل هستند را به صورت مستقل از سکو دارا میباشند.
از جمله مزایای سیستمعاملهای تحت وب:
• توزیعپذیر، دسترسپذیر، مقیاسپذیر، قابلیت پیکربندیمجدد
• قابل استفاده در هر مکان بدون وجود محدودیت
• بهروز رسانی سیستمعامل بدون دخالت و درگیری کاربر
• مدیریت فایلها و نرمافزارها و پردازشها به صورت یکپارچه
• عدم نیاز به خرید سیستمعامل گران قیمت
• امنیت بالاتر نسبت به ساختارهای متداول در رایانش ابری به دلیل عدم انفصال بین ذخیره و پردازش دادهها
همچنین سیستمعاملهای تحت وب دارای کاستیهای زیر نیز میباشند:
• نیاز به اینترنت با پهنای باند بالا.
• نیاز به دسترسی دائمی و برخط به اینترنت.
• به دلیل اجرا شدن در مرورگر دارای سربار زیادی است.
• دشواری در ارتباط با سخت افزارهای عمومی (موس، صفحه کلید، چاپگر و …)
• به دلیل بار شدن دادههای کاربران در مرورگر، امکان دسترسی به دادهها از طریق نفوذ به مرورگر میسر خواهد بود.
• تعداد محدودی از برنامههای کاربردی مورد نیاز کاربران با سیستمعاملهای تحت وب سازگار میباشند.
• سیستمعاملهای تحت وب به سختی با دستگاههای سطح پایین میتوانند ارتباط برقرار کنند.
• انواع مختلف سیستمعاملهای تحت وب از استانداردهای دادهای یکسانی استفاده نکرده و به این دلیل انتقال دادهها از یک سیستمعامل تحت وب به سیستمعامل تحت وب دیگر دشوار خواهد بود.
• اغلب شرکتهای ارایه دهنده سیستمعاملهای تحت وب، کوچک و ناشناخته هستند، ازاینرو کاربران اعتماد کافی برای قراردادن دادهها و اطلاعات شخصی خود بر روی سیستمعاملهای تحت وب را ندارند.

3-3-2 تشریح سطوح یکپارچگی در سیستمعامل تحت وب سازمانی
چنانکه در مقدمه این فصل به آن اشاره شد، برای استقرار یکپارچگی در یک سازمان، سطوح مختلفی مورد نظر است، اکنون با استفاده از ویژگیهایی که برای سیستمعامل تحت وب برشمرده شد، و همچنین برای ایجاد و استقرار یکپارچگی در برخی از سطوح سازمان، و با استفاده از مفاهیم مرتبط در رایانش ابری، اقدام به معرفی مفهوم جدیدی به نام سیستمعامل تحت وب سازمانی میکنیم.
با توجه به شکل 3-1 سیستمعامل تحت وب سازمانی به ارایه سطوح یکپارچگی زیر میپردازد:
• یکپارچگی در سطح واسط کاربری سیستمهای اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح امنیت سطوح دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح دادهها و اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی سازمان
• یکپارچگی در سطح فایل سیستم سازمان
• یکپارچگی در سطح تراکنشها و فرایندهای کسب و کار سازمان
• یکپارچگی در سطح دانشهای مورد نیاز سازمان

شکل3-1: سطوح یکپارچگی ارایه شده توسط سیستمعامل تحت وب سازمانی

حال به توصیف هر یک از سطوح یکپارچگی فوق پرداخته و سپس معماری پیشنهادی را بیان میکنیم.

3-3-2-1 یکپارچگی در سطح واسط کاربری سیستمهای اطلاعاتی سازمان
یکپارچه سازي رابط کاربري بدوي ترین و قدیمی ترین شکل از یکپارچه سازي است. مبناي آن، توسعه یک رابط کاربري است که عملیات کاربر نهایی را با روشهای مختلفی بازسازی میکند.
همچنین ساده ترین و سریع ترین روش یکپارچه سازي نیز میباشد. اما با این وجود محدودیت هاي بسیاري دارد. سبک ارتباطات این رویکرد، همزمان است و لازم است که هر دو برنامه کاربردي درگیر در یکپارچه سازي، همزمان آنلاین باشد. این روش مقیاس پذیر نیست، در این سطح از یکپارچگی، اتصال واقعی بین برنامه هاي کاربردي و داده ها رخ نمیدهد، بلکه یکپارچه سازي فقط در لایه ارائه رخ میدهد.
همانطور که در شکل 3-2 مشاهده میشود، انتظار از این سطح، یکپارچگی در کلیه رابطهای کاربری است، به این معنی که بتوان کلیه سیستمهای اطلاعاتی را تحت یک رابط کاربری مشخص، یکپارچه نمود.

شکل 3-2 : نمای کلی یکپارچه سازی در سطح رابط کاربری
3-3-2-2 یکپارچگی در سطح امنیت سطوح دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان
با رشد روزافزون و پیچیدگی هرچه بیشتر سیستم‌ها، کاربران در عمل مجبور به انجام چندین باره عملیات ورود به سیستم و در نتیجه روبرو شدن با فرم‌های ورود اطلاعات کاربری و وارد نمودن چندین باره اطلاعات کاربری خود میشوند. همانطور که در شکل 3-3 ترسیم شده، گاهاً یک کاربر در هر یک از نرم‌‌افزارهای مربط با یک سیستم، نام کاربری و کلمه عبور متفاوتی داشت و این کار را دشوار میکند.

شکل 3-3 : نحوهی ورود کاربر به سیستمهای اطلاعاتی مختلف سازمان با مدیریت حسابهای متفاوت
در این سطح از یکپارچگی انتظار میرود کاربر تنها یکبار به یکی از نرم‌افزارهای سیستم وارد شده و دسترسی به کلیه نرم‌افزارهای سیستم را اخذ کند. همچنین میبایست عملکردی معکوس داشته و با خروج از یکی از نرم‌افزارهای سیستم از کلیه نرم‌افزارها خارج شود. از آنجاییکه نرم‌افزارهای گوناگون از مکانیزم متفاوتی برای تشخیص هویت استفاده می‌کنند، ناچار به تعاملات داخلی با تک‌تک نرمافزارها بوده و با استفاده از اعتبارنامه منحصر به فرد عمل شود.
بنابراین، به منظور استفاده از خدمات در یک دامنه ثانوی کاربر نیاز دارد تا در یک دامنه ثانوی اطلاعات خود را وارد نماید. با در نظر گرفتن هر دو مقوله امنیتی و کارآیی نیاز به یک تجمیع و یک‌پارچه سازی در این مرحله نمایان می‌گردد. سیستمی که قادر باشد تا این تجمیع و هماهنگ‌سازی را تأمین نماید مزایا و سودمندی‌های زیادی را به ارمغان خواهد آورد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• کاستن زمان مورد نیاز برای کاربران جهت انجام عملیات ورود به حساب کاربری در هر یک از دامنه‌های مستقل، که شامل کاهش دفعات احتمالی شکست در انجام این عملیات نیز می‌باشد.
• افزایش امنیت به دلیل کاهش تعداد نام‌های کاربری و کلمه عبورهایی که هر کاربر به منظور استفاده از دامنه‌های مختلف باید آنها را به خاطر بسپارد.
• کاهش زمان پروسه وقت‌گیر، مدیریت و ارتقا سطح پاسخ‌گویی، توسط مدیران سیستم در زمینه افزودن، حذف کردن یا تغییردادن سطوح دسترسی.
• افزایش امنیت از طریق بهبود توانایی مدیران سیستم از طریق حفظ یکپارچگی پیکربندی حساب‌های کاربری شامل توانایی در مهار یا حذف دسترسی یک کاربر خاص به تمام منابع سیستم در شیوه‌ای هماهنگ و سازگار.

3-3-2-3 یکپارچگی در سطح دادهها و اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی سازمان
این یکپارچه سازي، در سطح پایگاه داده یا منبع داده اي رخ می دهد و با مهاجرت داده ها بین چند منبع داده اي حاصل می شود. همانطور که در شکل 3-4 مشاهده میکنید، داده هاي سازمانی، معمولا بین چندین سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده اند و می توانند در پایگاه داده هاي رابطه اي، پایگاه داده هاي شی گرا، فایل هاي مسطح موروثی و بسیاري از منابع دیگر موجود باشند. هر منبع داده اي، ممکن است از یک یا چند واحد کسب و کار پشتیبانی کند و معناي این منابع داده اي، می تواند بر اساس واحد کسب و کاري که ازآن پشتیبانی می کند، تغییر کند. بنابراین هر منبع داده اي، مدل سازي داده اي متفاوتی داشته و اغلب روي سکوهاي متفاوتی اجرا می شود. در این سطح ازیکپارچگی انتظار میرود تا داده ها بین چندین منبع داده اي انتقال یابند.
بهطور کلی برخی ویژگیهای مورد انتظار از این سطح یکپارچگی شامل موارد زیر میباشد:
• انتقال داده ها بین چندین منبع داده اي.
• اشتراك محتواي پایگاه داده ها به صورت سازگار(Consistence).
• اتصال پایگاه هاي داده از طریق یکپارچه سازي پایگاههای داده سیستمهای موروثی به یکدیگر.
• اتصال پایگاههاي داده موروثی از طریق یکپارچهسازي به پایگاههای داده سیستمهای افزوده شده.
• وجود رابط کاربری منعطف جهت تنظیم قواعد یکپارچگی
• امکان ایجاد یکپارچگی با نرمافزارهایی که در آینده سازمان توسعه مییابند.

شکل 3-4 : اعمال یکپارچگی در سطح دادهها و پایگاههای دادهای سیستمهای اطلاعاتی سازمان

3-3-2-4 یکپارچگی در سطح مدیریت فایلها و پوشههای سازمان
با توجه به شکل3-5 یکی از پایهایترین ایدهها برای ایجاد و شکلگیری سیستمعاملهای تحت وب، توانایی ارایه خدمات و سرویسهای مدیریت فایلها و پوشهها از طریق وب، به کاربران بود. اما با گذشت زمان و تحقق نسبی آن، وجود مشکلات زیر، موجب افول در رشد و توسعهی این ایده شد :
• محدودیت در دسترسی به شبکه اینترنت، هنگام نیاز به استفاده از فایلها و پوشهها
• نیاز به پهنای باند اینترنتی بالا برای ذخیره و بازیابی فایلها و پوشهها
• به دلیل ماهیت شخصی و خصوصی فایلها و پوشههای کاربران، و با توجه عدم وجود مراکز ارایه دهنده خدمات فایل سیستم مورد اعتماد، استقبال چشمگیری از این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، اهداف استراتژیک، فرایند سازمانی