پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

شده است. شکل (3-60) نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 را نشان میدهد. به منظور بررسی اثر نامنظمی روی نتایج، درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% به همراه پرامترهای دینامیکی در جدول (3-12) آورده شده است. مطابق جدول (3-12) نامنظمی در نظر گرفته شده تأثیر محسوسی روی نتایج نداشته است. نتایج شناسایی فرکانسهای مودی این قاب نیز در شکل (3-61) نشان داده شده است. نزدیکی فرکانس مود اول به حد پایینی بازه فرکانسی در نظر گرفته شده (5/0 هرتز) موجب افزایش خطای شناسایی فرکانس این مود نسبت به سایر مودها شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Error(%)
Mass Error (%)
0.71
2.75
3.50
4.83
4.77
4.98
5.34
5.74
6.12
6.20

Damping Error (%)
4.76
0.52
1.41
1.24
5.49
4.38
3.44
6.27
6.94
5.70

Stiffness Error (%)
1.65
3.17
3.70
4.78
5.09
4.93
5.60
6.01
6.04
6.25

Frequency(Hz)
0.53
1.27
2.26
3.14
4.36
5.43
6.75
8.04
9.69
11.10

MPMF
67.74
14.62
5.18
2.37
1.97
1.44
1.26
0.85
0.80
0.47

Modal Damping (%)
0.2
0.4
0.7
0.9
1.3
1.6
2.0
2.4
2.9
3.3

Mode No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mass Error (%)
6.42
6.57
6.65
6.69
6.78
6.81
6.85
6.90
7.08
7.35
5.65
Damping Error (%)
5.41
6.03
7.21
8.45
7.99
8.01
7.53
8.37
7.52
10.96
5.88
Stiffness Error (%)
6.59
6.95
7.02
6.87
6.96
6.85
6.81
6.89
7.13
7.48
5.84
Frequency(Hz)
12.65
14.16
16.59
18.38
20.78
23.29
25.29
29.22
34.00
41.92

MPMF
0.39
0.40
0.40
0.28
0.29
0.23
0.32
0.37
0.38
0.25

Modal Damping (%)
3.7
4.3
5.2
5.8
6.7
7.6
9.0
11.0
11.7
15.0

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

شکل (3-62) درصد خطای شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 را نشان میدهد. شکل مودی مودهای انتهایی که میرایی بالاتری نسبت به مودهای ابتدایی داشتهاند خطای شناسایی بیشتری نیز داشتهاند.

قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20
با اعمال بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 10 تا 40 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول این قاب، پاسخهای سازه در تمامی درجات آزادی اندازه گیری شده و به میزان 1، 2،3 درصد نوفه به آنها اضافه شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 در شکل (3-63) نشان داده شده است. برای بررسی بیشتر نامنظمی روی نتایج شناسایی، درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و تعدادی از پارامترهای دینامیکی این قاب در جدول (3-13) به اختصار بیان شده است. همانند قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20، نامنظمی هندسی تأثیر محسوسی روی نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه و نسبتهای میرایی نداشته است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

نتایج شناسایی فرکانسهای مودی این قاب در شکل (3-64) آورده شده است. فرکانس مود ابتدایی 51/0 هرتز و بازه فرکانسی در نظر گرفته شده جهت بهینه یابی، بازه 5/0-60 هرتز بوده است. نزدیکی فرکانس مود ابتدایی به حد پایین بازه فرکانسی، موجب افزایش خطای شناسایی فرکانس این مود شده است.

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Error(%)
Mass Error (%)
0.24
1.07
1.52
1.69
1.98
2.25
2.25
2.33
2.44
2.61

Damping Error (%)
1.43
0.78
0.70
0.87
0.44
2.46
2.49
2.42
2.36
2.39

Stiffness Error (%)
0.53
1.14
1.51
1.80
2.20
2.49
2.36
2.36
2.51
2.65

Frequency(Hz)
0.51
1.39
2.30
3.24
4.39
5.67
6.96
8.32
9.82
11.39

MPMF
62.62
16.57
6.90
3.12
1.77
1.37
1.38
1.34
0.81
0.46

Modal Damping (%)
0.2
0.4
0.7
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.1
3.4

Mode No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mass Error (%)
2.83
2.79
2.84
2.81
2.78
2.77
2.83
2.94
2.89
2.78
2.33
Damping Error (%)
3.42
2.82
2.87
2.92
2.76
2.74
2.57
2.80
3.14
3.30
2.28
Stiffness Error (%)
2.78
2.76
2.77
2.76
2.79
2.76
2.85
2.96
2.87
2.76
2.38
Frequency(Hz)
12.85
14.76
16.98
18.93
21.11
24.20
26.94
30.16
33.91
41.59

MPMF
0.34
0.42
0.53
0.41
0.30
0.29
0.23
0.55
0.26
0.32

Modal Damping (%)
3.9
4.6
5.4
6.0
7.2
8.2
9.3
10.7
11.8
16.7

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

شکل (3-65) نشاندهنده درصد خطای شناسایی شکلهای مودی قاب 20طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 در حالت میزان نوفههای 1،2 و 3 درصد است. نکته قابل تأمل افزایش خطای شناسایی شکل مودی مود 5 علاوه بر خطای بیشتر شکلهای مودی مودهای انتهایی در مقایسه با مودهای ابتدایی بوده است که در اثر نامنظمی اتفاق افتاده است است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20
با اعمال بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 6 تا 40 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول و اندازه گیری پاسخهای سازه در تمامی درجات آزادی و افزودن 1، 2، 3 و 5 درصد نوفه به آنها اضافه روند شناسایی انجام شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-66) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و تعدادی از پارامترهای دینامیکی این قاب در حالت نوفه 5% به منظور بررسی دقیقتر تأثیر نامنظمی در جدول (3-14) خلاصه شده است. نسبت میرایی دو مود انتهایی افزایش زیادی را تجربه کردهاند و ماتریس میرایی تحت تأثیر این موضوع با افزایش خطای شناسایی مواجه شده است. درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی این قاب نیز در شکل (3-67) نشان داده شده است. عدم قرارگیری فرکانس مود اول در بازه فرکانسی (5/0-45 هرتز) و نبود داده کافی درمجاورت این مود، موجب افزایش خطای شناسایی
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی سختی میان طبقات 16 تا 20
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Error (%)
Mass (%)
0.65
2.18
3.72
4.51
5.60
6.25
6.95
7.35
7.54
7.98

Damping (%)
-3.63
-1.99
3.19
2.58
1.81
5.32
5.68
7.89
6.00
5.79

Stiffness (%)
1.27
3.18
4.08
4.43
5.68
6.49
7.06
7.30
7.50
8.13

Frequency(Hz)
0.42
0.89
1.73
2.47
3.44
4.68
5.72
7.02
8.58
10.03

MPMR
59.95
19.69
7.27
2.52
2.28
1.51
1.18
1.07
0.78
0.51

MDR (%)
0.1
0.2
0.5
0.7
1.0
1.4
1.6
2.1
2.6
3.0

Mode No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mass (%)
8.28
8.47
8.71
8.74
8.77
8.81
8.86
8.89
8.85
8.90
7
Damping (%)
7.30
7.10
8.24
8.26
7.57
6.42
3.51
0.55
-8.07
-82.98
9.19
Stiffness (%)
8.51
8.66
8.76
8.83
8.80
8.77
8.87
8.91
8.89
9.12
7.16
Frequency(Hz)
11.53
13.50
15.61
17.67
20.12
23.18
25.46
29.23
33.99
41.91

MPMR
0.51
0.40
0.33
0.32
0.29
0.28
0.25
0.32
0.34
0.22

MDR (%)
3.5
4.1
4.9
5.8
6.7
7.4
8.9
10.5
14.1
15.8

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

فرکانس مود اول شده است. در ادامه مطالعات انجام شده، درصد خطای شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا 20 محاسبه شده و در شکل (3-68) نشان داده شده است. مطابق انتظار شکل مودی مودهای انتهایی که میزان میرایی بیشتری را در مقایسه با مودهای ابتدایی داشتهاند با خطای بیشتری شناسایی شدهاند.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای(7-14-20)
بارگذاری هارمونیک جارویی اعمال شده در امتداد درجه آزادی طبقه اول با فرکانس 10 تا 50 هرتز و نوفههای 1، 2 و 3 درصد جهت شناسایی این قاب استفاده شده است. پاسخهای شتاب، سرعت و جابجایی این قاب در تمامی درجات آزادی سازه اندازه گیری شدهاند. میانگین درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفههای در نظر گرفته شده در شکل (3-69) نشان داده شده است. برای بررسی تأثیر نامنظمی نیز درصد خطای شناسایی دریههای قطری ماتریسهای مشخصه و تعدادی از پارامترهای دینامیکی این قاب برای حالت نوفه 3، در جدول (3-15) خلاصه شده است. نامنظمی تأثیر زیادی روی کاهش دقت نتایج نداشته است و تنها نسبت میرایی

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20)
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Error(%)
Mass Error (%)
0.10
0.65
1.00
1.05
1.35
1.45
1.71
1.97
1.92
2.02

Damping Error (%)
0.67
1.54
1.09
1.05
0.25
1.88
2.87
4.24
3.26
1.66

Stiffness Error (%)
0.25
0.85
1.22
1.06
1.39
1.95
2.06
1.96
1.85
2.03

Frequency(Hz)
0.60
1.25
2.05
3.19
4.25
5.54
6.70
8.07
9.90
11.24

MPMF
57.04
18.75
9.16
2.22
2.31
2.75
0.93
1.14
1.12
0.68

Modal Damping Ratio
0.2
0.4
0.6
0.9
1.3
1.7
1.9
2.5
3.1
3.4

Mode No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mass Error (%)
2.09
2.16
2.23
2.28
2.28
2.30
2.25
2.29
2.33
2.33
1.79
Damping Error (%)
1.21
2.00
1.99
2.03
0.82
1.70
2.80
3.12
2.64
0.80
1.88
Stiffness Error (%)
2.19
2.23
2.22
2.30
2.45
2.50
2.33
2.31
2.36
2.34
1.89
Frequency(Hz)
13.09
14.74
16.82
19.36
21.33
23.95
26.22
29.59
33.66
41.91

MPMF
0.47
0.26
0.71
0.41
0.11
0.44
0.42
0.25
0.54
0.31

Modal Damping Ratio
3.9
4.3
5.6
6.2
6.5
8.0
8.9
9.9
12.2
16.5

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، ارتباط مؤثر