پایان نامه ارشد درمورد خسروپرویز

دانلود پایان نامه ارشد

خسروپرویز با سپاهی به کمک او آمد و ارتش بیزانس را شکست داد529 سبئوس گزارش می‌کند که در آن زمان شایعهای در تمامی امپراتوری بیزانس پراکنده گردید مبنی بر این که تئودوسیوس فرار کرده و نزد شاه ایران رفته بود.530 تئوفیلاکت نیز این را شایعهای میداند که نادرست بود اما در سراسر امپراتوری شایع گردیده بود.531
تئوفانس روایت میکند که این شایعه را خود خسروپرویز پراکنده کرده زیرا قصد داشت با این بهانه تخت امپراتوری بیزانس را برای خود به دست بیاورد.532
به عقیدهی نگارنده احتمال شایعه بودن این حادثه وجود دارد، اما نمیتوان با آن بخش از گزارش تئوفانس موافقت نمود که این شایعه را ساختهی خسروپرویز میداند. پراکنده شدن این شایعه در تمامی امپراتوری بیزانس آن‌گونه که تئوفیلاکت گزارش میکند بیانگر این است که نقش رومیان در این کار پررنگتر بوده است. نگارنده با آن قسمت از گزارش سبئوس بیشتر موافق است که بر طبق آن هنگامی که خسروپرویز در ابتدای جنگ به شهر ادسا وارد شد، نارسس لباسهای شاهی را بر تن نوجوانی پوشاند، تاج را بر سرش نمود و به عنوان پسر ماوریکیوس او را به خسروپرویز معرفی نمود، تا خسروپرویز لطف ماوریکیوس به خود را جبران کند. خسروپرویز به گرمی او را پذیرفت و در کنار خود نگاه داشت.533
در این قسمت از گزارش سبئوس اختلافی دیده میشود، زیرا رویدادنامهی خوزستان گزارش کرده بود که خسروپرویز تئودوسیوس را ملاقات کرد، و به او سپاهی بخشید و به خاطر شکست او خسروپرویز شخصاٌ وارد جنگ شد. اما در گزارش سبئوس خسروپرویز با حیلهی نارسس او را پسر ماوریکیوس فرض کرد و در کنار خود نگه داشت. اما به هر حال نمیتوان نقش نارسس را در اتحاد با خسروپرویز نادیده گرفت، پس به هیچ وجه بعید به نظر نمیرسد که یکی از دلایل اصلی پخش شدن این شایعه، نارسس فرماندهی رومی بوده باشد.
بهانهی آغاز جنگ، قتل ماوریکیوس بود. تقریباً تمامی منابع بر این نکته تأکید دارند که خسروپرویز با شنیدن این خبر شروع به تجهیز سپاه خود کرد و در سال 604 م حملات خود را آغاز نمود.
تئوفیلاکت گزارش میکند خسروپرویز از قتل ماوریکیوس به عنوان بهانهای برای شروع جنگ استفاده کرد و تظاهر کرد که علت آن حمایت از خاطرهی نیک ماوریکیوس است.534
اما در عوض برخی منابع دیگر گزارش میکنند، که خسروپرویز قلباً بسیار خشمگین شد. رویدادنامهی 1234م چنین گزارش میکند که خسروپرویز با شنیدن خبر قتل ماوریکیوس پر از اندوه و خشم گردید، و برای او مانند یک پدر در لباسهای سیاه سوگواری نمود. سپس او در حضور سربازانش که گرد آمده بودند دربارهی سودها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد خسروپرویز، بهرام چوبین، کلیسای نسطوری، پایان تاریخ Next Entries دانلود پایان نامه درباره آبهای زیرزمینی، آلودگی آبهای زیرزمینی، شهرداری تهران، کاهش انتشار