پایان نامه ارشد درمورد دريايي، شناورهاي، نيروي

دانلود پایان نامه ارشد

احساس عقب ماندگي از ساير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در بعد قدرت دريايي از سوي ديگر ، در تلاش است نسبت به مدرنيزاسيون و تجهيز نيروي دريايي خود اقدام نمايد .
در اين قسمت تجهيزات عمده نيروي دريايي قطر مورد بررسي قرار مي گيرد ( 2014 ، INSS)
– شناورهاي رزمي نيروي دريايي قطر
شناورهاي رزمي نيروي دريايي قطر بشرح جدول ذيل مي باشند .
جدول 69 شناورهاي رزمي قطر
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور رزمي بارزان
Barzan
(Vita Vosper Thornycroft)
4 فروند
3/56 متر
-داراي هشت سامانه موشکي Exocet
– داراي هشت سامانه موشکي
Mistral SAMs
-داراي يک توپ 76 م م
2
شناور رزمي کلاس دامسه
Damsah class
(Combattante III)
3 فروند
56 متر
-داراي هشت سامانه موشکي
Exocet
-داراي يک توپ 76 م م
-داراي دو توپ 40 م م
مجموع شناورهاي رزمي نيروي دريايي قطر در سال 2013 : 7 فروند

– شناورهاي گشتي نيروي دريايي قطر
جدول 70 شناورهاي گشتي قطر
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور گشتي Helmatic (M-160)
3 فروند
16 متر

2
شناور گشتي DV-15
4 فروند
5/15 متر
-داراي مسلسل 7/12 م م
3
شناور گشتي
Damen (Polycat 1450)
3 فروند
5/14 متر
– داراي يک توپ 20 م م
4
شناور گشتي
Crestitalia (MV-45)

4 فروند
5/14 متر
-داراي يک توپ 20 م م
– در اختيار پليس دريايي
مجموع شناورهاي گشتي نيروي دريايي قطر در سال 2013 : 14 فروند

– شناورهاي آبي- خاکي نيروي دريايي قطر

جدول 71 شناورهاي آبي- خاکي قطر
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور آبي خاکي Rabha LCT
يک فروند
8/48 متر
– قابليت حمل سه تانک و 110 نيرو
مجموع شناورهاي آبي خاکي نيروي دريايي قطر در سال 2013 : يک فروند

فصل ششم
ساختار و سازمان نيروهاي مسلح بحرين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، اجتماعی و فرهنگی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سلسله مراتب، جهان خارج