پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، استان گیلان، بودجه ریزی

دانلود پایان نامه ارشد

موجود مالي ومحاسباتي، تعاريف زير به ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 اضافه مي گردد:
ارزش خالص- منظور ارزش كلي دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است.

درآمد- منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد.
اعتبار هزينه- منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد.
دارايي هاي سرمايه اي- منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال درفرآيند توليد كالا وخدمات بكار مي رود.
دارايي هاي توليد شده- منظور دارايي هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود.
دارايي هاي ثابت- منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر ومستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي شود.
موجودي انبار- منظور کالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند.
اقلام گرانبها- منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود. (مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها)
دارايي هاي توليد نشده- منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)
فعاليت- منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي گردد.
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي- منظور اعتبارمجموعه عمليات وخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد.
بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسید سامانه قبلی حسابداری دانشگاهها و سازمانها فاقد قابلیت های لازم باشد، از اینرو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر گردید. در این راستا هیات های امناء دانشگاه های دولتی و دستگاهها و موسسات دولتی اقدام به اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی کامل در مراکز یاد شده نمودند و حتی برخی از دانشگاهها و موسسات دولتی استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی کردند. هر چند با توجه به ساختار دولتی حاکم بر مراکز دانشگاهی و دستگاهها کشور اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی با موانع و مشکلات متعددی روبرو گردید ولی مزایای حاصل از اجرای این سامانه بایستی مد نظر قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی مزایای اجرای این سامانه در دستگاههای اجرائی استان گیلان از دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و یا همان کاربران سیستمهای مالی دستگاههای اجرایی می باشد.

1-2- بیان مساله
دستگاههای اجرائی عموماً برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید به نحوی که با مبنای نقدی درآمدها یا دریافت ها فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شود و پرداختها به چهار نوع شامل؛ هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تقسیم می شود.
هزینه استهلاک و سایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نمی شوند (با وجود تحقق هزینه) شناسایی نمی شوند، بنابراین سامانه گزارشگری دستگاه اجرائی قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیتها تعیین نشده باشد دستگاه دولتی قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. همچنین چون یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران تعیین بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است بنابراین تا زمانی که نتوان بهای تمام شده را بصورت دقیق اندازه گیری کرد مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود. بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده دستگاههای دولتی در زمینه های الزام مدیران به پاسخگویی استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و هم چنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیتهای این قبیل دستگاهها لزوم تعیین در سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی امری اجتناب ناپذیر است.
عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد داشتن حق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های درخور ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش دارایی ها و بدهی های دولت و گزارش درآمد و هزینه دولت با مبنای نقدی تعدیل شده و در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد.
برای دستیابی به اطلاعات مالی شفاف، با کیفیت و به هنگام و بکار گیری آن توسط مدیران در تصمیم گیری های خود، به نظر میرسد سامانه های حسابداری تعهدی کامل از قابلیت خوبی برخوردار باشد. در همین راستا دستگاههای اجرائی استان گیلان با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از بند (هـ) ماده(214) و ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه وتحقق اهداف مندرج دربند (1)ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) استفاده از مبنای روش های متداول حسابداری تعهدی کامل را در کلیه عملیات های خود اعم از وجوه، دارایی ها، بدهی ها، هزینه و بدهی های مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. باتوجه به سامانه های حسابداری تعهدی کامل در بعضی از دستگاههای اجرائی این پرسش کلی مطرح است که آیا مزایای اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرائی استان گیلان می تواند بیشتر از مزایای حسابداری مبتنی بر نقدی تعدیل شده باشند؟ و یا اینکه اصلاً لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرائی نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده میتواند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برای انجام تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده و همچنین دارای همسویی بیشتری با سایر دستگاههای اجرایی می باشد. ویا اینکه به دلیل عدم آمادگی دستگاهها و سازمانهای متولی حسابداری دولتی در ایران، این طرح با شکست رو به رو خواهد شد و چیزی جز هزینه های سنگین اجرای این سامانه نصیب مدیران و بیت المال نخواهد شد.
با توجه به مساله تحقیق و مطالب گفته شده متغیرهای تحقیق شامل؛ پاسخگویی مدیران، تهیه بودجه ریزی عملیاتی، بهای تمام شده خدمات و فعالیتها، تصمیم گیری بهینه مدیران، اجرای حسابداری تعهدی می باشد. و طبق موضوع تحقیق، متغیر مستقل و تاثیرگذار اجرای حسابداری تعهدی و متغیرهای تاثیرپذیر و وابسته پاسخگویی مدیران، تهیه بودجه ریزی عملیاتی، بهای تمام شده خدمات و فعالیتها، تصمیم گیری بهینه مدیران است. بنابراین پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسش های زیر انجام می پذیرد:
1- می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمانها و دستگاهها، بهای تمام شده خدمات و فعالیت های سازمانها را به صورت دقیق و قابل اتکا محاسبه نمود؟
2- می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمانها و دستگاهها، بودجه ریزی عملیاتی یا همان بودجه ریزی نتیجه) محصول( محور را پیاده نمود؟
3- با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمانها و دستگاهها می توان، مسئولیت پاسخگویی مدیران را افزایش داد؟
4- اطلاعات حاصل از سامانه حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعهدی کامل می تواند مدیران سازمانها و دستگاهها را در تصمیم گیری های بهینه خود یاری رساند؟
5- آیا استفاده از سیستم حسابداری تعهدی موجب اعمال نظارت مالی بهتر و کاهش تعارضات سازمانی در سازمانها و دستگاههای اجرائی می شود؟

1-3- اهمیت تحقیق
امروزه اطلاعات به عنوان مهمترین دارایی یک موسسه تلقی می شود کاملیت و جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف یا راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد از منابع محدود و در اختیار سازمان و همچنین افزایش قابلیت پاسخ گویی مدیران تلقی شود، سامانه گزارشگری مالی هر موسسه می تواند بخش عمده این اطلاعات را در اختیار مدیران و سایر استفاده کنندگان قرار دهد. بنابراین مبنای تهیه این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در مطلوبیت آن داشته باشند. استفاده از حسابداری تعهدی کامل به عنوان مبنایی برای شناسایی رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی اساسی در دستگاه های اجرایی و بخش عمومی کشورهای پیشرفته از جمله امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند از سال های قبل رایج بوده است. شناسایی و ارزشگذاری ساختمان ها، تجهیزات و سایر اموال به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و اخذ بهای آن بر اساس ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از دولت امری ضروری است و همچنین لازمه مدیریت بهینه و کارای منابع عظیم در اختیار استفاده و به کارگیری سامانه های جدید و پیشرفته نوین حسابداری است به نظر می رسد مبنای حسابداری مورد استفاده فعلی که نقدی تعدیل شده می باشد از کاملیت و جامعیت لازم برای تهیه اطلاعات ضروری، برخوردار نیست. در سالهای اخیر موسسات و نهادهای بین المللی و صندوق بین المللی پول نیز به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در امور مالی بخش عمومی نیز ضروری دانسته و به اجرا و پیاده سازی آن در دستگاه های اجرایی دولتی تاکید داشته است. بنابراین ارزیابی مزایای استفاده از حسابداری تعهدی در موسسات و دستگاههای اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع این پژوهش بوده و گویای اهمیت پژوهش حاضر می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف آغازین این پژوهش ارزیابی مزایای اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی از دیدگاه کاربران (ذیحسابان و مدیران مالی ) در دستگاههای اجرائی استان گیلان می باشد. و اهداف بعدی آن عبارتند از :
1- ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی درتعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دستگاههای اجرائی استان گیلان.
2- ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در کمک به اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی و دستیابی به اهداف قانونی.
3- ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در افزایش مسئولیت پاسخگویی مدیران دستگاههای دولتی استان گیلان
4- ارزیابی قابلیت اطلاعات ناشی از حسابداری و گزارشگری مبتنی بر تعهدی کامل در افزایش قدرت تصمیم گیری بهینه مدیران دستگاههای دولتی استان گیلان.
5- استخراج نظر مدیران در خصوص نقش مبنای تعهدی در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی.
6- استخراج نظر مدیران در خصوص نتیجه استفاده از مبنای تعهدی در نظام حسابداری دستگاههای دولتی استان گیلان.
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بودجه بندی، اطلاعات مالی، مبنای تعهدی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، حسابداری تعهدی، بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی