پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، منابع قدرت، صادرات گاز

دانلود پایان نامه ارشد

دو توپ 20 م م
– داراي دو مسلسل 7/12 م م
مجموع شناورهاي رزمي نيروي دريايي عمان در سال 2013 : 12 فروند

– شناورهاي گشتي نيروي دريايي عمان
جدول 56 شناورهاي گشتي عمان
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور گشتي هراس Haras
3 فروند
52 متر
-داراي پد بالگرد
– در اختيار پليس عمان
2
شناور گشتي CG-29
3 فروند
9/28 متر
-داراي دو توپ 20 م م
– در اختيار پليس عمان
3
شناور گشتي Mk-V
3 فروند
4/27 متر
– داراي يک مسلسل 7/12 م م
– داراي يک مسلسل 62/7 م م
4
شناور گشتي سيب
Seeb (VosperThornycroft)
4 فروند
25 متر
-داراي يک توپ 20 م م
– داراي يک مسلسل 62/7 م م
5
شناور گشتي CG-27
يک فروند
24 متر
-داراي يک توپ 20 م م

6
شناور گشتي ذيب البهار Dheeb al Bahar (D-59116)
2 فروند
23 متر
– داراي يک مسلسل 7/12 م م
– در اختيار پليس عمان
7
شناور گشتي Vosper 75 ft
5 فروند
9/22 متر
-داراي يک توپ 20 م م
8
شناور گشتي P-2000
يک فروند
8/20 متر
– داراي يک مسلسل 7/12 م م
– در اختيار پليس عمان
9
شناور گشتي P-1903
يک فروند
2/19متر
– داراي دو مسلسل 7/12 م م
– در اختيار پليس عمان
10
شناور گشتي Rudman 58
14 فروند
5/18 متر

11
شناور گشتي
Zahra (Watercrafttype)
5 فروند
9/13متر
– داراي دو مسلسل 62/7 م م
– در اختيار پليس عمان
12
شناور گشتي Cougar Enforcer 33
20 فروند
8/10 متر

13
شناور گشتي
Seaspray Assault Boats
12 فروند
5/9 متر

مجموع شناورهاي گشتي نيروي دريايي عمان در سال 2013 : 74 فروند

– شناورهاي آبي- خاکي نيروي دريايي عمان

جدول 57 شناورهاي آبي – خاکي عمان
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور آبي خاکي
Nasr al Bahar LST(Brooke Marine)
يک فروند
2/93 متر
-داراي پد بالگرد
-داراي چهار توپ 40 م م
– داراي دو توپ 20 م م
-داراي دو مسلسل 7/12 م م
– قابليت حمل 400 تن
2
شناور آبي خاکي Shinas
دو فروند
8/64 متر
-شناور ترابري سريع
-قابليت حمل 200 نيرو و 56 وسيله نقليه
3
شناور آبي خاکي
al-Munassir LCT
يک فروند
64 متر

4
شناور آبي خاکي
Vosper 230-ton LCM
سه فروند
33 متر
-قابليت حمل 100 تن تجهيزات
5
شناور آبي خاکي
Al-Neemran LST
يک فروند
5/25 متر

مجموع شناورهاي آبي خاکي نيروي دريايي عمان در سال 2013 : 8 فروند

فصل پنجم
ساختار و سازمان نيروهاي مسلح قطر

مقدمه
قطر شبه جزيره اي است در جنوب غربي آسيا با مساحت 11586 کيلومتر مربع که جزء کشورهاي کوچک دنيا محسوب مي گردد و در رتبه 166 کشورهاي دنيا به لحاظ مساحت مي باشد . اين کشور در خليج فارس و در شرق شبه جزيره عربستان واقع شده و پايتخت آن شهر بندي دوحه مي باشد .
برابر برآورد بعمل آمده ، قطر در سال 2014 ميلادي داراي 160/123/2 نفر جمعيت بوده که از اين تعداد 5/77 درصد آنها مسلمان ، 5/8 درصد مسيحي و مابقي پيرو ساير اديان مي باشند . کشور قطر داراي بافت جمعيتي متنوعي بوده و حدود 40 درصد جمعيت اين کشور را اعراب ، 18 درصد هندي ، 18 درصد پاکستاني، 10 درصد ايراني و 14 درصد نيز اتباع ساير کشورها مي باشند . ساختار سياسي قطر بصورت پادشاهي بوده و از اواسط سال 2013 ميلادي ، شيخ حمد بن خليفه آل ثاني پادشاه سابق قطر حکومت را به فرزند 33 ساله خود “شيخ تميم بن حمد” سپرده و از قدرت کناره گيري نمود. اقتصاد قطر يک اقتصاد نفت محور است و دولت کليه فعاليت هاي اقتصادي را کنترل مي نمايد . قطر بزرگترين صادرکننده گاز مايع در جهان است و اين کشور از محل صادرات گاز مايع ، نفت خام و فراورده هاي پتروشيمي ، درآمدهاي کلاني را تحصيل مي نمايد تا آنجا که حدود 60 درصد درآمدهاي دولت و 8/57 درصد توليد ناخالص ملي اين کشور از محل فروش نفت و گاز تامين مي گردد . طي چند سال گذشته ، ميزان توليد ناخالص ملي قطر دائماً در حال افزايش بوده و ميزان درآمد سرانه اين کشور بسيار بالا و حائز رتبه نخست در بين کليه کشورهاي جهان گرديده است . با توجه به موفقيت قطر در اخذ ميزباني برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال در سال 2022 ، دولت اين کشور در حال توسعه زيرساخت هاي لازم از جمله تکميل پروژه مترو بوده و فرودگاه بين المللي حمد نيز در پايان سال 2013 ميلادي با ظرفيت پذيرش 24 ميليون مسافر در سال افتتاح گرديد .
مهمترين شاخصه هاي اقتصادي قطر بشرح ذيل مي باشند :
توليد ناخالص داخلي ( GDP ) در سال 2013 ميلادي : 7/198 ميليارد دلار
ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 : 5/5 %
درآمد سرانه در سال 2013 : 100/102 دلار
نرخ تورم در سال 2013 : 1/3 %
ميزان بيکاري در سال 2013 : 3/0 % ( 2014-cia factbook )
به لحاظ نظامي قطر با توجه به عدم برخورداري از منابع قدرت بويژه نيروي انساني کافي و نيز عمق سرزميني ، ادعايي در خصوص تبديل شدن به يک قدرت برتر نظامي ندارد وليکن طي يک دهه گذشته اين کشور نسبت به توسعه نيروهاي مسلح خود بويژه در بخش خريد تجهيزات نظامي پيشرفته از کشورهاي غربي اقدام نموده و با شرکت در ماموريت هاي بين المللي از جمله شرکت در عمليات ناتو در ليبي ، در تلاش است ضمن مشارکت در امور نظام بين الملل ، خود را بعنوان يک کشور برخوردار از نيروي نظامي راهبردي مطرح نمايد .
در اين فصل بصورت ويژه نسبت به توضيح ساختار و سازمان نيروهاي مسلح قطر که مي تواند بخوبي
نشان دهنده قدرت نظامي اين کشور باشد ، اقدام مي گردد .

5-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح قطر
پس از خروج انگلستان از خليج فارس در سال 1971 ، شيخ نشين هاي حوزه جنوبي از جمله قطر بتدريج نسبت به تشکيل حکومت و در پي آن نيروي مسلح اقدام نموده با کمک هاي مالي کشورهاي غربي بويژه آمريکا و فرانسه به تجهيز و سازماندهي نيروهاي مسلح خود پرداختند . در کشور قطر افراد تشکيل دهنده نيروهاي مسلح عموماً از افراد قبيله هاي حکومتي بوده و فرماندهي نيروهاي مسلح نيز در انحصار خاندان آل ثاني قرار گرفته است .
در کشور قطر پادشاه بعنوان فرمانده عالي نيروهاي مسلح تعيين گرديده که با مشورت شوراي دفاع و نيز سازمان امينت داخلي کشور نسبت به تعيين خط مشي و کنترل نيروهاي مسلح قطر در سطح کلان اقدام
مي نمايد اما نيروهاي مسلح بطور مستقيم تحت فرماندهي وليعهد قطر که مسئوليت وزارت دفاع را نيز برعهده دارد ، قرار دارند . نيروهاي مسلح قطر بطور کلي شامل سه نيروي زميني ، هوايي و دريايي
مي باشد (2014-global security)
ساختار سازماندهي فرماندهي نيروهاي مسلح قطر بشرح ذيل مي باشد .

در حال حاضر وزير مشاو در امور دفاعي قطر “سرلشکر حمد بن علي العطيه ” و رئيس ستاد نيروهاي مسلح قطر “سرلشکر قانم بن شاهين القانم” مي باشد ( 2014 – qna)
5-2 استعداد نيروهاي مسلح قطر
همانند اکثر کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، نيروهاي مسلح قطر نيز علي رغم برخوداري از تجهيزات پيشرفته نظامي با مشکل کمبود نيروي انساني بومي مواجه مي باشند و بخش قابل توجهي از کارکنان نيروهاي مسلح اين کشور از اتباع ساير کشورهاي منطقه مي باشند و بر اساس برخي آمار ارائه شده ، فقط 30 درصد نيروهاي مسلح قطر را اتباع بومي اين کشور تشکيل مي دهند .
آمار کل نيروهاي مسلح قطر در سال 2013 برابر با 11800 نفر مي باشد که از اين تعداد 8500 نفر در نيروي زميني ، 1500 نفر در نيروي هوايي و 1800 نفر در نيروي دريايي خدمت مي نمايند . در جدول ذيل، روند تغيير استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح قطر از سال 2003 الي 2013 مورد بررسي قرار گرفته
است (2012-gulf mil bal)

جدول 58 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح قطر از سال 2003 الي 2013

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
قطر
12400
12400
12400
12400
12400
11800
11800
11800
11800
11800
11800

همانطور که در جدول مذکور ملاحظه مي گردد ، استعداد نيروهاي ارتش قطر از سال 2008 تا کنون ثابت بوده است .
بر اساس قانون مصوب دولت قطر ، از سال 2013 خدمت سربازي براي کليه مردان در سنين بين 18 تا 35 سال اجباري شده و افراد تحصيل کرده بايستي به مدت سه ماه و ساير افراد به مدت چهار ماه در نيروهاي مسلح اين کشور خدمت نمايند ( 2013 ، The national )
5-3 بودجه نظامي قطر
کشور قطر علي رغم برخورداري از نيروهاي مسلح کوچک ، داراي بودجه و هزينه هاي قابل توجهي در بخش نظامي مي باشد . بر اساس برآورد بعمل آمده توسط موسسه جينز، قطر از سال 2000 الي 2004 ميلادي بطور ميانگين حدود 5/32 درصد از هزينه هاي خود را صرف امور نظامي و امنيتي نموده است که پس از کشورهاي عمان و بحرين ، سومين کشور جهان عرب بدين لحاظ محسوب مي گردد . در حال حاضر قطر يکي از بازارهاي تسليحاتي بزرگ کشورهاي غربي بويژه آمريکا ، فرانسه و انگلستان در منطقه خليج فارس مي باشد و حدود 80 درصد از واردات تجهيزات نظامي اين کشور از فرانسه صورت
مي پذيرد (2012- csis)
قطر در سال 2010 ميلادي با صرف مبلغ حدود 000/000/913/1 ميليارد دلار حدود 5/1 درصد از کل توليد ناخالص ملي خود را صرف بودجه نظامي نموده است . در جدول ذيل بودجه نظامي قطر از سال 2003 الي 2010 مورد بررسي قرار گرفته است .

جدول 59 بودجه نظامي قطر از سال 2003 الي 2012 ( ميليارد دلار )

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
قطر
263/1
164/1
229/1
320/1
700/1
193/2
938/1
913/1
؟
؟

در نمودار ذيل نيز ميزان بودجه نظامي قطر و درصد آن نسبت به توليد ناخالص ملي اين کشور شخص گرديده است (2014،militarybudge)
5-4 نيروي زميني قطر
نيروي زميني قطر از جمله نيروهاي زميني کوچک منطقه خليج فارس محسوب مي گردد که در مجموع داراي 8500 نيرو مي باشد که بخش قابل توجهي از اين نيروها نيز از اتباع ساير کشورها تشکيل گرديده اند . علي رغم تعداد محدود پرسنل نيروي زميني قطر ، اين نيرو داراي کيفيت مناسبي بوده و از سطح آموزش و آمادگي رزمي قابل توجهي برخوردار مي باشد ( 2014 ، CSIS) .
ستاد فرماندهي نيروي زميني پادشاهي قطر در شهر دوحه پايتخت اين کشور واقع شده و در حال حاضر (2015) “سرلشکر علي المديد ” فرمانده نيروي زميني اين کشور مي باشد .
5-4-1 ساختار سازماني نيروي زميني قطر
ساختار سازماني نيروي زميني قطر يک ساختار غربي است که بر مبناي تيپ و گردان مستقل سازماندهي شده است . بر اين اساس نيروي زميني قطر داراي يک تيپ مستقل زرهي ( متشکل از يک گردان زرهي ، يک گردان مکانيزه و يک گردان توپخانه ) ، يک تيپ مستقل گارد پادشاهي ( متشکل از سه گردان پياده ) ، چهار گردان مستقل مکانيزه ، يک گردان مستقل نيرو مخصوص و دو گردان مستقل توپخانه مي باشد .
در جدول ذيل ، ساختار سازماني نيروي زميني قطر مشخص گرديده است ( 2014 ، INSS)

5-4-2 تجهيزات نيروي زميني قطر
نيروي زميني قطر در ابتدا با تجهيزات انگليسي مجهز شده و پس از آن ضمن عقد قراردادهاي قابل توجه به کشور فرانسه ، انواع تجهيزات زميني فرانسوي به نيروي زميني قطر وارد گرديده است وليکن در مجموع نيروي زميني قطر را نمي توان يک نيروي پيشرفته به لحاظ برخورداري از تجهيزات نظامي محسوب نمود . در اين قسمت انواع تجهيزات عمده نيروي زميني قطر بشرح جدول هاي ذيل مورد بررسي قرار
مي گيرد . شايان ذکر است علاوه بر تانک هاي موجود ، قطر در نظر دارد نسبت به خريد تعداد 36 دستگاه تانک پيشرفته لئوپارد از کشور فرانسه اقدام نمايد ( 2014 ، INSS)
– تانک هاي نيروي زميني قطر
در حال حاضر نيروي زميني قطر صرفاً داراي يک نوع تانک بشرح جدول ذيل مي باشد :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حفاظت از آب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد هوايي، نيروي، دريايي