پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، تعامل سازنده، امنیت ملی، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

کنکاش قرار میگیرد. در مرحله بعد، موضوع روحانی و طرح مجدد گفتمان تنش زدایی در سیاست خارجی، را مورد واکاوی قرار داده و آنوقت به چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی اشاره نموده و سرانجام به جمعبندی فصل منتهی میشود.

اصول و محورهای سیاست خارجی دولت اعتدالگرا
روحانی اصول و محورهای سیاست خارجی خود را در چارچوب «تعامل سازنده با جهان» معرفی نموده و از آن به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور یاد کرده است. اصول و محورهای ایدهی تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنشزدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصهی سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصهی جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود با کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکرهی دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا میباشد. درنهایت به باور روحانی هدف نهایی همهی این موارد، از بین بردن شرایط کنونی در عرصهی سیاسی-امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعهی اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و بهویژه چشمانداز ایران 1404 است. بر این اساس روحانی وظیفهی اصلی دولت در عرصهی سیاست خارجی را فراهم نمودن شرایط برای رشد و توسعهی اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت سخت ونرم در حوزههای اقتصادی، سیاسی و نظامی‌میدانند. به باور وی در نهایت این امر میتواند باعث ایجاد الگوی سیاسی و اقتصادی مناسبی در کشور گردد که دیگر کشورها نیز متمایل به الگوبرداری از آن خواهند شد(رضایی،ترابی،133:1392).
برمبنای حضور چند سالهی روحانی در عرصهی سیاسی کشور، بهویژه به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین کتب، آثار صحبتها و مواضع ایشان در طول مبارزات انتخاباتی، میتوان کموبیش اصول و مواضع سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد واکاوی قرار داد. روحانی در طول مبارزات انتخاباتی تمرکز گستردهای برسیاست خارجی کشور داشتند و با طرح موضوعات و انتقادات گسترده به سیاست خارجی دولت قبل، ریشهی بخش مهمی‌از مشکلات کشور را در این زمینه واکاوی مینمودند. براین اساس کموبیش بخش مهمی‌از محورها و اصول سیاست خارجی ایشان روشن است. به عنوان نمونه اصولآ یکی از شعارهای ایشان بحث تعامل سازنده با جهان بود، که همین موضوع نقش مهمی‌در پیشی گرفتن ایشان در مبارزات انتخاباتی داشت (رضایی، ترابی، 144:1392). ضمن اینکه ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و همچنین در کتابی که از ایشان چاپ شده است، مواضعی در قبال موضوعاتی همچون توسعهی کشور، بحث هستهای، رابطه با کشورهای عربی، آمریکا، اروپا، چین و سایر مناطق در پیش گرفتهاند؛ که این امر کمک فراوانی به درک سیاست خارجی دولت یازدهم میکند (روحانی، 5:1391-1). عصاره و چکیدهی سیاست خارجی روحانی در بخشهای مختلف کتاب ایشان تحت عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» مطرح شده است. ایشان در بخشهای مختلف کتاب در ارتباط با سیاست خارجی بیان میدارند:
«راهبرد کلان سیاست خارجی، تفاهم و اجماع در سطح ملی و همکاری در روابط خارج براساس اصول سهگانهی عزت، حکمت و مصلحت و رویکرد تمام سازنده و مؤثر میباشد. این اصول همواره مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده است. راهبرد مزبور در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز برنامهی بیستسالهی کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، خنثیسازی تبلیغات در خصوص ترویج ایران هراسی در جهان و بهویژه منطقه، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعهی بینالمللی و جهان در حالگذار تعریف میشود. در این راستا، سیاست خارجی سازوکاری برای تولید آثار مطلوب، کاهش تنش و خصومتها، ساختن و تقویت ائتلافها و اتحادیهها، اعتمادسازی، به حداکثر رساندن منافع مشترک و مدیریت مطلوب اختلافات طبیعی از راه کارهای شناخته شده است. دستگاههای دیپلماسی امروز دنیا جهت تحقق اهداف مذکور میباشند و یقینآ نهادهای سیاست خارجی حداکثر بهرهبرداری را از این راهکارها به عمل خواهند آورد» (http://tehranpress.com/fa/news-details/9613).
روحانی در کتاب خود از تعامل سازنده با جهان، منافع مشترک، احترام به سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی، خنثیسازی تهدیات، بهبود چهرهی ایران، اعتمادسازی و در نهایت خدمت در راستای تحقق اهداف چشمانداز ایران که همان رشد و پیشرفت کشور میباشد، بحث نموده است. این موارد بخوبی نشان میدهد که روحانی هدف نهایی دولت در عرصهی سیاست خارجی را ایجاد زمینهی مساعد بینالمللی برای تعامل سازنده و در نتیجه رشد وتوسعهی اقتصادی ارزیابی میکند. او در قسمت دیگری گفته است: «فرض نخست در هرگونه تأثیرگذاری منطقهای و بینالمللی و یا الهام بخشی موردنظر سند چشمانداز، الگوسازی داخلی است؛ تنها در صورت ایجاد یک الگوی کارآمد حکومتی میتوان انتظار تأثیرگذار درازمدت و مؤثر را داشت»
(http://tehranpress.com/fa/news-details/9613).
روحانی برای تعریف دقیقتر و معینتر اصطلاح تعامل سازنده، که عصاره و چکیده سیاست خارجی ایشان است، بیان نموده است: «تعامل سازنده یک ایدهی انتزاعی نیست که قابلیت پذیرش هر تفسیری را داشته باشد؛ تعامل سازنده در ذهن تعریف و تدوینکنندگان آن در سند چشمانداز بیستساله که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته، به معنای رابطهی دو یا چند جانبه سازنده است که منافع همهی طرفها را مدنظر قرار میدهد. به عبارت دیگر در حوزه سیاست خارجی، مفهوم تعامل سازنده بازی با حاصل جمع صفر نخواهد بود. سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده و مؤثر اقتضا میکند که روندهای جهانی مورد شناسایی قرار گیرند و حوزههایی که کشور در آنها از مزیت نسبی برخوردار است تعیین شوند». این روش در سیاست خارجی مستلزم تبعیت از رویکردهای همکاریجویانه، مشارکتپذیر و مبتنی بر همزیستی و رقابت میباشد، تا بتوان به اهدافی دست یافت که بتواند منافع ملی کشور را در حوزههای زیر تأمین نماید:
-اعتلای منزلت ملی، منطقهای وبینالمللی ایران، کاهش و یا رفع تهدیدات، تأمین امنیت ملی، گشودن بازارهای بسته و نیمه بسته و جذب سرمایهگذاران خارجی؛
-تثبیت دستاوردهای حاصل شده در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی و بسط ظرفیتهای لازم جهت نقشآفرینی و افزایش دستاوردها؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، ایدئولوژی، کشورهای خاورمیانه، سیاست خارجی ایران Next Entries منابع مقاله درمورد فرهنگ و تمدن، اسدی طوسی، شاهنامه فردوسی، روش پژوهش