پایان نامه ارشد درمورد رسانه های نوین، قرآن کریم، صدا و سیما، تعریف دین

دانلود پایان نامه ارشد

جنسیت، نقش مفهومی دین در رسانه و فرهنگ مصرف، رادیو و مدل آیینی، معیارهای خبر و اطلاع رسانی در قرآن کریم، رسانه ملّی و بایسته های دینی، تبیین جایگاه رسانه ملّی، دین و مدیریت پیام، دین و سرگرمی رسانهای، مدل اسلامی تبلیغات، درآمدی بر ساختار روایت دینی، تعدادی از مقالات بخش اوّل این کتاب می باشند.
مقالات ارائه شده در بخش نخست این اثر، به طور کل، به مباحث دانش دینی رسانه ای و به نسبت سنجی آموزه های دین با مطالعات رسانه ای پرداخته است.
بخش دوّم مجموعه مقالات دوّمین همایش دین و رسانه، به کیفیت حضور دین در رسانه و تبلیغ رسانهای دین پرداخته است و بیشتر مباحث این عرصه نیز، بسته به ساحت هائی که برای دین تعریف می شود و نیز بسته به چگونگی و ویژگی های این ساحتها در دین مورد نظر، دچار تفاوت شده است.
برخی از مقالات به چاپ رسیده در این مجموعه، با بحث نگارنده مرتبط است و از آن در این رساله گرته برداری شده است، لیکن هم ناقص است و هم نکاتی دارد که شاید قابل مناقشه باشد و هم در آن به چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی اشاره نمی شود.
7-1-1-2-تاملاتی در دین و رسانه؛کمال اکبری، چاپ اوّل،1393،کرج، ارمغان حیات
این کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که نویسنده، به تناسب شرایط زمانی تدوین کرده است.
وابسته شدن زندگی به رسانه های جدید موجب تأثیر آنها بر فکر، اندیشه و طرز رفتار شده است. حوزههای علمیه درصدد ساخت زندگی دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی با رسانههای جدید هستند. نحوه تعامل دین با رسانه های نوین با توجه به ماهیت متفاوت آنها با رسانه های سنتی، ضروری به نظر می رسد.
رویکرد نویسنده به رسانه ذات گرا است؛ به این معنا که با توجه به اینکه رسانه های نوین در یک فرهنگ متفاوت از فرهنگ دینی پدید آمده اند، ما نیازمند تغییر ماهوی در رسانه های نوین هستیم. رسانه های سنتی مثل منبر، نماز جماعت، هیئتهای مذهبی از بطن و بستر دین شکل گرفته اند، اما رسانه های نوین در فرهنگ سرمایهداری و مصرفی غرب، شکل گرفته است. تفاوت ماهوی بسترهای شکلگیری این دو دسته رسانه، استفاده از رسانه های نوین را در یک جامعه دینی با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. از طرف دیگر استفاده نکردن از رسانههای نوین در جامعه امروز با توجه به کثرت استفاده از آن، غیرممکن است.
با توجه به بدیع بودن این موضوع در کشور ما، نویسنده در این کتاب تلاش می کند تا ابعاد مختلف این تعامل را بازشناسی کند و بیانگر مسائلی باشد که حوزه دین؛ در ارتباط با رسانه، با آن مواجه است.
این کتاب دربرگیرنده مقاله های «فقه ارتباطات و رسانه، تعریف و محدوده»، «تبلیغ دینی در رسانه های جدید»، «مبانی جنگ نرم در قرآن»، «رسانه ها غفلتزا یا آگاهی بخش»، «فرم و قالب در انتقال مفاهیم دینی برنامه های تلویزیونی»، «اهمیت نگاه دینی در برنامه های نمایشی»، «دیپلماسی رسانه ای در دولت اسلامی و کاربرد جنگ نرم در رسانه»، «مشروعیت و مشارکت سیاسی و نقش رسانه» و «شبکه های ماهواره ای و تبلیغ علیه مبانی دینی» است.
این کتاب به چگونگی مدلهای حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی نمیپردازد؛ اگرچه برای حضور موثر روحانیت در رسانه ملّی، نمی توان به محتوای این کتاب توجه نکرد.

2-1-2-تحقیقات پایانی
از تحقیقات پایانی که در دانشکده صدا و سیما قم، دفاع شده هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* بررسی شیوه های تبلیغ دین اسلام در رسانه تلویزیون (جناب آقای محمدحسین ظریفیان یگانه)
* دین و رسانه (جناب آقای ابوذر آذری بروجنی)
* بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران(جناب آقای عباس ابراهیمی)

در این قسمت به توضیح کلّی تحقیقات پایانی مرتبط با این تحقیق، میپردازیم:
1-2-1-2-بررسیشیوههای تبلیغ دین اسلام در رسانه تلویزیون(محمدحسین ظریفیان یگانه)
رویکرد و نگاه جناب آقای ظریفیان، در تحقیقش، بیشتر شیوه های تبلیغی بوده و از این منظر، تحقیق خود را نگاشته است؛
موضوعاتی که وی به آن ها پرداخته است، بدین شرح می باشد:
فصل اوّل: کلیات و بیان مساله
فصل دوّم: تبیین و تحلیل شیوه های مورد استفاده قرآن کریم در تبلیغ دین؛ که در این فصل، به جایگاه تبلیغ و شیوه های آن و …. پرداخته است.
فصل سوّم: بررسی کارکردهای تبلیغ دین در رسانه؛ که در این قسمت به ویژگی های رسانه تلویزیون و نقش اجتماعی تلویزیون و کارکردهای آن پرداخته است و در انتهای این فصل به تاریخچه تبلیغات و جنگ روانی و انواع تبلیغات پرداخته است.
فصل چهارم: وی به تطبیق کارکردهای تلویزیون بر شیوههای تبلیغ دین از منظر قرآن کریم اشاره نموده است.
فصل پنجم: نتیجه گیری نموده و پیشنهادهایش را ارائه می دهد.
برای نگارش این تحقیق، بخشی از مباحث مقدماتی ارائه شده این دوست عزیز، قابل استفاده بوده است؛ ولی آنچه مد نظر نگارنده است، چیزی غیر از نتیجه حاصل شده وی در تحقیقش میباشد؛ تبلیغ، مولفه اساسی این تحقیق است؛ امّا مدل حضور مبلّغ دین، در رسانه ملّی، در تحقیق وی به چشم نمیخورد. در حالی که ما به دنبال ارائه مدل مطلوب، برای حضور موثّر، در رسانه هستیم.
2-2-1-2-دین و رسانه (ابوذر آذری بروجنی)
نگارنده این تحقیق به دنبال شناسائی و تحلیل ناهمگونی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، با مبانی فرهنگ اسلامی در حوزه اعتقادات و اخلاق، از منظر صاحبنظران حوزه دین و رسانه بوده است و در کلیّت ماجرا، به مباحث دین و رسانه و نگاه های صاحبنظران آنها پرداخته است تا بتواند ناهمگونی بین آن دو را اصلاح نماید.
وی تحقیق خود را در پنج فصل زیر تدوین نموده است:
فصل اوّل: کلیات تحقیق
فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق شامل: تعریف دین، ماهیت دین، تعریف دین از مناظر مختلف (کلامی، حدیثـی، جامعـه شناختـی و …)، قلمرو دین، وظایف صدا و سیما و … .
فصل سوّم: روش تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق؛ که در آن، فقط مصاحبه با صاحبنظران به چشم میخورد که دیدگاه شان را پیرامون مقوله دین و رسانه و ارتباط بین آن دو، بیان نمودند.
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد؛ که در آن راهکارهای اصلاح ناهمگونی برنامه های سیما با عقائد اسلامی، ارائه می شود.
در رساله وی، ارائه الگوی حضور در رسانه دیده نمیشود و بیشتر تمرکز ایشان روی دیدگاه افراد است.
3-2-1-2-بررسی چگونگـی حضور مبلغـان دینـی در تلویزیون جمهـوری اسلامی ایران؛ (عباس ابراهیمی)
تحقیق پایانی آقای ابراهیمی، تنها تحقیق پایانی است که بسیار نزدیک به دیدگاه نگارنده و عنوانش مشابه با تحقیق پایانی نگارنده است؛
وی تحقیق پایانی خود را، در هفت فصل تدوین نموده است که به شرح زیر می باشد:
فصل اوّل: کلیات و بیان مساله
فصل دوّم: مبانی مفهومی تحقیق که شامل: تعریف، عناصر، فرآیند، تاریخچه تبلیغ و تعامل دین و رسانه و همچنین کارکرد رسانه می شود.
وی در فصل سوّم به بایسته های تبلیغ در متون دینی، شامل: دین و ویژگی های تبلیغ دین، محتوای تبلیغ دین، ویژگیهای مُبلّغ، ویژگیهای پیام گیرندگان و ابزار تبلیغ در حوزه نرم افزار و سخت افزار می پردازد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به تبلیغات و برنامه های دینی می پردازد.
در فصل پنجم به برنامه های تبلیغ دینی با حضور مبلّغ دینی در تلویزیون اشاره می نماید و با مطالبی درباره مخاطب شناسی، هویت دینی، هدف گذاری در تبلیغ، هنجارسازی و … به بحث می پردازد.
در فصل ششم، وی به آسیب شناسی تبلیغات دینی می پردازد؛ آسیب هائی همچون: پُرگوئی، خود فراموشی، استبداد به رای، تحلیل غلط، ناتوانی علمی و … . و در فصل هفتم هم نتیجه گیری می نماید و منابع را معرفی می نماید.
نکات مورد اشاره این دوست بزرگوار، در همه رسانه های گروهی می گنجد و تک تک نکات نوشته شده در آن، حائز اهمیت است و در جای خود کاربرد اساسی دارد؛ ویژگیهای ذکر شده در آن باید مورد اهتمام همه کارشناسان رسانه باشد.
ایشان به طور کلی، رساله خود را درباره بایدها و نبایدهای حضور یک مبلّغ دین در رسانه ملّی می نویسد که یک مبلّغ دین، باید در رسانه چه اوضاع و احوالی داشته باشد و چه بگوید و چه نگوید و مسایلی از این دست که با آنچه مد نظر نگارنده است بسیار متفاوت است.
نگارنده این تحقیق، قصد دارد به چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه بپردازد؛ امّا به شیوه ارائه مدل. یعنی نفسانیات یک روحانی در این رساله، دغدغه ما نیست و قصد نداریم به این بایدها و نبایدها بپردازیم؛ اینکه یک روحانی نباید پُرگوئی کند، استبداد به رای داشته باشد، تحلیل غلط نماید و یا بدعت گذاری کند، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد؛ ما این رساله را در فرضی می نگاریم که روحانی مد نظر ما، به همه این مسایل احاطه داشته و مراعی همه مولفه ها باشد.
بعد از انقلاب اسلامی، روحانیت همیشه در رسانه حضور داشته است؛ منتهی این حضور، بیشتر به شیوه میهمان برنامه، کارشناس برنامه و سخنران بوده است. مثل برنامه های حجج اسلام آقایان قرائتی، راستگو، حسینی، نقویان و … که ما با آن بحثی نداریم و در جای خود مفید هستند. ولی این نوع از حضور روحانیون، به صورت “دین رسانه ای” است و به نوعی، شیوه مدرن منبر هستند که به جای مسجد در رسانه فعالیت میکنند.
امّا آنچه که دغدغه نگارنده این رساله بوده، بیشتر “رسانه دینی” است یعنی تولیدات و پیام های رسانه ای، که از مجرای فکر و ذهن یک روحانی میگذرد و خود وی، آن را مدیریت، تولید و پخش می کند و یا بسترهای لازم را برای این نوع تولیدات، برای دست اندرکاران رسانه فراهم می نماید، تا به فرضیه موثّر بودن حضورش در رسانه، جامه عمل بپوشاند.
لذا در این تحقیق، ما به ارائه این مدل های حضور می پردازیم؛ که در هیچ یک از مکتوبات یافت شده در دانشکده و…، به صورت مدوّن وجود ندارد.

2-2-نظریه های مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه
برای تبیین ارزش های الهی، خداشناسی و رسیدن به کمال، یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر برای مردم فرستاده شدند تا با تلاش مستمر، دین خدا را تبلیغ کنند وخدا را به مردم بشناسانند. بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص)، ارزش های دینی با پیام « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ » اى پیامبر، به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت در مورد معرّفى پیشوای شان به سوى تو فرو فرستاده شده است ابلاغ کن.(مائده/ 67)، به وی ابلاغ شد و پیامبر(ص) واهل بیت پاکش به این رسالت مهم پرداختند و همین تبلیغ و ارشاد، مردم را گروه گروه و قبیله به قبیله وارد دین اسلام کرد. و چنان باوری به مسلمانان بخشید که بسیاری از آنها در راه گسترش و یا دفاع از پیامبر(ص) و ائمه(ع) و دین اسلام، با افتخار، فدایی دین شدند.
به دلیل مصلحت اندیشی خداوند متعال و با آغاز غیبت معصوم چهاردهم، حضرت مهدی(عج)، این رسالت خطیر، بر عهده عالمان دین نهاده شد و آنها مامور به ابلاغ دین الهی گردیدند.
برای انجام این رسالت خطیر، بر آن عزیزان فرض است که با انواع روش های تبلیغی آن بزرگواران آشنا شوند و با تاسی به سیره تبلیغی آنها، به رسالت خویش جامه عمل بپوشانند که یکی از مزیت های این نوع الگوبرداری، رسیدن به مقصد از نزدیکترین راه ممکن، می باشد و باعث می شود روحانیون، شیوه های مختلف تبلیغی را، عرصه آزمون و خطای خود قرار ندهند.
شکی نیست که گسترش معارف الهی یکی از اهداف اساسی دین مبین اسلام است و در طول تاریخ نیز مسلمانان به این امر توجه داشته و به آن – به وسیله تبلیغ- اهتمام ورزیده اند و روحانیون معزز که امر تبلیغ را جزء اصلی ترین اهداف زندگی خود می دانند و زندگی شان بر همین اساس استوار است.
امّا با توجه به گوناگونی مخاطبان، فرهنگ ها و دیدگاه ها، بر روحانیون فرض است که با توجه به نیازها، مطالبات و شرایط مخاطب، مفاهیم دینی را عرضه نمایند. همان گونه که در طول تاریخ شاهد شیوه های مختلف تبلیغی از این قشر بودیم.
در جامعه کنونی که شاهد ظهور فناوری های نوین ارتباطی هستیم. آگاهی و شناسایی روش های تاثیر گذار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد صدا و سیما، رادیو و تلویزیون، روانشناسی، روش های تبلیغاتی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد رسانه های مدرن، ارزش های دینی، فرهنگ و تمدن، فرهنگ اسلامی