پایان نامه ارشد درمورد رتبه بندی، نظام اداری، اصلاحات اداری، آگاهی بخشی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی با توجه به نمودار5-3 بدینگونه است: عامل انجام اصلاحات اداری، تغییر و تحول سازمانی، ساختار سازمان(پیچیدگی)، استاندارد سازی اطلاعات، وجود قوانین و مقررات، کنترل و پاسخگویی دموکراتیک، وجود روند اخلاقی، مدیریت دانش، یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان، وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان، وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفاف سازی اطلاعات.

نمودار 5-3 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی
همانطور که از نمودار بر می آید، زیرعامل انجام اصلاحات اداری در اولویت اول این رتبه بندی قرار می گیرد. اصلاحات اداری می تواند اصلاحات ساختاری و اصلاحات محتوایی را شامل شود. سازمان های دولتی موجود در کشور باید به طوری اصلاح شوند تا پذیرای شفاف سازی اطلاعات گردند و با دسته بندی مناسب اطلاعات به اطلاعات قابل شفاف سازی و اطلاعات سری، آن ها را در اختیار شهروندان قرار دهند. روند فعالیت ها و قوانین سازمان ها باید به گونه ای بهبود یابد که چنانچه شهروندی تقاضای آگاهی از اطلاعات خاصی از فعالیت ها، اهداف و موارد دیگری را دارد، به او به نحو احسن در جهت افزایش رضایت عمومی پاسخ داده شود و همچنین با اصلاحات اداری، سازمان ها قابلیت اجرای شفافیت را کسب کرده و به بیانی می توان گفت، در همین راستا سلامت اداری سازمان ها تضمین می گردد.
تغییر و تحول سازمانی به عنوان دومین زیرعامل، عوامل سازمانی در این رتبه بندی معرفی شده است. به تبعیت از رتبه اول، اگر اصلاحات اداری به نحو احسن اجرا گردد، سازمان ها آمادگی پذیرش تغییر و تحولات سازمانی چون شفاف ساختن و بازگو نمودن اطلاعات ناشی از فعالیت ها، نتایج به دست آمده از اقدامات و پروژه های سازمانی و روند انجام کار را به دست می آورند. در این صورت حتی می توان گفت برای پیاده سازی و کنترل بر سیستم باز، پذیرش تغییر و تحولات سازمانی سخن نخست را در نظام اداری کشوری که خواهان اجرا ی این سیستم است، می زند؛ و سایر اولویت ها نیز به همین ترتیب باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
به منظور رتبه بندی زیرمعیارهای عامل فردی نیز به صورتی که در سر تیتر 5-2-3 توضیح داده شد، تکنیک دیماتل فازی اجرا می شود و رتبه بندی زیرعامل های عامل اصلی فردی با توجه به نمودار 5-4 بدینگونه است: میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم، توجه به عقلانیت و عدالت، انعطاف پذیری در پذیرش و تسهیم اطلاعات، دارا بودن تخصص و دانش اطلاع رسانی، وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی اطلاعات و کنترل منافع شخصی مدیر.

نمودار 5-4 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی
عوامل فردی از مهم ترین و پایه ای ترین عواملی است که در تحقیقات این چنینی باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا افراد هستند که سازمان ها و جوامع را حیات می بخشند. بنابراین شفاف سازی اطلاعات و اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر در این راستا، نیازمند معیارها و ویژگی هایی در افراد است. طبق رتبه بندی نظرات خبرگان توجه به میزان تعهد و مسئولیت پذیری دارای بالاترین ارجحیت می باشد. کارکنان نظام اداری باید مسئولیت پذیر باشند و نتایج کارها و اطلاعات منتشر شده از آ ن را بپذیرند و صفت متعهد بودن نسبت به اطلاع رسانی به ذینفعان سازمان را در خود پرورش دهند. بنابراین در صورتی سازمان یا در ابعاد بزرگتر، یک جامعه می تواند امر شفاف سازی را دارا باشد که کارکنان و مسئولان آن ها در راستای شفافیت اطلاعات متعهد باشند و در این جهت گام بردارند.
زیرمعیاری که در اولویت دوم قرار می گیرد، توجه به عقلانیت و عدالت است. عدالت در مورد موضوع مطروحه در این تحقیق زمانی اتفاق می افتد که افراد جامعه اطلاعات یکسان و منظمی را دریافت نمایند و به گونه ای نباشد که تمرکز اطلاعات در بین تعداد محدودی از افراد و در سطوح خاصی از جامعه باشد و عقلانیت نیز حکم می کند در جامعه ای که حتی در پایه های دینی، به آزادی حقوق بشر و پاسخگویی به شهروندان بها داده شده است، عدالت در مورد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی برقرار باشد و تمام سازمان های جامعه اطلاعات اهداف، فعالیت ها، روند انجام کار و نتایج به دست آمده از فعالیت های خود را مگر در موارد اطلاعات استثنائی به اطلاع عموم برسانند.
درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
به منظور رتبه بندی زیرمعیارهای عامل ملی نیز به صورتی که در سر تیتر 5-2-3 توضیح داده شد، تکنیک دیماتل فازی اجرا می شود و رتبه بندی زیرعامل های، عامل اصلی ملی با توجه به نمودار 5-5 بدینگونه است: بهبود اهداف دولتی، تاثیر تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات، توجه به مشارکت مردمی (جلب همکاری به دنبال اعتمادسازی)، تمرکززدایی، آگاهی بخشی عمومی، توجه دولت به استقلال و پاسخگویی مردم، ایجاد و جذب احزاب، محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعه، وجود تعهد در سطوح بالای جامعه( مسئولیت پذیری در روند قضایی)، تاثیر نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات، وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات.

نمودار 5-5 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی
همانطور که در رتبه بندی مشخص گردید، در رتبه بندی زیرعامل های ملی، عامل بهبود اهداف دولتی رتبه نخست را به دست آورده است. این معیار که به عنوان معیار نخست شناخته شده است را می توان اینگونه تحلیل کرد، اگرچه دولت آرمان ها و اهدافی در بازه های زمانی متفاوت در مورد شفاف سازی اطلاعات دارد و اقداماتی نیز در این حوزه انجام داده است ولی آنگونه که شایسته است موفقیت کسب نکرده است، به همین جهت مطلوب تر آن است که دولت در جهت بهبود اهداف شفافیت نظام اداری گام بردارد و اهداف را متناسب و به روز گرداند و با توجه به منابع موجود، دولت الکترونیک و سایر دارایی ها، اهداف را تعیین و در جهت دستیابی به شفافیت هرچه بهینه تر و مطلوب تر اطلاعات سازمان های دولتی تلاش نماید.
عوامل دیگر چون تاثیر تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات بر امر شفاف سازی بر اثرگذاری بالایی برخوردار است و مطلوب است، دولت در مورد قانون گذاری ها و تصمیمات نهایی که راجع به آگاهی بخشی عمومی، اطلاع رسانی و شفافیت وجود دارد، جلسات ویژه و بازبینی هایی را در دستور کار خود قرار دهد.
درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
به منظور رتبه بندی زیرمعیارهای، عامل بین المللی نیز به صورتی که در سر تیتر 5-2-3 توضیح داده شد، تکنیک دیماتل فازی اجرا می شود و رتبه بندی زیرعامل های، عامل اصلی بین المللی با توجه به نمودار 5-6 بدینگونه است: همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی، رقابت بین دولت ها، اهتمام به رعایت قوانین بین المللی، فعال بودن در تجارت جهانی و وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی.

نمودار 5-6 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی
با توجه به نمودار فوق، همراستا بودن و همکاری با سازمان های بین المللی در اولویت اول این رتبه بندی قرار گرفته است. با توجه به رتبه بندی کشورها از لحاظ شفافیت اطلاعات در سایت شفافیت بین المللی، جوامع از لحاظ موفق بودن در امر شفافیت اطلاعات رتبه بندی شده اند و با استفاده از معیارهای برگزیده در آن کشورها می توان دلایل و عوامل اثرگذار بر شفاف سازی موفق را به منظور بهره برداری در نظام اداری جستجو نمود. همگام شدن و آگاهی از نحوه ی انجام آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به عموم در سازمان های این جوامع می تواند به راه یابی برای بهبود شفاف سازی اطلاعات در کشور یاری رساند.
رقابت بین دولت ها که در رتبه دوم قرار گرفته است نیز از عوامل بسیار مهمی است و همچون عامل محرک در دولت ها می ماند که به دنبال کسب رضایت شهروندان جامعه خود هستند و دولت ها با انجام مقایسات و به منظور رسیدن به جایگاه مناسبی در سطح بین المللی، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند نمود.
5-3. نتیجه‌گیری
با انجام مطالعات و بررسی های بسیاری در زمینه شفافیت نظام اداری ایران، و با وجود دستیابی به اطلاعات و جویا شدن از نظرات خبرگان که جزئی از ساختار اداری کشور هستند و به گونه ای شهروندان جامعه محسوب می شوند و با استناد به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته می توان امر شفاف سازی نظام اداری را امری حیاتی و لازم در کشور دانست و می توان به عدم رضایت افراد جامعه از این بی اطلاعی و نا آگاهی از اطلاعات پی برد. در این پژوهش تلاش شده است مهم ترین و اساسی ترین عوامل اثر گذار شناسایی و بررسی شوند. می توان در ابعاد جزئی تر و مفصل تر عوامل را دسته بندی نمود و به موفقیت مناسب تری در این زمینه نائل آمد. شفاف سازی اطلاعات مقوله ای است که وجود و فعال بودن آن در بلند مدت اثرات بسیار مثبتی بر رابطه دولت- شهروند می گذارد و می تواند افراد جامعه را متعهدتر، راضی تر و کوشاتر نماید. نیکوست مسئولان و مدیران کشوری به این مقوله بیش از پیش ارج نهند و تحقیق و تفحص در این مورد را در اولویت اقدامات خویش قرار دهند.
5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش
در این قسمت محقق با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادهایی در قالب پیشنهادهای پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی برای محققان و مدیران ارائه می نماید.
الف) توسعه دادن سیستم باز یکی از مواردی است که با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق می تواند در امر شفاف سازی موثر باشد و مطلوب است، دولت با برآوردهای لازم به منظور ایجاد ساز و کارهای اجرایی آن در سطح آزمایشی و به صورت مقطعی، نتایج حاصل از پیاده سازی آن را استخراج نماید و با نظرسنجی از ذینفعان، میزان رضایت و مشارکت افراد را بسنجد و این گونه می توان به این درک رسید که سیستم شفاف سازی متناسب با اقتضائات و شرایط کشور ما چگونه باید باشد.
ب)روند انجام کارهای اداری اکثر سازمان های کشور، همچنان به صورت بوروکراتیک و نسبتا بسته است. پیشنهاد می گردد گروه هایی خبره متشکل از قانون گذاران و مدیران اجرایی به موجب تصمیم گیری و برنامه ریزی منظم و متناسب شکل بگیرند، تا تصمیمات درست و بهنگام در مورد اصلاحات و تغییرات اداری طرح ریزی نمایند و به اجرایی شدن نظام اداری شفاف یاری رسانند.
ج) می توان با در نظر گرفتن روابط برد- برد، به صورت بلند مدت برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگی ایجاد کنیم که ارتباط بین مردم و دولت تسهیل گردد. در راستای این ارتباط، فرهنگ پذیری و آموزش برای دریافت اطلاعات برای ملت و فرهنگ پذیری و آموزش برای انتقال اطلاعات برای دولت صورت می پذیرد. همچنین با کاربردی کردن آموزه های دینی و بها دادن به ارزش های ایرانی- اسلامی می توان صفت تعهد داشتن و مسئولیت پذیری را به افراد جامعه به خصوص کارمندان و مسئولان در قالب آموزش هایی، یادآوری نمود.
د)اهدافی که دولت در جهت شفافیت اطلاعات در نظر می گیرد باید کارآمدی و تناسب داشته باشد. دولت می تواند در جهت اجرا و دستیابی به شفافیت نظام اداری، در اهداف خود دسته بندی اطلاعات و تخصیص اطلاعات مورد نیاز به دریافت کنندگان را مورد بررسی قرار دهد و اینگونه با انتشار مناسب اطلاعات، رضایت شهروندان را کسب نماید.
ه)ایجاد تفاهم نامه و قراردهایی با سازمان های موفق در امر شفاف سازی اطلاعات در سایر کشورها می تواند راه کار مناسب و قابل قبولی برای هم راستایی و همراهی با سازمان های بین المللی باشد ولی نباید نسبت به منافع ملی بی توجه بود و همچنین برنامه ها و اقدامات باید به اقتضا تمامی شرایط حاکم بر جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و در صورت تناسب به بهره برداری برسند.
و)شهروندان بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، می توانند اطلاعات مربوطه را از نهادها و موسسه های عمومی درخواست نمایند. اما این بدان مفهوم نیست که تا مادامی که هیچ درخواستی جهت شفاف سازی اطلاعات از سوی افراد صورت نگرفته، نظام اداری هیچ وظیفه ای برای انتشار اطلاعات ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، رتبه بندی، فناوری اطلاعات، عوامل فردی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، فساد اداری، دانشگاه تهران، آسیب شناسی