پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

حتي
بلوچ هاي ايراني تشکيل مي دهند (2012، csis)
آمار کل نيروهاي مسلح عمان در سال 2013 برابر با 40600 نفر مي باشد که از اين تعداد 25000 نفر در نيروي زميني ، 5000 نفر در نيروي هوايي و 4200 نفر در نيروي دريايي و 6400 نفر در گارد پادشاهي خدمت مي نمايند . در جدول ذيل ، روند تغيير استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح عمان از سال 2003 الي 2013 مورد بررسي قرار گرفته است (2012،gulf mil bal)

جدول 43 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح عمان از سال 2003 الي 2013

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
عمان
41700
41700
41700
39700
39700
40600
40600
40600
40600
40600
40600

همانطور که در جدول مذکور ملاحظه مي گردد ، استعداد نيروهاي ارتش عمان از سال 2008 تا کنون ثابت بوده است . خدمت سربازي در کشور پادشاهي عمان اجباري نبوده و جوانان بين سنين 18 تا 30 سالگي مي توانند بصورت داوطلبانه در نيروهاي مسلح اين کشور خدمت نموده و حقوق دريافت
نمايند ( 2014 ، Theodora )
4-3 بودجه نظامي عمان
با توجه به درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي (GDP) ، عمان پرهزينه ترين کشور عضو شوراي همکاري
خليج فارس در بخش نظامي مي باشد و بودجه نظامي اين کشور از سال 1990 روند فزاينده اي داشته است که بخش اعظم آن صرف واردات تجهيزات نظامي از کشورهاي غربي بويژه انگلستان و آمريکا گرديده
است (2012، csis)
عمان در سال 2012 حدود 4/8 درصد از کل توليد ناخالص ملي خود را صرف بودجه نظامي نموده است . بودجه نظامي اين کشور در سال 2012 برابر با 48/6 ميليارد دلار بوده است که نسبت به سال 2011 حدود دو ميليارد دلار افزايش داشته است . در جدول ذيل بودجه نظامي عمان از سال 2003 الي 2012 مورد بررسي قرار گرفته است (2014،militarybudge)

جدول 44 بودجه نظامي عمان از سال 2003 الي 2012 ( ميليارد دلار )

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
عمان
687/3
145/4
997/4
343/5
413/5
154/5
822/4
094/5
291/4
489/6

در نمودار ذيل نيز ميزان بودجه نظامي عمان و درصد آن نسبت به توليد ناخالص ملي اين کشور شخص گرديده است .

4-4 نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان پيش از استقلال اين کشور و در سال 1966 تشکيل شده و در حال حاضر با برخورداري از 25000 نيروي آموزش ديده ، مهمترين و قديمي ترين نيروي نظامي و دفاعي اين کشور محسوب مي گردد .اين نيرو در سال 1990 به فرمان سلطان قابوس به “نيروي زميني پادشاهي عمان” تغيير نام داده است ( 2014 ، CSIS) .
ستاد فرماندهي نيروي زميني پادشاهي عمان در شهر مسقط پايتخت اين کشور واقع شده و در حال حاضر (2014) “سرلشکر مطار بن سالم بن راشد البلوشي” فرمانده نيروي زميني اين کشور
مي باشد ( 2014 ، Royal Army of Oman)
4-4-1 ساختار سازماني نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان که داراي ساختاري غربي و بويژه انگليسي مي باشد ، در سال 2006 ميلادي مورد تجديد سازمان قرار گرفته و در حال حاضر داراي دو تيپ پياده ، يک تيپ زرهي ، يک گردان پياده شناسايي ، يک گردان هوابرد ، چهار گردان توپخانه ، يک گردان دفاع هوايي ، يک گردان مهندسي و دو گروهان شناسايي مي باشد . نيروي زميني عمان طي يک دهه گذشته افزايش کمي نداشته و تمرکز اين نيرو بر افزايش کيفيت يگان هاي رزمي تابعه و چابک سازي يگان ها بوده است .
در جدول ذيل ، ساختار سازماني نيروي زميني عمان مشخص گرديده است ( 2014 ، CSIS)

شايان ذکر است يگان هاي گارد پادشاهي عمان نيز در زيرمجموعه يگان هاي نيروي زميني اين کشور ذکر گرديده اند بدين صورت که يک گردان از سه گردان تيپ زرهي مربوط به گارد پادشاهي و دو گردان از هشت گردان تيپ هاي پياده نيز مربوط به گارد پادشاهي عمان مي باشند . همچنين گارد پادشاهي عمان داراي يک فرماندهي نيروي ويژه نيز مي باشد .
تيپ هاي پياده عمان شامل تيپ 23 و تيپ 11 بوده و تيپ زرهي اين کشور نيز تحت عنوان تيپ 1 زرهي شناخته مي شود (2014،global security)
4-4-2 تجهيزات نيروي زميني عمان
کشور عمان ضمن عقد قراردادهاي نظامي با کشورهاي غربي بويژه انگلستان و آمريکا ، نسبت به تجهيز نيروي زميني خود به انواع ادوات زرهي و مکانيزه اقدام نموده است. در اين بخش انواع تجهيزات نيروي زميني عمان به تفکيک مورد بررسي قرار مي گيرد ( 2014 ، INSS)
– تانک هاي نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان بطور عمده داراي چهار نوع تانک عملياتي بشرح جدول ذيل مي باشد :

جدول 45 تانک هاي نيروي زميني عمان
رديف
نوع تانک
کشور سازنده
تعداد
توضيحات
1
تانک Challenger-2
انگلستان
38
پبشرفته
2
تانک M-60 A3
آمريکا
43
متوسط
3
تانک M-60 A1
آمريکا
6
متوسط
4
تانک Scorpion
انگلستان
37
سبک –
بروز رساني شده
مجموع تانک هاي عمان در سال 2013 : 124 دستگاه

– خودروهاي زرهي نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان داراي انواع خودروهاي زرهي رزمي و نفربر بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 46 خودروهاي زرهي عمان
رديف
نوع خودرو زرهي
تعداد
توضيحات
1
نفر بر زرهي GKN-Defense Piranha
174

2
نفربر زرهي AT-105 Saxon
15

3
نفربر زرهي Spartan
23

4
نفربر زرهي VAB
23

5
نفربر زرهي WZ-551B
50
در اختيار گارد پادشاهي
6
خودرو زرهي رزمي V-150 Commando
20

7
خودرو زرهي شناسايي Centauro-120
9
در اختيار گارد پادشاهي
8
خودرو زرهي شناسايي VBC-90
9

9
خودرو زرهي سبک VBL
132

مجموع خودرو هاي زرهي عمان در سال 2013 : 455 دستگاه

– ادوات توپخانه اي نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان داراي انواع ادوات توپخانه اي بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ،INSS)
جدول 47 ادوات توپخانه اي عمان
رديف
نوع ادوات توپخانه اي
تعداد
توضيحات
1
توپ 155 م م G-6
24

2
هويتزر 155 م م FH-70
12

3
هويتزر 155 م م Type 59
12

4
هويتزر 122 م م D-30
25

5
هويتزر 105 م م L-118
36

6
خمپار ه انداز 120 م م
12

7
خمپاره انداز 120 م م 2R2M SP
14

مجموع ادوات توپخانه اي عمان در سال 2013 : 135 دستگاه
– تجهيزات ضد تانک نيروي زميني عمان
نيروي زميني عمان داراي انواع تجهيزات ضد تانک بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ،CSIS)
جدول 48 تجهيزات ضدتانک عمان
رديف
نوع تجهيزات ضدتانک
تعداد لانچر
تعداد موشک
توضيحات
1
تجهيزات ضد تانک Javelin
30
250
دريافتي در سال 2007
2
تجهيزات ضد تانک BGM-71A TOW
26
800

3
تجهيزات ضد تانک MILAN
32
؟
در اختيار گارد پادشاهي
مجموع ادوات ضد تانک عمان در سال 2013 : 88 دستگاه

4-5 نيروي هوايي عمان
نيروي هوايي عمان در سال 1959 توسط افسران انگليسي پايه گذاري شده و در سال 1968 اولين هواپيماهاي تهاجمي به اين نيرو جهت مبارزه با شورشيان ظفار واگذار گرديده و پس از ان بتدريج اين نيرو توسط کشور انگلستان توسعه يافته و مجهز گرديد . در سال 1990 به فرمان سلطان قابوس نيروي هوايي عمان به “نيروي هوايي پادشاهي عمان ” تغيير نام داد و طي دو دهه گذشته به تجهيزات و تسليحات مدرن و پيشرفته غربي مجهز گرديده است
در حال حاضر نيروي هوايي عمان يک نيروي سازماندهي شده و آموزش ديده براي اجراي انواع ماموريت هاي هوايي مي باشد وليکن با توجه به غربي تجهيزات هوايي ، اين کشور فاقد توانايي تعمير و نگهداري تجهيزات بوده و همواره به کشورهاي غربي وابسته مي باشد ، لذا نيروي هوايي عمان را نمي توان پيشرفته ترين و بزرگترين نيروي هوايي منطقه خليج فارس دانست وليکن اين نيرو يکي از پيشرفته ترين نيروهاي هوايي در جهان عرب محسوب مي گردد (2014 ،global security )
4-5-1 ساختار سازماني نيروي هوايي عمان
نيروي هوايي عمان در حال حاضر (2014) داراي 5000 نفر پرسنل مي باشد و فرماندهي آن را
“سرلشکر خلبان ستاد مطار بن علي بن مطار العبيداني ” برعهده دارد .
ستاد نيروي هوايي عمان در شهر مسقط پايتخت اين کشور واقع شده و با دارا بودن معاونت هاي نيروي انساني، اطلاعات ، عمليات و پشتيباني نسبت به انجام هماهنگي هاي لازم جهت راهبري يگان هاي هوايي اين کشور اقدام مي نمايد .
4-5-2 پايگاه هاي هوايي نيروي هوايي عمان
نيروي هوايي عمان داراي هفت پايگاه هوايي مهم بشرح ذيل مي باشد(2014، scramble)
-پايگاه هوايي المثني14
پايگاه هوايي المثني عمان جديدترين پايگاه هوايي اين کشور مي باشد که در منطقه المثني واقع در 75 مايلي غرب مسقط و در مختصات جغرافيايي 23°38’30″N 057°29’12″E احداث شده است .
در پايگاه هوايي المثني اسکادران هاي بالگردي بشرح ذيل مستقر مي باشند :
– اسکادران 14 بالگردي : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي پيشرفته اروپايي SA330J و NH90TTH
مي باشد .
– اسکادران 15 بالگردي : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي پيشرفته اروپايي NH90-TTH و
Super Lynx Mk.120 مي باشد . (2014 ، SCRAMBLE)
-پايگاه هوايي خصب15
پايگاه هوايي خصب از جمله پايگاه هاي راهبردي نيروي هوايي عمان محسوب مي گردد که در منطقه استراتژيک و حياتي شبه جزيره مسندام واقع شده است که با توجه به جدا بودن اين منطقه از سرزمين اصلي عمان توسط کشور امارات عربي متحده و از طرفي کنترل تنگه استراتژيک هرمز توسط اين منطقه ، از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد ( 2014 ، Arabian aerospace )
پايگاه هوايي خصب در مختصات جغرافيايي 26°10’15″N 056°14’26″E واقع شده و بخشي از اسکادران 14 بالگردي در اين پايگاه مستقر گرديده است (2014 ،SCRAMBLE)
-پايگاه هوايي مصيره16
پايگاه هوايي مصيره در جزيره ساحلي مصيره و در مختصات جغرافيايي 20°40’32″N 058°53’26″E واقع شده است . دانشکده پرواز سلطان قابوس و نيز دانشکده فني پرواز در اين پايگاه هوايي واقع شده است .
اسکادران هاي پروازي مستقر در پايگاه هوايي مصيره بشرح ذيل مي باشند :
– اسکادران 1 آموزشي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي Super Mushshak و PC-9(M)
مي باشد که در اختيار دانشکده پرواز سلطان قابوس قرار داشته و بمنظور آموزش دانشجويان خلباني از آن بهره برداري مي شود .
– اسکادران 6 آموزشي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي Hawk 103 ،Hawk 103A و
Hawk 203 مي باشد که در اختيار دانشکده پرواز سلطان قابوس قرار داشته و بمنظور آموزش دانشجويان خلباني از آن بهره برداري مي شود .
– اسکادران 15 بالگردي : بخشي از اسکادران 15 بالگردي نيز در پايگاه هوايي مصيره مستقر گرديده
است (2014 ، SCRAMBLE)
-پايگاه هوايي مسقط ( پايگاه هوايي سيب )17
پايگاه هوايي سيب يا فرودگاه بين المللي مسقط در شهر مسقط پايتخت عمان و در مختصات جغرافيايي 23°35’35″N 058°17’04″E واقع گرديده است . دانشکده فني نيروي هوايي عمان نيز در پايگاه هوايي سيب واقع شده که دانشجويان خلباني ابتدا آموزش هاي تئوريک را در اين پايگاه طي نموده و سپس آموزش هاي عملي را در پايگاه هوايي مصيره مي گذرانند . اين پايگاه همچنين مهمترين پايگاه هوايي ترابري و پشتيباني نيروي هوايي عمان مي باشد .
اسکادران هاي مستقر در پايگاه هوايي سيب بشرح ذيل مي باشند (2014 ،SCRAMBLE)
– اسکادران 2 ترابري : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي ترابري SC7-3M-4022 Seavan مي باشد که يک هواپيماي نوزده نفره سبک محسوب مي گردد .
– اسکادران 4 ترابري : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي A320-214CJ و G-IV مي باشد .
– اسکادران 14 بالگردي : اين اسکادران که بخشي از بالگردهاي آن در پايگاه هوايي المثني مستقر
گرديده اند ، شامل بالگردهاي NH90-TTH ، SA330J ، AB205 و بالگردهاي سوپر پوما AS332C مي باشد .
– اسکادران 16 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري سنگين C-130H و C-130J مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، حضرت محمد (ص)، سلطنت مطلقه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حفاظت از آب