پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

(%)
0.8
2.5
4.1
5.8
7.5
8.7
9.7
10.9
12.2
14.0
16.0
23.9

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1:
برای روند شناسایی، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 5 تا 40 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول اعمال و به پاسخهای شتاب، سرعت و جابجایی اندازه گیری شده در تمامی درجات آزادی و نیروی ورودی به میزان 1، 2 و 3 درصد نوفه اضافه شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه در شکل (3-34) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای جرم، سختی و میرایی این قاب، در حالت نوفه 3% در جدول (3-4) آورده شده است. میزان خطاها با افزایش نسبت میرایی افزایش داشتهاند. درصد خطای شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب نیز در شکلهای (3-35) و (3-36) نشان داده شده است. با وجود نرم بودن سازه، محدوده فرکانسی تمامی فرکانسهای مودی را پوشش داده و نتایج با دقت بالایی همراه بوده است. بالا بودن نسبت میرایی مودهای 11 و 12، به افزایش خطای شناسایی شکلهای مودی این دو مود کمک شایانی نموده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Error(%)
Mass Error (%)
0.53
1.32
2.83
3.06
3.64
4.15
4.52
4.73
4.76
5.00
5.00
4.89
3.7
Damping Error (%)
-6.41
-1.62
3.62
4.51
0.83
2.04
4.07
4.81
4.77
5.70
6.04
4.35
4.06
Stiffness Error (%)
1.13
1.86
3.31
3.18
3.68
4.64
5.06
5.09
5.15
5.27
5.08
4.94
4.03
Frequency(Hz)
0.88
2.28
5.25
8.39
11.27
14.16
17.03
19.92
22.53
24.81
27.20
32.74

MPMF
0.91
0.09
0.004
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Modal Damping Ratio (%)
0.3
0.7
1.9
3.1
4.0
4.7
5.4
6.1
7.0
8.2
8.9
13.1

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6تا 12
جهت شناسایی ماتریسهای مشخصه و پارامترهای مودال این قاب، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 10 تا 60 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول اعمال و به میزان 1، 2 و 3 درصد نوفه به دادههای پاسخ و نیروی ورودی اضافه شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-37) نشان داده شده است.

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Error(%)
Mass Error (%)
0.05
0.49
0.77
0.76
1.19
0.90
1.08
0.98
1.06
1.09
1.21
1.28
0.91
Damping Error (%)
-0.30
-0.90
0.53
0.26
1.61
0.89
1.03
0.59
0.85
1.78
1.53
1.97
1.02
Stiffness Error (%)
0.16
0.53
0.87
1.03
1.15
0.99
1.04
1.04
1.11
1.10
1.17
1.34
0.96
Frequency(Hz)
0.80
2.22
3.01
5.10
7.40
8.63
12.17
14.24
18.70
21.18
25.10
28.96

MPMF
0.34
0.41
0.043
0.020
0.120
0.026
0.002
0.001
0.035
0.012
0.003
0.000

Modal Damping Ratio(%)
0.4
1.1
1.5
2.9
4.3
6.1
8.5
8.4
11.2
13.3
14.6
17.2

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-37) و درصد خطای شناسایی درایههای قطری این ماتریسها در حالت نوفه 3% در جدول (3-5) آورده شده است. نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده است. نتایج شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب نیز در شکلهای (3-38) و (3-39) آورده شده است. بازه فرکانسی (5/0-45 هرتز) به گونهای انتخاب شده است که تمامی فرکانسهای مودی را دربر گرفته است. بدین ترتیب نتایج شناسایی از دقت بالایی برخوردار بوده است. با وجود نسبت بالای میرایی مودهای 9 تا 12، تنها شکل مودی 12 حساسیت نشان داده است و نسبت به سایر مودها خطای بیشتری را تجربه کرده است. خصوصیات دینامیکی این قاب در جدول (3-5) بیان شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 12 طبقه همراه با طبقات نرم در طبقات 1 و 7:
وجود طبقه نرم در طبقه اول، موجب افزایش میزان مشارکت جرم مودی مود اول و کاهش مشارکت مودهای بالا شده است، بگونهای که میزان مشارکت مود 5 به بالا تقریبا برابر صفر بوده است. مپاسخهای شتاب، سرعت و جابجایی این قاب در اثر اعمال بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 15 تا 60 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول اندازهگیری شده و به میزان 1، 2 و 3 درصد نوفه به آنها اضافه شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه در شکل (3-40) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

برای بررسی تأثیر نامنظمی روی نتایج، درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% در جدول (3-6) آورده شده است. نامنظمی موجب تغییر در میزان میرایی مودهای 6 تا 10 شده و مطابق جدول(3-6)این موضوع موجب افزایش خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه شده است.
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و7
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Error(%)
Mass Error (%)
0.23
2.14
2.51
3.30
3.17
3.12
7.65
7.35
7.16
7.30
7.22
7.68
4.9
Damping Error (%)
-3.05
3.60
3.18
3.71
-3.06
-0.55
6.25
6.49
13.66
8.94
10.25
-0.13
5.24
Stiffness Error (%)
2.34
3.17
3.05
4.67
4.08
3.89
7.23
7.30
7.54
7.68
7.65
8.37
5.58
Frequency(Hz)
0.83
2.07
4.76
6.67
10.40
13.25
15.50
19.85
20.75
24.22
26.47
32.73

MPMF
0.87
0.13
0.002
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Modal Damping Ratio(%)
0.4
1.0
2.6
4.7
6.3
10.3
9.1
37.3
10.8
9.9
10.9
16.3

نتایج شناسایی فرکانسهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 در شکل (3-41) نشان داده شده است. به دلیل عدم قرارگیری فرکانس مود اول (83/0هرتز) در بازه فرکانسی مورد استفاده جهت بهینه یابی (1-50 هرتز) و نبود داده کافی در مجاورت این مود، شناسایی فرکانس مود اول با افزایش خطا مواجه شده است. همچنین میزان بالای نسبت میرایی مود 8 (3/37 درصد)، علاوه بر شکل مودی این مود، شناسایی فرکانس این مود را نیز با افزایش خطا همراه کرده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7، در شکل (3-42) نشان داده شده است. شکلهای مودی مودهایی که در اثر نامنظمی با افزایش ناگهانی میرایی مواجه شدهاند (مودهای 6 تا 9)، خطای بیشتری را در مقایسه با سایر مودها برخوردار بودهاند.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی از طبقه 6 تا 12
پارامتر ورودی فرآیند شناسایی این قاب، نیروی هارمونیک جارویی با فرکانس 20 تا 70 هرتز بوده است که در امتداد درجه آزادی طبقه اول سازه اعمال و به میزان 1، 2 و 3 درصد نوفه به نیروی ورودی و دادههای پاسخ اندازه گیری شده در تمامی درجات آزادی اضافه شده است. نامنظمی در نظر گرفته شده موجب افزایش نسبت میرایی مودهای 6 تا 10 شده است، به گونهای که مود 9، نسبت میرایی (2/65 درصد) را تجربه کرده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-43) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه این قاب در حالت نوفه 3%، در جدول (3-7) آورده شده است. میزان بالای نسبت میرایی مودهای 6 تا 10، موجب افزایش خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه و بخصوص ماتریس میرایی شده است. درصد خطای شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب نیز در شکلهای (3-44) و (3-45) نشان داده شده است.
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Error(%)
Mass Error (%)
0.14
1.12
2.18
1.97
2.25
1.96
2.07
1.70
1.49
1.39
1.13
2.23
1.63
Damping Error (%)
-1.53
5.29
15.68
17.85
2.63
7.31
4.91
11.11
25.64
4.37
16.79
9.53
10.22
Stiffness Error (%)
1.64
8.99
17.83
12.15
2.54
3.44
1.39
2.62
1.78
2.00
-1.18
-0.62
4.68
Frequency(Hz)
1.14
3.31
6.29
9.10
11.77
14.46
16.84
19.62
21.88
23.78
26.47
31.11

MPMF
0.64
0.24
0.061
0.022
0.012
0.008
0.004
0.003
0.002
0.001
0.002
0.002

Modal Damping Ratio(%)
1.1
2.9
5.1
7.5
9.2
12.3
20.9
15.2
65.2
17.3
10.5
11.9

میزان بالای نسبت میرایی مود9، موجب افزایش خطای شناسایی فرکانس مود 9 شده است. شکلهای مودی مودهای 6 تا 9 که میرایی بالایی را داشتهاند، با افزایش خطا مواجه شدهاند، به گونهای که خطای شناسایی مودهای 9 و 10 قابل قبول نیست.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
شکلهای مودی دقیق و شناسایی شده قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3درصد در شکل (3-46) نشان داده شده است. عدم انطباق شکلهای مودی مودهای 7 تا 10 که دارای نسبت میرایی بالا هستند در این شکل به وضوح مشخص است.

No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1

No.12
No.11
No.10
No.9
No.8
No.7

مقایسه شکلهای مودی شناسایی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دلبستگي، صميميت، كند. Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جنس مخالف، آموزش مهارت