پایان نامه ارشد درمورد تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

(محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت کلیفرمهاست.
2) مقداری از پودر محیط کشت (50 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطر مورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت روی هاتپلیت قرار داده شد.
4) در مرحله بعد با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل گردید.
5) آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردد. پس از سرد شدن محیط کشت در کنار شعله به پلیتهای استریل مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیت ها قرار میگیرد با پنبه الکل کاملاً تمیزگردید.
3-11-1-3- تهیه محیطکشت ای . ام . بی آگار(محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت اشریشاکلای است.
2) مقداری از پودر محیطکشت (36 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطر مورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت روی هاتپلیت قرار داده شد.
4) در مرحله بعد با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل گردید.
5) آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردد. پس از سرد شدن محیط کشت در کنار شعله به پلیتهای مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیتها قرار گرفت با پنبه الکل کاملاً تمیز میشد.
3-11-1-4- تهیه محیطکشت نوترینت آگار (محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت باکتریهای هوازیست.
2) مقداری از پودر محیط کشت (20 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطر مورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت روی هاتپلیت قرار داده شد .
4) در مرحله بعد با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل شود.
5) آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردد. پس از سرد شدن محیط کشت در کنار شعله به پلیتهای مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیتها قرار میگیرد با پنبه الکل کاملاً تمیز شود.
3-11-1-5- تهیه محیطکشت ام.آر.اس آگار(محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک است.
2) مقداری از پودر محیط کشت (2/68 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطر مورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت بر روی هاتپلیت قرار داده شد.
4) در مرحله بعد با دمای صد و هجده درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل گردد.
5) آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردد. پس از سرد شدن محیط کشت در کنار شعله به پلیتهای مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیتها قرار میگیرد با پنبه الکل کاملاً تمیز گردید.
3-11-1-6- تهیه محیطکشت روگاسا آگار(محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت لاکتوباسیل است.
2) مقداری از پودر کشت (5/74 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطرمورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت روی هاتپلیت قرار داده شد.
4) در مرحله بعد با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل شود آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردد.
5) پس از سردشدن محیطکشت در کنار شعله به پلیتهای مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیتها قرار میگیرد با پنبه الکل کاملاً تمیزگردید.
3-11-1-7- تهیه محیطکشت آزاید آگار(محیطکشت جامد)
1) این محیطکشت بیانگر جمعیت آنتروکوکهاست.
2) مقداری از پودر کشت (65/54 گرم در هر لیتر) در داخل ارلن ریخته شد و مقدار آب مقطرمورد نیاز به داخل ارلن اضافه شد.
3) ارلن تکان داده شد تا پودر در آب حل شود. جهت صافکردن و شفافیت بر روی هاتپلیت قرار داده شد.
4) در مرحله بعد با دمای صد و بیست و یک درجه سانتیگراد و یک اتمسفر به مدت پانزده الی بیست دقیقه در داخل اتوکلاو قرار داده شد تا استریل شود آن را از اتوکلاو خارج کرده تا کاملاً خنک گردید.
5) پس از سردشدن محیطکشت در کنار شعله به پلیتهای مورد نظر انتقال داده شد قابل ذکر است در مکانی که پلیتها قرار می گیرد با پنبه الکل کاملاً تمیز گردید.
3-11-2- روش کار کشت فلور میکروبی سکوم
1) پس از آماده ساز پپتونواتر و محیط کشتها، برای هر نمونه سکوم، 9 تا لوله پپتونواتر و از هر محیط کشت 3 عدد برداشته شد (هجده تا محیط کشت برای هر سکوم).
2) در مجموع برای 27 نمونه سکوم ، 243 عدد لوله حاوی 9 سیسی پپتونواتر و 486 عدد پلیت حاوی محیطکشت در نظر گرفته شد.
3) پپتونواتر جهت رقتسازی محتویات موجود در سکوم استفاده گردید.
4) ابتدا یک گرم از محتویات سکوم جوجهها با اسکالپل استریل جداسازی و وارد پلیت استریل گردید.
5) برای هر سکوم 9 لوله برداشته و لولهها از یک تا نُه شمارهگذاری گردید.
6) در گام اول کل محلول لوله شماره یک را داخل پلیت حاوی یک گرم محتویات سکوم ریخته و به همزده تا مخلوط همگن حاصل گردید.
7) سپس با سَمپلر، هزار میکرولاندا با رعایت اصول بهداشتی محلول شماره یک برداشته و به لوله شماره دو منتقل میکنیم و به همین ترتیب تا لوله شماره نه رقت سازی متوالی232 صورت گرفت.
8) از هر محیطکشت که سه عدد انتخاب گردید و با ماژیک پشتنویسی نام محیطکشت و اعداد (5 و 7 و 9) آدرسگذاری به صورت مجزا انجام گرفت.
9) بعد از رقتسازی محتویات سکوم توسط پپتونواتر، لولههای شماره پنج، هفت، نُه انتخاب گردید و از هرکدام با سمپلر یکصد میکرولاندا محلول از لوله برداشته شد و داخل هر محیطکشت یکصد میکرولاندا بر اساس مطابقت شماره لوله با شماره آدرس پلیت محیطکشت، تخلیه صورت گرفت(مثلاً از لوله شمار پنج روی پلیت آزاید 5، مک کانکی 5، نوترینت 5، روگاسا5 ، اِمآراِس5 به طور مجزا یکصد میکرولاندا پپتون میریزیم).
10) پس از تخلیه محلول روی محیطکشت توسط لوله استریل، مایع در کل پلیت پخش گردید.
11) در نهایت درب محیطکشت را گذاشته و پلیتهاروی هم قرار داده به داخل انکوباتور انتقال داده شد.
12) انکوباتور روی 35 درجه تنظیم شد تا بعد از 2-4 روز کلنیها تشکیل گردید، شایان ذکر است که برای سهولت کار، پلیتها برعکس و از ناحیه درب داخل انکوباتور قرار گرفت.
13) پس از تشکیل کلنی، شمارش باکتریها با مشاهده مستقیم و دستی صورت گرفت.
3-12- چگونگی تجزیه و تحلیل آماری
3-12-1- مدل آماری طرح
این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی فاکتوریل (3×3) انجام شد که دارای 9 تیمار و 3 تکرار بوده مدل طرح به صورت زیر است:
Xijk=µ+αj+βk+(αβ)jk+ɛijk
µ= اثر میانگین (مشترک در بین افراد جامعه)
aj= اثر فاکتور A
Bk= اثر فاکتور B
(αβ)jk = اثر متقابل AB
=ɛijk اثر خطای آزمایش
3-12-1-1-آزمایشات فاکتوریل
آزمایشات فاکتوریل آزمایشاتی هستند که در آنها اثر دو یا چند عامل به طور همزمان مورد مطالعه قرار میگیرد. مثلاً بررسی اثرات سه سطح ال-کارنیتین و سه سطح لیزین- متیونین روی میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجهگوشتی.
3-12-1-1-1- فاکتور
به هر یک از از عوامل موجود در آزمایش یک فاکتور گفته میشود.
3-12-1-1-2- سطح
به هر یک از انواع فاکتورها یا مقادیر فاکتورها یک سطح گفته میشود. مثلاً در مثال بالا فاکتور ال-کارنیتین دارای سه سطح شامل: سه مقدار صفر (میلیگرم/کیلوگرم)، 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و 150 (میلیگرم/کیلوگرم) و فاکتور لیزین-متیونین (سه مقدار صفر درصد، 15درصد و 30 درصد) هم دارای سه سطح میباشد.
3-12-1-1-3- تیمار
در یک آزمایش فاکتوریل ترکیب سطوح فاکتورها را تیمار گویند. به عبارت دیگر تعداد تیمار در یک آزمایش فاکتوریل برابر است با حاصلضرب سطوح عوامل مختلف. مثلاً در مثال فوق 9=3×3 تیمار داریم.

3-12-1-1-4- اثر متقابل
زمانی که فاکتورها از نظر اثر بر روی صفت مورد مطالعه مستقل از هم عمل نکنند اصطلاحاً گفته میشود که یک اثر متقابل بین فاکتورها وجود دارد.
3-12-1-1-5- اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل
تعداد اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل فقط به تعداد فاکتورها بستگی داشته و هیچ ربطی به تعداد سطوح آنها ندارد. مثلاً در مثال فوق دارای دو فاکتور شامل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین است ولی اثرات آنها شامل دو اثر اصلی (اثر ال-کارنیتین و اثر لیزین- متیونین) و یک اثر متقابل دو جانبه (اثر متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین) است.
نکته: در تمام آزمایشات فاکتوریل تعداد کل اثرات تشکیل دهنده تیمار را میتوان از رابطه 2n-1 بدست آورد که n برابر است با تعداد فاکتورها.
این پژوهش شامل 2 فاکتور و با توجّه به فرمول فوق هم دارای سه سطح میباشد.
توجه: در این پژوهش در سطوح ال-کارنیتین مقدار صفر هست و همچنین در سطوح لیزین- متیونین مقدار صفر وجود دارد بنابراین در ترکیب یا حاصلضرب سطوح فاکتورها در فصل نتایج قسمت جداول مقایسات دانکن در ردیف اول با پسزمینه مشکی منظور از واژه تیمار همان اثرات متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین میباشد.
اثر متقابل منظور تیمار (در جداول مقایسات دانکن)
3-12-2- تجزیه و تحلیل آماری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیسی، روزگی)، NRC، (درصد) Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، فناوری اطلاعات، کیفیت آموزش