پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، میزان سازگاری، قابلیت اعتماد، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نیازسنجي آموزش فعالیت مهمی برای کارکرد و توسعه آموزش می باشد. متخصص و برنامه ريز منابع انسانی باید در انجام و اجرای نيازسنجي آموزش‌ها مهارت داشته باشد. هدف این مقاله تبیین کارکرد و بكارگيري آموزش و توسعه در بانكداري اسلامي و چگونگي نيازسنجي آن در بانکداری اسلامی متناسب با فرایند آن می باشد، که با نظري عمیق در مفاهیم و سطوح درگير در نیازسنجي آموزش بررسي می شود.
طرح/روش شناسی/ رویکرد: طرح تحقیق ساختاري است براي بررسی و شیوه‌ی براي پاسخدهي سئوال پژوهشگر؛ مولفان این تحقیق را تحت حمایت پارادایم کمّی با بکار بردن شیوه مقطعی بدست آوردن و جمع آوری پاسخ ها انجام داده اند زیرا اینگون زمان و هزینه را ذخیره می کند و شيوه‌ي جهت جمع آوري داده ها “تکنیک پیمایش پرسشنامه ای” می باشد. در این مطالعه، تحلیل عملکرد، تحلیل شغل، توسعه و دانش، مهارت ها و فعالیت ها بعنوان متغیر مستقل و نیازسنجي آموزش بعنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. جامعه نمونه 100 نفر کارمند بوده است که بصورت تصادفي از میان کارمندان انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری تصادفی بکار برده شده است و طبقه بندی مناسب برای هم زنان و هم مردان انجام شده است.
يافته‌ها: اين بررسي به موضوع بررسي نيازهاي آموزشي در بانكداري اسلامي در كشور پاكستان مي‌پردازد.
مولفان فرآيندهايي را پيدا كردن كه بررسي نيازهاي آموزشي را بطور مشخص‌تري مد نظر قرار مي‌دهند. كه بخش‌هاي اين فرآيندها شامل مديريت آموزشي، كار با مديريت مناسب، آموزش بر اساس نيازهاي بحراني مي‌باشد. مقدار اين نياز نيز مدنظر قرار گرفته است. (بدين معني كه تعداد كاركنان و چگونگي آموزش اين افراد مد نظر قرار دارد)
همچنين منابع در دسترس (منابع اطلاعاتي) نيز مورد نظر هستند از طرفي اين محققان متوجه شدند كه بررسي نيازهاي آموزشي بسيار حياتي تر از آن است كه صرفاً براي مسائلي همچون مشاغل و عملكرد افراد انجام گردند، بر اساس اين اطلاعات مديران آموزش مي‌توانند عناوين ساختاري را براي برنامه‌هاي توسعه‌اي و آموزشي بهبود بخشند. يافته‌هاي مقالات زماني سودمند كه براي آموزش بانكداري اسلامي و بهبود بخش‌هاي آن بكاگرفته شوند.
نتايج اين پژوهش مي‌تواند به بهبود موارد ياد شده و آموزش كمك كند و همچنين به ما راه‌هاي طرح‌ريزي بهتر را نشان دهد و به نوعي باعث تكميل فرايند بررسي نيازهاي آموزشي مي‌گردد. كه در نهايت باعث صرفه جويي در زمان و هزينه‌ها مي‌گردد.(mirz&riaz,2012)

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه
در اين فصل به ماهيت روش انجام تحقيق، شيوه نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه، ماهيت ابزار و روش جمع‌اوري داده‌ها، روايايي و پايايي ابزار پژوهش و نمونه پردازش اطلاعات پرداخته مي‌شود و روش تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته مي‌شود.
۳-۲. روش پژوهش
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي‌شود: بنيادي؛ كاربردي، تحقيق و توسعه. و به لحاظ گرد آوري داده ها به دو دسته تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)، تحقيق آزمايشي تقسيم مي‌شوند. (سرمد و ديگران،1392)
اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري دادها توصيفي از نوع پيمايشي مي‌باشد.
سرمد و ديگران،(1392) اينگونه توضيح مي‌دهند، اهداف تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربردي كردن علمي دانش هدايت مي‌شود. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است كه هدف آن توصيف شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد. تحقيق توصيفي به دسته‌هاي تحقيق پيمايشي40، تحقيق همبستگي41، اقدام پژوهي42، بررسي موردي43و تحقيق پس – رويدادي44 (علّي-مقايسه‌اي) تقسيم مي‌شود.
براي بررسي توزيع ويژگي‌هاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي به كار مي‌رود. اين نوع تحقيق مي‌تواند كه به سه دسته مقطعي، طولي و روش دلفي تقسيم مي‌شود. در روش دلفي: زماني كه بخواهيم دربارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر دربارة يك موضوع خاص به بررسي بپردازيم از اين روش استفاده مي‌شود. (سرمد و ديگران،1392)
3-۳. جامعه پژوهش
مجموعه ويژگي‌ها، افراد و واحدهايي كه حداقل يك صفت مشترك داشته باشند، يك جامعة آماري را مشخص مي‌سازند. (خاكي،1391)
در اين پژوهش جامعه آماري شامل كليه مديران اعزامي به حج تمتع 1394 شامل مي‌گردد، البته لازم به ذكر است كه يك مدير كاروان حج تمتع مي‌تواند بعنوان مدير عمره و عتبات(عراق و سوريه) نيز فعاليت نمايد، و در نهايت جامعه آماري مشتمل بر 457 نفر مي باشد.
۳-۴. نمونه‌گیری
نمونه، مجموعه‌اي از نشانه‌ها است كه از يك قسمت، گروه و يا جامعه‌اي بزرگتر انتخاب مي‌شود. اين انتخاب به گونه‌اي است كه اين مجموعه نشانه، ويژگي‌هاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر را دارا باشد. (خاكي،1391)
در اين پژوهش 20 نفر از مديران ستادي و عوامل كارگزاران نخبه را بصورت هدفمند براي مصاحبه انتخاب شدند. و از طريق جدول كرجسي و مورگان با در نظر گرفتن 20% امكان خطا در بازگشت پاسخنامه تعداد 252 عدد پرسش‌نامه بصورت تصادفي در بين جامعه آماري پخش گرديد و تعداد 226 پرسشنامه كامل و تكميل شده برگشت داده شد.
3-5. ابزار تحقيق
در اين تحقيق از يك مصاحبه نيمه سازمان يافته و يك پرسش‌نامه استفاده شده است.
1- مصاحبه داراي سه سئوال، بصورت حضوري و نيمه سازمان يافته انجام شد، پس از بررسي و تجزيه تحليل اطلاعات بدست آمده از آن سئوالات پرسشنامه نيازمندي‌هاي آموزش كارگزاران طراحي شد.
و افرادي از ميان مديران ارشد و كارگزارن نخبه جهت مصاحبه انتخاب شدند كه داراي ويژگي‌هاي زير بودند:
– داراي سمت اجرايي در سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري
– از مديران كاروان پيشكوست و موفق
– از مديران كاروان با تحصيلات عاليه و صاحب نظر
– از مديران كاروان مدرس در دانشگاه جامع علمي و كاربردي سازمان حج و زيارت
– از مديران كاروان باتجربه كه توانايي اداره كاروان‌هاي خاص همچون، كاروان‌هاي جانبازان و بعثه در سوابق خود داشته و هنوز مشغول به فعاليت هستند.
2- پرسشنامه نيازسنجي آموزشي كارگزاران داراي 7 سئوال جمعيت شناختي و 43 موضوع آموزشي مي‌باشد و اين موضوعات آموزشي در 9 طبقه آموزشي دسته بندي شده‌است و براساس 5 اولويت انتخابي تنظيم شدند. اين الويت‌ها از نمره 5(خيلي زياد) تا 1( خيلي كم) مشخص شدند.
3-6. روايي و پايايي ابزار پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد45 ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش
پایایی به معنی آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می‌سنجد یا خیر؟ در واقع ابزار اندازهگیری تا چه حد قابلیت تکرار دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود، نتایج یکسانی بدست می‌آید یا خیر؟ به عبارت دیگر پایایی به میزان ثبات و انسجام درونی اجزای یک مفهوم و این که در صورت تکرار، یک ابزار اندازهگیری در شرایط مشابه نتایج حاصله به چه میزان مشابه می‌باشند اطلاق می‌شود. از نظر علم ریاضی پایایی به عنوان آن میزان از نسبت تغییر پذیری پاسخها به پیمایش تعریف شده است که نتیجه تفاوت در خود پاسخگویان است (قاضی طباطبائی، 1376).
همچنین ضريب پایایی یا ضریب قابليت اعتماد نشانگر اين است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيری ويژگی‌های با ثبات آزمودنی و يا ويژگی‌های متغير و موقت وی را می‌سنجد (ظهوری، 1378).
در پژوهش حاضر از ضریب آلفا کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه استفاده شده است. برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری روش‌های متفاوتی وجود دارد که روش آلفا کرونباخ46 یکی از معتبرترین و رایجترین این روشها میباشد. اين ضریب پايايي به همسانی درون سئوالها اشاره دارد و مفهوم آن اين است که سئوال‌های آزمون تا چه اندازه با يکديگر همبستگي متقابل دارند (کرلینجر، 1374). از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویههای یک تحقیق استفاده میشود و عمدتا برای پرسشنامههایی بکار میرود که گویهها یا سئوالات آن بصورت طیف طراحی شدهاند و جوابهای آن چند گزینهای میباشد. در این روش در صورتیکه مقدار محاسبه شده برای آلفا بیشتر از 7/0 باشد می‌تـوان گفت ابـزار اندازهگیری از پایایی بالایی برخوردار است. مقـدار آلفای کرونباخ با استفاده از رابطه (3-3) محاسبه میشود.
α= k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_t^2 )) (1-3)
که در آن α میزان پایایی یا همگونی درونی، k تعداد سئوالها، S_i^2 واریانس نمرات هر یک از سئوالها و S_t^2 واریانس نمرات کل سئوالها میباشد (حبیبپور و صفری، 1388).
با توجه به آنکه پرسشنامه پژوهش حاضر شامل خرده مقیاسهایی میباشد، لذا میزان ضریب پایایی آلفا کرونباخ برای هر یک اجزاء پرسشنامه محاسبه و نتایج حاصل از آن در جدول 3-1 ارائه شده است.

جدول 3-1. میزان پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
خرده مقیاسها
تعداد نمونه
تعداد سئوالها
ضریب آلفا کرونباخ
آموزشهای مذهب و زیارت
226
6
817/0
آموزشهای زائران
226
5
711/0
آموزشهای کاروان داری
226
6
725/0
آموزشهای مدیریتی
226
7
788/0
آموزشهای فناوری
226
3
768/0
آموزشهای پژوهشی
226
2
780/0
آموزشهای برنامهها و سیاستها
226
5
868/0
آموزشهای مرتبط با کشور مقصد
226
6
849/0
آموزشهای امداد و بهداشت
226
3
827/0
کل پرسشنامه
226
43
941/0

یافتههای جدول 3-1 نشان داد که میزان ضریب آلفا کرونباخ برای هر یک از اجزاء پرسشنامه پژوهش، بیش از 7/0 محاسبه شده است لذا نتیجه میشود که پرسشنامه پژوهش حاضر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد و نیازی به اقدامات اصلاحی در این خصوص نیست.
آزمونهای آماری برای یک گروه، زمانی به کار میروند که قصد داشته باشیم میانگین یک جامعه را با یک میانگین نظری یا مفروض یا مقداری استاندارد و از پیش تعیین شده، مقایسه کنیم. میانگین مفروض یا نظری میتواند یک مقدار معمول یا رایج، یک مقدار استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار توجیه پذیر باشد. برای انجام این آزمون میبایست میانگین مؤلفههای مورد بررسی را با مقدار مورد انتظار (میانگین طیف پاسخگویی) مقایسه نمائیم. در صورتیکه سطح معناداری این آزمون بصورت رابطه (3-2) تعریف میشود، کمتر از 05/0 باشد با احتمال بالایی فرض صفر رد شده و اختلاف معنادار آماری بین میانگین مؤلفه مورد بررسی با مقدار مورد انتظار وجود دارد.
{■(H_0: μ=μ[email protected]_1: μ≠μ_0 )┤ ; Sig Prob0.05 ⇒ RH_0 (2-3)

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده از پرسشنامه پژوهش، به طریق آماری توصیف و تحلیل خواهند شد؛ از آنجائیکه اهداف مطرح شده در هر تحقیق، موضوع مورد پژوهش را توجیه مینمایند لذا تجزیه و تحلیل آماری یافتههای حاصل از اجرای طرح تحقیق، پژوهشگر را به سوی شناخت بهتر هدایت کرده و زمینه را برای رفع مشکلات موجود و انجام تحقیقات بعدی آماده میسازد.
بدین منظور نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش در دو بخش ارائه میشود؛ بخش اول آمار توصیفی که در آن نمونه مورد بررسی به لحاظ درصد، فراوانی و آمارههای توصیفی تمایل به مرکز و پراکندگی و نمودارهای میلهای و خطی توصیف میشود و بخش دوم آمار استنباطی که در آن برای اهداف مطرح شده آزمونهایی توسط نرمافزار SPSS 22 اجرا خواهد شد که نتایج حاصل از آن پژوهشگر را در دستیابی به اهداف پژوهش، یاری خواهد نمود.
آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونهای47 برای تعیین نوع توزیع دادهها، آزمون مقایسه میانگین یک نمونهای48 برای تعیین میزان هر یک از متغیرهای پژوهش و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل49 برای بررسی تفاوت دیدگاه مدیران و کارگزاران پیرامون متغیرهای پژوهش.
4-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد استان گلستان، سابقه خدمت، حوزه آموزش، وزارت امور خارجه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سطح تحصیلات، توزیع فراوانی، کارشناسی ارشد