پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، مدیریت شهری، تحلیل پوششی دادهها

دانلود پایان نامه ارشد

بویژه معاونت های برنامهریزی مناطق بعضی متغییرها از این فرمها کم و بعضی متغییرها به آنها افزوده شد. در نتیجه متغییرهای زیر در ارزیابی کارایی مناطق بکارگرفته شدند، که در جدول زیر بصورت بخشی آورده شدهاند. بعد از سنجش کارایی مناطق، به بررسی رابطه مقادیر کارایی مناطق با برخی متغییرهای ساختاری(از قبیل: تراکم جمعیت مناطق، درآمدسرانه خانوار، حجم سرمایهگذاری مناطق، درآمدسرانه مناطق، مساحت سکونتگاههای غیررسمی، درصد مساحت بافت فرسوده مناطق به کل مساحت مناطق) پرداخته میشود. به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات بیشتر و در دسترس بودن اطلاعات همین بخشها، کارایی همین 5 بخش، با همین تعداد متغییر ارزیابی شده است.
جدول 1-1- مدل اولیه سنجش میزان کارایی مناطق شهر مشهد
ستاندهها
دادهها
بخش
سرانه فضای سبز (پارک)
مساحت تحت پوشش آبیاری مکانیزه
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
تعدادپرسنل
هزینه های خدمات شهری
تراکم جمعیت
سرانه اعتبارات احداث فضای سبز
فضای سبز و پارکها
تعداد واحدهای مسکونی(تحت پوشش)
حجم زباله جمع‌آوری شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
درصد رفت و روب مکانیزه معابر
میانگین تولید زباله
سرانه هزینه نظافت
سرانه تولید زباله خانگی
تعداد کارکنان
جمعآوری زباله
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
سطح کل کانال‌های احداث شده در منطقه
سطح املاک تملک شده بری احداث پروژهها
هزینه های عمرانی
مساحت مناطق
فنی و عمران
وسعت زیربنای پروانه صادره
وسعت زیربنای پایانکار صادره
درصد وصول درآمد مصوب
سطح فضاهای طراحی شده شهری
میزان منابع پروژه‌های مشارکتی
مراجعات به بخش شهرسازی
تراکم جمعیت
بودجه خدمات شهری و عمرانی
شهرسازی
درصد وصول درآمد مصوب
تعداد نامه‌های وارده به اتوماسیون اداری
درآمد سرانه مناطق
مراجعات به شهرداری
هزینه های اداری
تعدادپرسنل
اداری و مالی
جدول 1-2-متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی مناطق شهر مشهد
متغییرهای ساختاری
تراکم جمعیت

درآمد سرانه مناطق

درآمد سرانه خانوار

مساحت سکونتگاههای غیررسمی

حجم سرمایه گذاری مناطق

درصدمساحت بافت فرسوده، به کل مساحت مناطق

1-10. مدل مفهومی تحقیق
همان طور که در نمودار زیر دیده میشود، مدل مفهومی تحقیق شامل ارزیابی کارایی کل مناطق میشود که به پنج بخش تقسیم میشود، این مدل همچنین شامل 6 متغییر ساختاری میشود که در ارزیابی کارایی مناطق تاثیرگذار است. در واقع این مدل نشان دهنده این هست که برای ارزیابی کارایی مناطق از متغییر های 6 بخش استفاده شده است که مجموع کارایی بخشها، کارایی کل شهرداری را مشخص میکند، از سویی دیگر این مدل نشان میدهد که 6متغییر ساختاری بر روی مقادیر کارایی مناطق و کارایی کل شهرداری تاثیر گذارند.

شکل1-1، مدل مفهومی تحقیق

1-11.قلمروی مکانی تحقیق
محدودهی مورد مطالعه تحقیق، 13 منطقه شهرداری شهرمشهد است.

1-12.قلمروی زمانی تحقیق
قلمروی زمانی تحقیق، بازه زمانی بین سالهای1391-1389را دربرمیگیرد. علت این امر یکی نشان دادن روند کارایی مناطق در سالهای مختلف است و دیگر اینکه آمار این سه سال کاملتر از سایر سالها بوده است.

1-13.موانع و مشکلات تحقیق
موانع و مشکلات تحقیق به دو دسته تقسیم میشدند، از یک سو منابع فارسی که بتوان با تکیه به آنها نحوهی نصب و اجرا و کار با نرمافزار را آموخت موجود نبود، از سویی دیگر مشکل جمعآوری آمار و اطلاعات بود. از مهمترین مشکلات جمع آوری اطلاعات میتوان به موارد زیر می توان اشاره کرد:
طولانی شدن فرآیند جمعآوری اطلاعات
عدم ارائه اطلاعات برخی از مناطق
عدم ارائه برخی اطلاعات همچون میزان درآمد، میزان هزینه ها و…..
نداشتن آمار شفاف و صحیح از برخی از متغییرها
عدم تعریف مناسب متغییرها و پارامترها برای برخی از بخشها
اگر چه سالنامه های آماری شهرداری مشهد کمک بسیاری نمود با این حال باید گفت این سالنامهها جامع و شامل نبودند و بعضی اطلاعات مالی، از قبیل درآمد، هزینه ها و… در آن ها گنجانده نشده بود.

1-14.جمعبندی و نتیجهگیری فصل اول
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شد، سوالات تحقیق در راستای مساله تحقیق بیان شدند، در ادامه به ضرورت تحقیق و چرایی انجام این تحقیق، چرایی استفاده از مدل و چرایی مطالعه منطقه مورد مطالعه پرداخته شد، فرضیههای تحقیق نیز در راستای سوالات تحقیق بیان شدند و اهداف تحقیق نیز به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شدند. روش انجام پژوهش، نحوه جمعآوری آمار و اطلاعات و نحوهی استفاده از نرمافزارها نیز بیان شده است. پیشینه تحقیقات انجام شده نیز در این فصل بیان شد و بعد از روش تحقیق، مدل مفهومی تحقیق در قالب یک نمودار ترسیم شد، مدل مفهومی تحقیق در واقع بیان کننده کلیت تحقیق است، نحوه انتخاب و گزینش متغییرها را نیز بیان کردیم. در ادامه مطالب این فصل به قلمروی زمانی و مکانی تحقیق پرداخته شد.

1-15.ساختارکلی پایاننامه
جدول 1-3، ساختار کلی پایان نامه
فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
فصل سوم: شناخت منطقه موردمطالعه
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم نتیجهگیری و یافتههای: تحقیق
مقدمه فصل اول
مقدمه فصل دوم
مقدمه فصل سوم
مقدمه فصل چهارم
مقدمه فصل پنجم
بیان مساله تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
منطقه مورد مطالعه
بررسی کارایی سالانه بخشهای منتخب در سال 1389 شهرداری مشهد
خلاصه تحقیق
سوالات تحقیق
انواع کارایی
معرفی شهرمشهد
بررسی کارایی سالانه بخشهای منتخب در سال 1390 شهرداری مشهد
آزمون فرضیات تحقیق
ضرورت تحقیق
روشهای ارزیابی کارایی
موقعیت جغرافیایی شهرمشهد
بررسی کارایی سالانه بخشهای منتخب در سال 1391 شهرداری مشهد
پیشنهادات کاربردی
فرضیات تحقیق
مدل تحلیل پوششی دادهها
تاریخچه شکلگیری مناطق شهرداری مشهد
کارایی 3 ساله بخشهای منتخب شهرداری مشهد دربازهی زمانی91-89

جمعبندی و نتیجهگیری فصل پنجم
اهداف تحقیق
مدلهای استاندارد تحلیل پوششی دادهها
مشخصات و اطلاعات کلی مناطق
بررسی رابطه برخی متغییرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری

روش انجام پژوهش
دیدگاههای ورودی محور و خروجی محور

جمعبندی و نتیجهگیری فصل سوم

جمعبندی ونتیجهگیری فصل چهارم

متغییرها و شاخصهای تحقیق
مدل رتبهبندی اندرسون – پترسون

پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی
مدل رتبهبندی باردهان

مدل مفهومی تحقیق
مزایا و معایب مدل تحلیل پوششی دادهها

قلمروی مکانی تحقیق
روش نصب و کار با نرمافزار DEAFRONTIER

قلمروی زمانی تحقیق
جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم

موانع و مشکلات تحقیق

جمعبندی و نتیجهگیری فصل اول

2-1 مقدمه
در فصل دوم، پژوهشگر به مبانی و چارچوب نظری تحقیق که حاصل مطالعات وی در زمینه موضوع مورد مطالعه اختصاص دارد میپردازد. در این فصل ابتدا برخی از مفاهیم و اصطلاحاتی که در تحقیق بکار رفتهاند، از قبیل: مدیریت شهری، برنامهریزی شهری، مدیریت عملکرد، روشهای ارزیابی عملکرد، اهداف ارزیابی عملکرد، بهرهوری، کارایی و اثربخشی، جایگاه کارایی و مدل تحلیل پوششی در نظریه برنامهریزی شهری، انواع کارایی، مدل تحلیل پوششی، تاریخچه استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها، روشها و مدلهای استاندارد تحلیل پوششی دادهها، مزایا و معایب تحلیل پوششی دادهها تعریف شدهاند و سپس اهداف سنجش عملکرد و روشهای ارزیابی کارایی پرداخته شده است که باعث جذابیت موضوع تحقیق میشوند.

2-2.تعاریف و اصطلاحات
در این بخش از پایان نامه به تعریف برخی از واژگان و اصطلاحات که در پایان نامه بکار رفته است میپردازیم.

2-2-1.تعریف برنامهریزیشهری
برنامهریزی شهری را می توان ایجاد محیطی راحتتر، آسانتر، دلپذیرتر و لذتبخشتر برای شهرنشینان دانست(شیعه،1387: 4-3).
برنامهریزی شهری عبارت است از یک فعالیت علمی و منطقی، در جهت رسیدن به هدفهای مورد توجه جامعه(شیعه،1383: 101).
برنامهریزی شهری، فرآیندهای ذهنی و عملی یک سری تصمیمهای سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود شیوه و شکل رابطه انسان را با محیط شهری در قالبی بهینه طراحی و طبقهبندی می‌کند(رهنمایی و شاه حسینی،1389: 8).
برنامهریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت و «رشد طبیعی شهر» دانست، امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شود تا به نیازهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گذران اوقات فراغت و … پاسخ دهد(هیراسکار،1376: 15).

2-2-2.تعریف مدیریتشهری
مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی، سازماندهی بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد(رضائیان،6،1369). مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعهای از حکومت محلی تعریف و تلقی شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعهایی با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد. از آنجا که مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با حکومت محلی پیدا میکند و در کشورهای پیشرفته، شهرداریها در واقع نوعی حکومت محلی به شمار میروند، بنابراین باید حکومت محلی نیز تعریف شوند. اگرچه مدیریت به اشکال مختلف تعریف شده اما باید توجه داشت که توجه همهی آنها بر این نکته بوده است: مدیریت روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است، بنابراین میتوان گفت: مدیریت کارکردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. وظایف مدیریت عبارتند از: برنامهریزی، سازماندهی، انگیزش و نظارت و کنترل که اگر این عوامل با هم ترکیب شوند، سیستم مدیریت کارا، خلاق و نوآور خلق خواهد شد(لطیفی،1387: 35). بنابراین اگر شهر را یک سازمان بدانیم لازم است در راس آن عنصری برای برنامهریزی آینده و ادارهی کنونی قرارگیرد که آن عنصر مدیریت شهر نامیده میشود(سعیدنیا،1379: 21).

2-2-3.تعریف شهرداری
شهرداری براساس ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور سازمانی عمومی و غیردولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده، تاسیس شده است(سعیدنیا،1379: 26). از شهرداری تعاریف زیادی است که در تمام این تعاریف بر ویژگیهای زیر تاکید شده است که عبارتند از:
1- شهری بودن 2- غیر دولتی بودن 3-استقلال 4- انتخابی بودن 5- رسمیت داشتن 6- اداره ی امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان شهر.

2-2-4.وظایف شهرداری
در مجموع، وظایف کنونی مدیریت شهری صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون به شرح زیر است:
برنامهریزی شهری2- وظایف عمرانی 3- وظایف خدماتی 4-تامین بهداشت شهری5- خدمات اجتماعی
6- وظایف ایمنی 7- وظایف فرهنگی 8- ارتقای محیط زیست شهری9- وظایف نظارتی(سعیدنیا،1379: 36).
2-2-5.مدیریتشهری به مثابه یک نظام(سیستم)
مدیریت شهری را میتوان به یک نظام تشبیه کرد. نظام عبارت است از ترکیبی از اجزاء که به یکدیگر وابستهاند و دارای روابط متقابل برای دستیابی به هدفی خاص میباشند. مدیریت شهری از قسمتهایی چون معاونتها و سازمانها و بخشها و ادارههای وابسته تشکیل شده است که هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند، برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار است.
2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیمگیر(DMU)
در روش تحلیل پوششی دادهها واحد یا سازمان تحت بررسی، واحد تصمیمگیرنده نامیده میشود. به طور کلی واحد تصمیمگیرنده، سازمان یا موجودیتی است که ورودیها را به خروجیها تبدیل می کند و ارزیابی عملکرد آن مورد نظر است(میر حسنی،1387: 32). واحدهای تصمیم ساز در مدل تحلیل پوششی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کارایی فنی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سنجش عملکرد، تحلیل پوششی، عملکرد سازمان