پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، بهره وری منابع انسانی، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

گرد آوري اطلاعات
در پژوهش حاضر از پرسشنامه ي بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه ي فرهنگ سازماني رابينز استفاده شده است.
پرسشنامه ي بهره ورري
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ(1980) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه است و داراي ﻫﻔﺖ مؤلفه با ابعاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، درك و شناخت شغل، حمايت سازماني،انگيزش، بازخورد، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاري اﺳﺖ. اين ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﻬﺮه وري ﺷﺎﻣﻞ 26 سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت (5=ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد،4 =زﻳﺎد،3=ﺗﺎ ﺣﺪي،2=ﻛﻢ،1=ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ.
سؤال هاي هر خرده مقياس عبارتند از :
توانايي : سوال هاي 1-2- 3
درك و شناخت شغل: سوال هاي 4-5 –6-7
حمايت سازماني : سوال هاي 8-9-10-11
انگيزش : سوال هاي 12-13–14-15
بازخورد : سوال هاي 16-17-18-19
اعتبار: سوال هاي 20-21-22-23
سازگاري : سوال هاي 24-25-26
شعباني، بهار و صفايي (1389) در بررسي اين پرسشنامه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را از طريق آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ مورد بررسي قرار داده و ميزان آن را 86/0 به دست آورده اند كه نشان از پايايي مناسبي براي اين پرسشنامه است. همچنين رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺘﺎدان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه است. در اين پژوهش اعتبار به دست آمده براي اين پرسشنامه بر اساس آلفاي كرونباخ 83/0 است.
پرسشنامه ي فرهنگ سازماني
به منظور سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ي رابينز(1991)با تعداد 56 سؤال و در یک مقیاس پنج درجه اي از طیف لیکرت (5=ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد،4 =زﻳﺎد،3=ﺗﺎ ﺣﺪي،2=ﻛﻢ،1=ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) ساخته شده است. پرسشنامه ي فرهنگ سازماني شامل شاخص هاي خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري،توجّه به جزئيات،توجّه به ره آورد، توجّه به اعضاي سازمان، تأثير نتايج تصميمات بر كاركنان،توجّه به تيم،جاه طلبي و تهور طلبي و سنجش پايداري است.
سؤال هاي مربوط به هر خرده مقياس به شرح زير مي باشد:
داراي
خطر پذيري : سوال هاي 6-13-14-15-16-17-20.
توجّه به جزئيات: سوال هاي 11-18-21-24.
سنجش توجّه به ره آورد: سوال هاي 3-22-26-28-29-23-31-27-33-34.
تأثير نتايج تصميمات بر كاركنان: سوال هاي 25-35-36-37-38.
سنجش توجّه به تيم: سوال هاي 19-30-39-42-55-43-44-45-46-32-48.
جاه طلبي و تهوّر طلبي : سوال هاي 5-47-49-50-51.
سنجش و پاديداري: سوال هاي 40-41-53-56.
صابونچی (1386)پایایي پرسشنامه ي فرهنگ سازماني رابينز را بر اساس آلفاي كرونباخ 84/0به دست آورده همچنين اين محقّق روايي محتوايي اين پرسشنامه را 93/0 گزارش كرده است. در پژوهش حاضر اعتبار كلّي به دست آمده بر اساس آلفاي كرونباخ 88/0 است.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
در پژوهش حاضر برای نتیجه گیری و شناخت رابطه ي بین متغیّر های مورد مطالعه در آمار توصيفي ازفراواني، میانگین،انحراف استاندارد، درصد،انحراف معیار،نمودار و…. و نيز از روشهای آمار استنباطي همبستگي پيرسون و t مستقل برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد .

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

الف ) توصيف داده ها
جدول 1-4: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه

فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
48
52،2

زن
44
47،8

جمع
92
100،0

نمودار 1-4: فراوانی جنسیت در گروه نمونه
جدول 2-4 : فراوانی و در صد فراوانی ميزان تحصيلات در گروه نمونه

فراوانی
درصد
تحصيلات
فوق ديپلم و پايين تر
24
26،1

کارشناسي
45
48،9

کارشناسي ارشد و بالاتر
23
25،0

جمع
92
100،0

نمودار 2-4 : فراوانی ميزان تحصيلات در گروه نمونه

جدول 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی پست اداري در گروه نمونه

فراوانی
درصد
پست اداري
کارشناس و پايين تر
68
73،9

کارشناس مسئول و بالاتر
24
26،1

جمع
92
100،0

نمودار 3-4: فراوانی پست اداري در گروه نمونه

جدول شماره 4-4 : اطلاعات توصیفی ميزان بهره وري در گروه نمونه

تعداد
میانگین
انحراف معبار
کمترین نمره
بیشترین نمره
كجي
كشيدگي
بهره وري
92
78،02
24،336
26
122
-.408
-.755

با توجّه به نتایج جدول فوق می توان دریافت که میانگین بهره وري در گروه نمونه 02/78 و انحراف معيار آن 336/24 مي باشد.

جدول شماره 5-4 : اطلاعات توصیفی ميزان فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي آن در گروه نمونه
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معبار
کمترین نمره
بیشترین نمره
كجي
كشيدگي
خلاقيت و نوآوري
92
29،10
6،763
12
45
-.237
.056
خطرپذيري

19،20
5،717
7
32
.175
-.914
توجّه به جزييات

13،73
3،039
6
20
-.232
-.633
سنجش ره آورد

37،92
8،026
20
48
-.471
-.952
تأثير نتايج تصميمات بر کارکنان

17،46
4،429
6
24
-.278
-.773
سنجش توجّه به تيم

38،76
10،998
11
54
-.768
-.047
جاه طلبي و تهور طلبي

15،51
4،750
6
24
-.067
-.348
سنجش و پايداري

15،35
2،474
8
20
-.931
.780
فرهنگ سازماني

187،02
23،365
136
245
-.156
-.450

با توجّه به نتایج جدول فوق می توان دریافت که میانگین خلاقيت و نوآوري،خطرپذيري،توجّه به جزييات،سنجش ره آورد،تأثير نتايج تصميمات بر کارکنان، سنجش توجّه به تيم،جاه طلبي و تهور طلبي،سنجش و پايداري و در نهايت فرهنگ سازماني به ترتيب عبارت است از 10/29،20/19،73/13،92/37،46/17،76/38،51/15،35/15 و 02/187 و انحراف معيار همان مقياس ها به ترتيب 763/6،717/5،039/3،026/8،429/4،998/10،750/4،474/2 و 365/23 مي باشد.

جدول 6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وري در گروه نمونه

بهره وري
بیشترین تفاوتهای انتهایی
مطلق
،141

مثبت
،065

منفی
-،141
مقدار z کالموگراف اسمیرنوف
1،353
سطح معناداری
،051

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود بر اساس نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف برای داده های بهره وري در گروه نمونه مبنی بر مقایسه توزیع داده های مشاهده شده و توزیع نرمال،تفاوت معناداری در توزیع مشاهده نمی شود (05/0p>) و مفروضه نرمال بودن برقرار است.

جدول 7-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي آن در گروه نمونه

خلاقيت و نوآوري
خطرپذيري
توجّه به جزييات
سنجش ره آورد
تأثير نتايج تصميمات برکارکنان
سنجش توجّه به تيم
جاه طلبي و تهور طلبي
سنجش و پايداري
فرهنگ سازماني
بیشترین تفاوتهای انتهایی
مطلق
،109
،138
،112
،123
،141
،128
،114
،140
،057

مثبت
،075
،138
،096
،109
،113
،083
،100
،109
،042

منفی
-،109
-،137
-،112
-،123
-،141
-،128
-،114
-،140
-،057
مقدار z کالموگراف اسمیرنوف
1،048
1،324
1،072
1،183
1،353
1،226
1،097
1،340
،544
سطح معناداری
،222
،060
،201
،122
،052
،099
،180
،055
،929
همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود بر اساس نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف برای داده های فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي آن در گروه نمونه مبنی بر مقایسه توزیع داده های مشاهده شده و توزیع نرمال،تفاوت معناداری در توزیع ها مشاهده نمی شود (05/0p>) و مفروضه نرمال بودن در تمامي خرده مقياس ها برقرار است.

ب) تحليل داده ها
فرضیه ي اول: بین شاخص خلّاقیت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيّه ،ضريب همبستگي پيرسون بین شاخص خلّاقیت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه محاسبه شد كه نتايج در جدول 8-4 ارائه شده است.
جدول 8-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص خلّاقیت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه

بهره وري
خلاقيت و نوآوري
ضریب همبستگی
،553(**)

سطح معناداری (دودامنه)
،000
** p<0/01 نتايج جدول 8-4 نشان مي‌دهد كه ارتباط بين خلّاقیت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دار مي باشد (0001/0P=، 553/0=r) . با توجّه به این که این ارتباط مثبت است مشخّص می شود که با بالا رفتن میزان خلّاقیت و نوآوري اين كاركنان،بهره وری منابع انسانی آنان نیز بالاتر می رود.
فرضیه ي دوم: بین شاخص خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيّه،ضريب همبستگي پيرسون بین شاخص خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه محاسبه شد. نتايج در جدول 9-4 ارائه شده است.
جدول 9-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه

بهره وري
خطر پذيري
ضریب همبستگی
،083

سطح معناداری (دودامنه)
،433

نتايج جدول 9-4 نشان مي‌دهد كه ارتباط بين خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 05/0 معنا دار نمي باشد (433/0P=، 083/0=r).

فرضیه ي سوم: بین شاخص توجّه به جزئيات با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيّه،ضريب همبستگي پيرسون بین شاخص توجّه به جزئيات با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه محاسبه شد. نتايج در جدول 10-4 ارائه شده است.
جدول 10-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص توجّه به جزئيات خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه

بهره وري
توجّه به جزئيات
ضریب همبستگی
،282(**)

سطح معناداری (دودامنه)
،006
** p<0/01
نتايج جدول 10-4 نشان مي‌دهد كه ارتباط بين توجّه به جزئيات با بهره وری منابع انسانی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دار مي باشد (006/0P=، 282/0=r) . با توجّه به این که این ارتباط مثبت است مشخّص می شود که با بالا رفتن میزان توجّه به جزئيات اين كاركنان،بهره وری منابع انسانی آنان نیز بالاتر می رود.

فرضیه ي چهارم: بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيّه،ضريب همبستگي پيرسون بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه محاسبه شد. نتايج در جدول 11-4 ارائه شده است.
جدول 11-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه

بهره وري
سنجش ره آورد
ضریب همبستگی
،472(**)

سطح معناداری (دودامنه)
، 000
** p<0/01 نتايج جدول 11-4 نشان مي‌دهد كه ارتباط بين سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دار مي باشد (0001/0P=، 472/0=r) . با توجّه به این که این ارتباط مثبت است مشخّص می شود که با بالا رفتن میزان سنجش ره آورد اين كاركنان،بهره وری منابع انسانی آنان نیز بالاتر می رود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بهره وری نیروی انسانی، نیروی انسانی، جامعه شناختی Next Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری