پایان نامه ارشد درمورد حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

است .(صفایی و امامی،1388،ص31 ؛ امامی 1377،ص333) .در حقوق مصر نیز برخی از نویسندگان حقوقی مبنا استرداد هدایا را در تئوری فقدان سبب دانسته اند لیکن در حقوق انگلیس این تئوری از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای استرداد هدایای نامزدی معرفی نگردیده است و سپس تحلیل می کنیم که آیا با عنایت به مفهوم سبب عقد تئوری حاضر می تواند به عنوان مبنای استرداد هدایای نامزدی در حقوق کشورهای فوق مورد استناد قرار گیرد یا خیر؟
4-3-1-1- حقوق ایران
در کشور ما حقوقدانان ایران در خصوص سبب و جهت ،تعهد و جهت معامله به تفکیک هستند (کاتوزیان،1388،136-137 ؛ صفایی،1382،ص138).مقصود از سبب تعهد و غرض و هدف اصلی که به خاطر آن متعهد در برابر تعهد که تعهدی را می پذیرد .اما مراد از جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله تحریک می نماید بعبارتی دیگر جهت معامله همان انگیزه انعقاد و عقد و پیمان می باشد بعنوان مثال سبب تعهد جریمه پرداخت اجار بهاء ،تملک از منافع عین مستاجر می باشد و لیکن این معامله انگیزه های است که مستاجر از اجاره نمودن آن داشته است .
با عنایت به مفهوم سبب عقد در حقوق ایران تئوری فقدان سبب نمی تواند مبنای درستی برای استرداد هدایا تلقی گردد چرا که سبب(عقد)هدیه ای که شخص به نامزد خود می دهد ،فقط مالک نمودن وی و قصد احسان و بخشش نمی باشد ،چیزی که در همه عقود رایگان و مجانی وجود دارد بلکه انگیزه دادن هدایا از ازدواج با طرف مقابل بوده است که واقع شده است.
در حقوق ایران با وجود قصد انشاء،تئوری سبب عقد(تعهد)بی فایده است .(شهیدی،1380،ص335؛ کاتوزیان 1388،ص141و 142)
4-3-1-2- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس بحث در خصوص مفهوم سبب عقد قدری با حقوق ایران و مصر متفاوت است. در شماره 3-3-3- ذکر شد که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها در حقوق انگلیس وجود عوض می باشد. مقصود از عوض این است که در قبال تعهدی که متعهد به عهده می گیرد، متعهدله نیز باید تعهدی را به عهده بگیرد و به تعبیر دیگر باید ضرری124 به متعهد له برسد. تعهد متعهدله نیز می تواند انجام فعل یا ترک آن، انصراف از یک حق قانونی و امثالهم باشد.
باید توجه داشت که تا قرن بیستم میلادی در حقوق انگلیس قراردادهایی که علی رغم فقدان عوض قابل اجرا بودند ، کم بود (مگز،2006 ،ص11) اما افزون بر افزایش تعداد این قراردادها ، تئوری هایی نیز به عنوان جایگزین عوض مطرح و اعمال شد مانند تئوری پرومیسوری استوپل اما تئوری عوض همچنان به عنوان یک «اصل» اعتبار خود را حفظ نمود و هم اکنون نیز اعتبار مزبور به قوت خود باقی است.125
با مقایسه تئوری سبب تعهد (به معنایی که در حقوق ایران استعمال می شود) با تئوری عوض می توان استنباط نمود که این دو تئوری تقریباً مشابه یکدیگر هستند. به عبارت دیگر در تمام عقود معوض تقابل تعهدات وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین وابسته به تعهد طرف مقابل می باشد126 و این همان معنای سبب تعهد است. مثلاً در تعریف عقد اجاره گفته می شود که تملیک منفعت است به عوض معلوم سبب تعهد موجر، تملک اجاره بها و سبب تعهد مستاجر، تملک منفعت عین مستاجره است. در عقود غیر معوض نیز چون معمولاً فقط یک طرف متعهد می شود، بدون این که طرف مقابل تعهدی را به عهده بگیرد طبعاً عوضی نیز وجود ندارد و این موضوع تشابه دو تئوری فوق را بیان می کند.
در حقوق انگلیس از آنجا که عقد هدیه استثناء بر اصل وجود عوض می باشد و به عبارت دیگر هدف مستقیم دهنده هدیه صرفاً مالک نمودن گیرنده هدیه است و ازدواج گیرنده با وی هدف با رابطه تحقق عقد هدیه می باشد نمی توان گفت مبنای استرداد هدایای نامزدی، فقدان عوض است.
4-3-1-3- حقوق مصر
در حقوق مصر و قبل از آنکه قانون مدنی جدید در سال 1949 جمهوری به تصویب برسدقانون مدنی قدیم نظر به سبب را که اقتباس شده از حقوق فرانسه و قانون مدنی ناپلئونی بود را بعنوان یک نظریه که عام پذیرفته بود بطوریکه در این قانون در دو مادتین 94 و 148 چنین مقرر گردیده است شرط صحت تعهدات این است که مبتنی بر سبب واقعی و مشروع باشد .(شهوری ،بی تا،ص437)127
نظریه سنتی سبب در حقوق مصر همانند همان معنایی است که در حقوق ایران از آن بعنوان سبب تعهد یاد می کنند یعنی سبب و غرض اصلی طرف از متعهد شدن ولی در قانون مدنی جدید مصر همان انگیزه توجیه کننده عقد است نه مجرد هدف مستقیم و مقصود در عقد چرا که ماده 136 قانون جدید چنین اشعار می دارد اگر تعهد فاقد سبب باشد یا سبب بر خلاف نظم عمومی یا اختلاف حسنه باشد عقل باطل است (فرج الصده ،1974،ص369) 128
سبب در این معنا همانند جهت معامله در حقوق ایران است که امری شخصی و بیرون از عقد است بعبارتی دیگر انگیزه ها تغییر می کند به همین خاطر سبب باید از طرف دیگر عقد معلوم باشد بنا بر این اگر انگیزه احد طرفین عقد نا مشروع نبود و طرف دیگر از نا مشروع بودن آن علم و آگاهی نداشته باشد و امکان آگاهی وجود نداشته باشد صحیح است و به نا مشروع بودن چنین سببی نمی توان ارزش قائل شد و عقد بر اساس اراده ظاهری به وجود می آید نه اراده حقیقی (سنهوری ،بی تا ،ص437،438،473)
و بایستی در این نکته امکان نظر داشت که در حقوق جدید فرانسه نیز سبب تعهد یا جهت معامله ترکیب یافته است. (کاتوزیان،1388،ص137؛شهیدی،1380،ص333)و سبب را مرادی می دانند که شخص به لحاظ رسیدن به آن حاضر به انعقاد معامله می گردد و خواه این مقصود به ارکان عقد باشد یا انگیزه های مشترک دو طرف.
با عنایت به مفهوم سبب عقد در حقوق مصر می توان چنین ادعا کرد که تئوری فقدان سبب در حقوق این کشور می تواند توجیه کننده استرداد هدایا باشد بدین توضیح که انگیزه شخص از دادن هدیه به نامزد خود ،ازدواج با وی می باشد و حال که ازدواج تحقق نیافته است سبب دادن هدایا مفقود گردیده و بایستی مسترد گردد چنین به نظر می آید که علت عدم تعرض نویسندگان مصری به تئوری هدایایی شروط نیز این است که با وجود این تئوری نیازی به ذکر آن ندیده اند.
4-3-2- تئوری فریب و تدلیس
یکی دیگر از مبانی استردادهدایای نامزدی تئوری فریب یا تدلیس است. فریب یا تدلیس عبارت است از بیان نا درست یک حقیقت با علم به نادرستی آن ،طوری که خواهان به این بیان اعتماد داشته باشد و همین اعتماد متعارف باعث ورود ضرر به وی شود (استات اسکامی،بی تا ،ص107)شخص که به این تئوری استناد می کند ادعا می نماید که خوانده از ابتدا قصد ازدواج با وی را نداشته و به دلیل هتک حیثیت یا تملک احوال وی به او پیشنهاد ازدواج کرده است این مبنا در حقوق ایران،انگلیس و مصر بررسی می شود.

4-3-2-1- حقوق ایران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مذهب مالکی، احوال شخصیه، مطالبه خسارت، قانون مدنی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع حقوق ایران، حقوق انگلیس، مطالبه خسارت، قانون مدنی