پایان نامه ارشد درمورد سطح تحصیلات، توزیع فراوانی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

کارگزاران
4-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات جمعیتشناختی کارگزاران
4-2-1-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران
سابقه حج
فراوانی
درصد
1 تا 4 بار
22
%7/9
4 تا 7 بار
53
%5/23
7 بار و بیشتر
138
%1/61
مشرف نشده
2
%9/0
بدون پاسخ
11
%9/4
کل
226
%100

یافتههای جدول 4-1 نشان داد که از 226 نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، 22 نفر معادل %7/9 از پاسخگویان 1 تا 4 بار، 53 نفر معادل %5/23 از پاسخگویان 4 تا 7 بار و 138 نفر معادل %1/61 از پاسخگویان 7 بار و بیشتر به حج مشرف شدهاند و نیز 2 نفر معادل %9/0 از پاسخگویان به حج مشرف نشدهاند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد کارگزارانی که 7 بار و بیشتر به حج مشرف شدهاند با درصد حضور 1/61 بیشتر از سایر کارگزاران و تعداد کارگزارانی که تا به حال به حج مشرف نشدهاند با درصد حضور 9/0 کمتر از سایر کارگزاران میباشد. درصد حضور سابقه حج کارگزاران در نمونه مورد بررسی در نمودار 4-1 ملاحظه میشود.

نمودار 4-1. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران
4-2-1-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران
جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران
سابقه عمره
فراوانی
درصد
1 تا 5 بار
27
%9/11
5 تا 10 بار
43
%0/19
10 بار و بیشتر
131
%0/58
مشرف نشده
1
%4/0
بدون پاسخ
24
%6/10
کل
226
%100

یافتههای جدول 4-2 نشان داد که از 226 نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، 27 نفر معادل %9/11 از پاسخگویان 1 تا 5 بار، 43 نفر معادل %0/19 از پاسخگویان 5 تا 10 بار و 131 نفر معادل %0/58 از پاسخگویان 10 بار و بیشتر به عمره مشرف شدهاند و نیز 1 نفر معادل %4/0 از پاسخگویان به عمره مشرف نشدهاند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد کارگزارانی که 10 بار و بیشتر به عمره مشرف شدهاند با درصد حضور 0/58 بیشتر از سایر کارگزاران و تعداد کارگزارانی که تا به حال به عمره مشرف نشدهاند با درصد حضور 4/0 کمتر از سایر کارگزاران میباشد. درصد حضور سابقه عمره کارگزاران در نمونه مورد بررسی در نمودار 4-2 ملاحظه میشود.

نمودار 4-2. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران
4-2-1-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران
جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران
سابقه عتبات
فراوانی
درصد
1 تا 5 بار
49
%7/21
5 تا 10 بار
41
%1/18
10 بار و بیشتر
97
%9/42
مشرف نشده
6
%7/2
بدون پاسخ
33
%6/14
کل
226
%100

یافتههای جدول 4-3 نشان داد که از 226 نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، 49 نفر معادل %7/21 از پاسخگویان 1 تا 5 بار، 41 نفر معادل %1/18 از پاسخگویان 5 تا 10 بار و 97 نفر معادل %9/42 از پاسخگویان 10 بار و بیشتر به عتبات مشرف شدهاند و نیز 6 نفر معادل %7/2 از پاسخگویان به عتبات مشرف نشدهاند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد کارگزارانی که 10 بار و بیشتر به عتبات مشرف شدهاند با درصد حضور 9/42 بیشتر از سایر کارگزاران و تعداد کارگزارانی که تا به حال به عتبات مشرف نشدهاند با درصد حضور 7/2 کمتر از سایر کارگزاران میباشد. درصد حضور سابقه عتبات کارگزاران در نمونه مورد بررسی در نمودار 4-3 ملاحظه میشود.

نمودار 4-3. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران
4-2-1-4. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران
جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
16
%1/7
کاردانی
19
%4/8
کارشناسی
98
%4/43
کارشناسی ارشد و بیشتر
87
%5/38
بدون پاسخ
6
%7/2
کل
226
%100

یافتههای جدول 4-4 نشان داد که از 226 نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، 16 نفر معادل %1/7 از پاسخگویان دیپلم، 19 نفر معادل %4/8 از پاسخگویان کاردانی، 98 نفر معادل %4/43 از پاسخگویان کارشناسی و 87 نفر معادل %5/38 از پاسخگویان کارشناسی ارشد و بیشتر دارند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد کارگزارانی که کارشناسی دارند با درصد حضور 4/43 بیشتر از سایر کارگزاران و تعداد کارگزارانی که دیپلم دارند با درصد حضور 1/7 کمتر از سایر کارگزاران میباشد. درصد حضور سطح تحصیلات کارگزاران در نمونه مورد بررسی در نمودار 4-4 ملاحظه می‌شود.

نمودار 4-4. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران
4-2-1-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران
جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران
سن
فراوانی
درصد
25 تا 30 سال
4
%8/1
30 تا 35 سال
2
%9/0
35 تا 40 سال
1
%4/0
40 تا 45 سال
29
%8/12
45 تا 50 سال
33
%6/14
50 تا 55 سال
78
%5/34
55 تا 60 سال
74
%7/32
60 سال و بیشتر
4
%8/1
بدون پاسخ
1
%4/0
کل
226
%100

یافتههای جدول 4-5 نشان داد که از 226 نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، 4 نفر معادل %8/1 از پاسخگویان 25 تا 30 سال، 2 نفر معادل %9/0 از پاسخگویان 30 تا 35 سال، 1 نفر معادل %4/0 از پاسخگویان 35 تا 40 سال، 29 نفر معادل %8/12 از پاسخگویان 40 تا 45 سال، 33 نفر معادل %6/14 از پاسخگویان 45 تا 50 سال، 78 نفر معادل %5/34 از پاسخگویان 50 تا 55 سال، 74 نفر معادل %7/32 از پاسخگویان 55 تا 60 سال و 4 نفر معادل %8/1 از پاسخگویان 60 سال و بیشتر سن دارند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد کارگزارانی که 50 تا 55 سال سن دارند با درصد حضور 5/34 بیشتر از سایر کارگزاران و تعداد کارگزارانی که 35 تا 40 سال سن دارند با درصد حضور 4/0 کمتر از سایر کارگزاران میباشد. درصد حضور سن کارگزاران در نمونه مورد بررسی در نمودار 4-5 ملاحظه میشود.

نمودار 4-5. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، میزان سازگاری، قابلیت اعتماد، پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، فضای سایبر، جرایم سایبری، جرایم اینترنتی