پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

واگیردار » به عمل آوردند.80
بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری
علاوه بر حمایت های عمومی در اسناد حقوقی و مقررات خاص، برخی اسناد برای حمایت ویژه از گروه های خاصی از آحاد بشر از جمله از جمله کودکان و زنان برای برخورداری از برخی نیازهای اساسی از جمله حق بر غذا و تاکید دارند. از جمله کنوانسیون حقوق کودک « حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از سطح مناسب زندگی برای توسعه جسمانی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی »81 به رسمیت می شناسد و کشورهای طرف کنوانسیون را موظف به اجرای « اقدامات مقتضی » به منظور کمک به والدین در جهت مسئولیت اولیه خود در اعمال این حق « به ویژه در خصوص تغذیه»، می‌نماید.82 همچنین این کنوانسیون کشورها را به مبارزه با «سوء تغذیه کودکان» متعهد می نماید.83
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان 84نیز قواعد و مقررات مشابهی را در خصوص برخورداری این قشر از آحاد بشر به برخی از حقوق از جمله حق بر غذا وضع نموده است، مطابق این کنوانسیون، دولت‌ها باید «تغذیه کافی زنان در دوران بارداری و شیر دهی » را تضمین نمایند.85
بند چهارم – عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش
وسایل و امکانات مادی از الزامات زندگی انسان می باشد، این وسایل به عنوان ابزار معاش برای استمرار حیات ضروری است‌. اگر چه امروزه دامنه این وسایل و امکانات مادی زندگی به میزان زمینه های کسب و کار گسترده شده است و مردمان از طریق آن ها به امرار معاش می پردازند، لیکن قدیمی ترین وسیله معاش انسان، کشاورزی و تولید غذا بوده است و این عامل در کنار سایر عوامل مادی مورد حمایت نظام اجتماعی قرار گرفته است و همزمان با پیشرفت های زندگی بشر بر دامنه حمایت های آن از طریق نظام حقوقی افزوده شده است‌. در همین ارتباط می توان به بند 2 ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با تضمین حق بهره برداری ملل از منابع و ثروت های طبیعی برای زندگی اشاره نمود که مقرر می دارد:« در هیچ مورد نمی توان ملتی را از ابزار معاش خود محروم کرد». 86
بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی
هم زمان با تقبیح جنگ در تشکیل سازمان ملل متحد- از جمله عوامل اصلی موفقیت سازمان ملل متحد در مقایسه با جامعه ملل در جلوگیری از بروز جنگ های جهانی می توان به عدم مشروعیت جنگ در منشور سازمان ملل متحد نسبت به جامع ملل اشاره نمود- جامعه جهانی تمام تلاش خود را برای محدود نمودن و به حداقل رساندن آثار و عواقب ناشی از مخاصمات مسلحانه احتمالی به کار بسته است، این اراده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به روشنی بروز و ظهور یافته است. در همین راستا و به منظور محدود نمودن آثار جنگ ها محدودیت هایی را در صورت وقوع احتمالی جنگ در شیوه و چگونگی آن ایجاد نموده است از جمله آن می توان به گرسنگی دادن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و ممنوعیت استفاده از غذا به عنوان ابزار جنگی بر علیه غیر نظامیان در هنگام جنگ اشاره نمود.87
بند ششم – تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی
این رویکرد به حق بر غذا تنها در اسناد غیر الزام آور توجه نموده است. اعلامیه رم در زمینه امنیت جهانی غذا و اعلامیه حقوق بش وین بیان می دارند که «غذا نباید به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد».88 اصل مشابهی در اعلامیه « اتحاد بین المللی علیه گرسنگی »89 و در قطعنامه های متعدد کمیسیون حقوق بشر تکرار شده است.90

فصل دوم
تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان‌های داخلی و بین المللی

مبحث اول – تجلی حق بر غذا در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
گفتار اول – ملی
مکانیزمهای اجرای قابلیت دادرسی حق بر غذا بسیار ضعیف است. این امر به دو عامل باز می گردد : عامل اول به قانونگذاری ملی کشورها بر می گردد و عامل دوم به ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ولی با پیشرفتهایی که در تعیین صلاحیتهای رسیدگی صورت می گیرد با گذشت زمان، قابلیت دادرسی حق بر تغذیه بیشتر مشهود می شود.
در سطح ملی، کشورها بطور کمابیش بر حق غذا اشاره می کنند که موضوعات مهمی را در دفاع از این حق در سطح ملی شکل میدهند. توجه به معقول و یا موجه بودن 91 در رسیدگیهای قضایی در مورد فعالیت یا عدم فعالیت دولت در برآوردن حق بر غذا در حیطه منابع موجود از رویه هایی است که گاهی رو به جلو در قابلیت دادرسی ‌حق بر ‌غذا ‌محسوب می شود.92‌همچنین پیش بینی مکانیزمهای نظارتی داخلی‌ در جهت کنترل اقدامات صورت گرفته از جانب بخشهای مختلف دولت از تمهیدات مهم در جهت برآور‌دن این حق است.
در سطح داخلی، مناسب ترین ابزار ها و روشها برای پیاده سازی حق بر غذا، ضرورتاً از کشوری به کشوری دیگر به طور چشمگیری متغیر است. هر دولتی دارای مصلحت هایی در انتخاب روشهای مخصوص به خود است. اما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به روشنی هر کشوری را ملزم ساخته است تا اقدامات ضروری برای دسترسی به مواد دغذایی انجام دهد. این موضوع سبب پذیرش استراتژی ملی می شود که امنیت غذایی برای تمام افراد را، براساس اصول حقو ق بشر، تضمین می کند. همچنین باید منابع موجود را برای دست یافتن به این اهداف و همچنین موثرترین روش های استفاده از آنها را شناسایی کرد.93

گفتار دوم – فراملی94
اگرچه تمرکز اصلی رهنمودها باید بر تعهدات ملی باشد، اما همچنین باید ورای سطح ملی عمل کنند و تعهدات دولت ها نسبت به شهروندان دیگر کشورها نیز در آن گنجانده شود که می توان آن را تعهدات فراملی نامید. در بین تعهدات دولت ها برای مشارکت و همکاری در حوزه حقوق بشر، تعهدات برای دستیابی به حق بر غذا، از جمله قوی ترین آنهاست که تحقق آن به طور ی که در بند 11، پاراگراف 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، نیاز به همکاری بین المللی دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می کند که همکاری بین المللی برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبق بندهای 55 و 56 منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، تعهد تمام کشورهاست و در تفسیر کلی شماره 12 شفاف سازی بیشتری صورت گرفت که بر طبق آن، کشورها باید گام هایی را در جهت احترام به بهره مندی حق دسترسی به غذا، حمایت از حق دسترسی به غذا، تسهیل به دسترسی و ارائه کمک های ضروری هنگام نیاز، در دیگر کشورها بردارند. آنچه در روند رو به رشد جهانی شدن روشن است، آن است که یکی از اقدامات دولت می تواند داشتن عکس العمل و واکنش ( مثبت و منفی ) به حق دسترسی به غذا درکشوری دیگر باشد(مانند تجارت کشاورزی). دولتها مسئولیت دارند تا تضمین کنند که سیاست های ملی دارای تأثیرات منفی بر حق بر غذا افراد دیگر کشورها نیست. در زمینه تعهدات فراملی، توجه به حق بر غذا بدین معناست که دولت ها نباید اقداماتی انجام دهند که تاثیرات منفی بر حق د سترسی به غذای افراد در دیگر کشورها داشته باشد. در بیانیه وین سال1993 و برنامه عمل آن، دولت ها دوباره تاکید و تاکید کردند که غذا نباید بعنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تعهد در حمایت بدین معناست که دولت ها وظیفه دارند شرکت ها و سازمان هایشان را طوری تنظیم و کنترل کنند که سبب آشوب و اختلال در کشورهای دیگر نشود. دولت ها باید تعهدات فراملی خود را در تعاملاتشان با سازمان های چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اعمال نمایند.95
بند اول – منطقه ای
در سطح منطقه ای، سه سند کلیدی و جود دارد که از حق بر تغذ یه به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کند. در قاره اروپا ، منشور اجتماعی اروپا که در سال 1996 مورد بازبینی قرار گرفته، مهمترین سند است. طبق ماد ه 4 ا ین منشور ، حق و حقوق کارگران مانند حق الزحمه، به آنها و خانواده‌هایشان برای داشتن یک حد استاندارد از زندگی، باید داده شود. در قاره امریکا پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور در سال 1988، توسط 11 کشور مورد تایید قرار گرفته و در سال 2000 لازم الاجرا شد.
کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (1981) را چنین تفسیر کرده که حق بر غذا در این منشور از طریق حق حیات، سلامت و توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد حمایت واقع شده است.96
مکانیزمهای اجرایی برای اسناد منطقه ای همچون منشور اجتماعی اروپا، پروتکل سان سالوادور و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ضعیفند. این مکانیزمها با یکدیگر متفاوتند و حق بر غذا در سطح منطقه ای همچنان قابلیت پیگیری و دادرسی را ندارد، زیرا هیچ یک از این اسناد پیش بینی لازم را برای قابلیت دادرسی حق بر غذا ارائه نمی کنند هر چند، علایمی از پیشرفت در تقویت و استحکام این مکانیزم ها وجود دارد.
بند دوم – جهانی
در سطح جهانی نهادها و سازمانهایی وجود دارند که در جهت تحقق حق بر غذا گام بر می دارند به طور کلی، نهادهای بین المللی از دو جنبه به دستیابی حق بر غذا می پردازند.
نهادهایی نظیر شوراي حقوق بشر (کمیسیون سابق حقوق بشر ) یا کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از جنبه هاي نظري و حقوق بشري حق بر غذا به این مطلب می پردازند و سازمان جهانی خواربار و کشاورزي (فائو) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزي با فعالیت هاي عمل گرایانه، به ویژه با استفاده از روش هاي کشاورزي پایدار تلاش می کنند تا حق بر غذاي بشري و به طور خاص مردمان
تنگدست، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند، محقق شود.
با توجه به مطالب بیان شده بررسی نقش و فعالیت سازمان هاي بین المللی در زمینه تحقق حق بر غذاي کافی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به این منظور در این مقاله در ابتدا به تعریف حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده و در ادامه فعالیت نهادهاي زیرمجموعه سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادها و سازمان هاي تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بررسی می شود. در بخش بعدي به جهت نقش اصلی و تأثیرگذار سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در زمینه تحقق حق بر غذا، به طور ویژه عملکرد این سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر
دستیابی انسان به جنبه هایی از خواست ها و نیازهایش که لازمه حیات مادی و معنوی است، جزء حقوق بشر می باشد.97حق حیات و برخورداری از استاندارد زنگی مناسب ( از جمله غذا) شامل حقوق بشر بوده و از این رو حقوق بشر، نظام حقوقی خاصی است که برای حمایت از آن پیش بینی شده است.
در این گفتار سعی شده است که ابتدا نظام بین المللی حقوق بشر و قلمرو آن تبیین و تشریح شود، سپس قواعد، مقررات حقوق بشر و اسناد و مصوبات سازمان های حقوق بشری که تصور می شود حمایت های ناشی از آن ها را بتوان برای اعمال حق بر غذا مورد بهره برداری قرار داد، بررسی و توضیح داده خواهد شد. در این ارتباط به نقش حقوق عرفی در این زمینه و نیز نقایص حقوق بشر پرداخته خواهد شد. در نهایت چگونگی حمایت های قانونی و حقوقی نظام بین المللی حقوق بشر از حق بر غذا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1- حقوق معاهداتی
از آنجا بخشی از حقوق بین الملل از معاهدات – در نتیجه پذیرش هنجارهای قرار دادی – ناشی می شود. از این رو معاهدات در نظام بین المللی حقوق بشر نیز از منابع اصلی حقوق بشر بین الملل می‌باشد که برای جایگاه حق بر غذا، مطالعه و بررسی این منابع در نظام بین المللی حقوق بشر را ضروری می نماید.
نظام بین المللی حقوق بشر در سال 1948 همزمان با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پدیدار گشت. مجمع عمومی، اعلامیه فوق را چنین توصیف کرده است: « آرمانی مشترک برای تمام مردم و کلیه ملل، با این هدف که جمیع افراد و ارکان اجتماع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی، میثاق بین المللی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، حقوق بشر، پروتکل الحاقی، حقوق بشردوستانه