پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

قوه قهریه براي امدادرسانی، فقط با شوراي امنیت است. به گفته دیگر، تنها شوراي امنیت است که براي رفع خطر از غیرنظامیان و جلوگیري از فجایح انسانی، امر به کمک رسانی می کند.140
ث – نقش نهادها و سازمان هاي تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا
قوام یافتن و ارتقاي حق بر غذا به جایگاه شاخص کنونی و تلاش براي تحقق آن در سطح بین المللی در میان مجموعه حقوق بشري، جدا از شناسایی آن در اسناد بین المللی گوناگون همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاري بین المللی در تحقق این حق، معلول تلاش هاي نهادهایی همچون شوراي حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و
سازمان هاي بین المللی بسیاري بوده است.
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، بنا به منشور آن سازمان، تلاش براي ترویج احترام به حقوق بشر است و در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشري نقش ویژه اي براي نهادها و سازمان هاي تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه هاي خود از سازمان هاي بین المللی نظیر بانک جهانی141 و صندوق بین المللی پول142 خواسته است که : « سیاست ها و پروژه هایی که بر تحقق حق بر غذا تأثیر مثبت دارند را تشویق کنند و از اینکه اعضاي آنها به این حق بشري احترام می گذارند، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان از طریق مشارکت در اجراي پروژه هاي عمومی بین المللی، حمایت از پروژه هاي اعضاي دیگر در زمینه برآورده کردن حق بر غذا و ممانعت از رخ داد هرگونه عملی که تأثیري منفی بر تحقق حق بر غذاي کافی می گذارد، تامین می شود.143
در این بخش، به بررسی فعالیت هاي سازمان هاي بین المللی و نهادهاي تخصصی سازمان ملل متحد در مورد حق بر غذاي کافی پرداخته می شود. به جهت نقش ویژه سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد در این زمینه، به فعالیت هاي این سازمان در بخش مجزایی پرداخته می شود.
1 – کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، به موجب قطعنامه 17/1985 شورای اقتصادي و اجتماعی تأسیس شد. مهم ترین فعالیت کمیته، روشن کردن محتواي هنجارهاي مندرج در میثاق، به ویژه از طریق اتخاذ «تفاسیر عمومی »144 است . در این تفسیرها، کمیته سعی می کند ضمن تشریح و تبیین مفهوم و ماهیت یک حق، دامنه و حد آن، تعهدات صاحبان حق و تکلیف، شیوه هاي تحقق و نقض آن حق و راه هاي جبرانی پیش روي قربانیان نقض آن را آشکار سازد.145
اگر چه جایگاه حقوقی تفسیرهاي کمیته به طور کلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست، با این وجود، آنها می توانند تحلیل هاي دقیق و نظام مندي146 باشند که از سوي رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاري تفسیر قواعد مندرج در میثاق را بر عهده دارد .147 کمیته در تفسیر عمومی شماره 12 خویش راجع به حق بر غذا، به تشریح و تبیین حق بر غذا و عناصر آن، تعهدات ناشی از این حق و نقض آنها و تکالیف اشخاص و دولت ها در تحقق آن حق و شیوه هاي جبرانی نقض آن و نقش سازمان هاي بین المللی در تحقق این حق می پردازد.
تفسیر کمیته در مورد حق بر غذاي کافی از جنبه هاي مختلفی برخوردار است.
نخست اینکه اولین بار تعریفی حقوقی نسبتاً جامعی از حق بر غذاي کافی به عمل آمده و به شرح و تبیین آن پرداخته شد. در این تفسیر پس از بیان تعریف کلی از پرداخته شده و منظور از « بنیادین » حق بر غذاي کافی، به تبیین مفهوم واژگان کاربرد آن، تأکید بر تعهد فوري و نه تدریجی دولت ها به جلوگیري از قحطی است.
و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود .148
در کنار این موارد، کمیته در تفسیر شماره 12 خویش، عناصري را براي حق، بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت149، قابلیت پذیرش فرهنگی150، سلامت151 و دسترسی اقتصادي و فیزیکی152 اشاره کرد . در خصوص معناي « غذایی کافی» برخی مفسران اظهار کرده اند که « کفایت» غذایی فراتر از آن چیزی است که براي صرف بقا ضروري است، بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یاتوانمند کردن او براي پیگیري یک زندگی عادي و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاري که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز، باید تعریف شود. به علاوه کفایت، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است؛ یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالري و انرژي غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروري همچون ویتامین ها کافی باشد. مفهوم دقیق « کفایت» به میزان زیادی با ت وجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می شود .
همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم ( فاقد عناصر سمی و آلوده کننده ) باشد .153
2 – شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر براساس قطعنامه 251/60 مجمع عمومی ملل متحد در سال2006 میلادي به عنوان یک نهاد فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد شد.‌154 شوراي حقوق بشر، یکی از نهادهایی است که در پیشبرد اهداف حقوق بشري ملل متحد نقش بسیار بارزي داشته است.
مهم ترین فعالیت شوراي حقوق بشر در زمینه حق بر غذا را می توان تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر دانست. از سال 2000 میلادي کمیسیون سابق حقوق بشر، گزارشگر ویژه ای برای حق بر غذا در نظر گرفت.155
این گزارشگر هم به کمیسیون حقوق بشر (اکنون شورا) و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می دهد . گزارشگر ویژه اختیارات گسترده اي در زمینه تحقیق و بررسی در موارد، موضوعات و وضعیت هاي مرتبط با حق بر غذا و ارائه پیشنهاد دارد البته لازم به ذکر است که گزارش اول حق بر غذا در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر تعیین گردید.
نخستین گزارشگر ویژه حق بر غذا ژان زیگلر156، جامعه شناس سوئیسی بود که در دوران حضورش در منصب گزارشگر ویژه حق بر غذا گزارش هاي فراوانی در زمینه هاي امکان اقامه دعوا در زمینه حق بر غذا، جنسیت، تقابل تجارت بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی داشته و مأموریت هایی نیز به نیجر، برزیل، بنگلادش و سرزمین هاي فلسطین اشغالی نمود.157
پس از پایان مأموریت گزارشگر اول ویژه حق بر غذا در سال 2008 میلادي، پروفسور اولیویر دو شوتر158 به عنوان دومین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق بر غذا از سال 2009 میلادي این سمت را عهده دار شده است. یکی از مهم ترین اقدامات دو شوتر شرکت در اجلاس وزرایی سازمان تجارت جهانی و تدوین گزارشی در تلاش براي ایجاد تعادلی میان حقوق کشاورزان خرده پا و مردمان محلی بر حق بر غذاي کافی و اصول تجارت جهانی است.
در حقیقت هدف گزارشگران ویژه حق بر غذا، تلفیق تلاش ها براي تبیین حق بر غذاي کافی و تلاش هاي اجراي و اعمال این حق است.
اختیارات گزارشگر ویژه حق بر غذا گسترده بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:
* تشویق به تحقق کامل حق بر غذا و ترغیب پذیرش معیارهاي آن در سطوح ملی، منطقه اي و بین‌المللی؛
* جستجو براي یافتن راه هایی براي غلبه بر موانع موجود و در حال ظهور در راه تحقق حق دسترسی به غذا؛
* ایجاد انگیزه و جلب توجه به وضعیت حق بر غذا از منظر جنسیتی و سن افراد؛
* تدوین و پیشنهاد راهکارهایی براي اجرا و تحقق هدف اول اعلامیه توسعه
* هزاره و حق بر غذا، به ویژه با در نظر گرفتن اهمیت مشارکت و هم یاري بین المللی در این زمینه؛
* ارائه پیشنهادهاي قابل اجرا در زمینه تحقق تدریجی حق بر غذا؛
* همکاري کامل و تنگاتنگ با دولت ها، سازمان هاي بین المللی و سازمان هاي مردم نهاد، کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و تمامی فعالان مرتبط در زمینه حق بر غذا؛
* مشارکت و حضور در کنفرانس ها و رخدادهاي بین المللی مرتبط159
3 – برنامه جهانی غذا
برنامه جهانی غذا160، نهاد اعطاکننده کمک هاي غذایی مستقیم سازمان ملل متحد است که از سال 1963 میلادي فعالیت خود را آغاز نموده است. برنامه جهانی غذا در ابتدا یک برنامه عمل سه ساله توسط فائو بود، اما پس از مدتی از نظر ابعاد رشد چشمگیري کرده و در عمل مستقل از فائو عمل می نماید. این نهاد در هنگام بروز خشکسالی یا قحطی در کشورهاي در حال توسعه، کمک غذایی براي آسودگی مردم فراهم می آورد. برنامه جهانی غذاي سازمان ملل متحد بزرگ ترین سازمان بشردوستانه جهت مبارزه با گرسنگی است. در سال 2011، این برنامه به بیش از نود میلیون نفر در بیش از هفتاد کشور کمک هاي غذایی ارائه نمود.161
برنامه جهانی غذا با انجام طرح هایی که غذا را به عنوان وسیله اي براي توسعه دانش و آموزش بیشتر به کار می گیرند، به مردمان فقیر و گرسنه کمک می نماید تا امنیت غذایی خود را در آینده به دست آورند. براي مثال، برنامه جهانی غذا براي بیش از بیست میلیون کودك در نقاط مختلف جهان، در طول سال تحصیلی وعده هاي غذایی فراهم می کند این عمل، خانواده ها را تشویق می نماید تا کودکان خود را به مدرسه بفرستند و در نتیجه به آنها کمک می کند تا آینده بهتري براي خود بسازند.
به طور کلی، برنامه جهانی غذا پنج هدف استراتژیک دارد که عبارتند از:
1- نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش در مواقع اضطراري؛
2- جلوگیري از گرسنگی حاد و سرمایه گذاري براي آمادگی در مقابل بلایاي طبیعی و کاهش اثرات آن؛
3-بازگرداندن و بازسازي زندگی پس از جنگ و بلایاي طبیعی و یا در شرایط گذار؛
4- کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه و
5- تقویت توانایی ملت ها براي مهار گرسنگی از طریق سیاست هاي واگذاري و خرید محلی.
باوجود تمام مشکلات و سختی هاي پیش روي فعالیت هاي برنامه جهانی غذا، این برنامه را می توان یکی از موفق ترین برنامه هاي اجرا شده توسط سازمان ملل متحد دانست.
4 – صندوق بین المللی براي توسعه کشاورزي
صندوق بین المللی براي توسعه کشاورزي162، پس از کنفرانس غذاي جهانی 1974 میلادي و به عنوان نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادي، ایجاد شد.‌163 صندوق بین المللی برای توسعه کشاروزی (ایفاد) به این منظور ایجاد شد تا وسایل لازم را براي توسعه طرح هاي کشاورزي و روستایی
ارائه دهد. این صندوق، وام ها و ضمانت هاي لازم را براي کمک هاي کوچک در کشاورزي می‌پردازد.
هدف نهایی صندوق بین المللی براي توسعه کشاورزي، کمک به کشورهاي در حال توسعه در برخورد با فقر روستایی و بهبود وضع تولید غذا و تغذیه از طریق سرمایه گذاري براي حذف فقر است. قسمتی از فعالیت هاي این صندوق در مورد زنان روستایی است که از نظر غذایی با مشکل روبه رو هستند.164
یکی از مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی توسعه کشاورزي براي مبارزه با فقر و گرسنگی در جوامع روستایی، به ویژه در فقیرترین مناطق جهان، اختصاص اعتبار و اعطاي وام به کشاورزان خرده پاي فقیر آن مناطق است. حدود نهصد میلیون نفر ؛ یعنی 75 درصد از 1/2 میلیارد انسان به شدت فقیر جهان، در مناطق روستایی زندگی می کنند .
بنابراین صندوق ایفاد، براي برطرف کردن فقر روستایی اولویت قائل است . همچنین صندوق ایفاد طرح هاي مشارکتی کشاورزي پایدار را در این مناطق با مشارکت جوامع روستایی، اعم از زن و مرد، ترتیب می دهد. صندوق ایفاد، تاکنون بیش از 5/9 میلیارد دلار در 732 پروژه بیش از سیصد میلیون فقیر روستایی را در کشورهاي کمتر توسعه یافته تحت پوشش قرار داده است، سرمایه گذاري نموده است.165
صندوق توسعه کشاورزي همکاري نزدیکی با فائو دارد و به برنامه هاي فائو کمک هاي مالی می کند. با این حال عمده فعالیت صندوق کمک به دولت ها است. با توجه به موارد بیان شده از یک سو، و تداوم بحران گرسنگی در سطح جهانی از سوي دیگر، باید اذعان نمود که برنامه ها و تلاش هاي متعدد انجام شده در قالب برنامه ها، سازمان ها و نهادهاي فوق الذکر و برخی سازمان هاي دیگر از جمله بانک جهانی، صندوق کودکان یونیسف و غیره، به نتایج مناسبی نرسیده و نیاز به ایجاد رهیافت نوینی در این زمینه در سطح جهانی احساس می شود. یکی از ویژگی هاي این رهیافت می تواند، بر هماهنگ نمودن و یکپارچه سازي فعالیت هاي سازمان ها و نهادهاي سازمان ملل متحد باشد. در همین راستا و پس از اوج گیري بحران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کمک رسانی، پروتکل الحاقی، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اضافه وزن، درآمد سرانه، مصرف کنندگان، اعمال مجرمانه