پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

پارامترهای سازهای و دینامیکی این سازه، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 2 تا 13 در جهت مولفه انتقالی x، فرکانس 2 تا 12در جهت مولفه انتقالی y و فرکانس 2 تا 15 برای به تحریک درآوردن مولفه پیچشی حول محور قائم ( z) به طبقه اول سازه اعمال و به میزان 1، 2، 3 و 5 درصد نوفه به سیگنالهای ورودی و خروجی اندازه گیری شده در تمامی درجات آزادی اضافه شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این سازه در شکل (4-11) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در شکل (4-12) نشان داده شده است. بازه فرکانسی مورد استفاده (1-12 هرتز) دربرگیرنده تمامی فرکانسهای این سازه بوده و نتایج از دقت بالایی همراه بوده است. خطای شناسایی شکلهای مودی این سازه نیز در شکل (4-13) نشان داده شده است. همانند سازه سه طبقه منظم، خطا در شناسایی درایههای انتقالی فرعی مودهای انتقالی، موجب افزایش خطای شناسایی شکلهای مودی انتقالی شده است. درصد خطاهای شناسایی و سایر خصوصیات دینامیکی این سازه در حالت استفاده از مقادیر دقیق فرکانسی و نوفه 5% در جدول (4-4) به اختصار گزارش شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

برای حالت در دسترس نبودن پاسخهای سرعت و جابحایی، فرکانسهای تحریک ورودی به ترتیب 1-18، 1-15 و 1-20 در امتداد درجات آزادی منطبق بر مرکز جرم طبقه اول نظر گرفته شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه در شکل (4-14) نشان داده شده است نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی از دقت مناسبی برخوردار بوده است. خطا در تخمین شبه پاسخهای فرکانسی در میراییهای بالا را میتوان دلیل افزایش خطای این پارامترها را نسبت به حالت پاسخهای دقیق دانست.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و درایههای شکلهای مودی همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Error(%)
Mass(%)
-0.01
0.04
0.05
0.03
0.02
0.13
-0.03
0.06
0.09
0.05
Damping(%)
-0.06
0.03
-0.08
0.07
0.02
0.26
-0.53
0.32
-0.17
0.17
Stiffness(%)
-0.02
0.05
0.11
0.06
0.04
0.12
-0.05
0.08
0.10
0.07
Mode Shapes (%)

36.61
0.08
0.30
4.43
0.02
0.01
30.10
0.00
0.17

0.03
25.27
0.00
0.02
0.22
0.02
0.00
31.45
0.55

2.53
5.16
0.01
0.17
0.17
0.01
1.33
2.27
0.00

36.76
0.12
0.18
3.55
0.01
0.07
30.78
0.00
0.03

0.07
25.92
0.08
0.01
0.07
0.03
0.01
30.75
0.30

2.57
5.17
0.00
0.16
0.08
0.01
1.86
2.68
0.07

31.50
0.00
0.41
4.64
0.00
0.12
32.21
0.03
0.07

0.00
30.70
0.04
0.00
0.19
0.01
0.04
30.80
0.29

2.52
5.23
0.00
0.30
0.32
0.00
1.02
2.30
0.04

Frequency(Hz)
1.30
1.35
1.57
3.79
3.88
4.48
7.02
7.06
7.93

MPMR(Ux)
0.84
80.72
1.72
0.04
12.06
0.16
0.01
4.45
0.00

MPMR(Uy)
78.83
1.29
2.65
12.27
0.07
0.27
4.60
0.01
0.00

MPMR(Rz)
2.99
1.20
79.32
0.42
0.18
11.37
0.00
0.00
4.52

Modal Damping Ratio(%)
2.2
2.3
2.7
6.1
6.3
7.3
12.2
12.3
13.8

درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی سازه سه طبقه با نامنظمی پیچشی 5درصد در شکل (4-15) نشان داده شده است. میزان بالای میرایی درنظر گرفته شده برای 3 مود انتهایی افزایش خطای شناسایی فرکانس این مودها را به دنبال داشته است. همانند حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی، بالا بودن نسبت میرایی سه مود انتهایی موجب افزایش خطای شناسایی درایههای انتقالی فرعی مودهای انتقالی و درایههای انتقالی مود پیچشی شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم
به منظور شناسایی ماتریسهای مشخصه و پارامترهای مودال این سازه در حالت وجود پاسخهای فرکانسی دقیق، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 2 تا 15 در جهت مولفه انتقالی x، فرکانس 2 تا 13در جهت مولفه انتقالی y و فرکانس 2 تا 20 برای به تحریک درآوردن مولفه پیچشی z به سازه وارد شده است. مشخصات هندسی و جرم در نظرگرفته شده برای طبقات سازه سه طبقه با 10% نامنظمی پیچشی در جدول (4-5) ذکر شده است:

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مرکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم (کیلو نیوتون-متر)
STORY
MASS-X
MASS-Y
MMI
XCM
YCM
X_dim
Y_dim
X_torsional(%)
Y_torsional(%)
STORY1
1.95E+02
1.95E+02
7.53E+03
7.5
5
15
10
—-
—-
STORY2
1.95E+02
1.95E+02
7.53E+03
7.5
5
15
10
0
0
STORY3
1.30E+02
1.30E+02
4.01E+03
8.89
5.92
15
10
9.29
9.25
نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با وجود افزایش نامنظمی پیچشی همچنان از دقت بالایی همراه بوده است. درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی این سازه نیز در شکل (4-18) نشان داده شده است. بازه فرکانسی مورد استفاده 1-10 هرتز بوده و بدلیل قرارگیری فرکانس تمامی مودها در این بازه، نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده است. خطای بیشتر فرکانس مودهای انتهایی نسبت به سایر مودها، در اثر میرایی بالای مودهای انتهایی تشخیص داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% با میزان نوفههای متفاوت در شکل (4-19) نشان داده شده است. همانند سازههای 3 بعدی قبلی میرایی بالای مودهای انتهایی بر روی درایههای انتقالی مودهای انتهایی اثر گذاشته و این مودها با افزایش خطا همراه بودهاند.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

برای حالت استفاده از شبه پاسخهای سرعت و جابجایی، بارگذاری با فرکانس 1-15، 1-13 و 1-20 در امتداد درجات آزادی طبقه اول اعمال شده پاسخهای شتاب و نیروی ورودی در تمامی درجات آزادی اندازه گیری شدهاند. است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این سازه در حالت نوفههای 1، 2 و 3 درصد در شکل (4-20) آورده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

خطا در تخمین شبه پاسخهای فرکانسی در میراییهای بالا موجب افزایش خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه در مقایسه با حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی شده است، ولی نتایج همچنان از دقت بالایی برخوردار است. شکل (4-21) درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی این سازه را نشان میدهد. بازه فرکانسی مورد استفاده

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

جهت بهینهیابی این سازه، بازه 1-10 هرتز انتخاب شده است که دربرگیرنده تمامی فرکانسهای مودی این سازه بوده است، بنابراین فرکانسهای مودی با دقت بالایی شناسایی شدهاند و میرایی بالای مودهای انتهایی در این سازه نیز علت افزایش خطای فرکانس مودهای انتهایی در مقایسه با سایر مودها تشخیص داده شده است. در ادامه نیز درصد خطای شناسایی شکلهای مودی این سازه در حالت نوفه 1، 2 و 3 درصد در شکل (4-22) نشان داده شده است. خطای شناسایی مؤلفههای انتقالی فرعی مودهای انتقالی 7 و 8، موجب افزایش خطای شناسایی شکلهای مودی 7 و 8 شده است. میزان نسبت میرایی این دو مود 2/12 و 3/12 درصد بوده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم
برای ایجاد نامنظمی پیچشی در این سازه مطابق سازههای پیشین از حذف سقف در تعدادی از دهانهها و تغییر شرایط بارگذاری در طبقه سوم استفاده شده است. مشخصات هندسی و میزان جرم طبقات سازه سه طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در جدول (4-6) ذکر شده است. بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 2-15 و 2-13 هرتز در امتداد مؤلفههای انتقالی x و y و فرکانس 2-20 برای به تحریک درآوردن مؤلفه پیچشی z، به طبقه اول سازه اعمال و به پاسخها و نیروهای ورودی اندازه گیری شده در تمامی درجات آزادی به میزان 1، 2، 3، 5 و 10% نوفه اضافه شده است .

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مراکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم (کیلو نیوتون-متر)
STORY
MASS-X
MASS-Y
MMI
XCM
YCM
X_dim
Y_dim
X_torsional(%)
Y_torsional(%)
STORY1
1.95E+02
1.95E+02
7.53E+03
7.5
5
15
10
—-
—-
STORY2
1.95E+02
1.95E+02
7.53E+03
7.5
5
15
10
0
0
STORY3
1.16E+02
1.16E+02
2.50E+03
10.52
6.93
15
10
20.1
19.3

درصد خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه این سازه در شکل (4-23) نشان داده شده است. مطابق شکل، نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده و نامنظمی تأثیری روی کاهش دقت نتایج نداشته است. شکل (4-24) درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% را نشان میدهد.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
میرایی بالای مودهای انتهایی بر روی درایههای انتقالی مودهای انتهایی اثر گذاشته و شناسایی فرکانسهای این مودها با افزایش خطا همراه بودهاند. در ادامه مطالعات انجام گرفته درصد خطای شناسایی شکلهای مودی این سازه برای

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
میزان مختلف نوفه محاسبه شده و در شکل (4-25) نشان داده شده است. در ارتباط با خطای بالاتر شناسایی شکل مودی مودهای 7 و 8، بر خلاف سازههای سه طبقه قبلی خطا در شناسایی مؤلفههای پیچشی این مود علاوه بر خطای شناسایی مؤلفه انتالی فرعی، علت افزایش خطای شناسایی این شکل مودی بوده است که در اثر افزایش میزان پیچش رخ داده است. درصد خطای شناسایی درایههای شکلهای مودی این سازه در حالت نوفه 5% و استفاده از تمامی پاسخهای دقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، جنس مخالف، احساس درد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انتخاب همسر، عاشق و معشوق