پایان نامه ارشد درمورد روایی محتوا، تحلیل داده، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

باشد كه محقق قصد اندازهگيري آنها را داشته باشد،آزمون داراي روایی محتوا است. براي اطمينان از روایی محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد كه سوالهاي تشكيل دهنده ی ابزار اندازهگيري معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين روایی محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازهگيري است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده می شود. روایی محتواي يك آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين میشود. برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش ، استفاده می شود. در بررسی کیفی محتوا پژوهشگر از متخصصان درخواست می کند تا پس از بررسی کیفی ابزار ، بازخورد لازم را ارائه دهند که براساس آن موارد اصلاح خواهند شد. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان امر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي باشد(خاکی،1384،ص45).
روایی صوری زیر بخشی از روایی محتوایی می باشد. این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟در اینجا نیز از نظر متخصصان برای تعیین روایی صوری استفاده می شود. در تعیین کیفی روایی صوری موارد سطح دشواری ، میزان عدم تناسب و ابهام مورد بررسی و اصلاح قرار میگیرد(خاکی،1384،ص45).
3-6-2) پایایی پرسشنامه
پایایی 129یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان ، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای ضریب همبستگی بالایی باشند(خاکی،1384،ص46). در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار SPSSبرای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر محاسبه گردیده است . اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه های مختلف را اندازهگيري می کند به كار ميرود. در عمل برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ ، ابتدا یک نمونه اولیه شامل 25 پرسشنامه پیشآزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زيرمجموعه سوال هاي پرسشنامه و ورايانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي كنيم.

که در آن:
J : تعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
Sj2: واریانس نمرات هر بخش آزمون
rα: ضریب پایایی کل
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازهگیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به صورت جدول (3-6-2) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده شده است.
جدول 3-1)جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه
ردیف
متغیــــر
ضریب آلفای کرونباخ
1
رضایت مشتری
0.894
2
وفاداری مشتری
0.979
3
تصویردرک شده از شرکت
0.906
4
کیفیت درک شده از عناصر تعالی
0.953
5
اعتماد
0.890

ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده برای تک تک متغیرهابالاتر از 7/0 است و نشان دهندة آن است كه پرسشنامه مورد استفاده، از پایایی و يا به عبارت ديگر از قابليت اعتماد لازم برخوردار ميباشد.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در اين تحقيق، براي تجزيه و تحليل دادههاي بهدست آمده از نمونهها، هم از روشهاي آمار توصيفي و هم از روشهاي آمار استنباطي استفاده شده است.
در آمار توصیفی به بررسی میانگین ، واریانس ، انحراف معیار متغیرها میپردازیم، جدول توزیع فراوانی متغیرها به همراه نمودار میله ای و هیستوگرام ترسیم می شود.
اما در آمار استنباطی به بررسی فرضیههای تحقیق به وسیله آزمونهای آماری برای تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم. د ر این پژوهش، جهت تجزیه وتحلیل دادههاي به دست آمده از پرسشنامه و آزمون سؤالات ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. درنهایت نیز جهت رتبه بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از آزمون فریدمن استفاده شده است.

4-1) مقدمه
هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناسایی واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندي چند مرحلهاي است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندي و دسته بندي و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازي داده هاي لازم براي آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهاي گوناگون آماري نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. تجزیه و تحلیل داد هها براي بررسی صحت و سقم فرضیات براي هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهاي تحقیق محسوب می شود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط بین متغیرهاي موجود در مدل مفهومی تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می پردازیم. تجزیه و تحلیل دادههاي آماري در این تحقیق بوسیله نرم افزارSPSS19 انجام میشود.

4-2) آمارتوصیفی نمونه آماری
4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش به تشریح آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه در جامعه آماری می پردازیم.
4-2-1-1) جنسیت
باتوجه به جدول زیر مشاهده می شود که 9/41% از پاسخگویان زن و 1/58% مرد هستند.

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
زن
161
9/41
9/41
9/41

مرد
223
1/58
1/58
100

مجموع
384
100
100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت

4-2-1-2) تحصیلات
باتوجه به جدول زیر مشاهده می شود که 6/21% زیردیپلم و دیپلم، 7/30% فوق دیپلم، 3/38% لیسانس و 4/9% از پاسخگویان نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند.
جدول 4-2) جدول فراوانی سطح تحصیلات

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
زیر دیپلم و دیپلم
83
6/21
6/21
6/21

فوق دیپلم
118
7/30
7/30
3/52

لیسانس
147
3/38
3/38
6/90

فوق لیسانس و بالاتر
36
4/9
4/9
100

مجموع
384
100
100

جدول 4-2) جدول فراوانی سطح تحصیلات

4-2-1-3) سن
باتوجه به جدول زیر مشاهده می شود که 6%از پاسخگویان زیر 20 سال،6/40% بین 20تا34 سال،3/32% بین 35تا49 سال و 1/21% نیز بالاتر از 50 سال سن دارند.

جدول 4-3) جدول فراوانی سن

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
زیر20سال
23
6
6
6

34-20
156
6/40
6/40
6/46

49-35
124
3/32
3/32
9/78

بالاتر از 50 سال
81
1/21
1/21
100

مجموع
384
100
100

جدول 4-3) جدول فراوانی سن
4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
4-2-2-1) رضایت مشتری
باتوجه به جدول زیر میانگین متغیر رضایت مشتری 90/3 میباشد که بیشتر از حد متوسط (3 در طیف لیکرت) می باشد. همچنین انحراف معیار 73105/0 ، واریانس 534/0، کمترین امتیاز 75/1 و بیشترین 88/4 می باشد.

جدول 4-4) توصیف متغیر رضایت مشتری

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
رضایت
384
75/1
88/4
9076/3
7310/0
534/0
288/1-
125/0
041/0
248/0
Valid N (listwise)
384

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد رضایت مشتری، وفاداری مشتری، کیفیت خدمات Next Entries پایان نامه رایگان درباره آب زیر زمینی، هیدرولیک، مطالعه موردی